Kapitola 2

Zpět na obsah

2 KINEMATICS

2 KINEMATIKA

 

 

2.1 GENERAL TERMS

2.1 OBECNÉ POJMY

2.1.1 KINEMATICS: Branch of theoretical mechanics dealing with the geometry of <motion>, irrespective of the causes that produce the motion.

2.1.1 KINEMATIKA: Část mechaniky, která se zabývá geometrií a časovým průběhem pohybu bez zřetele k příčinám, které pohyb vyvolávají.

2.1.2 KINEMATIC ANALYSIS: Analysis of the kinematic aspects of <mechanisms>.

2.1.2 KINEMATICKÁ ANALÝZA: Rozbor kinematických vlastností mechanismu.

 

 

2.2 MOTION (Quantities, States)

2.2 POHYB (veličiny, stavy)

2.2.1 MOTION: Changing position of a body relative to a <frame> of reference.

2.2.1 POHYB: Časová změna polohy tělesa vzhledem ke vztažné soustavě (rámu).

2.2.2 ABSOLUTE MOTION: <Motion> with respect to a fixed <frame> of reference.

2.2.2 ABSOLUTNÍ POHYB: Pohyb vzhledem k nehybné vztažné soustavě.

2.2.3 RELATIVE MOTION: <Motion> with respect to a moving <frame> of reference.

2.2.3 RELATIVNÍ POHYB: Pohyb vzhledem k pohyblivé vztažné soustavě.

2.2.4 INVERSE MOTION: <Motion> of a <frame> of reference relative to a moving body.

2.2.4 INVERZNÍ POHYB: Pohyb vztažné soustavy vzhledem k pohybujícímu se tělesu.

2.2.5 FRAME MOTION [TRANSPORTATION]: <Motion> of a moving <frame> of reference.

2.2.5 UNÁŠIVÝ POHYB: Pohyb pohyblivé vztažné soustavy.

2.2.6 DISPLACEMENT: Change of position of a body with respect to a fixed <frame> of reference.

2.2.6 PŘEMÍSTĚNÍ (POSUV): Změna polohy bodu nebo tělesa vzhledem k nehybné vztažné soustavě.

2.2.7 RELATIVE DISPLACEMENT: <Displacement> with respect to a moving <frame> of reference.

2.2.7 RELATIVNÍ PŘEMÍSTĚNÍ (POSUV): Přemístění vzhledem k pohyblivé vztažné soustavě.

2.2.8 ANGULAR DISPLACEMENT: <Displacement> of a <rigid body> in <rotation>.

2.2.8 ÚHLOVÉ PŘEMÍSTĚNÍ: Pootočení tuhého tělesa.

2.2.9 VELOCITY: Rate of <displacement> with respect to time.

2.2.9 RYCHLOST: Míra změny (derivace) přemístění (posuvu) podle času.

2.2.10 ABSOLUTE VELOCITY: <Velocity> with respect to a fixed <frame> of reference.

2.2.10 ABSOLUTNÍ RYCHLOST: Rychlost vzhledem k nehybné vztažné soustavě.

2.2.11 RELATIVE VELOCITY: <Velocity> with respect to a moving <frame> of reference.

2.2.11 RELATIVNÍ RYCHLOST: Rychlost vzhledem k pohyblivé vztažné soustavě.

2.2.12 FRAME [TRANSPORTATION] VELOCITY: <Absolute velocity> of a particular point of a moving <frame> of reference.

2.2.12 UNÁŠIVÁ RYCHLOST: Absolutní rychlost určitého bodu pohyblivé vztažné soustavy.

2.2.13 ANGULAR VELOCITY: Rate of <angular displacement> with respect to time.

2.2.13 ÚHLOVÁ RYCHLOST: Míra změny (derivace) úhlu otočení podle času.

