Kapitola 13

Zpět na obsah

13 MECHATRONICS

13 MECHATRONIKA

 

 

13.1 SPECIFIC FIELDS OF WORK

13.1 SPECIFICKÉ PRACOVNÍ OBLASTI

13.1.1 APPROACH, MECHATRONIC: Integrating interdisciplinary approach in <mechatronical system> design.

13.1.1 MECHATRONICKÝ PŘÍSTUP: Integrovaný interdisciplinární přístup k návrhu mechatronické soustavy.

13.1.2 BIOMETICS: Scientific objective directed to development of <technical systems> by using information and function principles from biological <systems>.

13.1.2 BIOMETIKA: Vědecká oblast zaměřená na vývoj technických soustav na základě znalosti principů funkce biologické soustavy.

13.1.3 CONTROL: Means by which a variable quantity or a set of variable quantities is made to conform to a prescribed norm (to achieve preset values or to compensate disturbances).

13.1.3 ŘÍZENÍ: Prostředek, který uvádí veličinu nebo soubor proměnných veličin do předepsané normy (dosáhnout určených hodnot nebo kompenzovat poruchy).

13.1.4 Not used

13.1.4 Nevyužito

13.1.5 CONTROL, INTELLIGENT: Control based on <artificial intelligence> techniques.

13.1.5 ŘÍZENÍ INTELIGENTNÍ: Řízení založené na technice umělé inteligence.

13.1.6 MICRO-MECHATRONICS: Sub-domain of <mechatronics> related to devices and their systems, which are several millimetres or smaller in size.

13.1.6 MIKROMECHATRONIKA: Oblast mechatroniky, která se týká zařízení a soustav o velkosti několika milimetrů nebo menších rozměrů.

13.1.7 MONITORING: Permanent defining of changes in functioning, performance or environment.

13.1.7 MONITOROVÁNÍ: Trvalé zjišťování změn funkce, činnosti nebo okolí.

13.1.8 NANO-MECHATRONICS: Sub-domain of <mechatronics> related to devices and their systems, which are of molecular size.

13.1.8 NANOMECHATRONIKA: Oblast mechatroniky, která se týká zařízení a soustav o velkosti molekul.

13.2 SYSTEMS AND DEVICES

13.2 SOUSTAVY A ZAŘÍZENÍ

13.2.1 ACTUATOR: 1. See 1.2.24. 2. Device that creates direct physical action on the process, other mechanical devices or the surrounding environment to perform some useful function.

13.2.1 AKTUÁTOR: 1. Viz 1.2.24. 2. Zařízení, které vytváří přímé fyzické působení na proces, na jiná mechanická zařízení nebo na okolí, aby byla provedena nějaká užitečná činnost.

13.2.2 ACTUATOR, INTELLIGENT: <Actuator> consisting of a servo drive, hardware and software for control, <sensing> and perception, and communication, operating autonomously.

13.2.2 AKTUÁTOR INTELIGENTNÍ: Aktuátor sestávající ze servopohonu, hardware a software pro řízení, vnímání, chápání a komunikaci pracující autonomně.

13.2.3 MACHINE, INTELLIGENT: <Machine> featuring <artificial intelligence>.

13.2.3 STROJ INTELIGENTNÍ: Stroj mající vlastnosti umělé inteligence.

13.2.4 MATERIAL, INTELLIGENT: Composite material (structure) exhibiting primitive intelligent functions.

13.2.4 MATERIÁL INTELIGENTNÍ: Kompositní materiál (struktura) projevující primitivní inteligentní činnost.

13.2.5 MATERIAL (SYSTEM, PRODUCT), SMART: Material (system, product) capable of relatively complex behaviour due to the incorporation of <artificial intelligence> features.

13.2.5 MATERIÁL (SOUSTAVA, VÝROBEK), CHYTRÝ: Materiál (soustava, výrobek) schopná poměrně složitého chování, poněvadž obsahuje vlastnosti umělé inteligence.

13.2.6 MACHINE, ADAPTIVE: <Intelligent machine> exhibiting intelligent function of adaptability.

13.2.6 STROJ ADAPTIVNÍ: Inteligentní stroj vykazující schopnost inteligentního přizpůsobení.

13.2.7 MATERIAL (STRUCTURE), ACTIVE: Material (structure), which is able to respond to excitation due to the internal conversion energy or changing its parameters.

13.2.7 MATERIÁL (STRUKTURA) AKTIVNÍ: Materiál (struktura), která je schopná odezvy na buzení vnitřní přeměnou energie nebo na změnu svých parametrů.

