Kapitola 5

Zpět na obsah

5 ROBOTICS

5 ROBOTIKA

 

 

5.1 SYSTEMS

5.1 SOUSTAVY

5.1.1 ROBOTICS: Scientific and engineering field of the design, construction and application of <robots>.

5.1.1 ROBOTIKA: Vědecká a technická oblast návrhu, stavby a užívání robotů.

5.1.2 ROBOT: <Mechanical system> under automatic control that performs operations such as handling and locomotion.

5.1.2 ROBOT: Automaticky řízená mechanická soustava, která provádí pracovní úkony jako uchopení předmětů a jejich přemisťování.

5.1.3 ANDROID: <Robot> that resembles a human being in physical appearance.

5.1.3 ANDROID: Robot, který se svým vzhledem podobá člověku.

5.1.4 ANTHROPOMORPHIC ROBOT: <Robot> with a <manipulator> containing rotary<joints> similar to those of a human<arm>.

5.1.4 ANTROPOMORFNÍ ROBOT: Robot, jehož manipulátor obsahuje rotační klouby podobné kloubům lidské paže.

5.1.5 TELEOPERATOR: <Robot> remotely controlled by a human operator who observes the actions of the robot and acts as the feedback <link> in the control<process>.

5.1.5 TELEOPERÁTOR (SYNCHRONNÍ MANIPULÁTOR): Robot dálkově řízený obsluhující osobou, která pozoruje činnost robotu a působí jako člen zpětné vazby v procesu řízení.

5.1.6 PICK-AND-PLACE ROBOT: Simple <robot> for transferring objects from one particular location to another.

5.1.6 ROBOT PRO PŘEMÍSŤOVÁNÍ OBJEKTŮ: Jednoduchý robot pro přemísťování předmětů z jednoho určitého místa na druhé.

5.1.7 FIXED-STOP ROBOT: <Robot> with <stop> points only at each end of the stroke of each of its <actuators>.

5.1.7 ROBOT S DANÝM ZASTAVENÍM: Robot, jehož aktuátory se mohou zastavit jen v konečných polohách.

5.1.8 INTELLIGENT ROBOT: <Robot> which behaves by means of <artificial intelligence>.

5.1.8 INTELIGENTNÍ ROBOT: Robot, který si určuje svou činnost jako odezvu na signály svých senzorů.

5.1.9 PLAYBACK ROBOT: <Robot> that operates under the control of a <teach-in> programme.

5.1.9 PLAYBACK ROBOT: Robot, jehož činnost je programována učením (teach-in).

5.1.10 MOBILE ROBOT: <Robot> that is mounted on a platform which moves under automatic control.

5.1.10 MOBILNÍ ROBOT: Robot, který je umístěn na základně, jejíž pohyb je automaticky řízen.

5.1.11 WALKING MACHINE: <Robot> that performs locomotion functions similar to human beings or animals.

5.1.11 KRÁČEJÍCÍ ROBOT: Robot, který se přemísťuje podobně jako člověk nebo živočich.

5.1.12 PEDIPULATOR: Articulated leg of a <walking machine>.

5.1.12 PEDIPULÁTOR: Kloubová noha kráčejícího robotu.

5.1.13 MANIPULATOR: Device for gripping and the controlled movement of objects.

5.1.13 MANIPULÁTOR: Zařízení k uchopení předmětu a k jeho řízenému přemísťování.

5.1.14 MANUAL MANIPULATOR: <Manipulator> operated by a person without <power> assistance.

5.1.14 RUČNÍ MANIPULÁTOR: Manipulátor ovládaný obsluhou bez dalšího přívodu energie.

5.1.15 MASTER-SLAVE MANIPULATOR: <Teleoperator> in which a slave <manipulator> mimics the <motion> of a geometrically similar master.

5.1.15 MASTER-SLAVE MANIPULÁTOR: Teleoperátor, u něhož výkonný manipulátor napodobuje pohyb řídícího geometricky podobného manipulátoru.

5.1.16 BILATERAL MANIPULATOR: <Master-slave manipulator> in which the <force> necessary to move the master equals the force exerted by the slave.

5.1.16 DVOUSTRANNÝ MANIPULÁTOR: Master-slave manipulátor, u něhož je síla potřebná k pohybu řídícího manipulátoru rovna síle vyvozované řízeným manipulátorem.