2.2.14 ACCELERATION: Rate of change of <velocity> with respect to time.

2.2.14 ZRYCHLENÍ: Míra změny (derivace) rychlosti podle času.

2.2.15 NORMAL ACCELERATION: Component of <acceleration> of a point normal to its <velocity>.

2.2.15 NORMÁLOVÉ ZRYCHLENÍ: Složka zrychlení bodu kolmá na rychlost.

2.2.16 TANGENTIAL ACCELERATION: Component of <acceleration> of a point collinear with its <velocity>.

2.2.16 TEČNÉ ZRYCHLENÍ: Složka zrychlení bodu rovnoběžná s rychlostí.

2.2.17 ABSOLUTE ACCELERATION: Rate of change of <absolute velocity> with respect to time.

2.2.17 ABSOLUTNÍ ZRYCHLENÍ: Míra změny (derivace) absolutní rychlosti podle času.

2.2.18 RELATIVE ACCELERATION: Rate of change of <relative velocity> with respect to time.

2.2.18 RELATIVNÍ ZRYCHLENÍ: Míra změny (derivace) relativní rychlosti podle času.

2.2.19 FRAME [TRANSPORTATION] ACCELERATION: <Absolute acceleration> of a particular point in a moving <frame> of reference.

2.2.19 UNÁŠIVÉ ZRYCHLENÍ: Absolutní zrychlení určitého bodu pohyblivé vztažné soustavy.

2.2.20 CENTRIPETAL ACCELERATION: <Acceleration> of a point towards the centre of curvature of its <path> as it moves along a fixed curve.

2.2.20 DOSTŘEDIVÉ ZRYCHLENÍ: Složka zrychlení bodu pohybujícího se po dané dráze směřující do středu křivosti dráhy. (Normálové zrychlení).

2.2.21 CORIOLIS ACCELERATION: Component of the <absolute acceleration> of a point due to its <velocity> relative to a rotating <frame> of reference: It equals twice the <vector> product of the <angular velocity> of the moving frame of reference and the <relative velocity> of the given moving point

2.2.21 CORIOLISOVO ZRYCHLENÍ: Složka absolutního zrychlení bodu v důsledku relativní rychlosti vzhledem k otáčející se vztažné soustavě. Rovná se dvojnásobnému vektorovému součinu vektorů úhlové rychlosti vztažné soustavy a relativní rychlosti pohybujícího se bodu.

2.2.22 ANGULAR ACCELERATION: Rate of change of <angular velocity> with respect to time.

2.2.22 ÚHLOVÉ ZRYCHLENÍ: Míra změny (derivace) úhlové rychlosti podle času.

2.2.23 RETARDATION: <Tangential acceleration> of a point with a sense opposite to that of the <velocity>of the point

2.2.23 ZPOMALENÍ: Tečné zrychlení bodu opačného směru než je jeho rychlost.

2.2.24 JERK: 1. Rate of change of <acceleration> with respect to time. 2. Sudden change of acceleration.

2.2.24 RYV [JERK]: 1. Míra změny (derivace) zrychlení podle času. 2. Náhlá změna zrychlení.

2.2.25 TRANSLATION: <Motion> (or component of the motion) of a <rigid body>, in which each straight line rigidly connected with the body remains parallel to its initial direction

2.2.25 TRANSLACE (POSUVNÝ POHYB): Pohyb tuhého tělesa nebo jeho složka, u něhož každá přímka tělesa zůstává rovnoběžná se svým původním směrem. Body tělesa opisují shodné navzájem posunuté dráhy.

2.2.26 RECTILINEAR TRANSLATION: <Translation>, in which the <paths> of points of a <rigid body> are straight lines.

2.2.26 PŘÍMOČARÝ POSUVNÝ POHYB: Translace, kdy dráhy bodů tuhého tělesa jsou rovnoběžné přímky.

2.2.27 ROTATION: <Motion> (or a component of the motion of) a <rigid body>, in which all its points move on circular arcs centred on the same axis.

2.2.27 ROTACE [OTÁČENÍ]: Pohyb tuhého tělesa (nebo jeho složka), jehož všechny body opisují kružnice se středy na ose otáčení.

2.2.28 ANGLE OF ROTATION: Angle turned through by any line rigidly connected with a rotating body and perpendicular to the <axis of rotation>.

