Kapitola 8

Zpět na obsah

8 ROTOR DYNAMICS AND MEASUREMENT

8 DYNAMIKA ROTORU A MĚŘENÍ

 

 

8.1 ACCEPTANCE REGION:Region formed by {the <1X> or <2X><vibration> <amplitudes> and <phase angles> (in polar coordinates)} or {the <rotor centerline> (in Cartesian coordinates)} offering an important indicator of deterioration of the <rotor>.

8.1 OBLAST PŘÍPUSTNÁ: Oblast tvořená amplitudami a fázovými úhly kmitání harmonických složek prvního nebo druhého řádu (v polárních souřadnicích) nebo změn polohy osy (střednice) rotoru (v kartézských souřadnicích) jako významná indikace poškození rotoru.

8.2 AERODERIVATIVE: Aircraft jet {gas turbine} <engine> adopted and modified for industrial use.

8.2 AERODERIVÁT: Letecký tryskový motor (plynová turbina) uzpůsobený pro průmyslové použití.

8.3 ALIGNMENT: Process of positioning of machine components (<bearings>, <rotor>, casing, foundation, piping, etc.) with respect to each other for efficient operation.

8.3 VYROVNÁNÍ [USTAVENÍ]: Proces vzájemného ustavení částí stroje (ložisek, rotoru, skříně, základu, potrubí atd.) pro zabezpečení efektivního provozu.

8.4 ANALYZER, REAL TIME: Device displaying <vibration> quantities and characteristics in real time.

8.4 ANALYZÁTOR V REÁLNÉM ČASE: Přístroj ukazující veličiny kmitání a charakteristiky v reálném čase.

8.5 ANGLE, ATTITUDE: Angle between the resultant <vector> of all steady radial <loads> on a <rotor> and a line connecting the <bearing> and <shaft> centers.

8.5 ÚHEL POLOHOVÝ: Úhel mezi výsledným vektorem všech stálých radiálních zatížení rotoru a přímkou vedenou středy ložiska a osou hřídele měřený v rovině kolmé k ose rotoru.

8.6 ANTISWIRL:Injection of fluid, usually tangential, into the <clearance> between a <rotor> and a stationary part, in the direction opposing that, fluid being drugged in motion by the <rotor> <rotation>, in order to improve rotor <stability>.

8.6 ANTISWIRL: Obvykle tangenciální vstřikování tekutiny do mezery mezi rotor a stator proti směru otáčení, aby byla kapalina vtahována do mezery otáčením rotoru a zlepšovala se stabilita rotoru.

8.7 APHT: Acronym for a plot of filtered <vibration> <amplitude> and phase lag angle versus time.

8.7 APHT: Zkratka pro časový diagram filtrované amplitudy kmitání a fázového posuvu.

8.8 BALANCING (OF A ROTOR): Reduction of the <1X> <lateral vibration> of a<rotor> by adjusting its radial mass distribution so, that the <mass centerline> approaches the rotor<geometric centerline>.

8.8 VYVAŽOVÁNÍ (ROTORU): Snížení otáčkových (1X) příčných kmitů rotoru úpravou radiálního rozmístění jeho hmoty, tak aby se hmotnostní střednice přiblížila geometrické střednici rotoru.

8.9 BEARING, FLUID-FILM LUBRICATED: <Bearing> generating a <rotor> support by a fluid layer between the rotor and bearing surface.

8.9 LOŽISKO MAZANÉ TEKUTINOU: Ložisko vytvářející podpěru rotoru vrstvou tekutiny mezi rotorem a povrchem ložiska.

8.10 BEARING, ROLLING ELEMENT: <Bearing> in which the low <friction> property derives from mechanical <rolling> (usually with fluid lubrication) of ball or roller elements between two constraining rings

8.10 VALIVÉ LOŽISKO: Ložisko, u něhož vzniká malé tření valením (obvykle s mazáním tekutinou) kuliček nebo jiných valivých prvků mezi dvěma vodícími kroužky.

8.11 BOW: <Plastic deformation> of a <shaft>, which results in its bent<geometric centerline>.

8.11 OHNUTÍ: Plastická deformace rotoru, která znamená ohnutí jeho geometrické střednice.

8.12 CENTERLINE, (GEOMETRIC): Line of all cross-section geometrical centers of a <rotor>.

8.12 STŘEDNICE (GEOMETRICKÁ): Čára geometrických středů všech průřezů rotoru.

8.13 CENTERLINE, MASS: <Principal axis of inertia> of a <rotor>.

8.13 STŘEDNICE HMOTNOSTNÍ: Hlavní osa setrvačnosti rotoru.

8.14 CURRENT, EDDY: Electric current generated in a conductive material of a <proximity transducer>, when it intercepts electromagnetic field.

8.14 PROUD FOUCAULTŮV: Vířivý proud generovaný ve vodivém materiálu snímače polohy, když se přeruší elektromagnetické pole.

8.15 DATA, DIRECT [UNFILTERED RAW, ALL PASS*, OVERALL*]: Data or a <signal> which represent the original<transducer> signal

8.15 DATA PŘÍMÁ [NEFILTROVANÁ]: Data nebo signál představující původní signál snímače.

8.16 DATA, REFERENCE: Machine measurements at defined conditions used for comparison and correlation with measurements taken at a later time or at different operating conditions.

8.16 DATA REFERENČNÍ: Měření stroje za definovaných podmínek užívané pro srovnání a korelaci s pozdějším měřením za jiných provozních podmínek.

8.17 DATA, TREND: Periodic storage of static and dynamic data for observation of their changes as a function of time.

8.17 DATA TRENDU: Periodické ukládání statických a dynamických dat pro pozorovaní jejich časové změny.

8.18 DIRECTION, AXIAL {RADIAL}: Direction of the <rotor centerline> or the line around which the <rotor> rotates. (Any direction starting at any point on the <rotor centerline>, perpendicularly to its tangent.)

