Kapitola 11

Zpět na obsah

11 BIOMECHANICS

11 BIOMECHANIKA

 

 

11.1 GENERAL

11.1 OBECNĚ

11.1.1 ALLOMETRY: Quantitative relation between a part and the whole or another part as the <organism> increases in size (represented by body mass), or in a series of related organisms that differ in size (represented by body mass).

11.1.1 ALOMETRIE: Kvantitativní vztah mezi částí a celkem nebo jinou částí organizmu, jestliže se jeho velikost (hmotnost) zvětšuje nebo v řadě navzájem vztažených organizmů, které se liší rozměrem (hmotností).

11.1.2 ANTHROPOMETRIC: Related to the dimensions and weights (and their derivatives like mass moment of inertia) of human body segments.

11.1.2 ANTROPOMETRICKÝ: Vztažený k rozměrům a váze (a jejich odvozenin jako hmotný moment setrvačnosti) částí lidského těla.

11.1.3 BALANCE: Ability to control equilibrium and defined orientation in space.

11.1.3 BALANC: Schopnost udržovat rovnováhu a definovanou orientaci v prostoru.

11.1.4 BIOMECHANICS: Interdisciplinary field of science dealing with causes and effects of <motions> and <forces> acting upon and within biological <systems> (e.g. human beings, animals, plants).

11.1.4 BIOMECHANIKA: Interdisciplinární vědecká oblast zabývající se případy a účinky pohybu a sil působících na a uvnitř biologických soustav jako jsou lidské bytosti, zvířata a rostliny.

11.1.5 BIOMIMETICS: Scientific objective directed to development of <technical systems> by using information and function principles from biological <systems>.

11.1.5 BIOMIMETIKA: Vědecký přístup zaměřený na vývoj technických soustav využívající informace a principy funkce biologických soustav.

11.1.6 BONE: Pressure-resistant and stiff. <connective tissue> that forms the <endoskeleton> of the body of vertebrates, composed of a matrix of <collagen> <fibres> interspersed with bone <cells> and bone salts.

11.1.6 KOST: Tvořená tuhou kostní tkání složenou ze sítě kolagenových vláken rozptýlených mezi kostní buňky a kostními soli. Vytváří kostru těla obratlovců.

11.1.7 CAPILLARY: Small vessel of both the circulatory and lymphatic systems enclosed by a single-layer wall (the minimum diameter of which is supposed to be determined by the dimensions of particles of the passing <.fluid>).

11.1.7 KAPILÁRA: Tenká céva, vlásečnice jako součást jak oběžné, tak lymfatické soustavy ohraničená jednovrstvou stěnou. Její průměr 5 až 20 µm odpovídá rozměrům částic protékající tekutin.

11.1.8 CELL: Functional and structural unit of all <organisms>, consisting of a nucleus, cytoplasm containing organelles, and a surrounding membrane.

11.1.8 BUŇKA: Funkční a strukturální jednotka všech organizmů sestávající z jádra (nuklea), cytoplazmy obsahující organely a obklopená membránou.

11.1.9 CHITIN: Nitrogenous polysaccharide of specific <texture> that forms a base for an <exoskeleton> of an invertebrate with locally different <compliance>.

11.1.9 CHITIN: Dusíkatý polysacharid specifického složení, který tvoří základ kostry meziobratlové destičky s místně rozdílnou poddajností.

11.1.10 COHERENCE: In <organisms> unbroken material connection of all <organs> involved in transmission of <force> and <motion>, based on macro-molecular structure.

11.1.10 SPOJITOST: V organismech neporušené materiální spojení všech orgánů podílejících se na přenosu pohybu a síly, založeného na makro-molekulární struktuře.

11.1.11 COLLAGEN: Protein that is principal constituent of tension resistant fibrous <connective tissue> (as occurs in <tendons>).

11.1.11 KOLAGEN: Vláknitá bílkovina tvořící základ pojivových tkání (vaziva, chrupavky, kosti, šlachy).

11.1.12 DEFORMATION, ISOCHORIC: Deformation of a body during which the volume of the body remains constant.

11.1.12 DEFORMACE IZOCHORICKÁ: Deformace tělesa, jehož objem zůstává stály.

11.1.13 EXTREMITY: Body part or appendage protruding beyond the trunk and used for <locomotion> and <idiomotion> (e.g. <manipulation>).

11.1.13 KONČETINA: Část těla vycházející z trupu sloužící k přemísťování (locomotion) nebo vlastnímu pohybu (idiomotion) a k manipulaci.

11.1.14 FIBRE: Slender, threadlike structure consisting of one <cell> (e.g. in nerves) or of a fusion of numerous cells (e.g. in <skeletal muscles>) or of extracellular substances (e.g. in <connective tissue>).

11.1.14 VLÁKNO: Tenká niťovitá struktura sestávající z jedné buňky (např. v nervech) nebo ze spojených buněk(např. v kosterních svalech nebo z mimobuněčných látek, např. v pojivové tkáni).

11.1.15 FIBRIL: Threadlike structural element of <cells> or <connective tissue>, mostly as component of <fibres>.

11.1.15 VLÁKÉNKO: Niťovitý strukturální element buněk nebo pojivové tkáně, většinou jako složka vláken.

11.1.16 FILAMENT: Threadlike molecular structural element of <fibrils>.

11.1.16 FILAMENT: Mikroskopické vlákno jako molekulární strukturální element vlákének.

11.1.17 FLUID: Aggregate of matter in which the particles are able to flow past each other without limit and without fracture planes forming, and in which <shear stress> caused by deformation is gradually removed by flow.

11.1.17 TEKUTINA: Látka, v níž mohou částice téct navzájem bez omezení a bez známek tvoření lomových ploch, v níž se smykové napětí vyvolané deformací postupně odstraňuje tečením.

11.1.18 FLUID, BINGHAMPLASTIC: <Fluid> in which a certain <shear stress> must be exceeded before flow starts thereafter the <viscosity> remains constant as in a <Newtonian fluid>.

11.1.18 TEKUTINA BINGHAMPLASTICKÁ: Tekutina, u níž je třeba překonat určité smykové napětí než začne téct. Pak zůstává viskozita stálá jako u Newtonovské tekutiny.

11.1.19 FLUID, DILATANT: <Fluid> in which <viscosity> increases as <shear velocity> increases.

11.1.19 TEKUTINA DILATANTNÍ: Tekutina, u níž viskozita roste se smykovou rychlostí.

11.1.20 FLUID, NEWTONIAN: <Fluid> in which the state of <shear stress> at any point is proportional to <shear velocity> at that point the proportionality factor is the <viscosity> coefficient.

11.1.20 TEKUTINA NEWTONOVSKÁ: Tekutina, v níž je smykové napětí v každém bodě úměrné smykové rychlosti a v tom bodě je faktor úměrnosti roven součiniteli viskozity.

11.1.21 FLUID, PSEUDOPLASTIC: <Fluid> the <viscosity> of which decreases instantaneously with an increase in <shear velocity>

11.1.21 TEKUTINA PSEUDOPLASTICKÁ: Tekutina, jejíž viskozita poklesne v okamžiku, kdy se zvětší smyková rychlost.

11.1.22 FLUID, RHEOPECTIC: <Fluid> whose <viscosity> under <shear stress> increases with respect to time.

11.1.22 TEKUTINA REOPEKTICKÁ: Tekutina, jejíž viskozita za smykového napětí roste s časem.

11.1.23 FLUID, THIXOTROPIC: <Fluid> whose <viscosity> under (vibratory) <shear stress> decreases and increases again when left standing.

11.1.23 TEKUTINA TIXOTROPNÍ: Tekutina, jejíž viskozita při (pulzujícím) smykovém napětí klesá a zvětší se znovu, když je v klidu.

11.1.24 FLUIDITY: Reciprocal of <viscosity>.

11.1.24 TEKUTOST: Opak viskozity.

11.1.25 GRADIENT OF VELOCITY: In a <fluid> rate of change of <velocity> of flow (of a point) with respect to the thickness of a given layer.

11.1.25 GRADIENT RYCHLOSTI: V tekutině míra změny rychlosti toku po tloušťce dané vrstvy.

11.1.26 HANAVAN’S MODEL: Model of human body, made up of fifteen simple geometric solids representing human body segments: head, upper torso, lower torso and each two for upper arms, lower arms, hands, upper legs, lower legs, feet

11.1.26 HANAVANŮV MODEL: Model lidského těla složený z patnácti geometricky jednoduchých těles představujících části lidského těla:

11.1.27 KINESIOLOGY: Branch of science dedicated to human movement, blending aspects of psychology, physiology, motor learning and <biomechanics>.

11.1.27 KINESIOLOGIE: Vědecké odvětví věnované lidskému pohybu z hledisek psychologie, fyziologie, pohybové motoriky a biomechaniky.

11.1.28 LIMB: Articulated <extremity>, such as leg or arm.

11.1.28 ÚD: Článkovaná končetina jako noha (dolní končetina) nebo paže (horní končetina).

11.1.29 LOADING, COMBINED: Simultaneous action of more than one <external force> or <torque>.

11.1.29 ZATÍŽENÍ KOMBINOVANÉ: Současné působení více než jedné vnější síly nebo momentu.

11.1.30 METABOLISM: Sum of all chemical and accompanying physical processes that serve for resorption, transformation and excretion of substances necessary for maintenance of structure and function of an organism.

11.1.30 METABOLIZMUS: Suma všech chemických a doprovodných fyzikálních procesů, které slouží k přijímání, přeměně a vyměšování látek potřebných pro udržování struktury a funkce organizmu.