2.2.28 ÚHEL OTOČENÍ: Úhel, o nějž se otočí libovolná přímka spojená s tuhým tělesem a kolmá na osu otáčení.

2.2.29 PRECESSION: <Rotation> of a <rigid body> about an axis fixed in space when combined with rotation about an axis fixed in the body, the two axes being concurrent.

2.2.29 PRECESE: Rotace kolem pevné osy nastávající současně s vlastní rotací tuhého tělesa kolem osy s ním spojené, jsou-li obě osy různoběžné.

2.2.30 REGULAR PRECESSION: <Precession> with uniform <rotations> about the moving and fixed axes.

2.2.30 REGULÁRNÍ PRECESE: Precese s rovnoměrným otáčením kolem pevné i pohyblivé osy.

2.2.31 NUTATION: <Motion> of a <rigid body> occurring simultaneously with a <precession>, when the angle between the axes of <rotation> and precession varies in time.

2.2.31 NUTACE: Pohyb tuhého tělesa nastávající současně s precesí, mění-li se v čase úhel mezi osou vlastní rotace a precese.

2.2.32 CENTRAL MOTION: <Motion>, in which the direction of <acceleration> of a point always passes through a fixed point (called the centre of motion).

2.2.32 CENTRÁLNÍ POHYB: Pohyb, u něhož směr zrychlení nějakého bodu stále prochází pevným bodem zvaným střed pohybu.

2.2.33 PLANAR [PLANE] MOTION: <Motion> of a <rigid body>, in which its points describe curves located in parallel planes

2.2.33 ROVINNÝ POHYB: Pohyb tuhého tělesa, jehož body opisují křivky ležící v navzájem rovnoběžných rovinách.

2.2.34 SPATIAL MOTION: <Motion> of a body, in which at least one of its points describes a spatial curve.

2.2.34 PROSTOROVÝ POHYB: Pohyb tělesa, jehož alespoň jeden bod opisuje prostorovou křivku.

2.2.35 SCREW MOTION: <Motion> consisting of a <rotation> combined with a <translation> that is parallel to the rotation.

2.2.35 ŠROUBOVÝ POHYB: Pohyb složený z otáčení a z posuvu podél osy otáčení.

2.2.36 SPHERICAL MOTION: <Spatial motion> of a body, in which all points of the body move on concentric spheres

2.2.36 SFÉRICKÝ POHYB: Prostorový pohyb tělesa, jehož všechny body se pohybují po soustředných kulových plochách.

2.2.37 ROLLING MOTION: Relative <angular displacement> about a common tangent of two bodies in contact

2.2.37 VALIVÝ POHYB: Relativní otáčení dvou těles kolem okamžité společné tečny povrchů dotýkajících se těles.

2.2.38 SPIN MOTION: Relative <angular displacement> about the common normal of two bodies in contact

2.2.38 SPIN: Relativní otáčení kolem společné normály povrchů dotýkajících se těles.

2.2.39 SLIDING MOTION: <Relative displacement> of the contacting points of two bodies in the tangent plane at their point of contact.

2.2.39 SMÝKÁNÍ: Relativní posuv bodů dotyku těles v okamžité společné tečné rovině.

2.2.40 STARTING REGIME OF A MACHINE: Transient <motion> between rest and a <steady state motion of a machine>.

2.2.40 ROZBĚH STROJE: Přechodový pohyb mezi klidem a ustáleným pohybem stroje.

2.2.41 STOPPING REGIME OF A MACHINE: Transient <motion> between a <steady-state motion of a machine> and rest.

2.2.41 ZASTAVENÍ STROJE: Přechodový pohyb mezi ustáleným pohybem a klidem stroje.

2.2.42 STEADY-STATE MOTION OF A MACHINE: <Motion> of a <machine> when its <kinetic energy> is constant or is a periodic function of time with the <frequency> of the motion.

2.2.42 USTÁLENÝ POHYB STROJE: Pohyb stroje, jehož pohybová energie je stálá nebo je periodickou funkcí času s frekvencí pohybu.