8.18 SMĚR AXIÁLNÍ {RADIÁLNÍ}: Směr střednice rotoru nebo osy otáčení {Směr přímky vycházející z bodu na střednici rotoru kolmé na její tečnu}.

8.19 DISK: Wheel, usually solid and axially slim, integral to or mounted on a rotating shaft. Note: In contrast to a shaft element, disk does not contribute to the <rotor> <stiffness>.

8.19 DISK: Kolo, obvykle masivní a ploché, jako součást otáčející se hřídele nebo na ni připevněné. Pozn.: Na rozdíl od prvku hřídele disk se nepodílí na tuhosti rotoru.

8.20 DROP, ROD: On a reciprocating machine, drop of a piston in a cylinder due to a piston rider ring deterioration.

8.20 POKLES PÍSTU: Pokles pístu pístového stroje ve válci v důsledku poškození pístního kroužku.

8.21 ECCENTRICITY, BEARING: Radial <displacement> of a <rotor> journal centerline from the geometric center of a <fluid lubricated bearing>.

8.21 VÝSTŘEDNOST LOŽISKA: Radiální posuv osy čepu rotoru z geometrického středu tekutinou mazaného ložiska.

8.22 ECCENTRICITY RATIO: At steady state, dimensionless ratio of distance between the position of the <rotor centerline> and centerline of its <bearing> or seal, relative to their radial <clearance>.

8.22 VÝSTŘEDNOSTNÍ POMĚR: Bezrozměrový poměr vzdálenosti mezi střednicí rotoru a ložiska nebo ucpávky vzhledem k radiální vůli za ustáleného stavu.

8.23 EXPANSION, CASING: Measurement of changes in axial position of a machine casing relative to its <foundation> caused by temperature, during start-up and shutdown.

8.23 ROZTAŽENÍ SKŘÍNĚ: Změna polohy a rozměru skříně ve směru osy vzhledem k základu způsobená teplotou při rozběhu a doběhu.

8.24 EXPANSION, DIFFERENTIAL [SPINDLE]: Measurement of axial position of a <rotor> relative to its casing at some distance from the thrust bearing caused by temperature, during start-up and shutdown.

8.24 ROZTAŽENÍ RELATIVNÍ: Měřená osová poloha rotoru vzhledem k jeho skříni v určité vzdálenosti od axiálního ložiska způsobené teplotou při rozběhu a doběhu.

8.25 FLUID AVERAGE CIRCUMFERENTIAL VELOCITY: <Velocity> at which the fluid radial <damping force> rotates in small <clearances> between a <rotor> and a stationary part of a rotating <machine>.

8.25 STŘEDNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST TEKUTINY: Rychlost, s níž obíhá radiální tekutina v malé mezeře mezi rotorem a statorem rotačního stroje.

8.26 FLUID AVERAGE CIRCUMFERENTIAL VELOCITY RATIO [LAMBDA]: Non-dimensional ratio of the <fluid average circumferential velocity> to the <rotor speed> (rotor circumferential velocity).

8.26 STŘEDNÍ OBVODOVÝ RYCHLOSTNÍ POMĚR [LAMBDA]: Bezrozměrový poměr střední obvodové rychlosti tekutiny a obvodové rychlosti rotoru.

8.27 FORCE, ALFORD: Fluid-related tangential <force> due to <clearance> changes around the periphery of a turbine <rotor>, linearly dependent on rotor lateral <displacements>.

8.27 SÍLA ALFORDOVA: Obvodová síla od tekutiny vznikající v důsledku změny vůle po obvodu turbinového rotoru závisející lineárně na příčném přemístění rotoru.

8.28 FREQUENCY, BLADE {VANE} PASSING: On any blade {vane} <machine> (turbine, axial compressor, fan, propeller, etc.), a possible <vibration> <frequency> equal to the number of blades {vaned stationary elements} times <rotor speed>.

8.28 FREKVENCE LOPATKOVÁ: Možná frekvence kmitání lopatkového stroje (turbiny axiálního kompresoru, ventilátoru, vrtule, atd.), která se rovná součinu počtu rozváděcích lopatek a počtu otáček rotoru.

8.29 FREQUENCY, GEAR MESH: Possible <vibration> <frequency> of any <machine> containing <gears>, equal to the number of gear teeth times <rotor speed>.

8.29 FREKVENCE ZUBOVÁ: Možná frekvence kmitán stroje s ozubenými koly, která se rovná součinu počtu zubů kola a počtu otáček rotoru.

8.30 GAUGE, STRAIN: <Transducer> attached to a deformable solid, which reacts to changes in <strain>, typically through changes in deformation.

8.30 TENZOMETR: Snímač připojený k deformovatelnému se tělesu, který reaguje na změnu poměrné deformace.

8.31 INFLUENCE VECTOR [COEFFICIENT*]: At <balancing> of a rigid <rotor>, the <1X><vibration> <vector> (<amplitude> and phase) due to any trial mass divided by the trial mass vector, at a particular <rotor speed>.

8.31 PŘÍČINKOVÝ VEKTOR: Vektor kmitání s otáčkovou frekvencí (1X) (amplituda a fáze) vyvolaný zkušební hmotnosti připojenou při vyvažování, dělený zkušební hmotností za určitých otáček rotoru.

8.32 INFLUENCE VECTOR [COEFFICIENT*], DIRECT: <Influence vector> where the measured <vibration> <vector> and the unbalance force vector are at, or near, the same lateral plane along the <rotor centerline>.

