Abecední rejstřík

Klepnutím na pojem nebo jeho číselnou kategorii zobrazíte anglickou a českou definici pojmu.

1X {nX} component složka harmonická prvního {n-tého} řádu [+1X {nX}] 8.110
Abduction odtažení 11.4.1
Absolute acceleration zrychlení absolutní 2.2.17
Absolute motion pohyb absolutní 2.2.2
Absolute Velocity rychlost absolutní 2.2.10
Absorber pohlcovač 4.3.9
Acceleration zrychlení 2.2.14
Acceleration due to gravity gravitační zrychlení 3.5.71
Accelerometer akcelerometr 4.3.17
Acceptance region oblast přípustná 8.1
Accuracy přesnost 4.2.1
Accuracy and Errors přesnost a chyby 4.2
Action potential akční potenciál 11.2.1
Activation aktivace 11.2.2
Active [applied force] aktivní síla (akce) 3.2.4
Active accommodation aktivní přizpůsobení 5.5.4
Active device / system aktivní zařízení/soustava 6.18
Actuating uvádění do činnosti (pohybu) 13.3.1
Actuator aktuátor 13.2.1
Actuator aktuátor [stavěcí pohon] 1.2.24
Actuator intelligent aktuátor inteligentní 13.2.2
Adaptive control adaptivní řízení 5.4.2
Addendum (working) výška hlavy zubu 12.1
Adduction přitažení 11.4.2
Adjustable mechanism stavitelný mechanismus 1.3.28
Aero-derivative aeroderivát 8.2
Aggregate agregát 7.1
Aggregate, machine agregát, stroj 7.2
Aliasing aliasing [zkreslení signálu] 9.1
Alignment vyrovnání [ustavení] 8.3
Allometry alometrie 11.1.1
Alternating load zatížení střídavé 3.2.64
Amphiarthrosis amfiartróza 11.3.1
Amplitude amplituda 3.9.7
Amplitude (of harmonic vibration) complex amplituda komplexní (harmonických kmitů) 9.2
Analyzer, real time analyzátor v reálném čase 8.4
Android android 5.1.3
Angle attitude úhel polohový 8.5
Angle of friction třecí úhel 3.5.51
Angle of rotation úhel otočení 2.2.28
Angle of twist [torsion] úhel zkroucení 3.5.21
Angle, helix úhel sklonu 12.2
Angle, lead úhel stoupání 12.3
Angle, pitch cone úhel roztečného kužele 12.4
Angle, pressure úhel tlaku 12.5
Angle, pressure úhel tlaku 7.3
Angle, reference cone úhel referenčního kužele 12.6
Angle, root cone úhel patního kužele 12.7
Angle, shaft úhel os 12.8
Angle, spiral úhel spirály 12.9
Angle, tip cone úhel vrcholového kužele 12.10
Angle, transmission úhel převodu 7.4
Angle, transverse úhel záběru 12.11
Angular acceleration zrychlení úhlové 2.2.22
Angular displacement přemístění úhlové 2.2.8
Angular velocity rychlost úhlová 2.2.13
Anisotropy anizotropie 3.5.10
Annulus kolo s vnitřním ozubením 1.1.27
Anterior anteriorní [přední, čelní] 11.5.1
Anthropometric antropometrický 11.1.2
Anthropomorphic robot antropomorfní robot 5.1.4
Antinode kmitna 3.9.33
Antiresonance antirezonance 9.3
Anti-swirl antiswirl 8.6
Aperiodic motion pohyb aperiodický 2.2.47
Apex, reference cone vrchol referenčního kužele 12.12
APHT APHT 8.7
Aponeurosis aponeuróza 11.3.2
Apparent motion zjevný pohyb 3.3.7
Approach, mechatronic mechatronický přístup 13.1.1
Arch oblouk 3.6.10
Arm rameno 5.2.4
Artificial intelligence umělá inteligence 5.5.15
Assur group Assurova [soustavová] skupina 1.3.12
Attack, angle of úhel působení 11.4.3
Attenuation útlum 4.1.25
Attractor atraktor 9.4
Attractor, chaotic [strange] atraktor chaotický 9.5
Attractor, periodic atraktor periodický 9.6
Attractor, point atraktor bodový 9.7
Automatic control [feedback closed-loop] control system automatický řídicí systém [se zpětnou vazbou, s uzavřenou smyčkou] 4.3.4
Automatic controller regulátor 4.3.2
Axes, principal osy hlavní 11.5.2
Axial force síla osová 3.2.24
Axial tension tah osový 3.5.34
Axis of rotation osa otáčení 2.3.2
Axis, gear osa ozubeného kola 12.13
Axis, longitudinal osa podélná 11.5.3
Axis, of a gear pair, instantaneous okamžitá osa ozubeného soukolí 12.14
Axis, of a meshing záběrová přímka 12.109
Axis, sagittal osa předozadní 11.5.5
Axis, transverse [frontal] osa příčná [čelní] 11.5.5
Axis, worm osa šneku 12.16
Axode axoid 2.3.11
Axode [axoidal surface] of a gear axoid ozubeného kola 12.17
Azimuth azimut 5.3.19
Backlash [clearance] vůle 1.2.26
Backlash, circumferential obvodová vůle 12.18
Balance balanc 11.1.3
Balanced mechanism vyvážený mechanismus 3.2.57
Balancing vyvažování 3.2.54
Balancing (of a rotor) vyvažování (rotoru) 8.8
Ball point Ballův bod 2.3.23
Bandwidth šířka pásma 4.2.19
Bandwidth [noise], effective šířka pásma efektivní 9.8
Bandwidth, nominal šířka pásma nominální 9.9
Bar prut 1.1.6
Bar [rod] prut 3.6.6
Base rám 5.2.1
Base coordinate system souřadnicová soustava základní 5.3.3
Basin [domain] of attraction oblast [bazén] atrakce 9.10
Beam nosník 3.6.13
Bearing ložisko 1.1.48
Bearing force síla ložisková 3.2.28
Bearing, fluid-film lubricated ložisko mazané tekutinou 8.9
Bearing, rolling element valivé ložisko 8.10
Beat zázněj 3.9.23
Behaviour adaptive chování adaptivní 13.3.3
Behaviour, intelligent (goal-oriented) chování inteligentní (cílevědomé) 13.3.2
Belt řemen 1.1.40
Bending ohyb 3.5.37
Bending moment moment ohybový 3.2.40
Bending stiffness [flexural rigidity] ohybová tuhost 3.5.14
Bevel [conical] gear kolo kuželové ozubené 1.1.31
Bias nastavení 4.1.4
Bifurcation bifurkace 9.11
Bifurcation, global bifurkace globální 9.12
Bifurcation, Hopf bifurkace Hopfova 9.13
Bifurcation, local bifurkace místní 9.14
Bifurcation, saddle-node bifurkace sedlového uzlu 9.15
Bilateral constraint vazba oboustranná 3.7.22
Bilateral manipulator dvoustranný manipulátor 5.1.16
Biomechanics biomechanika 11.1.4
Biometics biometika 13.1.2
Biomimetics biomimetika 11.1.5
Biped dvojnožec 11.4.4
Body force síla objemová 3.2.20
Body gear těleso ozubeného kola 12.19
Bone kost 11.1.6
Bound cvalový skok 11.4.5
Bound, half poloviční cvalový skok 11.4.5
Boundary, basin hranice oblasti [bazénu] atrakce 9.16
Bow ohnutí 8.11
Bresse normal circle Bressova kružnice 2.3.17
Buckling of (a bar or plate) vzpěr 3.5.25
Burmester point Burmestrův bod 2.3.34
Bursa burza 11.3.3
Cam vačka 1.1.15
Cam follower zvedák 1.1.21
Cam mechanism vačkový mechanismus 1.3.39
Cam pair vačková dvojice 1.2.17
Camshaft vačkový hřídel 1.1.23
Canonical [Hamiltonian] variable moment hybnosti tělesa 3.3.4
Cantilever beam nosník vetknutý [konsola] 3.6.16
Capillary kapilára 11.1.7
Cardan circles cardanovy kružnice 2.3.10
Cardan shaft hřídel kardanový [kloubový, Cardanův] 1.1.45
Carrier, planet unášeč satelitů 12.20
Cartesian (cylindrical, spherical) coordinate robot pravoúhlý (kartézský) robot 5.3.6
Cartilage chrupavka 11.3.4
Cartilage, elastic chrupavka elastická 11.3.5
Cartilage, fibro chrupavka vláknitá 11.3.6
Cartilage, hyaline chrupavka hyalinní 11.3.7
Casing expansion roztažení skříně 8.23
Caudal kaudální [ocasní] 11.5.6
Cell buňka 11.1.8
Centerline (mass) střednice hmotnostní 8.13
Centerline geometric střednice (geometrická) 8.12
Central axis střednice prutu 3.7.19
Central ellipsoid of inertia centrální elipsoid setrvačnosti 3.7.17
Central force síla centrální 3.2.14
Central impact ráz centrální 3.5.56
Central motion pohyb centrální 2.2.32
centre of střed kroucení 3.5.40
Centre of gravity těžiště 3.7.5
Centre of mass střed hmotnosti 3.7.4
Centre of percussion střed rázu 3.5.67
Centre of twist střed smyku 3.5.39
Centre-point středový bod 2.3.32
Centre-point curve křivka středových bodů 2.3.33
Centrifugal force síla odstředivá 3.2.10
Centring [pivot-point] curve křivka středů extrémních křivostí 2.3.22
Centripetal acceleration zrychlení dostředivé 2.2.20
Centripetal force síla dostředivá 3.2.8
Centrode polodie 2.3.7
Centrode tangent tečna polodií 2.3.15
Centroid střed objemu [plochy, čáry] 3.7.18
Cepstrum cepstrum [spektrum spektra] 9.17
Circle point kruhový bod 2.3.30
Circle, base kružnice základní 12.22
Circle, circle kružnice referenční 12.24
Circle, pitch roztečná kružnice 12.23
Circle, root kružnice patní 12.25
Circle, tip kružnice hlavová 12.26
Circle-point curve křivka kruhových bodů 2.3.31
Clearance, bottom vůle patní 12.27
Closed kinematic chain uzavřený kinematický řetězec 1.3.6
Closed-loop control řízení s uzavřenou smyčkou 4.1.29
Closed-loop harmonic response [control ratio] frekvenční charakteristika uzavřené smyčky 4.1.11
Closure of a kinematic pair podmíněnost kinematické dvojice 1.2.6
Clutch spojka 1.2.22
Coefficient [factor], loss součinitel ztrátový 9.22
Coefficient of (static) friction součinitel (klidového) tření 3.5.50
Coefficient of non-uniformity of motion součinitel nerovnoměrnosti pohybu 2.2.44
Coefficient of restitution součinitel restituce [rázu] 3.5.66
Coefficient, addendum modification součinitel opravené výšky hlavy zubu 12.28
Coefficient, centre distance modification součinitel opravené vzdálenosti středů 12.29
Cog [pin] čep ozubení 12.30
Cognate mechanism přidružený mechanismus 1.3.4
Coherence spojitost 11.1.10
Collagen kolagen 11.1.11
Command [input] povel 4.1.5
Complex excitation komplexní buzení 3.7.41
Complex response komplexní odezva 3.7.42
Compliance [flexibility] poddajnost 3.5.8
Component, contractile složka kontrakční 11.2.3
Component, dislocating složka dislokační 11.2.4
Component, parallel elastic složka paralelní elastická 11.2.5
Component, rotary složka rotační 11.2.6
Component, series elastic složka sériová elastická 11.2.7