2.2.43 UNIFORM MOTION: <Motion> with constant <velocity>.

2.2.43 ROVNOMĚRNÝ POHYB: Pohyb se stálou rychlostí.

2.2.44 COEFFICIENT OF NON-UNIFORMITY OF MOTION: Ratio of the difference between the maximum and minimum values of the generalized <velocity> to its mean value during one <period> of the steady <motion>.

2.2.44 SOUČINITEL NEROVNOMĚRNOSTI POHYBU: Poměr rozdílu mezi maximální a minimální hodnotou rychlosti k její střední hodnotě během jedné periody ustáleného pohybu.

2.2.45 PERIODIC MOTION: Sequence of <motion> that repeats itself after set intervals of time.

2.2.45 PERIODICKÝ POHYB: Pohyb, jehož průběh se periodicky opakuje.

2.2.46 PERIOD (OF A MOTION): Shortest interval of time or another independent variable, after which a <motion> repeats itself.

2.2.46 PERIODA (POHYBU): Nejkratší interval času nebo jiné nezávislé proměnné, po němž se pohyb opakuje.

2.2.47 APERIODIC MOTION: Uni-directional <motion> towards a position of a <equilibrium>.

2.2.47 APERIODICKÝ POHYB: Pohyb, který směřuje monotonně k rovnovážné poloze.

2.2.48 SIMPLE HARMONIC MOTION: <Motion>, in which <displacement> varies sinusoidally with time.

2.2.48 HARMONICKÝ POHYB: Pohyb, u něhož se přemístění mění sinusovitě s časem.

2.2.49 PHASE ANGLE: Instantaneous argument of a simple <harmonic> function.

2.2.49 FÁZE: Okamžitá hodnota argumentu harmonického pohybu.

2.2.50 STEP MOTION: Uni-directional <motion> periodically interrupted by <dwells>.

2.2.50 KROKOVÝ POHYB: Pohyb v jednom směru přerušovaný prodlevami.

2.2.51 DWELL: State wherein a point or a <link> has zero or approximately zero <velocity> for a finite interval of time.

2.2.51 PRODLEVA: Stav, kdy bod nebo člen má nulovou nebo takřka nulovou rychlost během konečného časového intervalu.

2.2.52 INSTANTANEOUS [MOMENTARY] DWELL: State wherein a point or a <link> has zero <velocity> and <acceleration> for an infinitesimal interval of time.

2.2.52 OKAMŽITÁ PRODLEVA: Stav, kdy bod nebo člen má nulovou rychlost a nulové zrychlení v nekonečně malém časovém intervalu.

2.2.53 PILGRIM-STEP MOTION: <Motion> that is uni-directional with periodically recurring reversals.

2.2.53 POHYB SE ZPĚTNÝMI KROKY: Pohyb převážně v jednom směru s periodicky se opakujícími zpětnými kroky.

2.2.54 TRANSFER FUNCTION: Function describing the dependence of <output> <motion> upon <input> motion.

2.2.54 PŘEVODOVÁ FUNKCE: Funkce popisující závislost polohy hnaného členu na poloze hnacího členu (pohybu na výstupu a vstupu).

2.2.55 TRANSMISSION RATIO: <Input> speed divided by <output> speed.

2.2.55 PŘEVODOVÝ POMĚR: Okamžitá hodnota poměru rychlostí hnacího a hnaného členu (výstupní a vstupní rychlosti).

2.2.56 GEAR RATIO: <Transmission ratio> for a <gear train>.

2.2.56 PŘEVOD OZUBENÉHO SOUKOLÍ: Převodový poměr převodu ozubenými koly.

2.2.57 DEAD POINT: Configuration of a <mechanism>, in which the <input> cannot be moved without assistance to the <motion> of another <link>.

2.2.57 ÚVRAŤ: Poloha mechanismu, v níž se hnací člen nemůže pohybovat bez pomoci jiného členu.

2.2.58 LIMIT POSITION: Configuration of a <mechanism>, in which the position of a particular <link>, such as the <output>, is in some significant respect a maximum or a minimum.