8.32 PŘÍČINKOVÝ VEKTOR PŘÍMÝ: Jde o příčinkový vektor, když jsou měřený vektor kmitání a vektor nevývažku ve stejné příčné rovině nebo blízko k této rovině.

8.33 INSTABILITY, FLUID INDUCED:<Limit cycle> of self-excited <lateral vibration> of a<rotor> caused by interaction with fluid in its <bearing> or seal. Note: 1. It occurs after the system exceeds a <threshold of instability> when both <direct> and quadrature> <dynamic stiffness> component of the <rotor>/fluid system equal zero. 2. It can occur in <passive systems> (like pumps) when any fluid (oil, process gas, etc.) enclosed in the <rotor>/<bearing> {seal} {stator} <clearance> is dragged by rotating <shaft> into circumferential <rotation> or in <active systems> (like turbines) when the externally introduced axial fluid flow leads to a rotor driving <torque> and consequently creates a circumferential fluid flow. 3.Conventionally, fluid-induced instability is separated into two regimes called <whirl> and <whip> characterized by <forward precession>.

8.33 NESTABILITA VYVOLANÁ TEKUTINOU: Limitní cyklus samobuzených příčných kmitů rotoru způsobený interakcí s tekutinou v jeho ložiskách nebo těsnění. Pozn.: 1. Nastává po překročení prahu nestability, když jsou rovny nule jak reálná, tak imaginární složka dynamické tuhosti soustavy rotoru a tekutiny. 2. U pasivních soustav (jako jsou pumpy) může vzniknout, když nějaká tekutina (olej, provozní plyn, atd.) ve vůlích ložisek nebo v mezeře mezi rotorem a statorem je vtažena do obvodové rotace. U aktivních soustav (jako jsou turbiny) může vzniknout, když zvenčí zavedený tok tekutiny vede k hnacímu momentu rotoru a následně vytváří obvodový tok tekutiny. 3. Obvykle se dělí tekutinou vyvolaná nestabilita do dvou režimů nazývaných víření (whirl) a whip (švihání) charakterizovaných dopřednou precesí.

8.34 JOURNAL: Portion of a <rotor> inside the fluid-lubricated <bearing>.

8.34 ČEP: Část rotoru uvnitř tekutinou mazaného ložiska.

8.35 LOAD ZONE:1. Angular region around a rolling element bearing where, due to a radial force applied to the <rotor>, there is maximum <compressive force> between the <shaft> and <outer race> of the <bearing> 2. Direction of steady-state <load> on any bearing (including fluid film).

8.35 ZÓNA ZATÍŽENÍ: 1. Úhlová oblast kolem valivého prvku ložiska, kde radiální síla působící na rotor vyvolává největší tlakovou sílu mezi hřídelí a vnějším kroužkem ložiska. 2. Směr zatížení ložiska za ustáleného stavu (včetně filmu tekutiny).

8.36 LVDT: Acronym for Linear Variable Differential Transformer used for <casing expansion> or valve position measurements.

8.36 LVDT: Zkratka pro diferenciální transformaci lineárně proměnné užité pro měření roztažení skříně nebo polohy potrubí.

8.37 MAP, NATURAL FREQUENCY [CRITICAL SPEED*]: Cartesian plot of <natural frequencies> of a <rotor> system versus its <bearing> <stiffness>, <rotor speed> or any other <parameter>.

8.37 DIAGRAM CAMPBELLŮV: Kartézský diagram vlastních frekvencí soustavy rotoru vzhledem tuhosti ložisek, otáčkám rotoru nebo nějakému jinému parametru.

8.38 MASS, CALIBRATION [TRIAL]: In rotor balancing procedures, mass of known magnitude placed on the <rotor> at a known location under known operating conditions, in order to measure the resulting change in the <rotor> <1X> <vibration> response.

8.38 HMOTNOST ZKUŠEBNÍ: Hmotnost známé velikosti zaváděná do známého místa rotoru při vyvažování za daných provozních podmínek kmitání rotoru s otáčkovou frekvencí (1X).

8.39 MATERIAL, PIEZOELECTRIC: Any material, which provides a conversion between mechanical and electrical energy

8.39 MATERIÁL PIEZOELEKTRICKÝ: Jakýkoli materiál, který převádí energii mechanickou na elektrickou a naopak.

8.40 MODULATION, AMPLITUDE [DIRECT], [AM]: Variation in the <amplitude> of a carrier <vibration> <signal>.

8.40 MODULACE AMPLITUDOVÁ [AM]: Změna amplitudy nosného kmitavého signálu.

8.41 MODULATION, FREQUENCY, [FM]: Variation in the <frequency> of a carrier vibration><signal>.

8.41 MODULACE FREKVENČNÍ [FM]: Změna frekvence nosného kmitavého signálu.

8.42 ORBIT [LISSAJOUS PLOT]: <Path> of a <rotor centerline> motion during <precession> [orbiting].

8.42 ORBIT [LISSAJOUSŮV OBRAZEC]: Dráha pohybu bodu střednice rotoru za precese.

8.43 PLOT, BODE [UNBALANCE RESPONSE*]: Pair of plots in Cartesian coordinates displaying the <nX> (n=1,2,3,...) <vibration> phase lag angle and <amplitude> versus frequency> (e.g. <rotor speed>).

8.43 DIAGRAM BODEŮV [NEVYVÁŽENOSTNÍ]: Diagramy zobrazující v kartézských souřadnicích amplitudu a fázový posun jednotlivých harmonických složek kmitání (nX, n=1,2,3,...) vzhledem k frekvenci (např. otáčkám rotoru).

8.44 PLOT [DIAGRAM], CAMPBELL [CASCADE*, WATERFALL*]:1. <Spectrum plot> with <frequency> on the vertical axis, <rotor speed> on the horizontal axis and spectral <amplitude> indicated by the diameter of a circle (or square) at each point of the plot. 2. Plot of <rotor> lateral and torsional <natural frequencies> versus possible <excitation> frequencies.