Component, stabilizing složka stabilizující 11.2.8
Components části strojů a mechanismů 1.1
Components komponenty 5.2
Compound pendulum fyzikální kyvadlo 3.8.5
Compression tlak 3.5.35
Compression period doba komprese 3.5.64
Compression wave vlna tlaková 3.9.51
Compressive force síla tlaková 3.2.22
Concealed motion skrytý pohyb 3.3.8
Concentrated force síla soustředěná 3.2.18
Concurrent force system svazek sil 3.2.50
Conditions, boundary podmínky okrajové 7.9
Condylus kondylus 11.3.8
Cone of friction třecí kužel 3.5.52
Cone, (reference) back kužel doplňkový 12.34
Cone, generating kužel výrobní 12.31
Cone, pitch kužel roztečný 12.32
Cone, reference kužel referenční 12.33
Cone, root kužel patní 12.35
Cone, tip kužel hlavový 12.36
Connecting rod ojnice 1.1.14
Conservative field of force konzervativní silové pole 3.2.71
Conservative force síla konzervativní 3.2.72
Constraint vazba 1.3.13
Constraint vazba 3.7.20
Continuous [distributed] load zatížení spojité 3.2.59
Continuous beam nosník spojitý 3.6.15
Continuous model model spojitý 6.31
Continuous system [continuum] soustava spojitá (kontinuum) 3.8.19
Continuous-path control řízení souvislé [dráhové] 5.4.5
Contraction, auxotonic kontrakce auxotonická 11.2.9
Contraction, concentric kontrakce koncentrická 11.2.10
Contraction, eccentric kontrakce excentrická 11.2.11
Contraction, isokinetic kontrakce izokinetická 11.2.12
Contraction, isometric kontrakce izometrická 11.2.13
Contraction, isotonic kontrakce izotonická 11.2.14
Contraction, tetanic kontrakce tetanická 11.2.15
Control řízení 13.1.3
Control řízení 5.4
Control element řídicí člen 4.3.1
Control, fuzzy řízení fuzzy 13.3.4
Control, intelligent řízení inteligentní 13.1.5
Controlled variable regulovaná veličina 4.1.1
Convolute konvoluta 12.37
Coplanar force system rovinná soustava sil 3.2.49
Coriolis acceleration zrychlení Coriolisovo 2.2.21
Coriolis force síla Coriolisova 3.2.11
Couple silová dvojice 3.2.37
Coupled modes spřažené [vázané] tvary kmitání 3.9.30
Coupler [point] curve ojniční křivka 2.3.25
Coupler point ojniční bod 2.3.24
Coupler[floating link] spojovací tyč 1.1.9
Coupling pevná spojka 1.2.21
Cranial kraniální 11.5.7
Crank klika 1.1.7
Crank-and-rocker mechanism mechanismus s klikou a vahadlem 1.3.32
Criteria of stability kriteria stability 10.1
Critical damping tlumení kritické 3.9.45
Critical force (for a bar in compression) síla kritická (pro tlačený prut) 3.2.26
Critical load zatížení kritické 3.2.68
Critical speed kritická rychlost [otáčky] 3.9.36
Cross bridge můstek 11.2.16
Cross receptance vzájemná poddajnost 3.7.33
Crosshead křižák 1.1.13
Crown gear kuželové kolo čelní 12.64
Cubic of stationary curvature křivka extrémních křivostí 2.3.21
Current, eddy proud Foucaultův 8.14
Curve, backbone [skeleton] křivka páteřní (skeletonová) 9.23
Curve, resonance křivka rezonanční 9.24
Curved bar křivý prut 3.6.9
Cycle cyklus 3.9.5
Cycle limit cyklus limitní 9.25
Cycle of movement (of a leg) pohybový cyklus (nohy) 11.4.7
Cycle, stretch-shortening cyklus protažení a zkrácení 11.2.17
Cyclic [cyclic ignorable] coordinate cyklická souřadnice 3.3.6
Cyclic efficiency (of a machine) účinnost cyklická (stroje) 3.3.27
Cycloid cykloida 12.38
Cylinder, base válec základní 12.39
Cylinder, pitch válec roztečný 12.40
Cylinder, reference válec referenční 12.41
Cylinder, root válec patní 12.42
Cylinder, tip válec hlavový 12.43
Cylindrical [barrel] cam vačka válcová [bubnová] 1.1.18
Cylindrical gear ozubené kolo čelní 1.1.25
Cylindrical pair válcová dvojice 1.2.14
Cylindrical shell válcová skořepina 3.6.24
D’Alembert’s principle princip d’Alembertův 3.4.10
Damper tlumič 4.3.10
Damping tlumení 3.9.40
Damping coefficient součinitel tlumení 3.9.43
Damping Coulomb tlumení Coulombovo 9.26
Damping ratio tlumení poměrné 3.9.44
Damping, hysteretic [rate-independent linear] tlumení hysterezní 9.27
Damping, negative tlumení negativní 9.28
Damping, proportional tlumení proporcionální 9.29
Damping, structural tlumení konstrukční 9.30
Data, direct [unfiltered, raw, all pass*, overall*] data přímá [nefiltrovaná] 8.15
Data, trend data trendu 8.17
Dead [fixed, permanent] load zatížení stálé 3.2.61
Dead band pásmo necitlivosti 4.2.9
Dead point úvrať 2.2.57
Decay odeznění 4.1.26
Dedendum, (working) výška paty zubu 12.44
Deflection (of a beam) průhyb (nosníku) 3.5.23
Deflection (of a plate) průhyb (desky) 3.5.24
Degree of freedom (of a mechanical system) stupeň volnosti (mechanické soustavy) 3.7.29
Degree of freedom [connectivity] of a kinematic pair stupeň volnosti kinematické dvojice 1.2.5
Degree of freedom [mobility] of a kinematic chain or mechanism stupeň volnosti [pohyblivost] kinematického řetězce nebo mechanismu 1.3.11
Dekapod desetinožec 11.4.8
Density hustota 3.5.1
Density, power spectral hustota výkonová spektrální 9.31
Derivative control derivační řízení 4.1.31
Deterministic force síla deterministická 3.2.32
Detuner modulátor 4.3.11
Device zařízení 6.24
Devices and Components zařízení a jejich části 4.3
Diameter, base průměr základní 12.45
Diameter, pitch průměr roztečný 12.46
Diameter, reference průměr referenční 12.47
Diarthrosis [synovial joint] diartróza [synoviální kloub] 11.3.9
Differential constraint vazba diferenciální 3.7.24
Differential mechanism diferenciální mechanismus 1.3.26
Direct [driving-point] mobility přímá pohyblivost 3.7.31
Direct [longitudinal] strain poměrné prodloužení 3.5.20
Direct impact ráz přímý 3.5.58
Direct receptance přímá poddajnost 3.7.32
Direct task přímá úloha 5.5.8
Direction, axial {radial} směr axiální {radiální} 8.18
Disc cam vačka kotoučová [disková] 1.1.16
Discrete [multi-degree-of-freedom lumped-parameter] system soustava diskrétní (mnohastupňová) 3.8.18
Discrete model model diskrétní 6.30
Disk disk 8.19
Disk kotouč 3.6.23
Displacement přemístění (posuv) 2.2.6
Displacement transducer snímač posuvu 4.3.15
Dissipative force síla disipativní 3.2.74
Distal distální 11.5.8
Distal distální 5.5.7
Distance over pins vzdálenost měřená přes válečky 12.49
Distance, (reference) cone délka referenčního kužele 12.51
Distance, centre vzdálenost os 12.48
Distance, reference centre referenční vzdálenost os 12.50
Distributed [continuous] force síla spojitě rozložená 3.2.19
Distribution [muscle co-operating] problem problém rozdělení [svalové kooperace] 11.2.18
Divergence divergence 9.32
Dorsal dorsální [hřbetní] 11.5.9
Double pendulum dvojité kyvadlo 3.8.6
Double-crank [drag-link] mechanism dvojklikový mechanismus 1.3.33
Double-rocker mechanism dvojvahadlový mechanismus 1.3.35
Double-slider mechanism dvojsmykadlový mechanismus 1.3.37
Doubling, period zdvojení periody 9.33
Drag odpor tekutiny 11.4.9
Drag, coefficient of součinitel odporu tekutiny 11.4.10
Drag, propulsive hnací odpor tekutiny 11.4.11
Drift drift 4.2.5
Drive pohon 1.2.25
Drive shaft hřídel hnací 1.1.44
Drop, rod pokles pístu 8.20
Dwell prodleva 2.2.51
Dwell mechanism mechanismus s prodlevami 1.3.25
Dynamic balance (of a rotating body) dynamické vyvážení (otáčejícího se tělesa) 3.2.56
Dynamic error band pásmo dynamické chyby 4.2.17
Dynamic load zatížení dynamické 3.2.63
Dynamic stiffness [spring constant] dynamická tuhost 3.7.46
Dynamical concepts dynamické pojmy 3.7
Dynamical systems and characteristics dynamické soustavy a charakteristiky 3.8
Dynamics [Kinetics, Kinetostatics] dynamika 3.1.1
Eastic body těleso pružné 3.6.2
Eccentric impact ráz mimostředný 3.5.57
Eccentricity ratio výstřednostní poměr 8.22
Eccentricity, bearing výstřednost ložiska 8.21
Effective [useful] power výkon užitečný 3.3.25
Efficiency účinnost 7.10
Eigenvalues, linear vlastní hodnoty 9.34
Elastic axis [line] pružná osa (čára) 3.5.41
Elastic force síla pružná 3.2.17
Elastic foundation základ pružný 3.6.32
Elastic hysteresis pružná hystereze 3.5.3
Elastic impact ráz pružný 3.5.62
Elastic strain [deformation] pružná deformace 3.5.17
Elastic support podpěra pružná 3.6.29
Elasticity pružnost 3.5.2
Elbow loketní kloub 5.2.7
Electromyogram (EMG) elektromyogram (EMG) 11.2.19
Elementary work elementární práce 3.3.20
Elevation elevace 5.3.18
Ellipsoid of inertia [momental ellipsoid Poinsot ellipsoid of inertia] elipsoid setrvačnosti 3.7.16
End-effector koncový efektor 5.2.9
Engine [prime mover] motor [pohon] 3.1.3
Envelope, limit obálka limitní 9.35
Epicyclic [planetary] gear (train) planetový převod 1.3.44
Epicycloid epicykloida 12.52
Equation, Duffing’s rovnice Duffingova 9.36
Equation, Hill rovnice Hillova 9.37
Equation, Mathieu rovnice Mathieuova 9.38
Equation, Van der Pol rovnice van der polova 9.39
Equations of equilibrium rovnice rovnováhy 3.7.38
Equilibrium rovnováha sil 3.2.53
Equilibrium configuration rovnovážná poloha 3.7.34
Equivalent [reduced moment] moment ekvivalentní [redukovaný] 3.2.44
Equivalent [reduced] force síla ekvivalentní [redukovaná] 3.2.27
Equivalent [reduced] mass of a mechanism ekvivalentní [redukovaná] hmotnost mechanismu 3.7.6
Equivalent [reduced] moment of inertia (of a mechanism) ekvivalentní [redukovaný] moment setrvačnosti mechanismu 3.7.14
Equivalent buckling length (of a bar) ekvivalentní vzpěrná délka prutu 3.5.26