11.1.31 METHOD, SEGMENTAL: Procedure for determining total body <center of mass> location based on the weighted averaging center of mass locations of the individual body segments.

11.1.31 METODA ÚSEKOVÁ: Postup při určování hmotného středu tělesa z hmotností a poloh hmotných středů jednotlivých částí těla.

11.1.32 MORPHOLOGY: Branch of biology that deals with structure and form of an <organism> at any stage of its (phylogenetic and ontogenetic) life history.

11.1.32 MORFOLOGIE: Odvětví biologie zabývající se stavbou a tvarem organizmu na kterémkoli stupni jeho (fylogenetického a ontogenetického) života.

11.1.33 ORGAN: Part of the body, composed of more than one <tissue>, that forms a structural unit responsible for particular functions.

11.1.33 ORGÁN: Část těla složená z více než jedné tkáně, která tvoří strukturní jednotku zodpovědnou za určitou funkci.

11.1.34 ORGANISM:Biological <system> consisting of one <cell> or of a group of differentiated interdependent cells or <organs>, physically separated from its surroundings, and autonomously exerting vital functions using energy transformed endogenically by<metabolism>.

11.1.34 ORGANIZMUS:Biologická soustava skládající se z buňky nebo ze skupiny diferencovaných vzájemně závislých buněk nebo orgánů oddělených fyzicky od okolí a samostatně vykonávajících životní funkce s využitím energie přeměněné vnitřní látkovou přeměnnou.

11.1.35 OSMOSIS: Diffusion of a fluidic solution through a semipermeable membrane balancing concentration of dissolved particles at either side.

11.1.35 OSMÓZA: Difúze tekutého roztoku polopropustnou membránou vyrovnávající koncentraci rozpuštěné látky po obou stranách membrány.

11.1.36 POINT, YIELD [ELASTIC LIMIT]: Point on the load-deformation curve past which deformation is permanent.

11.1.36 MEZ KLUZU [PRUŽNOSTI]: Bod na křivce závislosti deformace na zatížení, za nímž je deformace trvalá.

11.1.37 SHEAR VELOCITY: <Gradient of velocity> in the flow of a plane layer of a <fluid>.

11.1.37 SMYKOVÁ RYCHLOST: Gradient rychlosti v rovinné vrstvě tekoucí tekutiny.

11.1.38 TENSEGRITY:Property of self-stabilization of a <mechanical system> which is composed of supporting elements under <compression force> which are connected with each other by tensed-up materially coherent elements under <tensile force>. Note: The term ‘‘tensegrity’’, created by R.B. Fuller (1895–1983), refers to ‘‘tension’’ and ‘‘integrity’’.

11.1.38 TENSEINTEGRITA:Vlastnost samo se stabilizující mechanické soustavy, která se skládá z tlačených prvků, které jsou spojeny předpjatými látkově koherentními prvky tahovou silou. Pozn.: Termín tenseintegrita byl vytvořen R.B. Fullerem (1895-1983) ze slov „tense“ a „integrita“.

11.1.39 TEXTURE: Spatial arrangement of molecules of a biological substance that effects mechanical <anisotropy>.

11.1.39 TEXTURA: Prostorové uspořádání molekul biologické substance, které ovlivňují mechanickou anizotropii.

11.1.40 TISSUE: Collection of cells of the same or different kind specialised to perform particular functions.

11.1.40 TKÁŇ: Soubor buněk téhož nebo různého druhu specializovaný k vykonávání určitých funkcí.

11.1.41 TISSUE, CONNECTIVE: <Tissue> that supports, binds, separates or wraps other tissues or <organs>.

11.1.41 POJIVO: Tkáň, která chrání, spojuje, odděluje nebo obaluje jiné tkáně nebo orgány.

11.1.42 TURGESCENCE: Expansion of volume of a <cell> or <tissue> caused by increasing content of liquid.

11.1.42 OTOK: Zvětšování objemu buňky nebo tkáně způsobené zvětšujícím se obsahem tekutiny.

11.1.43 TURGOR: Tautness of <tissue> of <organisms> generated by <osmosis> or contractive effects.

11.1.43 TURGOR: Napjatost tkáně organizmu v důsledku osmózy nebo kontraktivních účinků

11.1.44 VISCOELASTIC: Having the ability to stretch or shorten over a finite interval of time.

11.1.44 VISKOELASTICKÝ: Mající schopnost natahovat se nebo zkracovat během konečného časového intervalu.

11.1.45 VISCOELASTICITY:Property of a material which is viscous but also exhibits certain elastic properties (such as the ability to store energy of deformation), and in which the application of <stress> gives rise to <strain> that approaches slowly its equilibrium value.

11.1.45 VISKOELASTICITA: Vlastnost látky, která je viskózní, ale současně projevuje určité pružné vlastnosti (jako schopnost zachovat deformační energii) a napětí na ni působící vyvolává růst poměrné deformace, která se pomalu blíží rovnovážné hodnotě.

11.1.46 VISCOSITY: Flow resistance of a <.fluid> caused by molecular interaction when subjected to <shear stress> coefficient of <internal friction>.

11.1.46 VISKOZITA: Odpor proti proudění, který způsobuje smykové napětí vznikající v důsledku vnitřního tření v tekutině jako následek molekulární interakce.

11.1.47 VISCOSITY, DYNAMIC: Ratio of <shear stress> to the <gradient of velocity> of a <fluid>.

11.1.47 VISKOZITA DYNAMICKÁ: Poměr smykového napětí ku gradientu rychlosti tekutiny.

11.1.48 VISCOSITY, KINEMATIC: <Dynamic viscosity> with respect to <density> of a <fluid>.

11.1.48 VISKOZITA KINEMATICKÁ: Dynamická viskozita dělená hustotou tekutiny.

11.1.49 WOLFF’S LAW:Hypothesis that states that in an <organism> under long-term increasing <load> additional supporting substance (<bone>, <chitin>, cellulose) is locally laid down (apposition) where it is needed bone can also be resorbed when load is decreasing (resorption).

11.1.49 WOLFŮV ZÁKON:Hypotéza která tvrdí, že v organizmu, na nějž působí dlouhodobě rostoucí zatížení, dochází v přídavné výztužné substanci (kost, chitin, celulóza, k přestavbě struktury (apozice). Při snižujícím se zatížení se struktura kosti obnovuje (resorpce).

11.2 GENERATION OF MOTION AND FORCE

11.2 VZNIK POHYBU A SIL

11.2.1 ACTION POTENTIAL: Electric <potential> between internal and external surface of a <cell-membrane> (e.g. of receptor cell, nerve cell, muscle fibre) that, having exceeded a specific threshold amount, undiminished extends over the membrane.

11.2.1 AKČNÍ POTENCIÁL: Elektrický potenciál mezi vnitřním a vnějším povrchem buněčné membrány (např. od receptoru buňky, nervové buňky, svalového vlákna), který když překročí určitou prahovou hodnotu rozšíří se v plné velikosti na celou membránu.

11.2.2 ACTIVATION: Neural excitation of a <muscle> <fibre> or a <motor unit>.

11.2.2 AKTIVACE: Nervové buzení svalu, vlákna nebo motorické jednotky.

11.2.3 COMPONENT, CONTRACTILE: <Muscle> property enabling <tension> development by stimulated muscle <.fibres>.

11.2.3 SLOŽKA KONTRAKČNÍ: Vlastnost svalu umožňující vznik tahu ve stimulovaném svalovém vláknu.

11.2.4 COMPONENT, DISLOCATING: Component of <muscle> <force> directed away from the <joint> related and weakening the effort of its joining forces.

11.2.4 SLOŽKA DISLOKAČNÍ: Složka svalové síly směřující od příslušného kloubu a zeslabující účinek jeho spojovacích sil.

11.2.5 COMPONENT, PARALLEL ELASTIC: Passive elastic property of <muscle> caused e.g. by <compliance> of muscle membranes.

11.2.5 SLOŽKA PARALELNÍ ELASTICKÁ: Pasivní elastická vlastnost svalu způsobená např. poddajností svalových membrán.

11.2.6 COMPONENT, ROTARY: Component of <muscle> <force> acting perpendicular to the attached <bones>.

11.2.6 SLOŽKA ROTAČNÍ: Složka svalové síly působící kolmo k spojeným kostem.

11.2.7 COMPONENT, SERIES ELASTIC: Passive elastic property of <muscle> caused e.g. by<compliance> of<tendons>.

11.2.7 SLOŽKA SÉRIOVÁ ELASTICKÁ: Pasivní elastická vlastnost svalu způsobená např. poddajností šlach.

11.2.8 COMPONENT, STABILIZING: Component of <muscle> <force> directed toward the <joint> related and increasing the effort of its joining forces.

11.2.8 SLOŽKA STABILIZUJÍCÍ: Složka svalové síly směřující k příslušnému kloubu a zvětšující úsilí jeho spojovacích sil.

11.2.9 CONTRACTION, AUXOTONIC: Contraction of a <muscle> during which both <tension> and length of muscle are changing.

11.2.9 KONTRAKCE AUXOTONICKÁ: Kontrakce svalu, během níž se mění tah a délka svalu.

11.2.10 CONTRACTION, CONCENTRIC: Shortening of a <muscle> under load.

11.2.10 KONTRAKCE KONCENTRICKÁ: Zkrácení svalu účinkem zatížení.

11.2.11 CONTRACTION, ECCENTRIC: Lengthening (negative shortening) of a <muscle> under load.

11.2.11 KONTRAKCE EXCENTRICKÁ: Prodloužení (záporné zkrácení) svalu účinkem zatížení.

11.2.12 CONTRACTION, ISOKINETIC: Contraction of a <muscle> in which the rate of change in length (or the speed) of the muscle remains constant.