2.2.58 KRAJNÍ POLOHA: Poloha mechanismu, v níž je poloha určitého členu, např. hnaného členu, v jistém významném smyslu extrémní.

2.2.59 LEAD [PITCH]: Translational <displacement> of a screw during one complete revolution.

2.2.59 STOUPÁNÍ: Posuv šroubu během jeho úplné otáčky.

2.2.60 PITCH: Length of the arc of the <reference circle> between two consecutive <corresponding profiles>.

2.2.60 ROZTEČ: Délka oblouku roztečné kružnice mezi dvěma po sobě následujícími odpovídajícími profily.

2.2.61 LIFT: Linear <displacement> of a <cam follower>

2.2.61 ZDVIH: Přemístění zvedáku vačky.

 

 

2.3 KINEMATIC GEOMETRY

2.3 KINEMATICKÁ GEOMETRIE

2.3.1 PATH [TRAJECTORY]: Line that a moving point describes in a given <system> of reference.

2.3.1 DRÁHA [TRAJEKTORIE]: Čára, kterou pohybující se bod opisuje v dané vztažné soustavě.

2.3.2 AXIS OF ROTATION: Straight line in a rotating <rigid body> whose points have zero <displacement> either in a finite time interval, or in an infinitesimal time interval, with respect to a <frame> of reference.

2.3.2 OSA OTÁČENÍ: Přímka v rotujícím tuhém tělese, jejíž body mají nulová přemístění v konečném nebo nekonečně malém časovém intervalu vzhledem ke vztažné soustavě.

2.3.3 INSTANTANEOUS CENTRE (OF VELOCITY): Point in a rigid lamina moving in its own plane where the <velocity> relative to a <frame> of reference is zero at the given instant.

2.3.3 OKAMŽITÝ STŘED OTÁČENÍ [PÓL RYCHLOSTI]: Bod tuhého tělesa (rovinného útvaru) v rovině pohybu, jehož rychlost vzhledem k nehybné vztažné rovině je v daném okamžiku nulová.

2.3.4 SCREW AXIS: Straight line in <rigid body> whose points are displaced relative to a <frame> of reference, either in a finite or an infinitesimal time interval, coaxial with the line itself

2.3.4 OSA ŠROUBOVÉHO POHYBU: Přímka v tuhém tělese, jejíž body se posouvají v konečném nebo nekonečně malém časovém intervalu podél této přímky.

2.3.5 INSTANTANEOUS SCREW AXIS SCREW AXIS: Locus of the points in a <rigid body> in general <spatial motion>, whose linear <velocity> is parallel to the <angular velocity> <vector> of the body at the given instant.

2.3.5 OKAMŽITÁ OSA ŠROUBOVÉHO POHYBU: Geometrické místo bodů tuhého tělesa při jeho obecně prostorovém pohybu, jejichž vektory rychlosti jsou v daném okamžiku rovnoběžné s vektorem úhlové rychlosti.

2.3.6 INSTANTANEOUS CENTRE OF ACCELERATION: Point in a lamina moving in its own plane where the <acceleration> is zero at a given instant.

2.3.6 OKAMŽITÝ STŘED [PÓL] ZRYCHLENÍ: Bod tuhého tělesa (rovinného útvaru) v rovině pohybu, jehož zrychlení vzhledem k nehybné vztažné rovině je v daném okamžiku nulové.

2.3.7 CENTRODE: Locus of the <instantaneous centre of velocity> in the relative <planar motion> of two laminae described upon either one lamina or the other.

2.3.7 POLODIE: Geometrická místa okamžitých středů otáčení při relativním rovinném pohybu dvou rovinných útvarů v jejich rovinách.

2.3.8 FIXED CENTRODE: Locus traced on a fixed lamina by the <instantaneous centre of velocity> of a coplanar moving lamina

2.3.8 NEHYBNÁ POLODIE: Geometrické místo okamžitých středů otáčení v rovině nehybného rovinného útvaru.

2.3.9 MOVING CENTRODE: Locus traced on a moving lamina by its <instantaneous centre of velocity> as the lamina moves in its own plane.