Equivalent force system ekvivalentní soustava sil 3.2.46
Equivalent mechanism rovnocenný (náhradní) mechanismus 1.3.3
Equivalent viscous damping tlumení ekvivalentní viskózní 3.9.42
Ergodic process ergodický proces 3.7.51
Error [actuating] signal regulační odchylka 4.1.8
Error [actuating] signal ratio frekvenční charakteristika regulační odchylky 4.1.10
Error, bias [systematic] chyba soustavná [bias] 9.40
Evolute evoluta 12.53
Evolution vývoj 13.3.5
Evolutionary algorithm vývojový algoritmus 13.3.6
Excitation [stimulus] buzení 3.7.40
Excitation, extraparametric buzení parametrické zvláštní 9.41
Excitation, force {moment} buzení sílou (momentem) 9.42
Excitation, kinematic buzení kinematické 9.43
Excitation, parametric buzení parametrické 9.44
Exoskeleton exoskeleton 11.3.33
Expansion, differential [spindle] roztažení relativní 8.24
Extensor extensor 11.2.20
External force síla vnější 3.2.15
Extremity končetina 11.1.13
Face cam vačka drážková 1.1.17
Facewidth šířka zubu 12.54
Factor, elasticity [dynamic*] faktor pružnosti [dynamický] 7.11
Fast Fourier transform(FFT) transformace Fourierova rychlá (FFT) 9.110
Feedback zpětná vazba 13.3.7
Feedback element člen zpětné vazby 4.3.3
Feedforward dopředné řízení 13.3.8
Fibre vlákno 11.1.13
Fibre arcades vláknové arkády 11.3.10
Fibre arrangement, pennate vlákna zpeřená 11.2.21
Fibril vlákénko 11.1.15
Field of force silové pole 3.2.69
Filament filament 11.1.16
Fillet, (tooth) patní přechodové zaoblení 12.55
Filter [wave filter] filtr [vlnový filtr] 9.45
Filter, band-pass filtr pásmový 9.46
Filter, constant bandwidth filtr stálé pásmové šířky 9.47
Filter, digital filtr numerický 9.48
Filter, high-pass filtr vysoko-propustný 9.49
Filter, low-pass filtr nízko-propustný 9.50
Filter, proportional [constant percentage] bandwidth filtr s proporcionální šířkou pásma [úměrnost v procentech] 9.51
Fixed axode axoid nehybný 2.3.12
Fixed centrode polodie nehybná 2.3.8
Fixed-sequence manipulator manipulátor s pevným programem 5.1.18
Fixed-stop robot robot s daným zastavením 5.1.7
Flank, active bok aktivní 12.56
Flank, nominal bok nominální 12.57
Flank, right [left] bok pravý [levý] 12.58
Flank, tooth [thread] bok zubu 12.59
Flank, usable bok využitelný 12.60
Flanks, corresponding boky stejnojmenné 12.61
Flexor flexor 11.2.22
Fluid tekutina 11.1.17
Fluid average circumferential velocity střední obvodová rychlost tekutiny 8.25
Fluid average circumferential velocity ratio [lambda] střední obvodový rychlostní poměr [lambda] 8.26
Fluid Bingham-plastic tekutina binghamplastická 11.1.18
Fluid dilatant tekutina dilatantní 11.1.19
Fluid Newtonian tekutina newtonovská 11.1.20
Fluid pseudoplastic tekutina pseudoplastická 11.1.21
Fluid rheopectic tekutina reopektická 11.1.22
Fluid thixotropic tekutina tixotropní 11.1.23
Fluidity tekutost 11.1.24
Flutter flatr 9.52
Flywheel setrvačník 1.2.23
Follower load zatížení sledující 3.2.67
Footfall dopad nohy 11.4.12
Force síla 3.2.1
Force (feedback) control řízení silové (zpětnovazební) 5.4.11
Force {moment}, driving hnací síla {moment} 7.12
Force {moment}, excitation silové {momentové} buzení 9.53
Force {moment}, resistant síla {moment} odporová 7.14
Force {moment}, restoring síla {moment} vratná 7.15
Force and moment síla a moment 3.2
Force function silová funkce 3.2.70
Force of gravity síla gravitační 3.5.68
Force sense citlivost na sílu 5.5.11
Force, Alford síla Alfordova 8.27
Force, follower síla sledující 7.13
Force, hysteretic damping silové hysterezní tlumení 9.54
Force-closed [open] pair silově podmíněná dvojice [otevřená] 1.2.7
Forced vibration kmitání vynucené 3.9.21
Force-length characteristic závislost síly na délce 11.2.23
Force-velocity characteristic závislost síly na rychlosti 11.2.24
Forearm dolní rameno 5.2.6
Form-closed pair tvarově podmíněná dvojice 1.2.8
Foundation základ 3.6.31
Four-bar linkage čtyřkloubový kinematický řetězec 1.3.30
Four-bar mechanism čtyřkloubový [čtyřčlenný] mechanismus 1.3.31
Fractal fraktál 9.55
Frame rám 1.1.5
Frame [transportation] pohyb unášivý 2.2.5
Frame [transportation] acceleration zrychlení unášivé 2.2.19
Frame [transportation] velocity rychlost unášivá 2.2.12
Free vibration kmitání volné 3.9.19
Frequency frekvence 3.9.3
Frequency modulated signal frekvenčně modulovaný signál 4.1.6
Frequency response function frekvenční charakteristika 4.1.9
Frequency, amplitude resonant frekvence rezonanční-amplitudová 9.56
Frequency, angular [circular] frekvence úhlová [kruhová] 9.57
Frequency, blade {vane} passing frekvence lopatková 8.28
Frequency, center frekvence střední 9.58
Frequency, damped natural frekvence vlastní tlumená 9.59
Frequency, gear mesh frekvence zubová 8.29
Frequency, phase resonant frekvence rezonanční fázová 9.60
Friction tření 3.5.43
Friction wheel kolo třecí 1.1.39
Friction, Coulomb tření Coulombovo 7.16
Friction, dry tření suché 7.17
Frictional force třecí síla 3.5.49
Front, wave čelo vlny 3.9.53
Fulcrum fulkrum 11.3.11
Full scale plný rozsah 4.2.18
Function-generating mechanism mechanismus s daným převodem 1.3.21
Functions, artificial intelligence funkce umělé inteligence 13.3.9
Fundamental frequency (of a periodic quantity) základní frekvence 3.9.4
Fundamental mode základní tvar kmitání 3.9.29
Fundamental vibration kmitání základní 3.9.15
Gain zesílení 4.1.13
Gain crossover koeficient přenosu na mezi stability 4.1.17
Gain margin bezpečnost stability 4.1.16
Gain stability stabilita zesílení 4.2.4
Gait [footfall pattern] nohosled 11.4.13
Gait, asymmetrical chod asymetrický 11.4.14
Gait, running chod běhu 11.4.15
Gait, symmetrical chod symetrický 11.4.16
Gait, walking chod kroku 11.4.17
Galileo’s law of relativity Galileův zákon relativity 3.4.12
Gallop cval [trysk] 11.4.18
Gallop, rotary cval pomalý 11.4.19
Gallop, transverse cval diagonální 11.4.20
Gantry portál 5.2.2
Gauge, strain tenzometr 8.30
Gear ozubené kolo 1.1.24
Gear (of a gear), generating kolo výrobní 12.79
Gear pair dvojice ozubení 1.2.20
Gear ratio převod ozubeného soukolí 2.2.56
Gear sector [segment] ozubený segment 1.1.28
Gear train ozubený převod 1.3.42
Gear, biequivalent cylindrical náhradní čelní ozubené kolo 12.62
Gear, contrate [face] kuželové kolo rovinné 12.63
Gear, cycloidal cykloidní ozubené kolo 12.65
Gear, double-enveloping [globoidal] worm globoidní kolo v záběru s [globoidním] šnekem 12.66
Gear, driven hnané kolo 12.67
Gear, driving hnací kolo 12.68
Gear, equivalent [virtual] cylindrical kolo náhradní [ekvivalentní] čelní 12.70
Gear, equivalent spur kolo náhradní [ekvivalentní] s přímými zuby 12.71
Gear, equivalent virtual] bevel kolo náhradní [ekvivalentní] kuželové 12.69
Gear, external vnější ozubení 12.72
Gear, flexible ohebné ozubení 12.73
Gear, internal vnitřní ozubení 12.74
Gear, involute cylindrical kolo čelní evolventní 12.75
Gear, lantern cévové ozubení 12.76
Gear, mating kola v záběru 12.77
Gear, octoid [quasy-involute bevel] kuželové kolo s oktoidním ozubením 12.78
Gear, rigid kolo tuhé 12.80
Gear, ring kolo prstencové (korunové) 12.81
Gear, skew bevel kolo kuželové se šikmými zuby 12.82
Gear, spiral bevel kuželové kolo se spirálovým ozubením 12.83
Gear, spiral cylindrical kolo spirální čelní 12.84
Gear, spiroid kolo spiroidní 12.85
Gear, straight bevel kuželové kolo s přímými zuby 12.86
Gear, sun kolo centrální 12.87
Gear, X-gear zub korigovaný 12.88
Gear, X-zero zub nekorigovaný 12.89
Gear, zerol bevel kuželové kolo zerol 12.90
Geared linkage kloubový mechanismus s ozubenými koly 1.3.45
General obecně 3.1
General obecné pojmy 0
Generalized coordinate zobecněná souřadnice 6.20
Generalized force síla zobecněná 3.2.75
Generalized momentum hybnost zobecněná 3.3.2
Generation výroba 12.91
Generation of motion and force vznik pohybu a sil 11.2
Generatrix tvořící křivka 12.92
Generatrix, straight-linear tvořící přímka 12.93
Geneva mechanism [Geneva drive] maltézský kříž 1.3.46
Geometric constraint vazba geometrická 3.7.23
Globoid globoid 12.94
Governor regulátor rychlosti 4.3.8
Gradient gradient 6.6
Gradientof velocity gradient rychlosti 11.1.25
Gravitational field gravitační pole 3.5.70
Grid [grillage] mříž [rošt] 3.6.18
Gripper chapadlo 5.2.10
Ground zem [zemnící bod] 4.3.20
Guidance mechanism vodící mechanismus 1.3.20
Guide vedení 1.1.12
Gyroscope gyroskop 3.8.7
Gyroscopic [gyro] effect[gyrostatic action] gyroskopický účinek 3.5.72
Hamilton’s principle princip Hamiltonův 3.4.11
Hamiltonian kanonická [Hamiltonova] proměnná 3.3.5
Hamiltonian function funkce Hamiltonova 3.3.11
Hanavan’s model Hanavanův model 11.1.26
Harmonic [Fourier component] harmonická [Fourierova] složka 3.9.9
Harmonic [sinusoidal] vibration kmitání harmonické 3.9.14
Height, constant chord výška nad konstantní tětivou 12.95
Helical [screw] pair šroubová dvojice 1.2.13
Helical gear kolo šroubové 1.1.29
Helicoid šroubová plocha 12.96
Helicoid, involute šroubová plocha rozvinutelná 12.97
Helicoid, spherical involute šroubová plocha rozvinutelná sférická 12.98
Helix šroubovice 12.99
Herring-bone [double-helical] gear kolo se šípovým ozubením 1.1.30