5.1.17 PROGRAMMABLE MANIPULATOR: <Manipulator> that is controlled by a programme stored in its memory.

5.1.17 PROGRAMOVATELNÝ MANIPULÁTOR: Manipulátor, který je řízený programem vloženým do jeho paměti.

5.1.18 FIXED-SEQUENCE MANIPULATOR: <Manipulator> which performs a pre-determined <motion> the pattern of which cannot be changed without physical alteration.

5.1.18 MANIPULÁTOR S PEVNÝM PROGRAMEM: Manipulátor uskutečňující předem daný pohyb, který nelze změnit bez mechanického zásahu.

5.1.19 ROBOT SYSTEM: Hardware and software of a <robot>, including of devices for manipulation and locomotion, <end-effectors>, <power> supply, controllers, together with any equipment with which the robot is directly interfaced.

5.1.19 SYSTÉM ROBOTU: Hardware a software robotu, včetně zařízení pro manipulaci a přemísťování koncových efektorů, dodávky energie, řízení, spolu s dalším vybavením, s nímž je robot přímo propojen.

5.1.20 PROSTHETIC DEVICE: Device which substitutes for lost manipulative ability or lost <mobility> of human limbs.

5.1.20 PROTÉZA: Zařízení, které nahrazuje ztracenou schopnost manipulace nebo pohybu lidských končetin.

5.1.21 EXOSKELETON: <Mechanism> with <joints> that correspond to those of the human body and which move with the body to which it is attached

5.1.21 EXOSKELETON: Mechanismus, jehož kloubová struktura odpovídá lidskému tělu, který je k tělu připojen a pohybuje se s ním.

5.2 COMPONENTS

5.2 KOMPONENTY

5.2.1 BASE: Body (<link>) of a <robot> that carries the first <joint> (s) of the <kinematic chain> of a <manipulator> or <pedipulator>.

5.2.1 RÁM: Těleso (člen) robotu, který nese první kloub kinematického řetězce manipulátoru nebo pedipulátoru.

5.2.2 GANTRY: Bridge-like structure along which a suspended robot moves.

5.2.2 PORTÁL: Mostní konstrukce, po níž se pohybuje zavěšený robot.

5.2.3 SHOULDER: <Joint> between the <base> and an <arm> of a <manipulator>.

5.2.3 RAMENNÍ KLOUB: Kloub mezi rámem a ramenem manipulátoru.

5.2.4 ARM: Set of interconnected <links> with powered <joints> which supports, positions and moves the <end-effector> of a <manipulator>.

5.2.4 RAMENO: Soustava členů spojených poháněnými klouby, která nese a přemísťuje koncový efektor manipulátoru.

5.2.5 UPPER ARM: <Link> of an articulated <arm> that is connected directly to the shoulder>.

5.2.5 HORNÍ RAMENO: Člen článkovaného ramena, který je přímo připojen v ramenním kloubu.

5.2.6 FOREARM: <Link> of an articulated <arm> that is connected to the <wrist>.

5.2.6 DOLNÍ RAMENO: Člen článkovaného ramena, který je připojen k zápěstí.

5.2.7 ELBOW: <Joint> between the <upper arm> and the <forearm>.

5.2.7 LOKETNÍ KLOUB: Kloub mezi horním a dolním ramenem.

5.2.8 WRIST: Set of rotary <joints> between <arm> and <end-effector> of a <manipulator>.

5.2.8 ZÁPĚSTÍ: Soubor rotačních kloubů mezi ramenem a koncovým efektorem manipulátoru.

5.2.9 END-EFFECTOR: Device attached to the <distal> end of a <robot> <arm> by which objects can be grasped or acted upon.

5.2.9 KONCOVÝ EFEKTOR: Zařízení připojené k vnějšímu konci paže robotu, které slouží k uchopení předmětu a k zacházení s ním.

5.2.10 GRIPPER: <End-effector> which grasps, <holds> and releases objects.

5.2.10 CHAPADLO: Koncový efektor, který uchopí, drží a pouští předmět.

5.2.11 MODULE: Self-contained assembly of <robot> elements which can be connected in various ways with other, not necessarilyidentical, <modules> to form a robot.

5.2.11 MODUL: Uzavřená skupina členů robotu, která může být různě spojována s jinými moduly, které nemusí být stejné a tak vytvářet robot.