11.2.12 KONTRAKCE IZOKINETICKÁ: Kontrakce svalu, jehož míra změny délky (nebo rychlosti) zůstává stálá.

11.2.13 CONTRACTION, ISOMETRIC: Contraction of a <muscle> in which the length of the muscle remains constant.

11.2.13 KONTRAKCE IZOMETRICKÁ: Kontrakce svalu, u níž délka svalu se nemění.

11.2.14 CONTRACTION, ISOTONIC: Contraction of a <muscle> in which the tension of the muscle remains constant.

11.2.14 KONTRAKCE IZOTONICKÁ: Kontrakce svalu, u níž se napjatost svalu nemění.

11.2.15 CONTRACTION, TETANIC: Sustained contraction of <muscle> due to the fusion of many <twitches> of individual <muscle> <.fibres> following one another in rapid succession.

11.2.15 KONTRAKCE TETANICKÁ: Trvalá kontrakce svalu jako následek superpozice mnoha stahů jednotlivých svalových vláken následujících v rychlém sledu.

11.2.16 CROSS BRIDGE:Temporary, flexible molecular connection of (myosin) <filaments> and (actin) filaments parallel to each other, triggered by <activation> of <muscle> <.fibre> able to cause longitudinal <sliding motion> of the filaments under effect of inner-molecular bending <forces>.

11.2.16 MŮSTEK:Dočasné ohebné molekulární spojení myosinových a aktinových filamentů vzájemně rovnoběžně uspořádaných vyvolané aktivací svalových vláken umožňujících vyvolat podélné klouzání filamentů za účinku mezimolekulárních ohybových sil.

11.2.17 CYCLE, STRETCHSHORTENING: <Eccentric contraction> followed immediately by<concentric contraction>.

11.2.17 CYKLUS PROTAŽENÍ A ZKRÁCENÍ: Excentrická kontrakce bezprostředně následovaná koncentrickou kontrakci.

11.2.18 DISTRIBUTION [MUSCLE CO-OPERATING] PROBLEM: Calculation of internal <forces> (including <muscle> forces) acting on the skeletal system in <joints> using the known resultant joint forces and <moments>. (The problem usually is <statically indeterminate>

11.2.18 PROBLÉM ROZDĚLENÍ [SVALOVÉ KOOPERACE]:Výpočet vnitřních sil (včetně svalových sil) působících na kosterní soustavu v kloubech vycházející ze známých výsledných sil a momentů v kloubech. (Úloha je obvykle staticky neurčitá).

11.2.19 ELECTROMYOGRAM (EMG): Record of spatial and temporal summation of<action potentials> of a group of <motor units> during muscular contraction

11.2.19 ELEKTROMYOGRAM (EMG): Záznam prostorového a časového integrálu akčního potenciálu skupiny motorických jednotek během svalové kontrakce.

11.2.20 EXTENSOR: <Muscle> that during contraction increases the angle between the longitudinal axes of two articulated <limbs>.

11.2.20 EXTENZOR: Sval, který během kontrakce zvětšuje úhel mezi podélnými osami dvou článkovaných údů.

11.2.21 FIBRE ARRANGEMENT, PENNATE: Pattern of <.fibres> within a <muscle> with fibres attaching to one or more <tendons> by <aponeuroses> and running at a certain angle to the<line of action> of the muscle <force>.

11.2.21 VLÁKNA ZPEŘENÁ: Vzor vláken ve svalu připojených k jedné nebo několika šlachám aponeurózy a skloněných pod určitým úhlem k nositelce svalové síly.

11.2.22 FLEXOR: <Muscle> that during contraction decreases the angle between the longitudinal axes of two articulated <limbs>.

11.2.22 FLEXOR: Sval, který za kontrakce zmenšuje úhel mezi podélnými osami dvou článkovaných údů.

11.2.23 FORCE–LENGTH CHARACTERISTIC: Graph showing force produced by a <muscle> as it changes length about its rest length, usually measured under isometric conditions, for a given level of muscle <activation>.

11.2.23 ZÁVISLOST SÍLY NA DÉLCE: Graf ukazující sílu vyvolanou svalem jak mění délka vzhledem ke klidové délce. Měření se provádí obvykle za izometrických podmínek pro danou úroveň aktivace svalu.

11.2.24 FORCE–VELOCITY CHARACTERISTIC: Graph showing a decrease of tension as <muscle> shortens and increase as it lengthens

11.2.24 ZÁVISLOST SÍLY NA RYCHLOSTI: Graf ukazující pokles napětí ve svalu v průběhu zkracování svalu jeho růst v průběhu prodlužování.

11.2.25 HILL’S CURVE: Hyperbolic relationship to approximate the empirically found <force–velocity characteristic> of <muscle> (or a group of <agonistic muscles>) during <isotonic contraction> near resting length.

11.2.25 HILLOVA KŘIVKA:Hyperbolická závislost přibližně vyjadřující empiricky zjištěnou charakteristiku závislosti síly na rychlosti svalu (nebo skupiny agonistických svalů) během izotonické kontrakce blízko klidové délky.

11.2.26 HUXLEY’S CURVE: <Force–length characteristic> of a <sarcomere> hypothetically showing the force developed with respect to the overlap of the active <filaments>.

11.2.26 HUXLEYOVA KŘIVKA: Charakteristika závislosti síly na délce sarkomeru hypoteticky ukazující sílu vyvolanou přesahem aktivního filamentu.

11.2.27 INHIBITION, RECIPROCAL: Inhibition of the <antagonist muscles> resulting from <activation> of <agonistic muscle spindles>.

11.2.27 INHIBICE RECIPROČNÍ: Inhibice antagonistických svalů jako výsledek aktivace vřetének agonistických svalů.

11.2.28 MOTONEURON: Nerve that transmits <activation> <signals> to <.fibres> of <skeletal muscles>.

11.2.28 MOTONEURON: Nervová buňka, která předává aktivační signály vláknům kosterních svalů.

11.2.29 MOTOR END-PLATE: <Synapsis> between <motoneuron> and <cell> membrane of <muscle> tissue.

11.2.29 NERVOSVALOVÁ PLOTÉNKA: Místo, kde nervové vlákno končí na membráně buňky svalové tkáně.

11.2.30 MOTOR UNIT: Smallest subunit of a <muscle> consisting of a set of <muscle> <fibres> that are activated by the same motor neuron and thus can be controlled separately by the neural system.

11.2.30 MOTORICKÁ JEDNOTKA: Nejmenší dílčí jednotka svalu sestávající se souboru svalových vláken, které jsou aktivovány tímž motorickým neuronem a může být tak řízena samostatně nervovou soustavou.

11.2.31 MUSCLE:<Tissue> composed of contractive <cells> which convert energy gained by <metabolism> into <work> and by contraction and shortening causes movement of an <organ> or part of the body (<agonistic muscle>) or acts against that movement (<antagonistic muscle>).

11.2.31 SVAL:Tkáň sestávající z buněk majících schopnost kontrakce, která přeměňuje energii získanou metabolizmem v práci a kontrakcí a zkrácením vyvolává pohyb orgánu nebo části těla (agonistické svaly) nebo působí proti pohybu (antagonistické svaly).

11.2.32 MUSCLE FIBRE, FAST TWITCH: <Skeletal muscle> <fibre> that reaches peak <tension> relatively quickly.

11.2.32 SVALOVÉ VLÁKNO BÍLÉ: Vlákno kosterního svalu s malým obsahem myoglobinu, které dosahuje vrcholu napjatosti poměrně rychle.

11.2.33 MUSCLE FIBRE, SLOW TWITCH: <Skeletal muscle> <fibre> that reaches peak<tension> relatively slowly.

11.2.33 SVALOVÉ VLÁKNO - ČERVENÉ: Vlákno kosterního svalu s velkým obsahem myoglobinu, které dosahuje vrcholu napjatosti poměrně pomalu.

11.2.34 MUSCLE SPINDLE: Sensory fibrous <tension> receptor within <muscles> that in stretching provokes reflex contraction and inhibits tension development in <antagonistic muscles>.

11.2.34 SVALOVÉ VŘETÉNKO: Citlivý vláknový receptor napětí ve svalech, který při roztažení vyvolá reflexní kontrakci a v důsledku toho vznik tahu v antagonistických svalech.

11.2.35 MUSCLE, AGONISTIC: <Muscle> that initiates and carries out <motion>.

11.2.35 SVAL AGONISTICKÝ: Sval který iniciuje a provádí pohyb.

11.2.36 MUSCLE, ANATOMICAL CROSSSECTIONAL AREA OF: Maximum cross-section of a <muscle>, measured orthogonally to the <line of action> of muscle <force>.

11.2.36 ANATOMICKÝ PRŮŘEZ SVALU: Největší průřez svalu měřený kolmo na nositelku svalové síly (osu. svalových vláken).

11.2.37 MUSCLE, ANTAGONISTIC: <Muscle> that opposes the action of <agonistic muscles>.

11.2.37 SVAL ANTAGONISTICKÝ: Sval, který působí proti účinku agonistických svalů.

11.2.38 MUSCLE, BICIPITAL: <Muscle> having two <origins> or <insertions>.

11.2.38 SVAL DVOUHLAVÝ: Sval, který má dva počátky nebo úpony.

11.2.39 MUSCLE, BIPENNIFORM: <Feathered muscle> the <fibres> of which connect two parallel <tendons> of same direction of <tensile force> with one tendon in between of the opposite direction of tensile force.