8.44 DIAGRAM CAMPBELLŮV [KASKÁDNÍ]: 1. Diagram spektra s frekvencí na svislé ose, rychlostí rotoru na vodorovné ose a spektrální amplitudou znázorněnou průměrem kružnice v každém bodě diagramu. 2. Diagram příčných a torzních vlastních frekvencí rotoru vzhledem k možným budicím frekvencím.

8.45 PLOT, CASCADE (SPECTRUM) [CAMPBELL*]: Three-dimensional <spectrum plot> with <rotor speed> on the third (vertical or inclined) axis. Note: This term is sometimes reserved for a live display, continuously updated as new spectra are generated.

8.45 DIAGRAM KASKÁDNÍ (SPEKTRA) [CAMPBELLŮV]: Trojrozměrový diagram spektra s rychlostí rotoru na třetí (svislé nebo skloněné) ose. Pozn.: Tento pojem je někdy rezervován pro okamžité znázornění stále nově generovaných spekter.

8.46 PLOT, FULL SPECTRUM:Enhanced <spectrum plot> produced by using the time base waveform from vertical and horizontal set of <transducers> to calculate the <amplitudes> of forward and backward (in relation to the<rotor> <rotation>) components for each <frequency>.

8.46 DIAGRAM ÚPLNÉHO SPEKTRA: Rozšířený diagram spektra vytvořený pomocí časových údajů souborů svislých a vodorovných snímačů ve vlnovém tvaru k výpočtu amplitud všech dopředných a zpětných (vzhledem k otáčení rotoru) frekvenčních složek.

8.47 PLOT, NYQUIST: Graphical presentation in polar coordinates of the response of a system used to evaluate its <stability>. Note: This term should not be used to describe a similar polar presentation of <machine> <vibration> <vector> data.

8.47 DIAGRAM NYQUISTŮV: Grafická prezentace odezvy soustavy v polárních souřadnicích užitá k vyhodnocení stability. Pozn.: Tohoto termínu se nemá užívat pro označení podobné polární prezentace dat o vektoru kmitání stroje.

8.48 PLOT, POLAR [NYQUIST*] (OF ROTOR VIBRATIONS): Graphical presentation in polar coordinates of a locus of the <rotor> <nX> (n=1, 2, ...) filtered <vibration> <vector> as a function of <rotor speed>, usually during start-up and shutdown, or time (at steady state).

8.48 DIAGRAM POLÁRNÍ [NYQUISTŮV] (KMITÁNÍ ROTORU): Grafická prezentace vektoru filtrovaných harmonických složek kmitání (nX, n=1, 2, ...) rotoru v polárních souřadnicích jako funkce otáček rotoru obvykle při rozběhu a doběhu nebo času (za ustáleného stavu).

8.49 PLOT, AMPLITUDE {PHASE} {POWER} SPECTRUM: Cartesian plot representing <amplitudes> {phases}{squares of <velocity> amplitudes} of <vibration> components versus vibration <frequency>.

8.49 DIAGRAM AMPLITUDOVÉHO {FÁZOVÉHO} {VÝKONOVÉHO} SPEKTRA: Kartézský diagram představující amplitudy {fáze} {druhé mocniny amplitud rychlosti} složek kmitání vzhledem k frekvenci kmitání.

8.50 PLOT, TIMEBASE [WAVEFORM]: Cartesian plot of the instantaneous value of a<signal> as a function of time.

8.50 DIAGRAM ČASOVÝ: Kartézský diagram okamžitých hodnot signálu jako funkce času.

8.51 PLOT, TREND: Graphical presentation, in Cartesian or polar coordinates, of a measured variable versus time.

8.51 DIAGRAM TRENDU: Grafická prezentace měřené proměnné v závislosti na čase v kartézských nebo polárních souřadnicích.

8.52 PLOT, WATERFALL [CAMPBELL*]: Plot similar to a <cascade plot>, except that on the vertical or inclined axis, instead of <rotor speed>, is usually time or other time-related variable.

8.52 DIAGRAM STÉKAJÍCÍ VODY [CAMPBELLŮV]: Diagram podobný kaskádnímu s tím rozdílem, že na svislé nebo skloněné ose je místo otáček rotoru jiná časová proměnná.

8.53 POINT, NODAL [NODE]: Point of zero <shaft> deflection in a specific <mode shape>.

8.53 BOD UZLOVÝ [UZEL]: Bod hřídele s nulovým průhybem v určitém tvaru kmitu.

8.54 PRECESSION [ORBITING]:1. Motion of the <rotor centerline> around its static<equilibrium> position in the plane perpendicular to the <spin> axis, at any axial location. 2. <Lateral vibrations> of a <rotor> in two orthogonal directions in the plane perpendicular to the rotor centerline.

8.54 PRECESE: 1. Pohyb střednice rotoru (osy vlastní rotace) kolem její statické rovnovážné polohy. 2. Příčné kmitání rotoru ve dvou navzájem kolmých směrech v rovině kolmé na osu rotoru.

8.55 PRECESSION {WHIP} {WHIRL}, BACKWARD [REVERSE]: <Precession> {<whip>} {<whirl>} of a <rotor> in the opposite direction to its <spin>.

8.55 PRECESE {ŠVIHÁNÍ}, {KROUŽENÍ} ZPĚTNÁ: Precese (švihání) (kroužení) rotoru v opačném směru než má rotace hřídele (vlastní úhlová rychlost).

8.56 PRECESSION {WHIP} {WHIRL}, FORWARD: <Precession> {<whip>} {<whirl>} of a <rotor> in the same direction to its <spin>.