Heterogeneous body těleso heterogenní 3.6.5
Hexapod šestinožec 11.4.21
Higher pair vyšší dvojice 1.2.10
Hill’s curve Hillova křivka 11.2.25
Hold aretace 5.3.24
Holonomic constraint vazba holonomní 3.7.27
Holonomic system soustava holonomní 3.8.8
Homogeneous body těleso homogenní 3.6.3
Hooke’s law Hookeův zákon 3.5.5
Huxley’s curve Huxleyova křivka 11.2.26
Hybrid model hybridní 6.32
Hyperboloid, single-space rotation hyperboloid jednodílný 12.100
Hypocycloid hypocykloida 12.101
Hypoid gear kolo hypoidní ozubené 1.1.32
Hypomochlion hypomochlion 11.3.12
Hysteresis hystereze 7.18
Chain řetěz 1.1.42
Chaos chaos 9.18
Characteristic, amplitude-frequency charakteristika amplitudo-frekvenční 9.19
Characteristic, amplitude-phase (-frequency) [Argand’s] charakteristika amplitudo-fázová [Argandova] 9.20
Characteristic, drive charakteristika pohonu 7.5
Characteristic, dynamic drive charakteristika pohonu dynamická 7.6
Characteristic, friction charakteristika tření 7.8
Characteristic, phase-frequency charakteristika fázovo-frekvenční 9.21
Characteristic, static drive charakteristika pohonu statická 7.7
Chitin chitin 11.1.9
Chord, constant tětiva konstantní 12.21
Idiomotion vlastní pohyb 11.4.22
Idler kolo vložené 1.1.38
Image [mirror] pole obraz pólu 2.3.27
Impact ráz 3.5.54
Impact force rázová síla 3.5.55
Impedance impedance 3.7.47
Impedance control řízení impedanční 5.4.10
Impedance, angular mechanical impedance mechanická úhlová 7.19
Impedance, direct [driving-point impedance přímá 7.20
Impedance, mechanical impedance mechanická 7.21
Impedance, transfer impedance přenosová 7.22
Impulse impuls 3.2.31
Impulsive force síla impulsní 3.2.30
Inelastic impact ráz nepružný 3.5.63
-Inertia [d’Alembert] couple setrvačná silová dvojice 3.2.45
Inertia force síla setrvačná 3.2.9
Inertial system soustava inerciální 3.8.21
Inferior inferiorní [spodní] 11.5.10
Infinite resolution nekonečná rozlišitelnost 4.2.8
Inflection centre pól obratu 2.3.20
Inflection circle kružnice obratu 2.3.18
Inflection point bod obratu 2.3.19
Influence vector [coefficient*] příčinkový vektor 8.31
Influence vector [coefficient*], direct příčinkový vektor přímý 8.32
Inhibition, reciprocal inhibice reciproční 11.2.27
Initial condition počáteční podmínka 3.3.10
Input vstup 6.15
Input [driving] link člen hnací [vstupní] 1.1.3
Input torque moment hnací 3.2.42
Insensibility necitlivost 9.61
Instability fluid-induced nestabilita vyvolaná tekutinou 8.33
Instantaneous centre (of velocity) okamžitý střed otáčení [pól rychlosti] 2.3.3
Instantaneous centre of acceleration okamžitý střed [pól] zrychlení 2.3.6
Instantaneous dwell okamžitá prodleva 2.2.52
Instantaneous screw axis okamžitá osa šroubového pohybu 2.3.5
Integral control integrační řízení 4.1.32
Integrator integrátor 9.62
Intelligence, artificial inteligence umělá 13.3.10
Intelligence, features of artificial vlastnosti umělé inteligence 13.3.11
Intelligence, human like inteligence podobná lidské 13.3.12
Intelligence, machine inteligence stroje 13.3.13
Intelligent robot inteligentní robot 5.1.8
Interferometer interferometr 4.3.19
Intermittency intermitence [občasné přerušení] 9.63
Internal force síla vnitřní 3.2.16
Invariant system soustava invariantní 3.8.12
Inverse motion pohyb inverzní 2.2.4
Inverse task obrácená úloha 5.5.9
Involute evolventa 12.102
Involute to a circle evolventa kružnice 12.104
Involute, spherical evolventa sférická 12.103
isochoric deformace izochorická 11.1.12
Isolation, vibration izolace kmitání 9.64
Isolator, vibration izolátor kmitání 9.65
Isomorphism izomorfismus 1.3.2
Isotropic body těleso izotropní 3.6.4
Isotropy izotropie 3.5.11
Jerk ryv [jerk] 2.2.24
Joint kloub 1.2.2
Joint kloub 11.3.13
Joint coordinate system souřadnicová soustava kloubu 5.3.5
Joint space konfigurační prostor 5.3.11
Joint variable kloubová proměnná 5.3.27
Joint, ball-and-socket [spherical] kulový kloub 11.3.16
Joint, condyloid [ellipsoid] kloub elipsoidní [kondyloid] 11.3.17
Joint, flexibility pohyblivost kloubu 11.3.14
Joint, hinge [ginglymus] kloub rotační [ginglymus] 11.3.18
Joint, incongruent kloub nekongruentní 11.3.19
Joint, planar contact kloub plochý 11.3.20
Joint, saddle kloub sedlový 11.3.21
Joint, stability stabilita kloubu 11.3.15
Joint, trochoid [pivot] kloub kolový 11.3.22
Journal čep 1.1.47
Journal čep 8.34
Keyphasor transducer snímač otáček [fáze] 8.94
Kinematic analysis kinematická analýza 2.1.2
Kinematic geometry kinematická geometrie 2.3
Kinematic chain kinematický řetězec 1.3.5
Kinematic inversion kinematická inverze 1.3.14
Kinematic joint kinematický kloub 1.3.8
Kinematic pair kinematická dvojice 1.2.3
Kinematics kinematika 2.1.1
Kinesiology kinesiologie 11.1.27
Kinetic energy (of a particle) energie kinetická [pohybová] (hmotného bodu 3.3.16
Kinetic energy (of a system) energie kinetická soustavy 3.3.17
Lag [delay] zpoždění 4.1.27
Lagrangian function [kinetic potential] funkce Lagrangeova [kinetický potenciál] 3.3.12
Lateral laterální [boční] 11.5.11
Lateral buckling (of a beam) stranové vybočení (nosníku) 3.5.28
Lateral, col- kolaterální [postranní] 11.5.12
Lateral, contra- kontralaterální [druhostranný] 11.5.13
Lateral, ipsi- ipsilaterální 11.5.14
Latch závěr 1.1.50
Law of (universal) gravitation gravitační zákon 3.4.13
Layer, boundary mezní vrstva 11.4.23
Lead předsunutí 11.4.24
Lead [pitch] stoupání 2.2.59
Lead of a tooth [thread] helix stoupání šroubovice 12.105
Learning učení se 13.3.14
Learning control řízení postupným učením 5.4.8
Length of path of contact délka záběrové úsečky 12.107
Length, base tangent vzdálenost zubů 12.106
Length, overlap přesah 12.108
Lift vztlak 11.4.25
Lift zdvih 2.2.61
Lift, coefficient of součinitel vztlaku 11.4.26
Ligament ligament [vaz] 11.3.23
Ligaments, collaterale postranní vaz 11.3.24
Ligaments, cruciate ligamenty [vazy] křížové 11.3.25
Limb úd 11.1.28
Limit position krajní poloha 2.2.58
Limit position of a link krajní poloha členu 1.3.16
Limit position of a mechanism krajní poloha mechanismu 1.3.15
Limiting friction tření mezní 3.5.48
Line of action of a force nositelka [vektorová přímka] síly 3.2.2
Line of action, transverse záběrová přímka 12.15
Line of centres přímka středů 12.110
Line of teeth contact, common přímka dotyková společná 12.112
Line, datum referenční čára 12.111
Line, pitch čára roztečná 12.113
Linear system soustava lineární 3.8.17
Linearization linearizace 9.66
Link člen (mechanismu) 1.1.2
Link, toothed člen ozubený 12.114
Linkage [Linkwork] kloubový mechanismus 1.3.29
Live load zatížení proměnné 3.2.62
Load zatížení 3.2.58
Load zone zóna zatížení 8.35
Loading, combined zatížení kombinované 11.1.29
Locomotion Lift, coefficient of lokomoce 11.4.27
Locomotion, anguilliform lokomoce úhořovitá 11.4.28
Locomotion, apedal lokomoce bez noh 11.4.29
Locomotion, aquatic lokomoce vodní 11.4.30
Locomotion, arboreal lokomoce stromová 11.4.31
Locomotion, avian lokomoce letecká 11.4.32
Locomotion, carangiform lokomoce carangiformní 11.4.33
Locomotion, ostrachform lokomoce ostrachformní 11.4.34
Locomotion, pedal [legged] lokomoce po nohách 11.4.35
Locomotion, peristaltic lokomoce peristaltická 11.4.36
Locomotion, serpentine lokomoce hadovitá 11.4.37
Locomotion, terrestrial lokomoce pozemní 11.4.38
Locomotion, undulatory lokomoce vlnovitá 11.4.39
Logarithmic decrement logaritmický dekrement 3.9.38
Longitudinal impact ráz podélný 3.5.60
Longitudinal rigidity podélná tuhost 3.5.12
Longitudinal vibration kmitání podélné 3.9.24
Longitudinal wave vlna podélná 3.9.48
Loop smyčka 1.3.9
Loop gain zesílení smyčky [amplitudová charakteristika] 4.1.15
Loop phase fáze smyčky [fázová charakteristika] 4.1.14
Lower pair nižší dvojice 1.2.9
LVDT LVDT 8.36
Magnitude of a force velikost síly 3.2.3
Machine stroj 0.2
Machine adaptive stroj adaptivní 13.2.6
Machine intelligent stroj inteligentní 13.2.3
Major [primary] axes hlavní osy 5.3.9
Manipulated variable akční veličina 4.1.2
Manipulation manipulace 11.4.40
Manipulator manipulátor 5.1.13
Manoeuvrability manévrovatelnost 5.3.8
Manual manipulator ruční manipulátor 5.1.14
Map, natural frequency [critical speed*] diagram Campbellův 8.37
Map, spectral [waterfall plot], [cascade plot] mapa spektrální [kaskádní diagram] 9.67
Mass (of a body) hmotnost (tělesa) 3.7.3
Mass (of a particle) hmotnost (hmotného bodu) 3.7.2
Mass, calibration [trial] hmotnost zkušební 8.38
Master-slave manipulator master-slave manipulátor 5.1.15
Material (structure), active materiál (struktura) aktivní 13.2.8
Material (system, product), smart materiál (soustava, výrobek), chytrý 13.2.5
Material intelligent materiál inteligentní 13.2.4
Material, piezoelectric materiál piezoelektrický 8.39
Mathematical model model matematický 6.28
Mean-square value střední kvadratická hodnota 6.10
Medial mediální [střední] 11.5.15
Median mediánový 11.5.16
Mechanical efficiency účinnost mechanická 3.3.26
Mechanical energy energie mechanická 3.3.18
Mechanical mobility mechanická pohyblivost 3.7.30
Mechanical model model mechanický 6.29
Mechanical shock zatížení náhlé 3.5.53