11.2.39 SVAL DVOJZPEŘENÝ: Zpeřený sval, jehož vlákna spojují dvě rovnoběžné šlachy ve směru tahové síly s další šlachou mezi nimi a s tahovou silou opačného směru.

11.2.40 MUSCLE, CARDIAC:<Muscle> that constitutes the walls of the heart and is composed of a network of branching elongated <cells> (<fibres>) whose junctions with neighbouring cells are marked by irregular transverse bands and the <contractions> of which are multiaxially directed.

11.2.40 SVAL SRDEČNÍ: Sval, který tvoří stěny srdce a je složen ze sítě rozvětvených prodloužených buněk (vláken) jejichž spoje se sousedními buňkami se vyznačují nepravidelnými příčnými pásy a jejichž kontrakce jsou multiaxiálně směrovány.

11.2.41 MUSCLE, DIGASTRIC: <Muscle> having two serial arranged parts separated by a <tendon>.

11.2.41 SVAL DVOJBŘÍŠKOVÝ: Sval mající sériově řazené části rozdělené šlachou.

11.2.42 MUSCLE, FEATHERED: <Muscle> with <pennate fibre arrangement>.

11.2.42 SVAL ZPEŘENÝ: Sval s pérovitým uspořádáním vláken.

11.2.43 MUSCLE, FUSIFORM: <Muscle> which is spindle-shaped and tapering to the end.

11.2.43 SVAL VŘETENOVÝ: Sval vřetenovitého tvaru zúžený na koncích.

11.2.44 MUSCLE, INSERTION OF: Point of <distal> attachment of a <muscle> to a <limb> or part of the body to be moved.

11.2.44 ÚPON SVALU: Bod distálního připojení svalu ke kosti nebo části těla, která se má pohybovat

11.2.45 MUSCLE, MULTICIPITAL: <Muscle> having several <origins> or <insertions>.

11.2.45 SVAL MULTICIPITÁLNÍ: Sval, který má několik počátků nebo úponů.

11.2.46 MUSCLE, MULTIJOINT: <Muscle> passing over more than one joint.

11.2.46 SVAL VÍCEKLOUBOVÝ: Sval procházející kolem více než jednou kloubu.

11.2.47 MUSCLE, NEGATIVE WORK OF:<Work> done during an <eccentric contraction>, when the <muscle> <moment of force> acts in the opposite direction as the <angular velocity> of the <joint> (if the moment due to external load is bigger than the muscle moment).

11.2.47 ZÁPORNÁ PRÁCE SVALU: Práce vykonaná během excentrické kontrakce, když moment svalové síly působí v opačném směru než je úhlová rychlost kloubu (Když je moment vnějšího zatížení větší než moment svalové síly).

11.2.48 MUSCLE, ORBICULAR: <Muscle> the <fibres> of which are arranged approximately like a torus.

11.2.48 SVAL KRUHOVITÝ: Sval, jehož vlákna jsou přibližně uspořádána ve tvaru anuloidu.

11.2.49 MUSCLE, ORIGIN OF: Point of <proximal> attachment of a <muscle> to a <limb> or part of the body.

11.2.49 POČÁTEK SVALU: Bod proximálního připojení svalu k údu nebo části těla.

11.2.50 MUSCLE, PHYSIOLOGICAL CROSS-SECTIONAL AREA (PCA) OF: Sum of the cross-sections of all <fibres> of a <muscle>, determined by a face that orthogonally intersects the individual longitudinal axes of all fibres.

11.2.50 FYSIOLOGICKÝ PRŮŘEZ SVALU (PCA): Součet průřezů všech vláken svalu, které jsou kolmé na podélné osy jednotlivých vláken.

11.2.51 MUSCLE, POSITIVE WORK OF: <Work> done during a <concentric contraction>, when the <muscle> <moment of force> acts in the same direction as the <angular velocity> of the <joint>.

11.2.51 KLADNÁ PRÁCE SVALU: Práce vykonaná během koncentrické kontrakce, když moment svalové síly působí ve stejném směru jako má úhlová rychlost kloubu.

11.2.52 MUSCLE, SMOOTH [INVOLUNTARY], [VISCERAL]: <Muscle> that is composed of spindle-shaped <cells> within a network of <connective tissue> and under control of the autonomous nervous system produces slow long-term contractions of which the individual is unaware.

11.2.52 SVAL HLADKÝ: Sval, který je složen z buněk vřetenovitého tvaru a v síti spojovací tkáně a je řízený autonomní nervovou soustavou vytváří pomalé dlouhodobé kontrakce, kterých si jednotlivec nevšimne.

11.2.53 MUSCLE, SKELETAL [VOLUNTARY] [STRIATED]: <Muscle> attached to the <skeleton>, responsible for the movement of <bones> under voluntary control and composed of parallel bundles of multinucleate <fibres> which reveal cross-banding when viewed by optically magnifying means.

11.2.53 SVAL KOSTERNÍ [PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ]: Sval připojený ke kostře zodpovědný za pohyb kostí, jehož činnost je řízena vůlí míšními nebo hlavovými nervy, je složený z rovnoběžných svazků mnohojaderných vláken, které jeví za optického zvětšení příčné pruhování.

11.2.54 MUSCLE, SYNERGISTIC: <Muscle> that together with one or more other <agonistic muscles> moves a part of the body in the same direction.

11.2.54 SVAL SYNERGICKÝ: Sval, který spoluúčastní s jedním nebo několika agonistickými svaly na pohybu části těla v určitém směru.

11.2.55 MUSCLE UNIPENNATE: <Feathered muscle> the <fibres> of which connect the <tendon> running to the <origin> with the approximately parallel tendon running to the <insertion>.

11.2.55 SVAL PÉROVITÝ: Pérovitý sval, který spojuje šlachu směřující do počátku s přibližně rovnoběžnou šlachou směřující do úponu svalu.

11.2.56 RECRUITMENT: Proportion of activated <muscle> <fibres> of the entire potential of the muscle to contracting and developing <force>.

11.2.56 POMĚRNÁ AKTIVACE SVALU: Podíl svalových vláken aktivovaných ke kontrakci a vyvinutí síly k celkovému svalovému potenciálu.

11.2.57 SARCOMERE: Structural unit of <muscle> <tissue> that contracts under effect of molecular <forces> between axially movable <filaments>.

11.2.57 SARKOMER: Strukturní jednotka svalové tkáně, jejíž kontrakci vyvolává účinek molekulárních sil mezi osově pohyblivými filamenty.

11.2.58 SLIDING THEORY OF MUSCLE CONTRACTION: Theory after which development of <muscle> <force> is caused by common actions of numerous <cross bridges> overlapped in time.

11.2.58 KLOUZAVÝ MODEL SVALOVÉ KONTRAKCE: Teorie vycházející s modelu klouzajících filamentů, podle níž vzniká svalová síla společným účinkem mnoha můstků překrývajících se v čase.

11.2.59 STRETCHING, ACTIVE: Stretching of <muscles>, <tendons>, and <ligaments> produced by active development of <tension> in <antagonist muscles>.

11.2.59 PROTAŽENÍ AKTIVNÍ: Protažení svalů, šlach a ligamentů vyvolaných aktivním zavedením tahu do antagonistických svalů.

11.2.60 STRETCHING, PASSIVE: Stretching of <muscles>, <tendons>, and <ligaments> produced by a stretching <force> other than <tension> in the <antagonist muscles>.

11.2.60 PROTAŽENÍ PASIVNÍ: Protažení svalů, šlach a ligamentů vyvolaných tahovou silou jinou než v antagonistických svalech.

11.2.61 SYNAPSIS: Isolated connection of a nerve or receptor <cell> with other cells (e. g. of nerves, muscles, glands) that transmits neural excitation by chemical or electrical interaction

11.2.61 SYNAPSE: Spojené výběžku nervové buňky nebo receptoru s ostatními buňkami (např. nervy, svaly, žlázy), které přenášejí nervové buzení chemickou nebo elektrickou interakcí.

11.2.62 TONUS: Continuous involuntary basic state of <tension> of a <muscle> that secures support and attitude of an <organism>, generated by moderate alternating<activation> of <motor units>.

11.2.62 TONUS: Neúmyslný základní napěťový stav ve svalu, které zabezpečuje podporu a držení organizmu generováním mírně se střídající aktivací motorických jednotek.

11.2.63 TWITCH: Variation with time of <force> developed by a <muscle> <fibre> or a <motor unit> in response to a single neural stimulus.

11.2.63 SVALOVÉ ŠKUBNUTÍ: Časová změna síly vyvinuté svalovým vláknem nebo motorickou jednotkou jako odezva na jeden nervový popud.

11.3 TRANSMISSION OF MOTION AND FORCE

11.3 PŘENOS POHYBU A SÍLY

11.3.1 AMPHIARTHROSIS: Slightly movable <joint> in which the bony surfaces are connected materially coherent by <fibrocartilage> or <hyaline cartilage>.

11.3.1 AMFIARTRÓZA: Mírně pohyblivý kloub, v němž jsou povrchy kostí spojeny soudržně chrupavkou vazivovou nebo hyalinovou

11.3.2 APONEUROSIS: Thin tension-tight fibrous sheet that continues a <tendon> in feathered muscles> and has a wide area of attachment of <muscle> <fibres>.