5.2.12 TEACH PENDANT: Hand-held control unit.

5.2.12 UČÍCÍ PANEL: Přenosný panel s klávesnicí k programování učením (teach-in).

5.2.13 REMOTE CENTRE COMPLIANCE: Compliant device used as an interface between an <end-effector> and the object that it is handling, particularly in assembly operations.

5.2.13 PODDAJNÉ CHAPADLO: Poddajné prvky sloužící k odstranění vlivu nepřesnosti relativní polohy koncového efektoru a manipulovaného objektu.zvláště při sestavování.

5.2.14 PARALLEL MANIPULATOR: <Manipulator> that controls the motion of its <endeffector> by means of at least two <kinematic chains> going from the end-effector towards the frame

5.2.14 PARALELNÍ MANIPULÁTOR: Manipulátor, který řídí pohyb svého koncového efektoru nejméně dvěma kinematickými řetězci vloženými mezi koncový efektor a rám.

5.3 MOTION

5.3 POHYB

5.3.1 WORLD COORDINATE SYSTEM: Coordinate <system> that is stationary relative to earth.

5.3.1 ABSOLUTNÍ SOUŘADNICOVÁ SOUSTAVA: Souřadnicová soustava nehybná vzhledem k Zemi.

5.3.2 RELATIVE COORDINATE SYSTEM: Coordinate <system> that can move relative to earth.

5.3.2 RELATIVNÍ SOUŘADNICOVÁ SOUSTAVA: Souřadnicová soustava, která se může pohybovat vzhledem k Zemi.

5.3.3 BASE COORDINATE SYSTEM: Coordinate <system> fixed relative to the <base>.

5.3.3 ZÁKLADNÍ SOUŘADNICOVÁ SOUSTAVA: Souřadnicová soustava spojená s rámem robotu.

5.3.4 TASKCOORDINATE SYSTEM: Coordinate <system> referred to the task to be executed by a <robot>.

5.3.4 OPERAČNÍ SOUŘADNICOVÁ SOUSTAVA: Souřadnicová soustava související s úkolem robotu.

5.3.5 JOINT COORDINATE SYSTEM: Coordinate <system> fixed in one member at a <joint>.

5.3.5 SOUŘADNICOVÁ SOUSTAVA KLOUBU: Souřadnicová soustava pevně spojená s jedním členem v kloubu.

5.3.6 CARTESIAN COORDINATE ROBOT: <Robot> whose <major axes> form a Cartesian coordinate <system>. Analogous definitions <hold> for. CYLINDRICAL COORDINATE ROBOT and SPHERICAL COORDINATE ROBOT.

5.3.6 PRAVOÚHLÝ (KARTÉZSKÝ) ROBOT: Robot, jehož hlavní osy tvoří pravoúhlou souřadnicovou soustavu. Obdobná definice platí pro CYLINDRICKÝ a SFÉRICKÝ robot.

5.3.7 REDUNDANT MOBILITY (OF A ROBOT): Amount by which the <degree of freedom> of a <robot> exceeds the number of independent variables that are necessary to define the task to be performed.

5.3.7 NADBYTEČNÁ POHYBLIVOST: Hodnota, o níž stupeň volnosti robotu převyšuje počet nezávislých proměnných, jichž je třeba ke splnění daného úkolu.

5.3.8 MANOEUVRABILITY: Ability of a <robot> with redundant <mobility> to solve a task by using various combinations of movements of its <links>.

5.3.8 MANÉVROVATELNOST: Schopnost robotu s nadbytečnou pohyblivostí vyřešit úkol a užít přitom různých kombinací pohybů svých členů.

5.3.9 MAJOR [PRIMARY] AXES: Axes of the <joints> of a <robot> <arm> that are needed to move a <reference point> on its <wrist> into any position within the <working range>.

5.3.9 HLAVNÍ OSY: Osy kloubů ramena robotu potřebné k tomu, aby se referenční bod jeho pracovní hlavice umístil do libovolné polohy v pracovním prostoru.

5.3.10 MINOR [SECONDARY] AXES: Axes of the <joints> of a <wrist> that are needed to move the <endffector> into any <orientation> relative to the <robot> <arm>

5.3.10 VEDLEJŠÍ OSY: Osy kloubů zápěstí robotu potřebné k tomu, aby koncový efektor zaujal libovolnou polohu vzhledem k rameni.