Mechanical system soustava mechanická 3.8.2
Mechanism mechanismus 0.3
Mechanism and machine science věda o mechanismech a strojích 0.1
Mechanism element prvek mechanismu 1.1.1
Mechanism of variable structure (parameters) mechanismus proměnné struktury (parametrů) 13.2.8
Mechanism, gear and cam mechanismus vačkový s ozubením 12.115
Mechanism, gear and Geneva cross mechanismus s ozubením a maltézským křížem 12.116
Mechanism, gear crank-and-rocker mechanismus s ozubením a vahadlem 12.117
Mechanism, simple toothed mechanismus s ozubením jednoduchý 12.119
Mechanism, three link toothed tříčlenný mechanismus s ozubením 12.118
Mechanism, toothed [gear] mechanismus s ozubením 12.120
Mechanisms mechanismy 1.3
Mechatronics mechatronika 13
Membrane membrána 3.6.21
Meniscus meniskus 11.3.26
Meshing [gearing], (tooth) záběr zubů 12.123
Meshing, cutter tool záběr výrobního nástroje 12.121
Meshing, cycloidal ozubení cykloidální 12.122
Meshing, octoid [quasi-involute bevel] ozubení oktoidální 12.124
Meshing, spherical involute ozubení sférické evolventní 12.125
Metabolism metabolismus 11.1.30
Metachronal metachronální 11.4.41
Meter, vibration [vibrometer] měřič vibrací [vibrometr] 9.68
Method, segmental metoda úseková 11.1.31
Micro-controller mikrokontrolér [mikrořadič] 13.2.9
Micro-mechatronics mikromechatronika 13.1.6
Microprocessor mikroprocesor 13.2.10
Middle surface of a plate střednicová plocha (desky) 3.6.22
Minor [secondary] axes vedlejší osy 5.3.10
Mitre gear soukolí stejných kuželových kol s kolmými osami 1.3.43
Mobile robot mobilní robot 5.1.10
Mode of vibration tvar kmitání 3.9.27
Model model 6.23
Modification, addendum modifikace hlavy zubu 12.126
Modulation, amplitude [direct], [AM] modulace amplitudová [AM] 8.40
Modulation, frequency, [FM] modulace frekvenční [FM] 8.41
Module modul 12.127
Module modul 5.2.11
Module, axial modul axiální 12.128
Module, normal modul normální 12.129
Modulus of rigidity [shear modulus] modul pružnosti ve smyku 3.5.15
Modulus, dynamic modul dynamický 9.69
Moment arm rameno momentu 3.2.36
Moment of a couple moment silové dvojice 3.2.38
Moment of a force about a point moment síly k bodu 3.2.35
Moment of a force about an axis moment síly k ose 3.2.34
Moment of inertia moment setrvačnosti 3.7.7
Moment of momentum moment hybnosti 3.3.3
Momentum [linear momentum] hybnost 3.3.1
Momentum, energy, work and power hybnost, energie, práce a výkon 3.3
Monitoring monitorování 13.1.7
Morphology morfologie 11.1.32
Motion pohyb 2.2.1
Motion pohyb 5.3
Motion (quantities, states) pohyb (veličiny, stavy) 2.2
Motion {regime} (of a machine), quasistatic pohyb {režim} kvazistatický (stroje) 7.23
Motion {regime} (of a machine), transient pohyb {režim} přechodový (stroje) 7.24
Motion chaotic pohyb chaotický 9.70
Motion segment pohybový segment 11.3.27
Motion, global pohyb globální 9.71
Motion, local pohyb lokální 9.72
Motoneuron motoneuron 11.2.28
Motor end-plate nervosvalová ploténka 11.2.29
Motor unit motorická jednotka 11.2.30
Movement of body and body parts pohyb těla a jeho částí 11.4
Moving axode axoid hybný 2.3.13
Moving centrode polodie hybná 2.3.9
Multi-functionality multifunkčnost 13.3.15
Multi-layered structure vrstvená konstrukce 3.6.26
Muscle sval 11.2.31
Muscle fibre, fast twitch svalové vlákno bílé 11.2.32
Muscle fibre, slow twitch svalové vlákno červené 11.2.33
Muscle spindle svalové vřeténko 11.2.34
Muscle, agonistic sval agonistický 11.2.35
Muscle, anatomical cross-sectional area of anatomický průřez svalu 11.2.36
Muscle, antagonistic sval antagonistický 11.2.37
Muscle, bicipital sval dvouhlavý 11.2.38
Muscle, bipenniform sval dvojzpeřený 11.2.39
Muscle, cardiac sval srdeční 11.2.40
Muscle, digastric sval dvojbříškový 11.2.41
Muscle, feathered sval zpeřený 11.2.42
Muscle, fusiform sval vřetenový 11.2.43
Muscle, insertion of úpon svalu 11.2.43
Muscle, multicipital sval multicipitální 11.2.45
Muscle, multijoint sval vícekloubový 11.2.46
Muscle, negative work of záporná práce svalu 11.2.47
Muscle, orbicular sval kruhovitý 11.2.48
Muscle, origin of počátek svalu 11.2.49
Muscle, physiological cross-sectional area (PCA) of fysiologický průřez svalu (pca) 11.2.50
Muscle, positive work of kladná práce svalu 11.2.51
Muscle, skeletal [voluntary], [striated] sval kosterní [příčně pruhovaný] 11.2.53
Muscle, smooth [involuntary], [visceral] sval hladký 11.2.52
Muscle, synergistic sval synergický 11.2.54
Muscle, unipennate sval pérovitý 11.2.55
Nano-mechatronics nanomechatronika 13.1.8
Natural frequency vlastní frekvence 3.9.39
Network, neural síť neuronová 13.2.11
Neutral axis neutrální osa 3.5.42
Neutral equilibrium rovnováha indiferentní 3.7.37
Newton’s first law (of motion) [first principle of dynamics] Newtonův první zákon 3.4.14
Newton’s law of(of motion) [second principle of dynamics] Newtonův druhý zákon 3.4.15
Newton’s third law (of motion) [third principle of dynamics] Newtonův třetí zákon 3.4.16
Node uzel 3.9.32
Noise šum 6.17
Noise, white šum bílý 9.73
Non-conservative force síla nekonzervativní 3.2.73
Non-holonomic constraint vazba neholonomní 3.7.28
Non-holonomic system soustava neholonomní 3.8.9
Normal [natural, characteristic, eigen, principal] mode (of vibration), [proper, latent] vector vlastní tvar kmitání 3.9.28
Normal acceleration normálové zrychlení 2.2.15
Normal reaction normálová reakce 3.2.6
Normal stress napětí normálové 3.5.31
Normal vibration kmitání normální 3.9.20
Normal, contact normála styku 12.130
Number, impact počet rázů 9.74
Nutation dráha [trajektorie] 2.2.31
Oblique impact ráz šikmý 3.5.59
Obstacle mapping mapování překážek 5.3.29
Octave oktáva 9.75
Octoid oktoida 12.131
Octopod osminožec 11.4.42
Off-line programming programování počítačem 5.5.3
Offset (of tooth trace) vyosení 12.132
Offset error posunutí nulového bodu 4.2.15
Open kinematic chain otevřený kinematický řetězec 1.3.7
Open-loop- control řízení s otevřenou smyčkou 4.1.28
Open-loop harmonic response [loop ratio] frekvenční charakteristika otevřené smyčky 4.1.12
Opposite pole protilehlý pól 2.3.28
Opposite pole quadrilateral čtyřúhelník protilehlých pólů 2.3.29
Orbit [Lissajous plot] orbit [Lissajousův obrazec] 8.42
Organ orgán 11.1.33
Organism organizmus 11.1.34
Orientation orientování 5.3.20
Oscillation oscilace 3.9.6
Osmosis osmóza 11.1.35
Output výstup 6.16
Output [driven] link [follower] člen hnaný [výstupní] 1.1.4
Output torque moment výstupní 3.2.43
Overshoot (undershoot) překmit 4.2.12
Pace [rack] [amble] mimochod 11.4.43
Pair, (cylindrical) [single enveloping] worm gear soukolí šnekové 12.139
Pair, angular bevel gear soukolí kuželové neortogonální 12.133
Pair, bevel pair soukolí kuželové 12.134
Pair, contrate [face] gear soukolí kuželové s rovinným kolem 12.135
Pair, crossed helical gear pair soukolí se šroubovým ozubením 12.136
Pair, cycloidal soukolí cykloidní 12.138
Pair, cylindrical soukolí čelní 12.138
Pair, double-enveloping [globoidal] worm gear soukolí šnekové globoidní 12.140
Pair, equivalent [virtual] bevel gear soukolí kuželové ekvivalentní 12.141
Pair, equivalent [virtual] cylindrical gear čelní ozubení ekvivalentní 12.142
Pair, external gear soukolí s vnějším ozubením 12.143
Pair, face hypoid gear soukolí rovinné hypoidní 12.144
Pair, face worm gear soukolí šnekové rovinné 12.145
Pair, first type hyperboloid gear soukolí hyperbolické prvního druhu 12.146
Pair, herring-bone [double-helical] gear soukolí s šípovým ozubením 12.147
Pair, hyperboloid gear soukolí hyperboloidní 12.148
Pair, hypoid gear soukolí hypoidní 12.149
Pair, internal gear soukolí s vnitřním ozubením 12.150
Pair, involute bevel gear soukolí kuželové evolventní 12.151
Pair, involute spur gear soukolí čelní evolventní 12.152
Pair, lantern gear soukolí s cévovým ozubením 12.153
Pair, octoid [quasy-involute bevel] gear soukolí kuželové oktoidní 12.154
Pair, parallel helical soukolí čelní se šikmým ozubením 12.155
Pair, rack-and-worm gear hřeben se šnekem 12.156
Pair, second type hyperboloid gear soukolí hyperbolické druhého druhu 12.157
Pair, skew bevel gear soukolí kuželové se šikmými zuby 12.158
Pair, spiral bevel gear soukolí kuželové se zakřivenými zuby 12.159
Pair, spiral cylindrical gear soukolí čelní spirální 12.160
Pair, spiroid gear soukolí spiroidní 12.161
Pair, straight bevel gear soukolí kuželové s přímými zuby 12.162
Pair, Wildhaber-Novikoff’s [circular-helical] cylindrical gear soukolí Wildhaber-Novikov 12.163
Pair, worm gear soukolí šnekové 12.164
Pair, X-gear soukolí x 12.165
Pair, X-zero gear soukolí x-nula 12.166
Pairing element prvek kinematické dvojice 1.2.4
Palmar palmární [dlaňový] 11.5.17
Parallel force system soustava rovnoběžných sil 3.2.48
Parallel manipulator paralelní manipulátor 5.2.14
Parallel-crank mechanism paralelogramový mechanismus 1.3.34
Parameter parametr 7.25
Parameter, control parametr řídicí 9.76
Particle [point] hmotný bod (částice) 3.7.1
Passive accommodation pasivní přizpůsobení 5.5.5
Passive device / system pasivní zařízení [soustava] 6.19
Path [trajectory] dráha [trajektorie] 2.3.1