2.3.9 HYBNÁ POLODIE: Geometrické místo okamžitých středů otáčení v rovině pohybujícího se.rovinného útvaru.

2.3.10 CARDAN CIRCLES: Circular fixed and <moving centrodes>, the diameter of one being half that of the other.

2.3.10 CARDANOVY KRUŽNICE: Kružnice představující hybnou a nehybnou polodii, z nichž jedna má poloviční průměr než druhá.

2.3.11 AXODE: Ruled spatial surface generated in a body by the <instantaneous screw axis> during its <motion>

2.3.11 AXOID: Přímková prostorová plocha, kterou v tělese vytvářejí osy okamžitých šroubových pohybů při jeho relativním pohybu vzhledem k jinému tělesu.

2.3.12 FIXED AXODE: <Axode> described in a fixed <frame> of reference.

2.3.12 NEHYBNÝ AXOID: Axoid, tvořený osami okamžitých šroubových pohybů v nehybné vztažné soustavě.

2.3.13 MOVING AXODE: <Axode> described in a <frame> of reference that is rigidly connected to the moving body.

2.3.13 HYBNÝ AXOID: Axoid, tvořený osami okamžitých šroubových pohybů ve vztažné soustavě spojené s pohybujícím se tělesem.

2.3.14 POLE: Point in a rigid lamina whose location does not change as a result of a <displacement> of the lamina in its own plane.

2.3.14 PÓL: Bod rovinného útvaru, jehož poloha se při přemístění v jeho rovině nemění. Přemístění lze uskutečnit otočením kolem pólu.

2.3.15 CENTRODE TANGENT: Common tangent to the <centrodes> at the <instantaneous centre of velocity>.

2.3.15 TEČNA POLODIÍ: Společná tečna polodií v okamžitém středu otáčení.

2.3.16 POLE VELOCITY: Rate of change of the position of <instantaneous centre of velocity> with respect to time.

2.3.16 PÓLOVÁ RYCHLOST: Rychlost, s níž se okamžitý střed otáčení pohybuje po polodiích.

2.3.17 BRESSE NORMAL CIRCLE: Locus of the points in a lamina moving in its own plane that have zero <tangential acceleration> at a given instant.

2.3.17 BRESSOVA KRUŽNICE: Geometrické místo bodů pohybujícího se rovinného útvaru, které mají v daném okamžiku nulová tečná zrychlení.

2.3.18 INFLECTION CIRCLE: Locus of those points in a lamina moving in its own plane that are at points of inflection in their <paths> and so have zero <normal acceleration> at a given instant.

2.3.18 KRUŽNICE OBRATU: Geometrické místo bodů pohybujícího se rovinného útvaru, které procházejí v daném okamžiku body obratu svých drah a mají tak nulová normálová zrychlen.

2.3.19 INFLECTION POINT: Point in a <path> or curve where the radius of curvature is infinite

2.3.19 BOD OBRATU: Bod na dráze nebo křivce, v němž je její poloměr křivosti nekonečný.

2.3.20 INFLECTION CENTRE: Point where the lines of action of the <velocity> <vectors> of points on the <inflection circle> are concurrent.

2.3.20 PÓL OBRATU: Bod kružnice obratu, kde se protínají tečny drah bodů rovinného útvaru, které leží na jeho kružnici obratu.

2.3.21 CUBIC OF STATIONARY CURVATURE: Locus of points in a lamina moving in its own plane, for which the <path> curvature is stationary at a given instant (a maximum or a minimum).

2.3.21 KŘIVKA EXTRÉMNÍCH KŘIVOSTÍ: Geometrické místo bodů pohybujícího se rovinného útvaru, jejichž dráhy mají právě maximální nebo minimální křivost a kružnice křivosti v takovém bodě má s jeho dráhou čtyři soumezné body.

2.3.22 CENTRING-[PIVOT-] POINT CURVE: Locus of centres of curvature of the <paths> of points that lie on the <cubic of stationary curvature>.