5.3.11 JOINT SPACE: Space defined by a <vector> whose components are<joint variables>.

5.3.11 KONFIGURAČNÍ PROSTOR: Prostor definovaný vektorem, jehož složkami jsou kloubové proměnné.

5.3.12 WORKING ENVELOPE: Surface or surfaces that bound the <working space>.

5.3.12 OBÁLKA PRACOVNÍHO PROSTORU: Plocha nebo plochy, které ohraničují pracovní prostor.

5.3.13 WORKING RANGE: Range of any variable for normal operation of a <robot>.

5.3.13 PRACOVNÍ ROZSAH: Rozsah kterékoli kloubové proměnné při normálním provozu robotu.

5.3.14 WORKING SPACE [VOLUME]: Totality of points that can be reached by the <reference point> of a <robot> <arm>.

5.3.14 PRACOVNÍ PROSTOR: Množina bodů, které může zaujmout vztažný bod pracovní hlavice robotu.

5.3.15 REFERENCE POINT: Point chosen for position reference in defining a <pose>.

5.3.15 VZTAŽNÝ BOD: Bod zvolený tak, aby sloužil k určení polohy pracovní hlavice robotu.

5.3.16 PINCH ZONE: Region between two parts of a <robot>, or between the robot and something other structure, wherein there is the possibility of either a human or another object being crushed.

5.3.16 NEBEZPEČNÁ OBLAST: Každá oblast mezi dvěma částmi robotu, nebo mezi robotem a jiným objektem, v níž může dojít k poškození lidského těla nebo jiného předmětu.

5.3.17 PRONATION: <Motion> towards a face-down or inward attitude.

5.3.17 PRONACE: Pohyb do polohy, kde čelní část směřuje dolů nebo dovnitř.

5.3.18 ELEVATION: Angle between a line of sight and a horizontal plane.

5.3.18 ELEVACE: Úhel mezi záměrnou přímkou a vodorovnou rovinou.

5.3.19 AZIMUTH: Horizontal projection of the angle between a line of sight and a horizontal reference line.

5.3.19 AZIMUT: Vodorovný průmět úhlu mezi záměrnou přímkou a vodorovnou vztažnou přímkou.

5.3.20 ORIENTATION: Movement or manipulation of a <rigid body> into a pre-determined attitude.

5.3.20 ORIENTOVÁNÍ: Pohyb tuhého tělesa do předepsaného postavení.

5.3.21 POSE: Combination of position and attitude.

5.3.21 POLOHOVÁNÍ: Kombinace umístění a orientování.

5.3.22 POSITIONAL ACCURACY: Degree of coincidence between required and actual positions.

5.3.22 PŘESNOST POLOHY: Stupeň shodnosti skutečné a požadované polohy.

5.3.23 PLAYBACK ACCURACY: Degree of coincidence between taught and playback positions.

5.3.23 PŘESNOST PLAYBACKU [PŘEHRÁVÁNÍ]: Stupeň shodnosti naučené polohy (dráhy) (taught-in) a polohy (dráhy) dosažené při opakovaném přehrávání.

5.3.24 HOLD: Suspension of all movement of a <robot> during an operating sequence while <power> supply is maintained.

5.3.24 ARETACE: Zastavení veškerého pohybu robotu během pracovní činnosti bez přerušení dodávky energie.

5.3.25 SHAKE: <Vibration> of a <robot> <arm> during or at the end of a movement.

5.3.25 ZAKMITÁNÍ: Kmitání ramena robotu během přemisťování nebo na jeho konci.

5.3.26 SPRINGBACK: Deflection of an <end-effector> when a <load> is removed.

5.3.26 PROPRUŽENÍ: Průhyb koncového efektoru po odstranění zatížení.

5.3.27 JOINT VARIABLE: Quantity that describes the <relative motion> between two consecutive <links> of a <manipulator>.

5.3.27 KLOUBOVÁ PROMĚNNÁ: Veličina, která popisuje relativní pohyb mezi dvěma spojenými členy manipulátoru.

5.3.28 SINGULAR CONFIGURATION: Special position of the <robot links> which implies a reduction of <mobility> of the <end-effector>

5.3.28 SINGULÁRNÍ TVAR: Zvláštní poloha členů robotu v níž dochází ke snížení pohyblivosti koncového efektoru.

5.3.29 OBSTACLE MAPPING: Geometric transformation from <working space> into a space (Cartesian space or joint space) where the manipulator is represented by a point and the obstacles are represented as forbidden regions.