Path-generating mechanism mechanismus vytvářející danou křivku 1.3.22
Pawl [click detent] západka 1.1.49
Peak value špičková hodnota [peak] 6.9
Peak-to-peak value rozkmit 3.9.13
Pedipulator pedipulátor 5.1.12
Period perioda 3.9.2
Period (of a motion) perioda (pohybu) 2.2.46
Periodic motion pohyb periodický 2.2.45
Perturbation porucha 3.3.9
Phase angle fáze 2.2.49
Phase crossover přechod fáze (na mezi stability) 4.1.18
Phase margin fázová rezerva 4.1.19
Phase, stand [stance] [contact interval] [support phase] [power stroke] fáze odrazu 11.4.44
Phase, swing [recovery phase] [return stroke] fáze skoku 11.4.45
Phenomenon, synchronization jev synchronizace 9.77
Physical model model fyzikální 6.26
Pick-and-place robot robot pro přemísťování objektů 5.1.6
Pilgrim-step mechanism mechanismus se zpětnými kroky 1.3.24
Pilgrim-step motion pohyb se zpětnými kroky 2.2.53
Pin joint čepové spojení 1.2.19
Pinch zone nebezpečná oblast 5.3.16
Pinion pastorek 1.1.36
Pitch rozteč 2.2.60
Pitch, (normal) base rozteč normální 12.171
Pitch, (transverse) circular rozteč čelní 12.169
Pitch, angular rozteč úhlová 12.167
Pitch, axial rozteč osová 12.168
Pitch, diametral rozteč průměrová 12.170
Pivot otočný čep 1.1.46
Pivoting [spin] friction tření pivotové [vrtné] 3.5.46
Planar [coplanar] system soustava rovinná 3.8.13
Planar [plane] motion pohyb rovinný 2.2.33
Planar contact pair rovinná dvojice 1.2.16
Planar mechanism rovinný mechanismus 1.3.17
Plane, axial rovina axiální 12.172
Plane, frontal rovina čelní 11.5.18
Plane, median rovina střední 11.5.19
Plane, pitch rovina roztečná 12.173
Plane, principal rovina hlavní 12.174
Plane, sagittal rovina předozadní 11.5.20
Plane, tangent rovina tečná 12.175
Plane, transverse rovina čelní 12.176
Plane, transverse rovina příčná 11.5.21
Planes, cardinal roviny kardinální 11.5.22
Planetary [planet] gear kolo planetové 1.1.35
Plantar plantární [chodidlový] 11.5.23
Plastic strain [plastic deformation, permanent set] plastická deformace 3.5.18
Plasticity plasticita 3.5.6
Playback accuracy přesnost playbacku [přehrávání] 5.3.23
Playback robot playback robot 5.1.9
Plot [diagram], Bode diagram Campbellův 9.79
Plot [diagram], Campbell [cascade plot*], [water-fall plot*] bod rovnovážný [pevný] 9.80
Plot [diagram], Campbell [cascade*, waterfall*] diagram Campbellův [kaskádní] 8.44
Plot full spectrum diagram úplného spektra 8.46
Plot Nyquist diagram Nyquistův 8.47
Plot trend diagram trendu 8.51
Plot waterfall [Campbell*] diagram stékající vody [Campbellův] 8.52
Plot, amplitude {phase} {power} spectrum diagram amplitudového {fázového} {výkonového} spektra 8.49
Plot, Bode [unbalance response*] diagram Bodeův [nevyváženostní] 8.43
Plot, cascade (spectrum) [Campbell*] diagram kaskádní (spektra) [Campbellův] 8.45
Plot, polar [Nyquist*] (of rotor vibrations) diagram polární [Nyquistův] (kmitání rotoru) 8.48
Plot, time-base [waveform] diagram časový 8.50
Point nodal [node] bod uzlový [uzel] 8.53
Point of action of a force působiště síly 7.26
Point of contact bod styku 12.177
Point, equilibrium [fixed] bod hyperbolický 9.81
Point, hyperbolic bod sedlový 9.82
Point, pitch bod roztečný 12.178
Point, saddle portrét fázový [stavový] 9.83
Point, yield [elastic limit] mez kluzu [pružnosti] 11.1.36
Point-to-point control řízení bod po bodu 5.4.3
Polar moment of inertia of a body moment setrvačnosti polární tělesa 3.7.9
Polar moment of inertia of a lamina moment setrvačnosti polární rovinného útvaru 3.7.8
Pole pól 2.3.14
Pole triangle pólový trojúhelník 2.3.26
Pole velocity pólová rychlost 2.3.16
Portrait, phase [state] rozsah dynamický 9.84
Pose polohování 5.3.21
Pose-to-pose control řízení polohové 5.4.4
Position, close-packed poloha uzavřená 11.3.28
Positional accuracy přesnost polohy 5.3.22
Position-force control řízení silové a polohové 5.4.12
Posterior posteriorní [zadní] 11.5.24
Potential potenciál 6.7
Potential energy (of a particle) energie potenciální (hmotného bodu) 3.3.13
Potential energy (of a system) energie potenciální soustavy 3.3.14
Power výkon 3.3.23
Power of a force výkon síly 3.3.24
Precession precese 2.2.29
Precession [orbiting] precese 8.54
Precession {whip} {whirl}, backward [reverse] precese {švihání} {kroužení} zpětná 8.55
Precession {whip} {whirl}, forward precese dopředná {whip (švihání)} {whirl (kroužení)} 8.56
Precession {whip} {whirl}, subsynchronous {supersynchronous} precese {whip (švihání)} {whirl (kroužení)} subsynchronní {supersynchronní} 8.57
Precession synchronous precese synchronní 8.58
Precision opakovatelnost 4.2.2
Prehension uchopení 11.4.46
Prestress předpětí 11.3.29
Primary feedback zpětná vazba [hlavní] 4.1.7
Principal axis (of inertia) hlavní osa setrvačnosti 3.7.11
Principal moment of inertia hlavní moment setrvačnosti 3.7.12
Principle of conservation of (mechanical) energy zákon zachování (mechanické) energie 3.4.2
Principle of conservation of moment of momentum [angular momentum] zákon zachování momentu hybnosti 3.4.6
Principle of conservation of momentum zákon zachování hybnosti 3.4.4
Principle of moment of momentum věta o změně momentu hybnosti 3.4.5
Principle of momentum věta o změně hybnosti 3.4.3
Principle of motion of centre of mass věta o pohybu středu hmotnosti (těžiště) 3.4.7
Principle of virtual work princip virtuální práce 3.4.9
Principle of work and energy věta o práci a energii 3.4.1
Principles principy 3.4
Prismatic pair posuvná dvojice 1.2.12
Probe sonda 8.59
Process proces 6.25
Processing zpracování dat 13.3.16
Product of inertia moment deviační 3.7.10
Profile usable profil užitný 12.183
Profile, (standard) basic rack tooth profil základního hřebenu 12.181
Profile, (transverse) tooth [thread] profil zubu [závitu] 12.182
Profile, axial tooth [thread] profil zubu axiální 12.179
Profile, normal tooth [thread] profil zubu normální 12.180
Programmable manipulator programovatelný manipulátor 5.1.17
Pronation pronace 5.3.17
Pronation pronace 11.4.47
Pronk pronk 11.4.48
Properties and behaviour vlastnosti a chování 13.3
Proportional proporcionální řízení 4.1.30
Prosthetic device protéza 5.1.20
Protraction pohyb vpřed 11.4.49
Proximal proximální 11.5.25
Proximal proximální 5.5.6
Proximity sense citlivost na blízkost 5.5.13
Pulley kladka 1.1.41
Pulsating load zatížení pulsující 3.2.65
Quadruped [tetrapod] čtyřnožec 11.4.50
Quality factor [Q-factor] q-faktor 3.9.37
Quantity veličina 7.27
Race, outer vnější kroužek 8.60
Rack ozubený hřeben 1.1.37
Rack basic hřeben základní 12.184
Rack counterpart hřeben protikus 12.185
Radius of gyration poloměr setrvačnosti 3.7.15
Random [stochastic] process proces náhodný (stochastický) 3.7.49
Random vibration kmitání náhodné 3.9.18
Ratchet rohatka 1.1.51
Ratio, overlap překrytí 12.186
Ratio, transverse contact překrytí čelní 12.187
(Rayleigh) dissipation function disipativní funkce (Rayleighova) 3.2.76
Reaction reakce 3.2.5
Reasoning uvažování 13.3.18
Recruitment poměrná aktivace svalu 11.2.56
Rectilinear translation přímočarý posuvný pohyb 2.2.26
Redundancy nadbytečnost 13.3.19
Redundancy, active nadbytečnost aktivní 13.3.19
Redundancy, standby nadbytečnost pohotová 13.3.20
Redundant mobility (of a robot) nadbytečná pohyblivost 5.3.7
reference data referenční 8.16
Reference input řídicí veličina 4.1.3
Reference point vztažný bod 5.3.15
Regular precession regulární precese 2.2.30
Regulator přímý regulátor 4.3.7
Relative acceleration zrychlení relativní 2.2.18
Relative coordinate system souřadnicová soustava relativní 5.3.2
Relative displacement přemístění (posuv) relativní 2.2.7
Relative force síla relativní setrvačná 3.2.12
Relative motion pohyb relativní 2.2.3
Relative Velocity rychlost relativní 2.2.11
Remote centre compliance poddajné chapadlo 5.2.13
Repellor repelor 9.85
Resolution rozlišitelnost 4.2.7
Resolved-motion rate control řízení rychlostní 5.4.7
Resonance rezonance 3.9.34
Resonance frequency rezonanční frekvence 3.9.35
Resonance, combination rezonance kombinovaná 9.86
Resonance, extraparametric rezonance parametrická zvláštní 9.87
Resonance, internal rezonance vnitřní 9.88
Resonance, parametric rezonance parametrická 9.89
Response time doba skokové odezvy 4.1.21
Restitution period doba restituce 3.5.65
Resultant force síla výsledná 3.2.47
Resultant moment moment výsledný 3.2.39
Retardation zpomalení 2.2.23
Retraction pohyb vzad 11.4.51
Revolute pair [hinge] rotační dvojice [závěs] 1.2.11
Rheonomic constraint vazba reonomní 3.7.25
Rheonomic system soustava reonomní 3.8.10
Rigid body těleso tuhé 3.6.1
Ring, tooth [toothing] ozubení 12.188
Rise time doba náběhu 4.1.22
Robot robot 5.1.2
Robot system systém robotu 5.1.19
Robotics robotika 5.1.1
Robustness robustnost 13.3.21
Rocker vahadlo [páka] 1.1.8
Roller support podpěra valivá 3.6.30
Rolling friction tření valivé 3.5.45
Rolling load zatížení pohyblivé 3.2.66
Rolling motion pohyb valivý 2.2.37
Roll-off doběh 8.61
Root-mean-square [r.m.s] value efektivní hodnota 6.11
Rotation rotace [otáčení] 2.2.27
Rotor rotor 8.62
Rotor anisotropicly supported rotor anizotropicky podepřený 8.63
Rotor mode (shape), forced rotor, vynucený tvar 8.64