2.3.22 KŘIVKA STŘEDŮ EXTRÉMNÍCH KŘIVOSTÍ: Geometrické místo středů křivostí drah bodů, které leží na křivce extrémních křivostí.

2.3.23 BALL POINT: Intersection between the <inflection circle> and the <cubic of stationary curvature>, other than at the <instantaneous centre of velocity>.

2.3.23 BALLŮV BOD: Průsečík kružnice obratu a křivky extrémních křivostí, který není okamžitým středem otáčení.

2.3.24 COUPLER POINT: Point attached to the <coupler> of a <mechanism>.

2.3.24 OJNIČNÍ BOD: Bod spojený s ojnicí mechanismu.

2.3.25 COUPLER (POINT) CURVE: <Trajectory> traced by a <coupler point>.

2.3.25 OJNIČNÍ KŘIVKA: Dráha opsaná ojničním bodem.

2.3.26 POLE TRIANGLE: Triangle formed by the <poles> defined by the <displacement> of a rigid lamina through three positions in its own plane.

2.3.26 PÓLOVÝ TROJÚHELNÍK: Trojúhelník, který tvoří póly pro konečná přemístění mezi třemi polohami rovinného útvaru.

2.3.27 IMAGE [MIRROR] .POLE: Reflection of a vertex of a <pole triangle> in the opposite side of the triangle.

2.3.27 OBRAZ PÓLU: Bod osově souměrný k vrcholu pólového trojúhelníku vzhledem k jeho protilehlé straně jako ose souměrnosti.

2.3.28 OPPOSITE POLE: <Pole> for the <displacement> of a lamina from any one position to another of four positions in its own plane is opposite to the pole for the displacement from one to the other of the remaining two positions

2.3.28 PROTILEHLÝ PÓL: Jsou dány čtyři polohy rovinného útvaru. Pól, který přísluší přemístění mezi dvěma polohami se označuje jako protilehlý pólu, který přísluší přemístění mezi zbylými dvěma polohami.

2.3.29 OPPOSITE-POLE QUADRILATERAL: Quadrilateral formed by joining two pairs of <opposite poles> in such a way that opposite poles are not directly connected

2.3.29 ČTYŘÚHELNÍK PROTILEHLÝCH PÓLŮ: Čtyřúhelník, který tvoří spojnice dvou párů protilehlých pólů. Protilehlé póly přitom nejsou přímo spojeny.

2.3.30 CIRCLE POINT: Point in a lamina moving in its own plane, which for four positions of the lamina lies on a fixed circle.

2.3.30 KRUHOVÝ BOD: Bod pohybujícího se rovinného útvaru, který př.i čtyřech jeho polohách leží na nehybné kružnici.

2.3.31 CIRCLE-POINT CURVE: Locus of the <circle point> on the moving lamina.

2.3.31 KŘIVKA KRUHOVÝCH BODŮ: Geometrické místo kruhových bodů v rovině pohybujícího se rovinného útvaru.

2.3.32 CENTRE POINT: Centre of the fixed circle drawn through four positions of a <circle point>.

2.3.32 STŘEDOVÝ BOD: Střed pevné kružnice procházející čtyřmi polohami kruhového bodu.

2.3.33 CENTRE-POINT CURVE: Locus of the <centre point> with respect to the fixed <frame> of reference.

2.3.33 KŘIVKA STŘEDOVÝCH BODŮ: Geometrické místo středových bodů vzhledem k nehybné vztažné soustavě.

2.3.34 BURMESTER POINT: Centre of a fixed circle, which passes through five separate positions of a point on a rigid lamina moving in its own plane.

Note: For any given set of five positions of the lamina the number of<Burmester points> is zero, two or four

2.3.34 BURMESTRŮV BOD: Střed kružnice v hybné vztažné rovině procházející pěti polohami kruhového bodu pohybujícího se rovinného útvaru.

Pozn.: Každým pěti polohám rovinného útvaru buď nepřísluší žádný Burmestrův bod nebo lze najít dva nebo čtyři takové body.