11.3.2 APONEURÓZA: Tenká tahu odolná vazivová blána, která je plošně rozprostřenou šlachou zpeřeného svalu a je ve velké ploše připojena ke svalovým vláknům.

11.3.3 BURSA:Small sac of fibrous <tissue> that is lined with <synovial membrane> and filled with <synovia> to reduce pressure or friction in <joints> and in places where <ligaments> and <tendons> pass over <bones> (e.g. at <hypomochlia>).

11.3.3 BURZA: Váček vláknité tkáně ze kloubní membrány a naplněný kloubním mazem, sloužícím k snížení tření v kloubech a v místech, kde ligamenty a šlachy přecházejí přes kosti (např. u hypomochlia).

11.3.4 CARTILAGE: Compliant <connective tissue> composed of an intercellular matrix combined with clusters of <cells> that is capable of withstanding considerable pressure due to its <fibre arcades> structure.

11.3.4 CHRUPAVKA: Ohebná pojivová tkáň složená z mezibuněčné sítě kombinované s chomáči buněk, která je schopná odolávat značnému tlaku vzhledem ke své struktuře, kterou tvoří arkády vláken.

11.3.5 CARTILAGE, ELASTIC: Type of <cartilage> in which elastic <fibres> are distributed in the intercellular matrix.

11.3.5 CHRUPAVKA ELASTICKÁ: Typ chrupavky, v níž jsou vlákna rozmístěna v mezibuněční síti.

11.3.6 CARTILAGE, FIBRO: Tough type of <cartilage> the matrix of which is filled with dense bundles of <fibres> that are oriented in a <texture>.

11.3.6 CHRUPAVKA VLÁKNITÁ: Tuhý typ chrupavky, jejíž síť je vyplněna hustými svazky vláken ve vazbě.

11.3.7 CARTILAGE, HYALINE: Type of <cartilage> in which fine <collagen> <fibres> are embedded.

11.3.7 CHRUPAVKA HYALINNÍ: Typ chrupavky, do níž jsou zabudována jemná kolagenová vlákna.

11.3.8 CONDYLUS: Articulating convex appendage of a <bone> or of a <chitin> covering of a <limb>.

11.3.8 KONDYLUS: Rozšířený kloubní konec kosti nebo chitinu údu. Na jeho výstupky se upínají šlachy.

11.3.9 DIARTHROSIS [SYNOVIAL JOINT]: Type of <joint> in which articulating <bones> covered with <cartilage> are <force-closed> and relatively movable in an inter-articular space.

11.3.9 DIARTRÓZA [SYNOVIÁLNÍ KLOUB]: Typ kloubu, u něhož jsou povrchy kostí pokryté chrupavkou u sebe silově drženy a jsou relativně pohyblivé v mezeře mezi povrchy kostí.

11.3.10 FIBRE ARCADES: Arched arrangement of <collagen> <fibres> in <hyaline cartilage> as a result of which compression of cartilage is partly transformed into bending and accompanying tension.

11.3.10 VLÁKNOVÉ ARKÁDY: Obloukové uspořádání kolagenových vláken v hyalinové chrupavce, jehož výsledkem je, že stlačení chrupavky přechází částečně v ohyb doprovázený tahem.

11.3.11 FULCRUM: Point of support or axis about which a lever may be made to rotate.

11.3.11 FULKRUM: Podpěrný bod nebo osa, kolem níž se páka může uvést do otáčení.

11.3.12 HYPOMOCHLION: Appropriately shaped, <tendon> -supporting spot at a <bone> that withstands compression force caused by changing direction of the line of action of the tendon at a certain angle.

11.3.12 HYPOMOCHLION: Vhodně tvarovaná šlacha podpírající místo na kosti odolávající tlakové síle vyvolané měnícím se směrem přímky v níž pod určitým úhlem působí sila šlachy.

11.3.13 JOINT: Connection of adjacent parts that allow for their relative movement (in a certain <degree of freedom>).

11.3.13 KLOUB: Spojení stýkajících se částí, které umožňuje jejich relativní pohyb (s určitým stupněm volnosti).

11.3.14 JOINT FLEXIBILITY: Term indicating the relative ranges of <motion> allowed to a <joint>.

11.3.14 POHYBLIVOST KLOUBU: Termín označující relativní rozsah pohybu, který připouští kloub.

11.3.15 JOINT STABILITY: Term indicating the ability of a <joint> to resist abnormal <displacement> of the articulating <bones>.

11.3.15 STABILITA KLOUBU: Termín označující schopnost kloubu vzdorovat abnormálním přemístěním spojených kostí.

11.3.16 JOINT, BALL-AND SOCKET [SPHERICAL]: <Diarthrosis> in which a ball-shaped head articulates with a concave surface allowing relative angular movements about three separate concurrent axes.

11.3.16 KULOVÝ KLOUB: Diartróza, u níž je kulová hlava uložena v konkávní kulové ploše dovolující relativní otáčení kolem tří protínajících se os.

11.3.17 JOINT, CONDYLOID [ELLIPSOID]: <Diarthrosis> in which a <condylus> fits into an ellipsoidical cavity allowing angular movement about two main axes.

11.3.17 KLOUB ELIPSOIDNÍ [KONDYLOID]: Diartróza, u níž je kondylus vložen do dutiny tvaru elipsoidu dovolující otáčení kolem dvou hlavních os.

11.3.18 JOINT, HINGE [GINGLYMUS]: <Diarthrosis> that by means of form guidance combined with force guidance allows angular movement about one axis.

11.3.18 KLOUB ROTAČNÍ [GINGLYMUS]: Diartróza, jejíž tvar spolu se silovým vedením dovoluje otáčení kolem jedné osy.

11.3.19 JOINT, INCONGRUENT: <Diarthrosis> in which the shape of the area of contact of both the articulating surfaces is changing during relative motion.

11.3.19 KLOUB NEKONGRUENTNÍ: Diartróza, u níž se tvar a plocha obou tvarovaných povrchů mění během relativního pohybu.

11.3.20 JOINT, PLANAR CONTACT: <Diarthrosis> in which the articulating surfaces of the <bones> are contacting in a common plane and allow small translational movements in this plane and angular movement about an axis perpendicular to it.

11.3.20 KLOUB PLOCHÝ: Diartróza, u níž se tvarované povrchy kostí stýkají ve společné rovině a která dovoluje malý translační rovinný pohyb a otáčení osy kolmé na tuto rovinu.

11.3.21 JOINT, SADDLE: <Diarthrosis> in which both the articulating surfaces of the <bones> are reciprocally saddle shaped, contacting each other at the bottom of the saddle and allowing relative angular movements about two main axes.

11.3.21 KLOUB SEDLOVÝ: Diartróza, u níž tvarované povrchy kostí jsou recipročně sedlové a dotýkají se na spodku sedla. Dovolují relativní otáčení kolem dvou hlavních os.

11.3.22 JOINT, TROCHOID [PIVOT]: <Diarthrosis> in which a cylindrical head in a related cavity allows relative angular movement about an axis approximately in direction of the limb axis.

11.3.22 KLOUB KOLOVÝ: Diartróza, u níž nízká válcová hlava v příslušné dutině dovoluje relativní otáčení kolem osy přibližně ve směru osy kosti.

11.3.23 LIGAMENT: Flexible, scarcely stretchable band of fibrous <connective tissue> that links two <bones> together at a <joint>, maintaining coupling and permitting its movement in certain directions.

11.3.23 LIGAMENT: Ohebný zřídka protažitelný pás vláknité pojivové tkáně, který pohyblivě spojuje dvě kosti v kloubu Zachovává spojení a dovoluje í pohyb v určitých směrech.

11.3.24 LIGAMENTS, COLLATERALE: Pair of approximately parallel <ligaments> lying in planes orthogonal to the <axis of rotation> at opposite sides of a <hinge joint>.

11.3.24 POSTRANNÍ VAZ: Dvojice přibližně rovnoběžných ligamentů ležících v rovinách kolmých k ose otáčení po obou stranách rotačního kloubu.

11.3.25 LIGAMENTS, CRUCIATE: Pair of two crossed <ligaments> lying in planes orthogonal to the <axis of rotation> at opposite sides of a <hinge joint> and helping to prevent excessive relative glide.

11.3.25 LIGAMENTY KŘÍŽOVÉ: Dvojice zkřížených ligamentů ležících v rovinách kolmých k ose otáčení rotačního kloubu a pomáhajících zabránit přílišnému relativnímu skluzu.

11.3.26 MENISCUS: Cartilaginous disc located between distinctly incongruent articulating surfaces.

11.3.26 MENISKUS: Kloubní chrupavčitá ploténka umístěná mezi dva zřetelně nekongruentně tvarované povrchy.

11.3.27 MOTION SEGMENT: Two adjacent vertebrae and the associated <joints> and soft <tissue>, forming a functional unit of the spine.

11.3.27 POHYBOVÝ SEGMENT: Dva sousední obratle, příslušné klouby a měkká tkáň (ploténka) tvořící funkční jednotku páteře.

11.3.28 POSITION, CLOSE-PACKED: <Joint> orientation for which the contact between the articulating <bone> surfaces is maximum.

11.3.28 POLOHA UZAVŘENÁ: Poloha kloubu, pro níž je plocha styku tvarovaných povrchů kostí největší.

11.3.29 PRESTRESS: Stress on <bones> caused by <tension> in resting <ligaments>.

11.3.29 PŘEDPĚTÍ: Napětí v kostech vyvolané za klidu. tahem ligamentů.

11.3.30 SKELETON:Rigid framework of, compared with other parts of the body, robust material (<bone>, <chitin>, <connective tissue>) that gives form to the body, protects and supports its soft <organs> and <tissues>, and permits application of <muscle><forces> at <muscle origins> and <muscle insertions>.