Rotor mode (shape), free rotor, vlastní tvar 8.65
Rotor position [attitude] angle rotor, polohový úhel 8.67
Rotor symmetric [isotropic] rotor symetrický [izotropický] 8.68
Rotor vibration region rotor, oblast kmitání 8.69
Rotor, nonsymmetric [anisotropic] rotor nesymetrický [anizotropický] 8.66
Run-out compensation kompenzace doběhu 8.70
Run-out mechanical doběh mechanický 8.72
Run-out, electrical doběh elektrický 8.71
Run-out, slow roll doběh za pomalého chodu 8.73
Sampling, stroboscopic vzorkování stroboskopické 9.90
Sandwich structure sendvičová konstrukce 3.6.25
Sarcomere sarkomer 11.2.57
Scalar [scalar quantity] skalár 6.1
Scale effect efekt měřítka 13.3.22
Scale factor měřítko 4.2.20
Scale model model v měřítku 6.27
Sceleronomic constraint vazba skleronomní 3.7.26
Sceleronomic system soustava skleronomní 3.8.11
Scotch-yoke mechanism přímovratná křížová kulisa 1.3.38
Screw axis osa šroubového pohybu 2.3.4
Screw mechanism šroubový mechanismus 1.3.40
Screw motion pohyb šroubový 2.2.35
Section [map], Poincaré řez [mapa] Poincarého 9.91
Self-assembly autonomní montáž 13.3.24
Self-diagnosis autonomní diagnosa 13.3.25
Self-excitation samobuzení 9.92
Self-improvement autonomní zlepšování 13.3.26
Self-locking mechanism samosvorný mechanismus 1.3.27
Self-maintenance autonomní údržba 13.3.27
Self-organization autonomní organizace 13.3.28
Self-regulation autonomní regulace 13.3.29
Self-repair autonomní oprava 13.3.30
Self-tuning autonomní nastavení 13.3.31
Sensing snímání 13.3.32
Sensitivity citlivost 4.2.3
Sensor senzor 4.3.21
Sensor fusion snímačů sdružení 13.2.12
Sensor, intelligent snímač inteligentní 13.2.13
Sensors, multiple snímače mnohonásobné 13.2.14
Sensory control řízení senzorové 5.4.9
Separatrix separatrix 9.93
Sequential control řízení postupné 5.4.6
Servomechanism servomechanismus 4.3.6
Servosystem servosystém 4.3.5
Settling time doba ustálení [regulace] 4.1.23
Severity (of a machine), vibration přípustné kmitání (stroje) 9.95
Severity, vibration přípustné kmitání 9.94
Shaft hřídel 8.74
Shake zakmitání 5.3.25
Shaking force (moment) síla výsledná setrvačná 3.2.29
Shear [shearing transverse] force síla posouvající 3.2.25
Shear strain [angle of deformation] zkos 3.5.22
Shear stress napětí smykové 3.5.32
Shear velocity smyková rychlost 11.1.37
Shear wave vlna smyková 3.9.49
Shearing smyk 3.5.38
Shift [difference] (of harmonic vibrations), phase fázový posuv (harmonických kmitání) 9.96
Shock wave vlna rázová 3.9.50
Shoulder ramenní kloub 5.2.3
Scheduling (in intelligent machines) časování (inteligentních strojů) 13.3.23
Signal signál 6.14
Signals and functions signály a funkce 4.1
Signal-to-noise ratio poměr signálu a šumu 8.75
Signature (of a machine) typický průběh signálu (stroje) 9.97
Simple [free] support podpěra prostá 3.6.28
Simple harmonic pohyb harmonický 2.2.48
Simple harmonic quantity harmonická veličina 3.9.8
Simple pendulum jednoduché (matematické) kyvadlo 3.8.3
Simply-supported beam nosník prostě podepřený 3.6.14
Singlefoot [walk] chůze 11.4.52
Singlefoot in diagonal sequence kroky v diagonálním pořadí 11.4.53
Singlefoot in lateral sequence kroky v příčném pořadí 11.4.54
Singular configuration singulární tvar 5.3.28
Situation and orientation in body situace a orientace těla 11.5
Skeleton kostra 11.3.30
Skeleton, cyto- cytoskeleton 11.3.31
Skeleton, endo- endoskeleton 11.3.32
Skeleton, exo- exoskeleton 5.1.21
Skeleton, hydro- [hydrostatic] hydroskeleton 11.3.34
Slenderness ratio (of a bar) štíhlost (prutu) 3.5.27
Slider smýkadlo 1.1.10
Slider-crank mechanism klikový mechanismus 1.3.36
Sliding [kinetic] friction tření smykové 3.5.44
Sliding block člen kluzný 1.1.11
Sliding motion smýkání 2.2.39
Sliding theory of muscle contraction klouzavý model svalové kontrakce 11.2.58
Slip sense citlivost na smýkání 5.5.12
Smooth support podpěra hladká 3.6.27
Snubber omezovač 4.3.12
Space {plane}, phase [state] prostor fázový [stavový] {rovina} 9.98
Space tooth [thread] mezera mezi zuby [závity] 12.189
Spall [spalling] tříska 8.76
Span (of a beam) rozpětí (nosníku) 3.6.17
Spatial force system prostorová soustava sil 3.2.51
Spatial mechanism prostorový mechanismus 1.3.19
Spatial motion pohyb prostorový 2.2.34
Spatial system soustava prostorová 3.8.14
Specific fields of work specifické pracovní oblasti 13.1
Spectrum spektrum 3.9.12
Spectrum (of a machine), baseline spektrum (stroje) základní 9.100
Spectrum, auto (power) spektrum (výkonové) 9.99
Spectrum, shock (response) spektrum (odezvy) rázové 9.101
Speed rychlost 8.77
Speed, critical [resonant] {balance resonance*] otáčky kritické (rezonanční) 8.78
Speed, critical of the second order otáčky kritické druhého řádu 8.79
Speed, rotor [rotative speed], [frequency of revolution], [revolutions] otáčky rotoru [frekvence otáčení] 8.80
Speed, slow roll pomalý běh 8.81
Spherical cam vačka sférická 1.1.19
Spherical mechanism sférický mechanismus 1.3.18
Spherical motion pohyb sférický 2.2.36
Spherical pair sférická dvojice 1.2.15
Spherical pendulum sférické kyvadlo 3.8.4
Spike, prime frekvenční špičky 8.82
Spin vlastní otáčení 8.83
Spin motion spin 2.2.38
Spot, heavy rovina nevývažku 8.84
Spot, high místo největšího nevývažku 8.85
Spring pružina 3.6.11
Springback propružení 5.3.26
Sprocket wheel kolo řetězové 1.1.43
Spur gear kolo s vnějším ozubením 1.1.26
Stability stabilita 10.2
Stability (of a rotating machine) stabilita točivého stroje 8.86
Stability in the large stabilita ve velkém 10.3
Stability in the sense of Lagrange stabilita podle Lagrange 10.4
Stability in the sense of Lyapunov stabilita podle Ljapunova 10.5
Stability of a form stabilita tvaru 10.6
Stability of a limit cycle stabilita mezního cyklu 10.7
Stability of motion stabilita pohybu 10.8
Stability of the first approximation stabilita v prvním přiblížení 10.9
Stability of vibration stabilita kmitání 10.10
Stability, absolute stabilita absolutní 10.11
Stability, asymptotic stabilita asymptotická 10.12
Stability, BIBO stabilita BIBO 10.13
Stability, dynamic stabilita dynamická 10.14
Stability, global stabilita globální 10.15
Stability, local [stability of a position], [stability in the small] stabilita v malém 10.16
Stability, orbital [stability in the sense of Poincaré] stabilita orbitální podle Poincarého 10.17
Stability, practical stabilita praktická 10.18
Stability, stochastic stabilita stochastická 10.19
Stability, structural stabilita strukturní 10.20
Stability, technical stabilita technická 10.21
Stable equilibrium rovnováha stabilní 3.7.35
Stall, rotating vír odtržený rotující 8.87
Standing wave vlna stojatá 3.9.52
Starting regime of a machine rozběh stroje 2.2.40
State (of a dynamical system) stav (dynamické soustavy) 9.102
State {motion}, {regime}, quasistatic stav, {pohyb}, {režim}, kvazistatický 7.28
State {motion}, {regime}, steady stav, {pohyb}, {režim}, ustálený 7.30
State {motion}, {regime}, transient stav, {pohyb}, {režim}, přechodový 7.31
State, perturbed porušený stav 10.22
State, recurrent stav opakovatelný 9.103
State, static stav, statický 7.29
Static balance (of a rotating body) statické vyvážení (otáčejícího se tělesa) 3.2.55
Static error band pásmo statické chyby 4.2.16
Static friction tření klidové 3.5.47
Statically determinate system soustava staticky určitá 3.8.15
Statically indeterminate [hyperstatic] system soustava staticky neurčitá 3.8.16
Statics statika 3.1.2
Stationary process proces stacionární 3.7.50
Steady-state error trvalá chyba 4.2.14
Steady-state motion of a machine ustálený pohyb stroje 2.2.42
Steady-state vibration kmitání ustálené 3.9.16
Step function skoková funkce 4.1.24
Step length délka půlkroku 11.4.55
Step mechanism krokový mechanismus 1.3.23
Step motion pohyb krokový 2.2.50
Stiffness tuhost 3.5.7
Stiffness (coefficient) součinitel tuhosti 3.5.9
Stiffness, complex dynamic tuhost komplexní dynamická 9.104
Stiffness, direct dynamic tuhost dynamická 8.88
Stiffness, quadrature [cross-coupled] dynamic tuhost dynamická příčná 8.89
Stochastic force síla stochastická 3.2.33
Stop zarážka 1.1.52
Stopping regime of a machine zastavení stroje 2.2.41
Strain deformace 3.5.16
Strain energy energie deformační 3.3.15
Stress napětí 3.5.30
Stretching, active protažení aktivní 11.2.59
Stretching, passive protažení pasivní 11.2.60
Stride length délka celého kroku 11.4.56
String struna [lano] 3.6.7
Stroboscope stroboskop 4.3.18
Structural behaviour and characteristics strukturální vlastnosti a charakteristiky 3.5
Structural concepts strukturní pojmy 3.6
Structural error strukturální chyba 4.2.11
Structure (of a mechanism) struktura mechanismu 1.3.1
Structure, adjustable struktura nastavitelná 13.2.15
Strut [column] vzpěra [sloup] 3.6.8
Sub-assemblies dílčí soustavy 1.2
Sub-assembly dílčí soustava 1.2.1
Subharmonic subharmonická složka 3.9.10
Subharmonic response subharmonická odezva 3.7.43
Superharmonic ultraharmonická složka 3.9.11
Superior superiorní [horní] 11.5.26
Superposition principle princip superposice 3.4.8
Supination supinace 11.4.57
Support, base of základna podepření 11.4.58
