Obsah

Klepnutím na kategorii zobrazíte anglické a české definice pojmů v dané kategorii.

0 Generalities – OBECNÉ POJMY

1 Structure of Machines and Mechanisms – STRUKTURA STROJŮ A MECHANISMŮ
1.1 Components – ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ
1.2 Sub-assemblies – DÍLČÍ SOUSTAVY
1.3 Mechanisms – MECHANIZMY

2 Kinematics – KINEMATIKA
2.1 General – OBECNÉ POJMY
2.2 Motion (quantities, states) – POHYB (veličiny, stavy)
2.3 Kinematic geometry – KINEMATICKÁ GEOMETRIE

3 Dynamics – DYNAMIKA
3.1 General – OBECNÉ POJMY
3.2 Force and moment – SÍLA A MOMENT
3.3 Momentum, energy, work and power – HYBNOST, ENERGIE, PRÁCE A VÝKON
3.4 Principles – PRINCIPY
3.5 Structural behaviour and characteristics – STRUKTURÁLNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY
3.6 Structural concepts – STRUKTURNÍ POJMY
3.7 Dynamical concepts – DYNAMICKÉ POJMY
3.8 Dynamical systems and characteristics – DYNAMICKÉ SOUSTAVY A CHARAKTERISTIKY
3.9 Vibrations – VIBRACE

4 Machine controls and measurement – ŘÍZENÍ STROJŮ A MĚŘENÍ
4.1 Signals and functions – SIGNÁLY A FUNKCE
4.2 Accuracy and Errors – PŘESNOST A CHYBY
4.3 Devices and Components – ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI

5 Robotics – ROBOTIKA
5.1 Systems – SOUSTAVY
5.2 Components – KOMPONENTY
5.3 Motion – POHYB
5.4 Control – ŘÍZENÍ
5.5 Miscellaneous – RŮZNÉ

6 General terms – OBECNÉ POJMY

7 Dynamics, supplement – DYNAMIKA, DOPLNĚK

8 Rotor dynamics and measurement – DYNAMIKA ROTORU A MĚŘENÍ

9 Vibrations and Non-linear Oscillations – KMITÁNÍ A OSCILACE

10 Stability – STABILITA

11 Biomechanics – BIOMECHANIKA
11.1 General – OBECNĚ
11.2 Generation of motion and force – VZNIK POHYBU A SIL
11.3 Transmission of motion and force – PŘENOS POHYBU A SÍLY
11.4 Movement of body and body parts – POHYB TĚLA A JEHO ČÁSTÍ
11.5 Situation and orientation in body – SITUACE A ORIENTACE TĚLA

12 Gearing – OZUBENÍ

13 Mechatronics – MECHATRONIKA
13.1 Specific fields of work – SPECIFICKÉ PRACOVNÍ OBLASTI
13.2 Systems and devices – SOUSTAVY A ZAŘÍZENÍ
13.3 Properties and behaviour – VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