11.3.30 KOSTRA:Soustava těles z pevné látky (kost, chitin, pojivo) tuhých ve srovnání s ostatními částmi těla, která dává tělu tvar chrání a podpírá jeho měkké orgány a tkáně a umožňuje zavedení svalových sil, počátků a úponů svalů.

11.3.31 SKELETON, CYTO: Tensed-up framework of a <cell> composed of <protein> <fibres> (intercellular <filaments>) and plasma filling.

11.3.31 CYTOSKELETON: Předepnutá síť bílkovinných vláken v cytoplasmě buňky, která tvoří buněčnou „kostru“, mezibuněčného filamentu a plazmové výplně.

11.3.32 SKELETON, ENDO: Bony <skeleton> that lies inside a body and has <muscle origins> and <muscle insertions> on the outside of the <bones> (as in vertebrates).

11.3.32 ENDOSKELETON: Kostra, vyztužující tělo zevnitř s počátky a úpony svalů na kostech (jako u obratlovců).

11.3.33 SKELETON, EXO: <Skeleton> that envelops a body and has <muscle origins> and <muscle insertions> on the inside of the parts of the skeleton (as in arthropodes).

11.3.33 EXOSKELETON: Vnější struktura, která obaluje tělo a má svalové počátky a úpony připojené zevnitř ( jako u členovců).

11.3.34 SKELETON, HYDRO-[HYDROSTATIC]: Compliant supporting structure composed of closed liquid-filled chambers enclosed by contractive <tissue> that gives form to the structure and withstands <muscle> <forces> due to their hydrostatic pressure (as in coelenterata).

11.3.34 HYDROSKELETON: Poddajná podpěrná struktura složená z uzavřených kapalinou naplněných komor obalená kontraktivní tkání, která dává tvar struktuře a vzdoruje svalovým silám v důsledku hydrostatického tlaku (jako u láčkovců).

11.3.35 SYNARTHROSIS: Slightly movable <joint> in which the bony surfaces are connected materially coherent by fibrous <tissue>.

11.3.35 SYNARTRÓZA: Málo pohyblivý kloub, v němž jsou povrchy kostí propojeny látkově shodnou vláknitou tkání.

11.3.36 SYNOVIAL FLUID [SYNOVIA]: Lubricating <pseudoplastic> and <thixotropic fluid> secreted by the <synovial membrane>, that surrounds <joint> surfaces or fills a <bursa> or a <tendon sheath>.

11.3.36 SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA: Mazací pseudoplastická a tixotropní tekutina vylučovaná synoviální membránou, která obklopuje kloub, plní burzy a šlachovou pochvu.

11.3.37 SYNOVIAL MEMBRANE [SYNOVIUM]: Membrane that forms the sac enclosing a <joint> or a <tendon> and secretes the lubricating <synovial fluid>.

11.3.37 SYNOVIÁLNÍ MEMBRÁNA: Membrána, která tvoří váček a je součástí výstelky kloubu a vylučuje mazací synoviální tekutinu.

11.3.38 TENDON: Flexible, restricted stretchable cord, consisting of numerous parallel bundles of <collagen> <fibres>, that serves to transmit the <force> of a <muscle> to the <skeleton>.

11.3.38 ŠLACHA: Ohebný podélně tuhý pruh sestávající z mnoha rovnoběžných svazků kolagenových vláken, který sloučí k přenosu svalové síly na kostru.

11.3.39 TENDON SHEATH: Tendon-wrapping double-layered sac lined with <synovial membrane> and containing <synovial fluid> providing minimum <friction> at the <tendon>.

11.3.39 POCHVA ŠLACHY: Dvojvrstvý obal šlachy ohraničený synoviální membránou a obsahující synoviální tekutinu zajišťující pro šlachu minimální tření.

11.4 MOVEMENT OF A BODY AND BODY PARTS

11.4 POHYB TĚLA A JEHO ČÁSTÍ

11.4.1 ABDUCTION: Movement of a <limb> or any other body part directed away from the <median plane>.

11.4.1 ODTAŽENÍ Pohyb údu nebo jiné části těla směrem od střední roviny (např. upažení).

11.4.2 ADDUCTION: Movement of a <limb> or any other body part directed toward the <median plane>.

11.4.2 PŘITAŽENÍ: Pohyb údu nebo jiné části těla směrem k středové rovině.

11.4.3 ATTACK, ANGLE OF: 1. Angle between the longitudinal axis of a body and the direction of the <fluid> flow. 2. Angle between the straight line through the center of mass and the ground contact point of a body and its projection to the ground.

11.4.3 ÚHEL PŮSOBENÍ: 1. Úhel mezi podélnou částí těla a směrem proudu tekutiny. 2. Úhel mezi přímkou procházející hmotným středem a bodem, v němž je tělo podepřeno a jejím průmětem do základu.

11.4.4 BIPED: Animal having two legs, or <walking machine> having two <pedipulators>.

11.4.4 DVOJNOŽEC]: Živočich mající dvě nohy nebo kráčející stroj mající dva pedipulátory.

11.4.5 BOUND: <Asymmetrical gait> of a quadruped in which each pair of feet has no or relatively slight <lead>.

11.4.5 CVALOVÝ SKOK: Nesymetrický chod čtyřnožce, u něhož každý pár nohou nemá vůbec předsunutí nebo jen velmi malé.

11.4.6 BOUND, HALF: <Bound> that has a moderate fore <lead> but little or no hind lead.

11.4.6 POLOVIČNÍ CVALOVÝ SKOK: Skok, který má mírné předsunutí vpředu a malé nebo žádné vzadu.

11.4.7 CYCLE OF MOVEMENT (OF A LEG): Regular sequence of a <stand phase> and a <swing phase> during <locomotion>.

11.4.7 POHYBOVÝ CYKLUS (NOHY): Pravidelný sled fáze podpěru a kmitu během přemístění.

11.4.8 DEKAPOD: Animal having ten legs, or <walking machine> having ten <pedipulators>.

11.4.8 DESETINOŽEC: Živočich mající deset noh nebo kráčející stroj mající deset pedipulátorů.

11.4.9 DRAG: Resistance <force> that slows the <motion> of a body through a <fluid>.

11.4.9 ODPOR TEKUTINY: Síla zpomalující pohyb těla tekutinou.

11.4.10 DRAG, COEFFICIENT OF: Non-dimensional number that is an index of body’s ability to generate <fluid> resistance.

11.4.10 SOUČINITEL ODPORU TEKUTINY: Bezrozměrné číslo ukazující na vliv tvaru tělesa na velikost odporu proti proudění tekutiny.

11.4.11 DRAG, PROPULSIVE: <Force> acting in the direction of a body’s <motion> in a <fluid> if the <velocity> of the flow exceeds the velocity of the body.

11.4.11 HNACÍ ODPOR TEKUTINY: Síla působící ve směru pohybu tělesa v tekutině, jestliže rychlost proudu překračuje rychlost tělesa.

11.4.12 FOOTFALL: Placing a foot on the ground during <legged locomotion>.

11.4.12 DOPAD NOHY: Položení nohy na zem během pohybu.

11.4.13 GAIT [FOOTFALL PATTERN]: Mode of <legged locomotion> determined by<contact intervals> and phase relationship of the feet.

11.4.13 NOHOSLED: Způsob pohybu určený intervaly kontaktu se zemí a fázovou závislostí nohou.

11.4.14 GAIT, ASYMMETRICAL: <Gait> in which the <footfalls> of the two feet of a pair are unevenly spaced in time, e.g. <gallop> and <bound>.

11.4.14 CHOD ASYMETRICKÝ: Způsob pohybu, u něhož dopady obou nohou páru jsou nestejně rozloženy v čase, např. cval a skok.

11.4.15 GAIT, RUNNING: <Gait> in which each foot is on the ground less than half the <cycle of movement>.

11.4.15 CHOD BĚHU: Způsob pohybu, u něhož je noha na zemi po dobu menší než je polovina pohybového cyklu.

11.4.16 GAIT, SYMMETRICAL: <Gait> in which the <footfalls> of the two feet of a pair are evenly spaced in time, e.g. <walk> <pace>, <trot>.

11.4.16 CHOD SYMETRICKÝ: Způsob chůze, u něhož dopady obou nohou páru jsou rovnoměrně rozloženy v čase, např. kráčení, mimochod, klus.

11.4.17 GAIT, WALKING: <Gait> in which each foot is on the ground half or more of the <cycle of movement>.

11.4.17 CHOD KROKU: Způsob chůze, u něhož je noha na zemi po dobu poloviny pohybového cyklu nebo větší.

11.4.18 GALLOP: <Asymmetrical gait> of a <quadruped> (particularly a horse) with a <lead> both fore and hind.

11.4.18 CVAL [TRYSK]: Asymetrický druh pohybu čtyřnožce (zvláště koně) s předsunutím jak v předu tak vzadu.

11.4.19 GALLOP, ROTARY: <Gallop>, in which fore and hind <leads> are <contralateral>.

11.4.19 CVAL POMALÝ: Cval, u něhož jsou přední a zadní předsunutí na bocích opačné.

11.4.20 GALLOP, TRANSVERSE: <Gallop>, in which fore and hind <leads> are <ipsilateral>.

11.4.20 CVAL DIAGONÁLNÍ: Cval, u něhož jsou přední a zadní předsunutí na bocích stejné.

11.4.21 HEXAPOD: Animal having six legs, or <walking machine> having six <pedipulators>.

11.4.21 ŠESTINOŽEC: Živočich mající šest noh nebo kráčející stroj mající šest pedipulátorů.