5.3.29 MAPOVÁNÍ PŘEKÁŽEK: Geometrická transformace z pracovního prostoru do prostoru, v němž je manipulátor představován jedním bodem a překážky jsou zobrazeny jako zakázaná území.

5.4 CONTROL

5.4 ŘÍZENÍ

5.4.1 TEACH CONTROL: Control of a <robot> by guiding its end effector through a desired sequence of <poses> and storing the coordinates of the poses in a memory.

5.4.1 ŘÍZENÍ UČENÍM: Řízení robotu založené na tom, že jeho koncový efektor je veden žádaným sledem poloh a souřadnice těchto poloh jsou uloženy do paměti.

5.4.2 ADAPTIVE CONTROL: Control by a <system> the programme or parameters of which change automatically in response to changes in the conditions under which the system operates.

5.4.2 ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ: Programy a parametry soustavy řízení se mění automaticky v závislosti na změně podmínek, za nichž soustava pracuje.

5.4.3 POINT-TO-POINT CONTROL: Control to cause a <reference point> to take up a sequence of discrete positions.

5.4.3 ŘÍZENÍ BOD PO BODU: Řízení, při němž referenční bod postupně zaujímá sled daných poloh.

5.4.4 POSE-TO-POSE CONTROL: Control to cause an object to take up a sequence of discrete <poses>.

5.4.4 ŘÍZENÍ POLOHOVÉ: Řízení, při němž nějaký objekt postupně zaujímá sled daných postavení.

5.4.5 CONTINUOUS-PATH CONTROL: Control to cause a <reference point> to follow a given continuous <path>.

5.4.5 ŘÍZENÍ SOUVISLÉ [DRÁHOVÉ]: Řízení, u něhož se referenční bod pohybuje po předepsané dráze.

5.4.6 SEQUENTIAL CONTROL: Control of an <end-effector> by driving the <actuators> of a <robot> sequentially.

5.4.6 POSTUPNÉ ŘÍZENÍ: Řízení koncového efektoru, při němž dochází k postupnému uvádění pohonů do pohybu.

5.4.7 RESOLVED-MOTION RATE CONTROL: Control of the <velocity> <vector> of a <reference point> by the use of computed <actuator> velocities.

5.4.7 ŘÍZENÍ RYCHLOSTNÍ: Řízení vektoru rychlosti referenčního bodu na základě vypočtených rychlostí aktuátoru (změřených přírůstků kloubových souřadnic).

5.4.8 LEARNING CONTROL: <Control> by a system whose programme and/or parameters change automatically according to the experience obtained during previous <task> cycles.

5.4.8 ŘÍZENÍ (POSTUPNÝM UČENÍM): Řízení systémem jehož program a parametry se mění automaticky podle zkušenosti získaných v předcházejícím cyklu úlohy.

5.4.9 SENSORY CONTROL: <Control> scheme of a <robot> whereby its behaviour is adjusted in accordance with information given by external <sensors>.

5.4.9 SENZOROVÉ ŘÍZENÍ: Schéma řízení robotu, při němž se jeho chování stanoví v souladu s informacemi od vnějších senzorů.

5.4.10 IMPEDANCE CONTROL: <Control> scheme whereby the mechanical impedance of a robot is adjusted in accordance with the <task> to be executed.

5.4.10 IMPEDANČNÍ ŘÍZENÍ: Schéma řízení při němž se stanoví mechanická impedance robotu v souladu s úlohou, která má být provedena.

5.4.11 FORCE (FEEDBACK) CONTROL: <Control> in which the <controlled variables> are the contact forces between the <end-effector> of a <manipulator> and the environment.

5.4.11 SILOVÉ (ZPĚTNOVAZEBNÍ) ŘÍZENÍ: Řízení při němž jsou řídícími proměnnými kontaktní síly mezi koncovým efektorem manipulátoru a okolím.

5.4.12 POSITION-FORCE CONTROL: <Control> of the <end-effector> of a <manipulator> such that its movements are controlled by position feedback and by <force feedback>.

5.4.12 SILOVÉ A POLOHOVÉ OÍZENÍ: Řízení koncového efektoru manipulátor, při němž se jeho pohyby řídí polohovou a silovou zpětnou vazbou.

