Předmluva

Prof. Ing. Jiří Novotný, DrSc., 3. prosince 2009

Komise A IFToMM pro standardizaci terminologie uveřejnila třetí vydání pojmů vědy o mechanismech a strojích a jejich definic ve vědeckém časopise IFToMM Mechanisms and Machine Theory, Vol. 38, Nos. 7 -10, 2003 pod názvem TERMINOLOGY FOR THE THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS. Ten nahradil soubor pojmů uveřejněný ve zmíněném časopise v roce 1991 (Vol. 26, No 5). Tato poslední verze „terminologického slovníku“ se stala východiskem pro digitální zpracování, které je nyní dostupné na internetu. Obsahuje slovníky i nových pojmů, které ve vydání z roku 2003 ještě chybí.

Základním podkladem je anglický text názvů a výkladů pojmů. Z něho jsou odvozeny francouzská, německá a ruská verze. Vzhledem k rozvinuté české terminologii v oboru teorie mechanismů a strojů a její tradici jsem zpracoval českou verzi vydání z roku 1991, která byla uveřejněna ve tvaru anglicko-českého slovníku v Bulletinu 1.1998 České společnosti pro mechaniku.

Autorem překladu je dnes již zesnulý prof. Ing. Jiří Novotný, DrSc. Autor vycházel z vydání z roku 2003. České znění vychází co nedůsledněji z anglického textu, avšak opírá se i o francouzskou, ruskou a zejména o německou verzi, která je často nejbližší našemu pojetí.

Názvy pojmů, které již někde byly definovány, jsou zapsány v českém znění kursivou, pokud se v definici objevují poprvé. V anglickém znění jsou tyto pojmy označeny závorkami < > nebo podtržením. Hranaté závorky označují synonyma názvů a kulaté závorky případná vysvětlení.

Definice nebo někdy spíše charakteristika pojmu je formulována co nejobecněji. Pokud možno se v ní neopakují prvky definic již zavedených pojmů. Problém při interpretaci anglického znění představuje často značně odlišná formulace, než na jakou jsme zvyklí a také to, že zejména nové oddíly zpracovali členové komise pro něž není angličtina mateřský jazyk. Obsah publikace je výsledkem práce stálé komise A IFToMM pro terminologii.. Nejde o závaznou mezinárodní normu.

Česká společnost pro mechaniku přivítá terminologické i odborné připomínky k textu. Zasílejte je prosím na adresu csm@it.cas.cz.