11.4.22 IDIOMOTION: Autonomous, internally driven change of posture of human beings or animals during which base of support and <centre of mass> of the body are not displaced or displaced within limits small in relation to body size.

11.4.22 VLASTNÍ POHYB: Samostatně vnitřně vyvolaná změna postavení lidského těla, při němž se podpěrný základ a hmotného střed těla nepřemísťují buď vůbec nebo v mezích malých ve srovnání s rozměry těla.

11.4.23 LAYER, BOUNDARY: Layer of <fluid> immediately adjacent to a body.

11.4.23 MEZNÍ VRSTVA: Vrstva tekutiny bezprostředně ve styku s tělesem.

11.4.24 LEAD: In an <asymmetrical gait> the distance between the <footfalls> of a pair of feet, measured between the leading foot that strikes the ground last and the trailing foot that strikes the ground first.

11.4.24 PŘEDSUNUTÍ: Při nesymetrickém způsobu pohybu to je vzdálenost mezi dopady páru nohou měřená mezi dopadem vedoucí nohy, která udeří do země jako druhá a dopadem vedené nohy, která udeří o zem jako první.

11.4.25 LIFT: <Force> acting on a body in a <fluid> opposite to the <force of gravity>.

11.4.25 VZTLAK: Síla působící na těleso v tekutině opačného směru než tíhová síla.

11.4.26 LIFT, COEFFICIENT OF: Non-dimensional number that is an index of body’s ability to generate <lift>.

11.4.26 SOUČINITEL VZTLAKU: Bezrozměrové číslo, které ukazuje schopnost tělesa vytvořit vztlak.

11.4.27 LOCOMOTION: Autonomous, internally driven change of location of human beings, animals or machines during which <base of support> and <centre of mass> of the body are displaced.

11.4.27 LOKOMOCE: Samostatná vnitřně vyvolaná změna polohy lidské bytosti, živočicha nebo stroje, u něhož se přemísťují podpěrný základ i hmotný střed těla.

11.4.28 LOCOMOTION, ANGUILLIFORM: <Undulatory aquatic locomotion> of a long, cylindrically shaped flexible body, caused by regular, transverse deformations of the whole body, <metachronally> travelling along the trunk (e.g. eel or water snake).

11.4.28 LOKOMOCE ÚHOŘOVITÁ: Vlnovité přemísťování dlouhého válcového ohebného těla ve vodě vyvolané pravidelnými časové proměnnými příčnými deformacemi celého těla postupujícími podél trupu (např. úhoř nebo vodní had)

11.4.29 LOCOMOTION, APEDAL: <Locomotion> without legs and feet, caused by regular deformation of the body (e.g. <serpentine locomotion>, <peristaltic locomotion>).

11.4.29 LOKOMOCE BEZ NOH: Přemísťování bez nohou vyvolané pravidelnou deformací těla (např. hadovitý pohyb, peristaltický pohyb.

11.4.30 LOCOMOTION, AQUATIC: <Locomotion> of animals in water.

11.4.30 LOKOMOCE VODNÍ: Přemísťování živočichů ve vodě.

11.4.31 LOCOMOTION, ARBOREAL: <Pedal locomotion> on or at a randomly shaped and orientated substrate (e.g. a tree), in which <footfall> is accompanied by securing contact to the substrate (e.g. by <prehension>).

11.4.31 LOKOMOCE STROMOVÁ: Přemísťování na nohou na náhodně tvarovaném podloží (např. strom), u něhož je postavení kombinováno se zajištěním kontaktu s podložím uchopením.

11.4.32 LOCOMOTION, AVIAN: <Locomotion> of animals in air.

11.4.32 LOKOMOCE LETECKÁ: Přemísťování živočichů ve vzduchu.

11.4.33 LOCOMOTION, CARANGIFORM: <Aquatic locomotion> of fish, caused by <lateral> deformation of tail and <caudal> fin of the fish (e.g. trout or salmon).

11.4.33 LOKOMOCE CARANGIFORMNÍ: Přemísťování ryby ve vodě vyvolané příčnou deformací zadní části těla a ocasní ploutve (např.u pstruha nebo lososa)

11.4.34 LOCOMOTION, OSTRACHFORM: <Aquatic locomotion> of fish, caused by <lateral> oscillation of the <caudal> fin only (e.g. in Ostracionidae).

11.4.34 LOKOMOCE OSTRACHFORMNÍ: Přemísťování ryb vyvolané pouze příčnými oscilacemi ocasní ploutve (např. u Ostracionidae).

11.4.35 LOCOMOTION, PEDAL [LEGGED]: <Locomotion> by means of legs which are regularly lifted off, and put down on, the ground under variation of the relative angle between the longitudinal axes of the individual legs and the trunk.

11.4.35 LOKOMOCE PO NOHÁCH: Přemísťování pomocí nohou, které se pravidelně zvedají spouštějí na zem při změně úhlu mezí podélnými osami jednotlivých nohou a trupem.

11.4.36 LOCOMOTION, PERISTALTIC:<Locomotion> of a flexible and tensile tubular body of segments of a <hydroskeleton>, in which each segment is deformed alternately by circularly and longitudinally acting<muscles> whose interaction passes <metachronically> along the trunk(e.g. locomotion of an earth worm).

11.4.36 LOKOMOCE PERISTALTICKÁ: Přemísťování ohebného a osově poddajného těla z článků z hydroskeletonu, u něhož se každý článek deformuje různě účinkem kruhových a podélných svalů, které se mění časově podél trupu ( např. přemísťování žížaly).

11.4.37 LOCOMOTION, SERPENTINE:<Undulatory locomotion> of a flexible, tubular, segmented body with <endoskeleton>, in which each segment is deformed transversely by axially acting <muscles> whose action alternately and regularly bends the longitudinal axis of the body and passes <metachronically> along the trunk (e.g. locomotion of a snake).

11.4.37 LOKOMOCE HADOVITÁ:Vlnovité přemísťování ohebného trubkovitého článkovaného těla s endoskeletonem, u něhož se každý článek příčně deformuje osově působícími svaly, jejichž účinek pravidelně a rozdílně ohýbá podélnou osu těla a časově postupuje podél trupu (např. přemísťování hada).

11.4.38 LOCOMOTION, TERRESTRIAL: <Locomotion> of a body changing contact with the surface of a resistant substrate (e.g. ground).

11.4.38 LOKOMOCE POZEMNÍ: Přemísťování těla měnícího styk se zemí.

11.4.39 LOCOMOTION, UNDULATORY: <Locomotion> caused by wavelike, in direction of motion <metachronally> propagating deformation of the whole body or single at body parts.

11.4.39 LOKOMOCE VLNOVITÁ: Přemísťování vyvolané vlnovitou v čase se šířící deformací celého těla nebo jeho části.

11.4.40 MANIPULATION: Idiomotoric use of the hand for <prehension> and controlled movement of objects relative to the surroundings.

11.4.40 MANIPULACE: Idiomotorické užití ruky pro uchopení a řízený pohyb objektu vzhledem k okolí.

11.4.41 METACHRONAL: Of or pertaining to a wave of successive events of the same kind (particularly to a wave of muscular contraction passing over the body surface of certain animals by means of which <locomotion> is accomplished).

11.4.41 METACHRONÁLNÍ: Náležející k vlně po sobě následujících jevů téhož druhu (zvláště k vlně svalové kontrakce probíhající po povrchu těla jistých živočichů, pomocí něhož nastává přemísťování).

11.4.42 OCTOPOD: Animal having eight legs, or <walking machine> having eight <pedipulators>.

11.4.42 OSMINOŽEC: Živočich mající osm noh nebo kráčející stroj mající osm pedipulátorů.

11.4.43 PACE [RACK] [AMBLE]: <Symmetrical gait> of a <quadruped> (particularly a horse), in which the <ipsilateral> legs move in phase.

11.4.43 MIMOCHOD: Symetrický způsob chůze čtyřnožce (zvláště koně), při němž se nohy na tomtéž boku pohybují ve fázi.

11.4.44 PHASE, STAND [STANCE] [CONTACT INTERVAL] [SUPPORT PHASE] [POWER STROKE]: Phase of the movement of a leg in which it is on the ground supporting the body and, by relative <retraction>, propelling the body.

11.4.44 FÁZE ODRAZU: Fáze pohybu nohy, kdy se opírá o zem a po relativním pohybu vzad žene tělo vpřed.

11.4.45 PHASE, SWING [RECOVERY PHASE] [RETURN STROKE]: Phase of the movement of a leg in which it is lifted off the ground and, by relative <protraction>, swung into the position of the following <stand phase>.

11.4.45 FÁZE SKOKU: Fáze pohybu nohy, která je zdvižena nad zemí a po relativním pohybu vzad dopadá do pozice následujícího odrazu.

11.4.46 PREHENSION: Co-ordinated movement of fingers that involves seizing, grasping, holding and releasing of an object during <idiomotion> or <locomotion>.

11.4.46 UCHOPENÍ: Koordinovaný pohyb prstů, který zahrnuje zmocnění se, sevření, držení a uvolnění předmětu během změny tvaru těla a jeho přemísťování.

11.4.47 PRONATION: 1. Turning the forearm so that the palm of the hand is down or toward the back. 2. Turning the sole of the foot outward with the lateral margin of the foot elevated.