8.56 PRECESE DOPŘEDNÁ { ŠVIHÁNÍ}, {KROUŽENÍ}: Precese (švihání) (kroužení) rotoru ve stejném směru jako má rotace hřídel (vlastní úhlová rychlost).

8.57 PRECESSION {WHIP} {WHIRL}, SUBSYNCHRONOUS {SUPERSYNCHRONOUS}: Non-synchronous <precession> {< with <frequency> lower {higher} than the whip>}{<whirl>}<rotor speed>.

8.57 PRECESE { ŠVIHÁNÍ }, {KROUŽENÍ} SUBSYNCHRONNÍ {SUPERSYNCHRONNÍ}: Nesynchronní precese s frekvencí nižší (vyšší) (švihání) (kroužení) než jsou otáčky rotoru.

8.58 PRECESSION, SYNCHRONOUS: <Precession> (most often caused by rotor <unbalance>) with <frequency> equal to the <rotor speed>.

8.58 PRECESE SYNCHRONNÍ: Precese (nejčastěji způsobená nevyvážeností rotoru) s frekvencí rovnou otáčkám rotoru.

8.59 PROBE: Any <transducer> or specifically an <eddy current> <proximity transducer>.

8.59 SONDA: Jakýkoli snímač nebo zvláště snímač posuvu pomocí vířivých (Foucaultových) proudů.

8.60 RACE, OUTER: For <rolling> element <bearing>, generally an annular component which is positioned between the rolling elements and the bearing housing.

8.60 VNĚJŠÍ KROUŽEK: Obecně prstencový prvek valivého ložiska, který se nachází mezi valivým prvkem a skříní ložiska.

8.61 ROLL-OFF: Rate of attenuation of an <amplitude> and corresponding rate of change in phase relative to <frequencies> above {below} a certain point.

8.61 DOBĚH: Míra odeznění amplitudy a odpovídající míra změny fáze vzhledem k frekvencím nad (pod) určitým bodem.

8.62 ROTOR: <Shaft> possibly carrying disks and mounted in supporting <bearings>.

8.62 ROTOR: Hřídel s disky uložený v ložiskách.

8.63 ROTOR, ANISOTROPICLY SUPPORTED: <Rotor> with <bearings> and supports, which have different <stiffness> and <damping> properties in different lateral directions.

8.63 ROTOR ANIZOTROPICKY PODEPŘENÝ: Rotor a ložisky a podpěrami, které mají různé tuhosti a vlastnosti tlumení v různých příčných směrech.

8.64 ROTOR MODE (SHAPE), FORCED:1. Axial distribution of the filtered <lateral vibration> in certain direction at a specific <rotor speed> 2. For a symmetric <rotor>, a plain figure rotating with a particular <frequency> about the <rotor centerline>. Note: It is a combined characteristic of a rotor system and lateral forces distribution.

8.64 ROTOR, VYNUCENÝ TVAR: 1. Osové rozložení filtrovaných příčných kmitů v určitém směru a za daných otáček rotoru. 2.Rovinný útvar otáčející se s určitou frekvencí kolem střednice symetrického rotoru. Pozn.: Je to kombinovaná charakteristika soustavy rotoru a rozložení příčných sil.

8.65 ROTOR MODE (SHAPE), FREE: Rotor relative deflections at each axial position in <free vibrations> at each <natural frequency>.

8.65 ROTOR, VLASTNÍ TVAR: Relativní průhyby rotoru v jednotlivých bodech osy za vlastního kmitu (volně kmitající s vlastní frekvencí).

8.66 ROTOR, NONSYMMETRIC [ANISOTROPIC]: <Rotor> which has different distribution of mass and/or <stiffness> relative to different axes of the rotor.

8.66 ROTOR NESYMETRICKÝ [ANIZOTROPICKÝ]: Rotor, který má různé rozložení hmotnosti a tuhosti vzhledem k centrálním osám průřezu. rotoru.

8.67 ROTOR POSITION [ATTITUDE] ANGLE: Angle between an arbitrary reference line drawn through the center of a <bearing> and the line connecting the bearing and <shaft> centers, measured in the direction of <rotor> <rotation>.

8.67 ROTOR, POLOHOVÝ ÚHEL: Úhel mezi libovolnou referenční přímkou vedenou středem ložiska a spojnicí středů ložiska a hřídele měřený ve smyslu otáčení rotoru.

8.68 ROTOR, SYMMETRIC [ISOTROPIC]: <Rotor> which has the same distribution of mass and/or <stiffness> relative to different <central axes> of cross section.

8.68 ROTOR SYMETRICKÝ [IZOTROPICKÝ]: Rotor, který má stejné rozložení hmotnosti a tuhosti vzhledem k centrálním osám průřezu rotoru.

8.69 ROTOR VIBRATION REGION:<Frequency> range including the most influential frequency components due to <rotor> or <rolling> elements defects but excluding any significant frequency components due to <bearing> internal defects, typically from <1/4 X> to <3 X>.

8.69 ROTOR, OBLAST KMITÁNÍ: Rozsah nejvlivnějších složek frekvencí v důsledku poruch rotoru nebo valivých prvků s vyloučením významných složek frekvencí od vnitřních poruch ložisek (obvykle od čtvrtinové až do třetí harmonické).

8.70 RUNOUT COMPENSATION: Electronic correction of a <transducer> <output> <signal> for the error resulting from run-out.

8.70 KOMPENZACE DOBĚHU: Elektronická oprava chyby výstupního signálu snímače vznikající při doběhu.

8.71 RUN-OUT, ELECTRICAL:<Noise> component in the <output> <signal> of a <proximity transducer> system, repeating exactly with each <rotor> revolution, caused by non-uniform electrical conductivity and magnetic permeability properties of the observed material or by local magnetic fields on the circumference of the rotor surface.