13.2.8 MECHANISM OF VARIABLE STRUCTURE (PARAMETERS): <Adjustable mechanism> whose structure (parameters) can be altered.

13.2.8 MECHANISMUS PROMĚNNÉ STRUKTURY (PARAMETRŮ): Nastavitelný mechanismus, jehož strukturu (parametry) lze měnit.

13.2.9 MICRO-CONTROLLER: <Automatic controller system> based on embedded computer dedicated to run a specific program.

13.2.9 MIKROKONTROLÉR [MIKROŘADIČ]: Automatická řídicí soustava se zabudovaným počítačem určeným k vykonávání určitého programu.

13.2.10 MICROPROCESSOR: Miniature electronic device (processor – device which is able to manipulate or modify data according to instructions), which uses programmable memory to store instructions and to implement functions such as logic sequence, time counting and arithmetic to control events.

13.2.10 MIKROPROCESOR: Miniaturní elektronické zařízení (procesor, který dovede manipulovat s daty a měnit je podle instrukcí), který užívá programovatelné paměti k ukládání příkazů a plnění funkcí jako jsou logické sekvence, čítání času a aritmetické úkony potřebné k řízení.

13.2.11 NETWORK, NEURAL: Network composed of many interrelated units, each of which perform a weighted sum (more general: mathematical norm) of its inputs.

13.2.11 SÍŤ NEURONOVÁ: Síť mnoha navzájem propojených jednotek, z nichž každá provádí vážený součet (obecněji matematickou normu) svých vstupních signálů.

13.2.12 SENSOR FUSION: Usage of different <sensors> together for determining many different attributes of an object.

13.2.12 SNÍMAČŮ SDRUŽENÍ: Užití různých senzorů k určení mnoha různých vlastností objektu.

13.2.13 SENSOR, INTELLIGENT: Autonomous unit integrating in itself the function for <sensing> and perception, analogue and digital signal <processing>, automated and self-calibration, function for compensation.

13.2.13 SNÍMAČ INTELIGENTNÍ: Autonomní jednotka zahrnující v sobě funkce pro snímání, automatické analogové a digitální zpracování signálu, kalibraci a kompenzaci.

13.2.14 SENSORS, MULTIPLE: Using more than one <sensor> to complement the data of one sensor with that of another.

13.2.14 SNÍMAČE MNOHONÁSOBNÉ: Užití více než jednoho snímače pro doplnění dat jednoho senzoru o data druhého.

13.2.15 STRUCTURE, ADJUSTABLE: Structure whose parameters or component assembly can be changed for improving its functioning.

13.2.15 STRUKTURA NASTAVITELNÁ: Struktura, jejíž parametry nebo stavební prvky lze měnit, aby se zlepšila její funkce.

13.2.16 SYSTEM, ADAPTIVE: Any system under <adaptive control>.

13.2.16 SOUSTAVA ADAPTIVNÍ: Soustava adaptivně řízená.

13.2.17 SYSTEM, ARCHITECTURE OF MECHATRONICAL: Hierarchy and arrangement of components of a <mechatronical system>.

13.2.17 SOUSTAVA MECHATRONICKÉ ARCHITEKTURY: Hierarchie a uspořádání mechatronické soustavy.

13.2.18 SYSTEM, COGNITION: Part of a <mechatronical system>, which is evaluating information collected by perception and planning actions that will take place.

13.2.18 SOUSTAVA ROZPOZNÁVÁNÍ: Část mechatronické soustavy, která vyhodnocuje informace a plánuje činnost, která má nastat.

13.2.19 SYSTEM, AUTOMATIC CONTROLLER: <Automatic controller> <system>, usually computer based.

13.2.19 SOUSTAVA AUTOMATICKY ŘÍDÍCÍ: Automaticky řídicí soustava obvykle využívající počítač.

13.2.20 SYSTEM, EXECUTION: Part of a <mechatronical system>, which is controlling the activities of a <machine> based on instructions received from cognition or directly perception subsystems.

13.2.20 SOUSTAVA VÝKONNÁ: Část mechatronické soustavy, která řídí činnost stroje na základě příkazů, které dostává z rozpoznávací soustavy nebo přímo soustavy vnímání.

13.2.21 SYSTEM, MECHATRONICAL: System designed following the principles of <mechatronics>.

13.2.21 SOUSTAVA MECHATRONICKÁ: Soustava navržená podle zásad mechatroniky.

13.2.22 SYSTEM, PERCEPTION: Part of a <mechatronical system>, which is collecting, storing, processing and distributing the information about the current state of the <machine> and its environment.

13.2.22 SOUSTAVA VNÍMÁNÍ: Část mechatronické soustavy, která sbírá, ukládá, zpracovává a rozděluje informace o okamžitém stavu stroje a jeho okolí.

13.2.23 SYSTEM, SELF-ORGANIZING: System that generates its form by a process of <self-organization>, either wholly or in part.