Surface force síla povrchová 3.2.21
Surface of action plocha záběrová 12.193
Surface, coaxial plocha koaxiální 12.190
Surface, conjugate plocha přidružená 12.191
Surface, generating plocha tvořící 12.192
Surface, reference [pitch] [working] plocha referenční [roztečná] 12.194
Surface, root plocha patní 12.195
Surface, similar type coaxial plocha podobnostní koaxiální 12.196
Surface, tip plocha hlavová 12.197
Swing length délka kmitu 11.4.59
Synapsis synapse 11.2.61
Synarthrosis synartróza 11.3.35
Synchronization phenomenon diagram Bodeův 9.78
Synchronous vibration kmitání synchronní 3.9.22
Synovial fluid [synovia] synoviální tekutina 11.3.36
Synovial membrane [synovium] synoviální membrána 11.3.37
System soustava (systém) 6.21
System error regulační odchylka 4.2.10
System, adaptive soustava adaptivní 13.2.16
System, architecture of mechatronical soustava mechatronické architektury 13.2.17
System, automatic controller soustava automatický řídící 13.2.19
System, autonomous soustava autonomní 7.32
System, autoparametric soustava autoparametrická 7.33
System, cognition soustava rozpoznávání 13.2.18
System, conservative soustava konzervativní 7.34
System, deterministic soustava deterministická 7.35
System, dynamical soustava dynamická 7.36
System, execution soustava výkonná 13.2.20
System, mechatronical soustava mechatronická 13.2.21
System, nonlinear soustava nelineární 7.37
System, partial vibration soustava kmitající parciální 7.38
System, perception soustava vnímání 13.2.22
System, self-organizing soustava sama se organizující 13.2.23
Systems soustavy 5.1
Systems and devices soustavy a zařízení 13.2
Tactile sense citlivost na dotyk 5.5.10
Tangential acceleration zrychlení tečné 2.2.16
Tangential reaction tečná reakce 3.2.7
Task coordinate system souřadnicová soustava operační 5.3.4
Teach control řízení učením 5.4.1
Teach pendant učící panel 5.2.12
Teach restrict učení s omezením rychlosti 5.5.2
Teach-in programming programování učením [teach-in] 5.5.1
Technical system technický systém 6.22
Teleoperator teleoperátor (synchronní manipulátor) 5.1.5
Tendon šlacha 11.3.38
Tendon, sheath pochva šlachy 11.3.39
Tensegrity tenseintegrita 11.1.38
Tensile force síla tahová 3.2.23
Tension tah 3.5.33
Tensor tenzor setrvačnosti 3.7.13
Texture textura 11.1.39
Theory, catastrophe teorie katastrof 9.105
Thermocouple termočlánek 8.90
Thick plate deska tlustá 3.6.19
Thin plate deska tenká 3.6.20
Threshold of instability [stability] práh nestability [stability] 8.91
Time constant [relaxation time] časová konstanta 6.13
Time history časový průběh 6.12
Time response časová odezva 4.1.20
Tissue tkáň 11.1.40
Tissue connective pojivo 11.1.41
Tones, combination tóny kombinační 9.106
Tonus tonus 11.2.62
Tooth, circular zub kruhový 12.198
Tooth, gear [thread, worm] zub [závit šneku] 12.199
Tooth, helical zub šroubový 12.200
Tooth, skew zub šikmý 12.201
Tooth, spiral [curvilinear] zub spirální [zakřivený] 12.202
Tooth, straight zub přímý 12.203
Toroid anuloid [torus] 12.204
Torsion [twist] kroucení 3.5.19
Torsional moment [twisting moment torque] moment krouticí 3.2.41
Torsional rigidity torzní tuhost 3.5.13
Torsional vibration kmitání torzní 3.9.26
Torus, generating anuloid obrábění 12.205
Trace, theoretical tooth [thread] linie (teoretická) zubu 12.206
Train, compound planetary gear převod planetový složený 12.207
Train, differential gear diferenciální převod 12.208
Train, rack and pinion hřebenový převod 12.209
Train, wave [harmonic] gear vlnový převod 12.210
Trajectory, phase [state] trajektorie fázová [stavová] 9.107
Transducer snímač [převodník] 4.3.14
Transducer [sensor], [probe], [pickup] snímač [senzor], [sonda] 8.92
Transducer dual snímač duální 8.93
Transducer, proximity snímač posuvu 8.95
Transducer, relative snímač relativní 8.96
Transducer, seismic [inertial] vibrometr [seizmický, setrvačný snímač] 8.97
Transfer function [transmittance] přenosová funkce 3.7.44
Transform, discrete Fourier transformace Fourierova diskrétní 9.109
Transform, Fourier transformace Fourierova 9.108
Transient error přechodová chyba 4.2.13
Transient vibration kmitání přechodové 3.9.17
Translation translace (posuvný pohyb) 2.2.25
Transmissibility propustnost (transmisibilita) 3.7.45
Transmission of motion and force přenos pohybu a síly 11.3
Transmission ratio převodový poměr 2.2.55
Transportation force síla unášivá setrvačná 3.2.13
Transverse impact ráz příčný 3.5.61
Transverse vibration kmitání příčné 3.9.25
Transverse wave vlna příčná 3.9.47
Tree [mobile] strom 1.3.10
Trot klus 11.4.60
Truss [frame-work] příhradová soustava [rám] 3.6.12
Ttransfer function převodová funkce 2.2.54
Turgescence otok 11.1.42
Turgor turgor 11.1.43
Twitch svalové škubnutí 11.2.63
Ultimate strength mez pevnosti 3.5.36
Unbalance nevyváženost 8.98
Uncoupled modes nespřažené [nevázané] tvary kmitání 3.9.31
Uniform [uniformly distributed] load rovnoměrné zatížení 3.2.60
Unilateral constraint vazba jednostranná 3.7.21
Universal [Cardan, universal coupling Hooke’s] joint univerzální [kardanový] kloub, Hookeův univerzální kloub 1.2.18
Unstable equilibrium rovnováha labilní 3.7.36
Upperarm horní rameno 5.2.5
Uuniform motion rovnoměrný pohyb 2.2.43
Value stationary hodnota stacionární 7.39
Variable proměnná 7.40
Variable, dependent proměnná závislá 7.41
Variable, independent proměnná nezávislá 7.42
Variable-mass system soustava s proměnnou hmotností 3.8.20
Variables (of a dynamical system), state stavové proměnné (dynamické soustavy) 9.111
Vector vektor 6.2
-Vector field vektorové pole 6.4
-Vector function vektorová funkce 6.5
Vector quantity vektorová veličina 6.3
Vector, state vektor stavový 9.112
Velocity rychlost 2.2.9
Velocity hodograph hodograf rychlosti 6.8
Velocity transducer snímač rychlosti 4.3.16
Ventral ventrální [břišní] 11.5.27
Vernier nonius [vernier] 4.3.13
Vibration kmitání 3.9.1
Vibration relative kmitání relativní 8.100
Vibration, almost-periodic [quasiperiodic] kmitání kvaziperiodické 9.113
Vibration, anti-phase kmitání v protifázi 9.124
Vibration, combined kmitání kombinované 9.114
Vibration, damped kmitání tlumené 9.115
Vibration, decaying kmitání zatuchající 9.116
Vibration, divergent kmitání divergentní 9.117
Vibration, in-phase kmitání ve fázi 9.125
Vibration, lateral [radial] [transverse] kmitání příčné 8.99
Vibration, non-linear kmitání nelineární 9.118
Vibration, parametric kmitání parametrické 9.119
Vibration, periodic kmitání periodické 9.120
Vibration, self-excited [self-induced] kmitání samobuzené 9.121
Vibration, subharmonic kmitání subharmonické 9.122
Vibration, superharmonic [ultraharmonic] kmitání super [ultra] harmonické 9.123
Vibrations kmitání 3.9
Virtual deformation virtuální deformace 3.5.29
Virtual displacement virtuální přemístění (posuv) 3.7.39
Virtual work práce virtuální 3.3.21
Viscoelastic viskoelastický 11.1.44
Viscoelasticity viskoelasticita 11.1.45
Viscosity viskozita 11.1.46
Viscosity, kinematic viskozita kinematická 11.1.48
Viscous damping tlumení viskózní 3.9.41
Visual sensor obrazový senzor 5.5.14
Vviscosity, dynamic viskozita dynamická 11.1.47
Walking machine kráčející robot 5.1.11
Wave vlna 3.9.46
Wavelength vlnová délka 3.9.54
Wedge mechanism klínový mechanismus 1.3.41
Weight tíha 3.5.69
Whip [whipping] whip [švihání] 8.101
Whip [whirl*], hysteretic whip [whirl], [švihání, kroužení] hysterezní 8.104
Whip, dry whip [švihání], suché tření 8.102
Whip, fluid whip [švihání], kluzná ložiska 8.103
Whirl [whirling] whirl [kroužení] 8.105
Whirl {whip}, oil whirl {whip}, [kroužení {švihání}, olejové] 8.108
Whirl {whip}, steam whirl {whip}, [kroužení {švihání}, parní] 8.109
Whirl aerodynamic whirl [kroužení aerodynamické] 8.106
Whirl fluid whirl [kroužení tekutinové] 8.107
Wolf’s law Wolfův zákon 11.1.49
Work práce 3.3.19
Work of deformation práce deformační 3.3.22
Working envelope obálka pracovního prostoru 5.3.12
Working range pracovní rozsah 5.3.13
Working space [volume] pracovní prostor 5.3.14
World coordinate system souřadnicová soustava absolutní 5.3.1
Worm šnek [šroub] 1.1.33
Worm wheel šnekové [šroubové] kolo 1.1.34
Worm, Archimedean šroub Archimédův 12.211
Worm, convolute šnek konvoluční 12.212
Worm, cylindrical [single enveloping] šnek válcový 12.215
Worm, cylindrical non-ruled šnek se zakřiveným profilem 12.213
Worm, cylindrical ruled šnek 12.214
Worm, enveloping [hourglass], [globoidal] šnek globoidní 12.216
Worm, enveloping non-ruled šnek globoidní se zakřivenými zuby 12.217
Worm, enveloping ruled šnek globoidní s přímými zuby 12.218
Worm, face šnek čelní převodu 12.219
Worm, ground by cone wheel cylindrical šnek válcový broušený pomocí kuželu 12.220
Worm, ground by toroidal wheel cylindrical šnek válcový broušený pomocí anuloidu 12.221
Worm, involute šnek evolventní 12.222
Worm, spiroid šnek spiroidní 12.223
Wrench silový šroub 3.2.52
Wrist zápěstí 5.2.8
Yoke cam vačka excentrická 1.1.20
Yoke follower zvedák kulisový 1.1.22
Young’s modulus of elasticity modul pružnosti [Youngův] 3.5.4
Zero-line stability stabilita nulového bodu 4.2.6