8.71 DOBĚH ELEKTRICKÝ: Složka šumu výstupního signálu soustavy snímače posuvu opakující se přesně po každé otáčce rotoru způsobená nerovnoměrnou vodivostí a magnetickou permeabilitou materiálu nebo místním magnetickým polem na povrchu rotoru.

8.72 RUN-OUT, MECHANICAL:1. <Noise> component in the <output> <signal> of a <proximity transducer> system caused by imperfections on the surface of a <rotor>. 2. Transducer gap change resulting from neither a <rotor centerline> position change nor rotor dynamic motion.

8.72 DOBĚH MECHANICKÝ: 1. Složka šumu výstupního signálu soustavy snímače posuvu způsobená nedokonalostí povrchu rotoru. 2. Změna mezery snímače, která není výsledkem ani změny polohy střednice hřídele, ani dynamickým pohybem rotoru.

8.73 RUN-OUT, SLOW ROLL: Combination of <electrical> and <mechanical runout> measured at <rotor speed> for which dynamic effects associated with <rotation> are negligible.

8.73 DOBĚH ZA POMALÉHO CHODU: Kombinace elektrického a mechanického doběhu za rychlosti rotoru, při níž jsou dynamické účinky spojené s rotací zanedbatelné.

8.74 SHAFT: Rotating element which provides mass, <stiffness> and <damping>.

8.74 HŘÍDEL: Rotující prvek, který zavádí hmotnost, tuhost a tlumení.

8.75 SIGNAL-TO-NOISE RATIO: Ratio of the magnitude of a <signal> relative to the magnitude of the <noise> present in the signal.

8.75 POMĚR SIGNÁLU A ŠUMU: Poměr velikosti signálu k velikosti šumu obsaženého v signálu.

8.76 SPALL [SPALLING]: Evidence of serious <bearing> degradation when a flock or chip of metal is removed from one of the bearing races or from a <rolling> element.

8.76 TŘÍSKA: Průkaz vážného poškození ložiska jestliže odpadne odštípnutá kovová tříska z ložiskových kroužků nebo valivého prvku.

8.77 SPEED: Magnitude (absolute value) of a <velocity> <vector>.

8.77 RYCHLOST: Velikost (absolutní hodnota) vektoru rychlosti.

8.78 SPEED, CRITICAL [RESONANT] {BALANCE RESONANCE*]: <Rotor speed> equal to any <natural frequency> of the lateral bending <mode> of a <rotor> excited by its <unbalance>.

8.78 OTÁČKY KRITICKÉ (REZONANČNÍ): Otáčky rotoru, které se rovnají vlastní frekvenci ohybového tvaru kmitu rotoru vybuzeného nevyvážením.

8.79 SPEED, CRITICAL OF THE SECOND ORDER:<Speed> at which <resonance> of a <rotor> <lateral vibrations> with <frequency> <2X> occurs due to a lateral constant <force> (e.g. <gravity force> acting on a horizontal rotor) if the rotor is laterally nonsymmetrical. Note: Corresponding <2X><vibrations>might be meaningful symptoms of a cracked rotor or other failures caused by rotor non-symmetric nonlinearities.

8.79 OTÁČKY KRITICKÉ DRUHÉHO ŘÁDU: Otáčky, při nichž nastává rezonance příčného kmitání rotoru frekvencí rovnou dvojnásobku otáček rotoru (2X) v důsledku stálé příčné síly (např. tíhy vodorovného rotoru), je-li rotor příčně nesymetrický. Pozn.: Odpovídající kmitání s dvojnásobnou otáčkovou frekvencí (2X) může představovat významné příznaky prasklého rotoru nebo jiných poruch způsobených nesymetrickými nelinearitami rotoru.

8.80 SPEED, ROTOR [ROTATIVE SPEED], [FREQUENCY OF REVOLUTION], [REVOLUTIONS]:<Speed> at which a <rotor> is rotating at a given instant, usually expressed in units of revolutions per minute (rpm) or per second (rps) or in hertz (Hz). Note: When compared to a <frequency>, a <rotor speed> is expressed only in rps or Hz.

8.80 OTÁČKY ROTORU [FREKVENCE OTÁČENÍ]: Rychlost, kterou se otáčí rotor v daném okamžiku, je obvykle vyjádřena počtem otáček za minutu (ot./min) nebo za vteřinu (ot./s) nebo v Hz (hertzech). Pozn.: Při srovnání s frekvencí je rychlost otáčení rotoru vyjádřena v ot./s nebo v Hz.

8.81 SPEED, SLOW ROLL: Low <rotor speed> at which dynamic effects associated with <rotation> are negligible, typically below 10% of the first <natural frequency>.

8.81 POMALÝ BĚH: Nízké otáčky rotoru, při nichž jsou dynamické účinky související s rotací zanedbatelné, většinou 10% pod první vlastní frekvencí.

8.82 SPIKE, PRIME: In the study of <rolling element bearings>, a <frequency> range which encompasses primary bearing fault frequencies and their <harmonics>.

8.82 FREKVENČNÍ ŠPIČKY: Frekvenční rozsah obsahující frekvence primární vady valivého ložiska a jejich harmonické složky.

8.83 SPIN: <Rotation> of a <rotor> about its <centerline> with a <rotor speed>.

8.83 VLASTNÍ OTÁČENÍ: Otáčení rotoru kolem své osy.

8.84 SPOT, HEAVY PLANE: At single <balancing>, angular location of the <unbalance> <vector> (resultant of the mass unbalance distribution) of a <rotor> at its specific lateral plane.

8.84 ROVINA NEVÝVAŽKU: Příčná rovina, v níž leží vektor nevyváženosti rotoru (výslednice rozložení nevyvážené hmotnosti) při jednoduchém vyvažování.