13.2.23 SOUSTAVA SAMA SE ORGANIZUJÍCÍ: Soustava, která vytváří svůj tvar procesem samoorganizace buď zcela nebo zčásti.

13.3 PROPERTIES AND BEHAVIOUR

13.3 VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ

13.3.1 ACTUATING: Acting physically on a <process> or applying a force.

13.3.1 UVÁDĚNÍ DO ČINNOSTI: Fyzické působení na proces nebo zavedení síly.

13.3.2 BEHAVIOUR, INTELLIGENT (GOAL-ORIENTED): Behaviour realizing <artificial intelligence>.

13.3.2 CHOVÁNÍ INTELIGENTNÍ (CÍLEVĚDOMÉ): Chování uskutečňující umělou inteligenci.

13.3.3 BEHAVIOUR, ADAPTIVE: Behaviour that allows adapting to uncertain environment and situation and sustains fulfilling prescribed functions.

13.3.3 CHOVÁNÍ ADAPTIVNÍ: Chování, které dovoluje přizpůsobení k nejistému prostředí a přitom zachovává plnění předepsaných funkcí.

13.3.4 CONTROL, FUZZY: Control based on reasoning, which is using fuzzy logics.

13.3.4 ŘÍZENÍ FUZZY: Řízení založené na závěrech fuzzy logiky.

13.3.5 EVOLUTION: <Process> of change which is assured given a reproductive population in which there are varieties of individuals, with some varieties being heritable, of which some varieties differ in fitness (reproductive success).

13.3.5 VÝVOJ: Proces změn populace, kterou tvoří jednotlivci s s některými dědičnými vlastnostmi a s některými vývojovými vlastnosti v důsledku vývojového pokroku.

13.3.6 EVOLUTIONARY ALGORITHM: Algorithm, which encompasses methods of simulating <evolution> in technical systems.

13.3.6 VÝVOJOVÝ ALGORITMUS: Algoritmus, který zahrnuje metody simulující vývoj technických soustav.

13.3.7 FEEDBACK: Return of information from a <sensor> to the controller providing the system with information about how well it is performing in the task domain (<closed-loop control>).

13.3.7 ZPĚTNÁ VAZBA: Sdělování informací snímače řídicímu členu, tak aby věděl, jak dobře se provádí úkol (řízení s uzavřenou smyčkou).

13.3.8 FEEDFORWARD: Transfer of information from a controller to the <process>/<system> in order to change operating points (<open-loop control>)

13.3.8 DOPŘEDNÉ ŘÍZENÍ: Přenos informací od řídícího členu do procesu/soustavy, aby se změnily operační podmínky (řízení s otevřenou smyčkou).

13.3.9 FUNCTIONS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Ability of a computer-controlled <machine> to perform tasks commonly associated with intelligent beings, such as <learning>, prediction, <self-repair>, <self-assembly>, adaptation.

13.3.9 FUNKCE UMĚLÉ INTELIGENCE: Schopnost počítačem řízeného stroje vykonávat úkoly obecně spojované s inteligentní bytosti jako je učení, předpovídání, schopnosti opravovat se, sestavovat se a přizpůsobovat se.

13.3.10 INTELLIGENCE, ARTIFICIAL: Ability of a computer controlled machine to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as <reasoning>, planning, problem solving, pattern recognition, perception, cognition, understanding, and <learning>.

13.3.10 INTELIGENCE UMĚLÁ: Schopnost počítačem řízeného stroje vykonávat funkce, které jsou normálně spojovány s lidskou inteligencí jako uvažování, plánování řešení úloh, rozpoznání vzorů, vnímání, poznávání, porozumění a učení.

13.3.11 INTELLIGENCE, FEATURES OF ARTIFICIAL: Responsiveness, <redundancy>, standby, <feedback>, and others of this kind.

13.3.11 VLASTNOSTI UMĚLÉ INTELIGENCE: Schopnost odpovídat, nadbytečnost, stát při někom, zpětné vazby a další tohoto druhu.

13.3.12 INTELLIGENCE, HUMAN LIKE: Mimicking of human thought and cognitive processes to solve complex problems automatically.

13.3.12 INTELIGENCE PODOBNÁ LIDSKÉ: Napodobovat lidské přemýšlení, poznávací procesy, automaticky řešit složité úlohy.

13.3.13 INTELLIGENCE, MACHINE: Capability of a <machine> or its <systems> to perform functions related to <artificial intelligence>.

13.3.13 INTELIGENCE STROJE: Schopnost stroje nebo jeho soustav vykonávat funkce patřící k umělé inteligenci.

13.3.14 LEARNING: Adaptation to the environment or situation based on experience.

13.3.14 UČENÍ SE: Přizpůsobovat se okolí nebo situaci na základě zkušeností.

13.3.15 MULTI-FUNCTIONALITY: Capability to perform more than one task simultaneously or ability to perform different functions under different conditions.