5.5 MISCELLANEOUS

5.5 RŮZNÉ

5.5.1 TEACH-IN PROGRAMMING: Entering a programme into the memory of a <robot> by moving its <end-effector> through the series of <poses> that it is required to take up when the robot is operating.

5.5.1 PROGRAMOVÁNÍ UČENÍM [TEACH-IN]: Způsob programování, při němž se ručně vykonává s pracovní hlavicí (koncovým efektorem) požadovaný pohyb a ten se zaznamenává do paměti řídícího systému robotu.

5.5.2 TEACH RESTRICT: Restriction of the speed of a <robot> during teaching to a value that would be safe, or otherwise suitable, for normal operation.

5.5.2 UČENÍ S OMEZENÍM RYCHLOSTI: Omezení rychlosti robotu při programování učením na hodnotu, která je bezpečná nebo jinak vhodná pro jeho provoz.

5.5.3 OFF-LINE PROGRAMMING: Writing and verifying a computer programme for the control of a <robot> on a computer that is independent of the operational computer of the robot.

5.5.3 PROGRAMOVÁNÍ POČÍTAČEM: Sestavení a ověření programu řízení robotu na počítači nezávisle na operačním počítači robotu.

5.5.4 ACTIVE ACCOMMODATION: <Adaptive control> in response to sensed <forces>.

5.5.4 AKTIVNÍ PŘIZPŮSOBENÍ: Adaptivní řízení v závislosti na snímaných silách.

5.5.5 PASSIVE ACCOMMODATION: Use of mechanical <compliance> in the <end-effector> of a <robot> <arm>.

5.5.5 PASIVNÍ PŔIZPŮSOBENÍ: Využití poddajnosti koncového efektoru ramena robotu.

5.5.6 PROXIMAL: Close to the body (away from the <end-effector>) of a <robot> <arm>.

5.5.6 PROXIMÁLNÍ: Blíže k rámu robotu (dál od koncového efektoru).

5.5.7 DISTAL: Away from the <base> (towards the <end-effector>) of a <robot>.

5.5.7 DISTÁLNÍ: Dál od rámu robotu (směrem ke koncovému efektoru).

5.5.8 DIRECT TASK: Computation of the <pose>, <motion> and <forces> at the <end-effector> of a <robot> <arm> from given <actuator> forces, <displacements>, velocities and <accelerations>.

5.5.8 PŘÍMÁ ÚLOHA: Výpočet polohy a pohybu koncového efektoru a sil, které na něj působí na základě známých sil v pohonech a přemístění, rychlostí a zrychlení pohonů.

5.5.9 INVERSE TASK: Computation of <actuator> <forces>, <displacements>, velocities and <accelerations> from given forces, <pose> and <motion> of the <end-effector> of a <robot>.

5.5.9 OBRÁCENÁ ÚLOHA: Výpočet sil v pohonech a přemístění, rychlostí a zrychlení pohonů z daných sil, polohy a pohybu na koncovém efektoru robota.

5.5.10 TACTILE SENSE: Sense concerned with the contact between an <end-effector> and an object.

5.5.10 CITLIVOST NA DOTYK: Schopnost zjistit dotyk mezi koncovým efektorem a předmětem.

5.5.11 FORCE SENSE: Sense which perceives the reactive <force> between an object and the <end-effector> of a <robot>.

5.5.11 CITLIVOST NA SÍLU: Schopnost zjistit sílu v dotyku koncového efektoru a předmětu.

5.5.12 SLIP SENSE: Sense which perceives sliding between the contacting surfaces of an <end-effector> and an object.

5.5.12 CITLIVOST NA SMÝKÁNÍ: Schopnost zjistit relativní smýkání mezi koncovým efektorem a předmětem.

5.5.13 PROXIMITY SENSE: Sense which perceives whether an object is within a limit region or not.

5.5.13 CITLIVOST NA BLÍZKOST: Schopnost zjistit, je-li předmět uvnitř určité omezené oblasti.

5.5.14 VISUAL SENSOR: Sensor which perceives information of environment as an optical image.

5.5.14 OBRAZOVÝ SENZOR: Senzor, který zjišťuje informaci o okolí pomocí optického zobrazení.

5.5.15 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Capacity of a robot to use sensor data in algorithms which simulate human intelligence

5.5.15 UMĚLÁ INTELIGENCE: Schopnost robotu využít snímaná data v algoritmu simulujícím lidskou inteligenci.