8.85 SPOT, HIGH: At rigid <rotor> <balancing>, location on the <shaft> surface under a <proximity transducer> when the <1X> filtered <vibration><signal> produced by the transducer reaches its positive peak.

8.85 MÍSTO NEJVITŠÍHO NEVÝVAŽKU: Místo na povrchu hřídele vyvažovaného tuhého rotoru, kde snímač posuvu dává kladný špičkový signál první harmonické složky filtrovaného kmitání.

8.86 STABILITY (OF A ROTATING MACHINE):State of a rotating <machine> when rotational motion of all rotating elements and the steady <equilibrium> of non-rotating parts are not accompanied by various <modes> of <vibration> with <amplitudes> exceeding prescribed acceptable levels.

8.86 STABILITA TOČIVÉHO STROJE: Stav točivého stroje, u něhož při ustáleném stavu rotujících prvků a nerotujících částí nevznikají tvary kmitání, jejichž amplitudy překračují stanovenou přípustnou úroveň.

8.87 STALL, ROTATING: <Fluid whirl> with flow of fluid detached from the end of a rotating <machine> blade or vane.

8.87 VÍR ODTRŽENÝ ROTUJÍCÍ: Vír tekutiny odtrhávající se od konce lopatky točivého stroje.

8.88 STIFFNESS, DIRECT DYNAMIC: Component of <dynamic stiffness> of a mechanical system co-linearly opposing to applied dynamic<force>.

8.88 TUHOST DYNAMICKÁ: Složka dynamické tuhosti mechanické soustavy ve směru proti působení dynamické síly.

8.89 STIFFNESS, QUADRATURE [CROSS-COUPLED] DYNAMIC:Component of <dynamic stiffness> of a mechanical system opposing to <applied force> perpendicularly (90 degrees out of phase) and comprising possible <gyroscopic effects> of the system, <hysteretic damping> and fluid generated tangential forces.

8.89 TUHOST DYNAMICKÁ PŘÍČNÁ: Složka dynamické tuhosti mechanické soustavy kolmá na působící sílu zahrnující možné gyroskopické účinky soustavy, hysterezní tlumení a tekutinou vytvářené tečné síly.

8.90 THERMOCOUPLE: Temperature <transducer> comprised of two dissimilar metal wires which, when heated or cooled, produce a proportional change in electrical potential at the point of their join.

8.90 TERMOČLÁNEK: Teplotní snímač složený ze dvou nestejných kovových drátů, který při ohřátí nebo ochlazení dává úměrnou změnu elektrického potenciálu ve spoji drátů.

8.91 THRESHOLD OF INSTABILITY [STABILITY]: Value of a quantity or a <parameter> (most often <rotor speed>) at which <self-excited vibrations> begin.

8.91 PRÁH NESTABILITY [STABILITY]: Hodnota veličiny nebo parametru (nejčastěji otáček rotoru), při níž začíná samobuzené kmitání.

8.92 TRANSDUCER [SENSOR], [PROBE], [PICKUP]: Device for translating the magnitude of one quantity into another quantity, serving as the source of a useful <signal>.

8.92 SNÍMAČ [SENZOR], [SONDA]: Zařízení převádějící velikost jedné veličiny v druhou a sloužící jako zdroj použitelného signálu.

8.93 TRANSDUCER, DUAL: <Transducer> set consisting of a <proximity transducer> and a <velocity transducer> installed radially at the same point on a machine bearing housing.

8.93 SNÍMAE DUÁLNÍ: Souprava snímačů sestávající ze snímače posuvu a snímače rychlosti instalovaných radiální ve stejném bodě na skříni ložiska stroje.

8.94 TRANSDUCER, KEYPHASOR: <Transducer> producing a voltage pulse for each turn of <rotor>, used primarily for measuring of <rotor speed> and as a reference for measuring of <vibration> <phase angle>.

8.94 SNÍMAČ OTÁČEK [FÁZE]: Snímač dávající napěťový puls v každé otáčce rotoru užívaný původně pro měření rychlosti rotoru a jako referenční pro měření kmitání a fázového úhlu.

8.95 TRANSDUCER, PROXIMITY: Non-contacting <transducer> measuring the displacement motion and position of an observed surface relative to the transducer mounting location.

8.95 SNÍMAČ POSUVU: Bezkontaktní snímač měřící přemístění a polohu snímaného povrchu vzhledem poloze upevněného snímače.

8.96 TRANSDUCER, RELATIVE: <Transducer> observing <rotor> motion referenced to the transducer mounting, usually the <bearing> or bearing housing.

8.96 SNÍMAČ RELATIVNÍ: Snímač zjišťující pohyb rotoru vzhledem k poloze snímače obvykle upevněného na ložisku nebo ložiskové skříni.

8.97 TRANSDUCER, SEISMIC [INERTIAL]: Any <vibration> <transducer> which measures the absolute vibration of an object.

8.97 VIBROMETR [SEIZMICKÝ, SETRVAČNÝ SNÍMAČ]: Snímač, který měří absolutní kmitání objektu.

8.98 UNBALANCE:1. Unequal radial mass distribution on a rotor system. 2. Condition when the <mass centerline> of a <rotor> does not coincide with its <geometric centerline>. 3. Eccentricity of local <center of gravity> of a <rotor> from its undisturbed <axis of rotation>. 4. Product of rotor local mass times eccentricity of <center of gravity> from rotor <elastic axis>. 5. Effective mass that causes rotor <synchronous> <lateral vibration>.