13.3.15 MULTIFUNKČNOST: Schopnost vykonávat více než jeden úkol současně za různých podmínek.

13.3.16 PROCESSING: Applying mechanical, electrical, computational, or other procedures whereby data are changed from one form into another.

13.3.16 ZPRACOVÁNÍ DAT: Užívání mechanických, elektrických, počítačových nebo jiných postupů, zatímco se data mění z jednoho tvaru do druhého.

13.3.17 REASONING: <Process> of going from what is known to what is not known.

13.3.17 UVAŽOVÁNÍ: Proces přechodu od toho co je známo k tomu, co není známo.

13.3.18 REDUNDANCY: Existence of more than one means for accomplishing a given function.

13.3.18 NADBYTEČNOST: Existence více než jednoho prostředku k vykonání určité funkce.

13.3.19 REDUNDANCY, ACTIVE: <Redundancy> in which all redundant items operate simultaneously.

13.3.19 NADBYTEČNOST AKTIVNÍ: Nadbytečnost, u níž všechny nadbytečné prvky pracují současně.

13.3.20 REDUNDANCY, STANDBY: <Redundancy> in which some or all of the redundant items are not operating continuously but are activated only upon failure of the primary item performing the function(s).

13.3.20 NADBYTEČNOST POHOTOVÁ: Nadbytečnost, u níž všechny prvky nepracují stále, ale jsou aktivovány jen při selhání prvního prvku vykonávajícího funkci.

13.3.21 ROBUSTNESS: Ability of a <system> to keep prescribed functioning at the presence of disturbances or changes of <process>/<system> parameters

13.3.21 ROBUSTNOST: Schopnost dodržovat předepsanou funkci i při poruchách a změnách parametrů procesu/soustavy.

13.3.22 SCALE EFFECT: Influence on the object behaviour or the properties caused by the change of the object dimensions.

13.3.22 EFEKT MĚŘÍTKA: Vliv na chování a vlastnosti objektu v důsledku změny jeho rozměrů.

13.3.23 SCHEDULING (IN INTELLIGENT MACHINES): Determining the order of activities for execution.

13.3.23 ČASOVÁNÍ (INTELIGENTNÍCH STROJŮ): Stanování pořadí vykonávaných činností.

13.3.24 SELF-ASSEMBLY: <Self-organization> manifesting in an ability to assemble a structure from components.

13.3.24 AUTONOMNÍ MONTÁŽ: Autonomní organizování ukazující schopnost sestavit konstrukci ze složek.

13.3.25 SELF-DIAGNOSIS: Capability of a <machine> to check and evaluate its working performance.

13.3.25 AUTONOMNÍ DIAGNOSA: Schopnost stroje kontrolovat a vyhodnocovat svou pracovní činnost.

13.3.26 SELF-IMPROVEMENT: Capability of a <machine> to improve its performance.

13.3.26 AUTONOMNÍ ZLEPŠOVÁNÍ: Schopnost stroje zlepšovat svou činnost.

13.3.27 SELF-MAINTENANCE: Capability to maintain the <machine> in good order during its operation.

13.3.27 AUTONOMNÍ ÚDRŽBA: Schopnost stroje udržovat se při činnost v dobrém stavu.

13.3.28 SELF-ORGANIZATION: Ability to create structure without any external pressures, an emergent property of the system.

13.3.28 AUTONOMNÍ ORGANIZACE: Schopnost vytvářet vlastní strukturu, aniž by bylo třeba vnějších popudů.

13.3.29 SELF-REGULATION: Capability of a <machine> to achieve and sustain the desired behaviour when working in an environment, which changes in time in a limited way.

13.3.29 AUTONOMNÍ REGULACE: Schopnost stroje dosáhnout a udržovat požadované chování při práci v prostředí, které se mění v čase v omezené míře.

13.3.30 SELF-REPAIR: Capability of a <machine> to restore its capacity to work.

13.3.30 AUTONOMNÍ OPRAVA: Schopnost stroje obnovit své pracovní možnosti.

13.3.31 SELF-TUNING: System parameters tuning based on monitoring own parameters.

13.3.31 AUTONOMNÍ NASTAVENÍ: Nastavení parametrů soustavy na základě pozorovaní vlastních parametrů.

13.3.32 SENSING: Acquiring information about an object or phenomena by an instrument that is in physical contact with, or in close range to the object or phenomena under study.

13.3.32 SNÍMÁNÍ: Získávání informací o objektu, jevu nebo nástroji, který je ve fyzickém styku nebo v blízkosti objektu, který je studován.