11.4.47 PRONACE: 1. Otočení předloktí tak, že dlaň směřuje dolů nebo dozadu. Opak supinace.

11.4.48 PRONK: <Bound> in which all four <footfalls> are in unison.

11.4.48 PRONK: Skok, při němž dochází k dopadu všech čtyř noh naráz.

11.4.49 PROTRACTION: Pulling forwards (e.g. of a leg).

11.4.49 POHYB VPŘED: Protažení dopředu (např. nohy).

11.4.50 QUADRUPED [TETRAPOD]: Animal having four legs, or <walking machine> having four <pedipulators>.

11.4.50 ČTYŘNOŽEC: Živočich mající čtyři nohy nebo kráčející stroj mající čtyři pedipulátory.

11.4.51 RETRACTION: Pulling backwards (e.g. of a leg).

11.4.51 POHYB VZAD: Protažení dozadu (např. nohy).

11.4.52 SINGLEFOOT [WALK]: <Symmetrical gait> of a <quadruped>, in which consecutive <footfalls> of the four feet are about equally spaced in time.

11.4.52 CHŮZE: Symetrický způsob pohybu čtyřnožce, při němž po sobě následující dopady nohou jsou v čase rovnoměrně rozděleny.

11.4.53 SINGLEFOOT IN DIAGONAL SEQUENCE: <Singlefoot>, in which each fore <footfall> follows that of the <contralateral> hind footfall.

11.4.53 KROKY V DIAGONÁLNÍM POŘADÍ: Kroky, v nichž každý dopad přední nohy následuje po dopadu zadní nohy na opačné straně.

11.4.54 SINGLEFOOT IN LATERAL SEQUENCE: <Singlefoot>, in which each fore <footfall> follows that of the <ipsilateral> hind footfall.

11.4.54 KROKY V PŘÍČNÉM POŘADÍ: Kroky, v nichž každý dopad přední nohy následuje po dopadu zadní nohy na téže straně.

11.4.55 STEP LENGTH: Distance which the <centre of mass> of a body moves forward during the <stand phase>.

11.4.55 DÉLKA PŮLKROKU: Vzdálenost, kterou urazí hmotný střed těla během fáze odrazu nohy.

11.4.56 STRIDE LENGTH: Distance which the <centre of mass> of a body moves forward during each complete <cycle of movement> of a leg.

11.4.56 DÉLKA CELÉHO KROKU: Vzdálenost, kterou urazí hmotný střed těla během úplného pohybového cyklu nohy.

11.4.57 SUPINATION: 1. Turning the forearm so that the palm of the hand is upward. 2. Turning the sole of the foot inward with the <medial> margin of the foot elevated.

11.4.57 SUPINACE: 1. Otočení předloktí tak, že dlaň směřuje nahoru.nebo dopředu. Opak pronace.

11.4.58 SUPPORT, BASE OF: Area bound by the outermost regions of contact between a body and support surface.

11.4.58 ZÁKLADNA PODEPŘENÍ: Plocha ohraničená vnějšími oblastmi styku těla a povrchu základny

11.4.59 SWING LENGTH: Distance which the <centre of mass> of a body moves forward during the <stand phase> of a leg.

11.4.59 DÉLKA KMITU: Vzdálenost, kterou urazí dopředu hmotný střed těla během odrazové fáze nohy.

11.4.60 TROT: <Symmetrical gait> of a <quadruped> (particularly a horse), in which the diagonally <contralateral>legs move in phase, and the <ipsilateral> legs move out of phase.

11.4.60 KLUS: Symetrický chod čtyřnožce (zvláště koně), u něhož se diagonálně položené nohy na opačných stranách pohybují ve fázi a nohy na téže straně se pohybuji s rozdílnou fází.

11.5 SITUATION AND ORIENTATION IN BODY

11.5 SITUACE A ORIENTACE TĚLA

11.5.1 ANTERIOR: Situated near or toward the front of the body.

11.5.1 ANTERIORNÍ [PŘEDNÍ, ČELNÍ]: Umístěný blízko nebo směrem k čelní části těla.

11.5.2 AXES, PRINCIPAL: Three mutually perpendicular axes passing through the <centre of mass> that are referred to respectively as the <longitudinal>, <sagittal>, and <transverse axes>.

11.5.2 OSY HLAVNÍ: Tři navzájem kolmé osy procházející hmotným středem těla nazývané podélná, předozadní a příčná osa.

11.5.3 AXIS, LONGITUDINAL: Line of intersection of <median plane> and the central <frontal plane>.

11.5.3 OSA PODÉLNÁ: Průsečnice střední roviny a centrální čelní roviny.

11.5.4 AXIS, SAGITTAL: Line of intersection of <median plane> and the central <transverse plane>.

11.5.4 OSA PŘEDOZADNÍ: Průsečnice střední roviny a centrální příčné roviny.

11.5.5 AXIS, TRANSVERSE [FRONTAL]: Line of intersection of the central <frontal plane> and the central <transverse plane>.

11.5.5 OSA PŘÍČNÁ [ČELNÍ]: Průsečnice centrální čelní roviny.a centrální příčné roviny.

11.5.6 CAUDAL: Relating to, or situated at, the tail end of the body.

11.5.6 KAUDÁLNÍ [OCASNÍ]: Vzhledem k zadnímu konci těla nebo na něm.

11.5.7 CRANIAL: Relating to, or situated at, the head end of the body.

11.5.7 KRANIÁLNÍ: Vzhledem k horní části těla (hlavě) nebo na horní části těla (na hlavě).

11.5.8 DISTAL: Situated away from the central region of a body toward its periphery.

11.5.8 DISTÁLNÍ: Situovaný od centrální oblasti těla směrem k jeho okolí.

11.5.9 DORSAL: Relating to, or situated at, or close to the back of the body, or to the posterior part of an <organ>.

11.5.9 DORSÁLNÍ [HŘBETNÍ]: Vzhledem k zadní části těla nebo blízko zadní části těla nebo zadní části orgánu.

11.5.10 INFERIOR: The lower of two structures.

11.5.10 INFERIORNÍ [SPODNÍ]: Níže položená ze dvou struktur.

11.5.11 LATERAL: Relating to or situated at the side of a body or an <organ>.

11.5.11 LATERÁLNÍ [BOČNÍ]: Vzhledem k boku těla nebo orgánu a na něm.

11.5.12 LATERAL, COL: Situated at the same side or in pairs, neighbouring.

11.5.12 KOLATERÁLNÍ [POSTRANNÍ]: Situovaný na téže straně nebo v sousedícím páru.

11.5.13 LATERAL, CONTRA: Relating to the opposite side.

11.5.13 KONTRALATERÁLNÍ [DRUHOSTRANNÝ]: Vztažený k opačné straně.

11.5.14 LATERAL, IPSI: Relating to the same side.

11.5.14 IPSILATERÁLNÍ: Vztažený ke stejné straně.

11.5.15 MEDIAL: Toward the central region of a body or an <organ>.

11.5.15 MEDIÁLNÍ [STŘEDNÍ]: Směrem k centrální oblasti těla nebo orgánu.

11.5.16 MEDIAN: Relating to, or situated in the central region of the body or an <organ>.

11.5.16 MEDIÁNOVÝ: Situovaný v centrální oblasti těla nebo orgánu.

11.5.17 PALMAR: Relating to, or situated at the palm of the hand.

11.5.17 PALMÁRNÍ [DLAŇOVÝ]: Vzhledem k dlani nebo na dlani ruky.

11.5.18 PLANE, FRONTAL: Plane dividing a body into dorsal and ventral parts.

11.5.18 ROVINA ČELNÍ: Rovina dělící tělo na záda a břicho.

11.5.19 PLANE, MEDIAN: Plane symmetrically dividing a body into right and left halves.

11.5.19 ROVINA STŘEDNÍ: Rovina symetrie dělící tělo na pravou a levou polovici.

11.5.20 PLANE, SAGITTAL: <Median> plane or any plane parallel thereto.

11.5.20 ROVINA PŘEDOZADNÍ: Střední rovina a jakákoli s ní rovnoběžná rovina.

11.5.21 PLANE, TRANSVERSE: Plane that extends or lies in a crosswise direction.

11.5.21 ROVINA PŘÍČNÁ: Rovina, která se rozprostírá nebo leží v příčném směru.

11.5.22 PLANES, CARDINAL: Three imaginary perpendicular reference planes that divide the body in half by <mass of the body>.

11.5.22 ROVINY KARDINÁLNÍ: Tři myšlené roviny navzájem kolmé rozdělující tělo stejně hmotné části.

11.5.23 PLANTAR: Relating to the <inferior> surface of the foot.

11.5.23 PLANTÁRNÍ [CHODIDLOVÝ]: Vztažený k spodnímu povrchu nohy (k chodidlu).

11.5.24 POSTERIOR: Situated toward the back of the body.

11.5.24 POSTERIORNÍ [ZADNÍ]: Situovaný směrem k zádům těla.

11.5.25 PROXIMAL: Situated toward the central region of a body.

11.5.25 PROXIMÁLNÍ: Situovaný směrem k centrální oblasti těla.

11.5.26 SUPERIOR: Situated above another <organ> or structure.

11.5.26 SUPERIORNÍ [HORNÍ]: Situovaný nad orgánem nebo strukturou.

11.5.27 VENTRAL: Relating to, or situated at, or close to the belly side of a body, or to the <anterior> part of an <organ>.

11.5.27 VENTRÁLNÍ [BŘIŠNÍ]: Vztažený k nebo situovaný na nebo blízko břišní strany těla nebo přední části orgánu.