8.98 NEVYVÁŽENOST:1. Nerovnoměrné radiální rozdělení hmotnosti rotorové soustavy 2. Není splněna podmínka shodnosti střednice hmotnosti rotoru a jeho geometrickou střednicí. 3. Excentricita těžiště rotoru vzhledem k jeho nevychýlené ose otáčení. 4. Součin hmotnosti rotoru a excentricity těžiště vzhledem k elastické ose rotoru. 5. Efektivní hmotnost, která vyvolává synchronní příčné kmitání.

8.99 VIBRATION, LATERAL [RADIAL] [TRANSVERSE]: <Vibration> of a <rotor> or casing in the direction perpendicular to the rotor <centerline>.

8.99 KMITÁNÍ PŘÍČNÉ: Kmitání rotoru nebo jeho skříně ve směru kolmém na osu rotoru.

8.100 VIBRATION, RELATIVE: <Vibration> of a <rotor> measured with respect to a chosen reference, usually to a <bearing> or its housing.

8.100 KMITÁNÍ, RELATIVNÍ: Kmitání rotoru měřené vzhledem ke zvolené referenční soustavě, obvykle vzhledem k ložisku nebo jeho skříni.

8.101 WHIP [WHIPPING]: <Self-excited vibrations> of a <rotor> in a form of rotor <precession> with a <frequency> (constant or nearly constant relative to a variable <rotor speed>), usually close to one of <natural frequencies> of the system.

8.101 ŠVIHÁNÍ: Samobuzené kmity rotoru ve tvaru precese rotoru s frekvencí (stálou nebo takřka stálou vzhledem proměnným otáčkám rotoru) obvykle blízkou některé vlastní frekvenci soustavy.

8.102 WHIP, DRY:Violent <backward whip> caused by full annular rub of a <rotor> in its mechanical circumferential seal {retainer <bearing>} with high <dry friction> whereby <frequency> is close to one of the frequencies of the corresponding coupled rotor/seal{retainer bearing}/stator system.

8.102 ŠVIHÁNÍ, SUCHÉ TŘENÍ: Divoká zpětná precese vyvolaná drhnutím rotoru o jeho mechanické obvodové těsnění (suché tření v zadírajícím se ložisku), při čemž je frekvence blízká některé z frekvencí příslušné spřažené soustavy rotor-těsnění, rotor-ložisko, rotor-stator.

8.103 WHIP, FLUID: Fluid-induced self-excited <forward whip> with <frequency> near to a <natural frequency> of the <rotor> lateral bending <mode>.

8.103 ŠVIHÁNÍ, KLUZNÁ LOŽISKA: Tekutinou vyvolané samobuzená dopředná precese s frekvencí blízkou vlastní frekvenci ohybového tvaru rotoru.

8.104 WHIP [WHIRL*], HYSTERETIC: <Forward whip> caused by internal/<structural damping> of a <hysteretic> type in an <elastic> <rotor>.

8.104 ŠVIHÁNÍ [KROUŽENÍ*] HYSTEREZNÍ: Dopředná precese pružného rotoru způsobená vnitřním/strukturním tlumením hysterezního typu

8.105 WHIRL [WHIRLING]: <Self-excited vibrations> of a <rotor> in a form of rotor <precession> with a <frequency> nearly proportional relative to a variable <rotor speed>.

8.105 KROUŽENÍ: Samobuzené kmitání rotoru ve tvaru precese s frekvencí takřka úměrnou proměnným otáčkám rotoru.

8.106 WHIRL, AERODYNAMIC: <Sub-synchronous>, usually <backward> <fluid whirl> of a propeller <rotor> at high air speeds due to destabilizing aerodynamic forces on the blades.

8.106 KROUŽENÍ AERODYNAMICKÉ: Subsynchronní, obvykle zpětné tekutinové kroužení vrtule za velké rychlosti vzduchu v důsledku destabilizujících aerodynamických sil na listy.

8.107 WHIRL, FLUID:Fluid-induced <forward whirl> with coefficient of proportionality close to the < average circumferential velocity ratio> of fluid in a <bearing> {seal}{periphery} of a <rotor>, whereby whirl <frequency> corresponds to one of fluid-related <natural frequencies> of the rotor/fluid system.

8.107 KROUŽENÍ TEKUTINOVÉ:Tekutinou vyvolané dopředné kroužení se součinitelem úměrnosti blízkým míře průměrné obvodové rychlosti tekutiny v ložisku (na obvodu těsnění) rotoru, při čemž frekvence kroužení odpovídá jedné z tekutinou ovlivněných vlastních frekvencí soustavy rotoru s tekutinou.

8.108 WHIRL {WHIP}, OIL: <Sub-synchronous> <fluid whirl {whip}> with highly eccentric position during <precession> of a <rotor> in its oil lubricated <bearings>.

8.108 KROUŽENÍ { ŠVIHÁNÍ }, OLEJOVÉ: Subsynchronní tekutinové kroužení {švihání} ve velmi výstředné poloze během precese rotoru v olejem mazaných ložiskách.

8.109 WHIRL {WHIP}, STEAM: <Fluid whirl {whip}> caused by steam flow in<clearance> between the blade ring and casing of a steam turbine.

8.109 KROUŽENÍ {ŠVIHÁNÍ}, PARNÍ: Tekutinové kroužení {švihání} způsobené proudem páry v mezeře mezi lopatkovým prstencem a skříní parní turbiny.

8.110 +1X {n X} COMPONENT: In a complex <vibration> <signal>, notation for the signal component that occurs at the <rotor speed> {n multiple of the <rotor speed>, n being an integer or fraction}.

8.110 SLOŽKA HARMONICKÁ PRVNÍHO {N-TÉHO} ŘÁDU [+1X {n X}]: Složka kmitavého signálu v komplexním tvaru, která se objevuje při otáčkách rotoru {n násobku otáček rotoru, kde n je celé číslo nebo zlomek}.