Kapitola 4

Zpět na obsah

4 MACHINE CONTROL AND MEASUREMENTS

4 ŘÍZENÍ STROJŮ A MĚŘENÍ

 

 

4.1 SIGNALS AND FUNCTIONS

4.1 SIGNÁLY A FUNKCE

4.1.1 CONTROLLED VARIABLE: Quantity or condition in a <process> which is intended to be measured and controlled

4.1.1 REGULOVANÁ VELIČINA: Veličina nebo podmínka v procesu, která se má měřit a řídit.

4.1.2 MANIPULATED VARIABLE: Quantity or condition which the <automatic controller> applies to a controlled <system>.

4.1.2 AKČNÍ VELIČINA: Veličina nebo podmínka, kterou automatický regulátor zavádí do řízené soustavy.

4.1.3 REFERENCE INPUT: <Signal> established as a standard to be followed by a <controlled variable> in a control <system>.

4.1.3 ŘÍDICÍ VELIČINA: Stanovený vztažný signál, kterému by se měla rovnat nebo se k němu blížit regulovaná veličina.

4.1.4 BIAS: Constant reference <signal>, which fixes an operating point or a point of initial response.

4.1.4 NASTAVENÍ: Stálý vztažný signál, který určuje pracovní bod nebo počáteční hodnotu odezvy.

4.1.5 COMMAND [INPUT]: <Input> which is established or varied by some means external to an <automatic control system>.

4.1.5 POVEL: Vstupní veličina pro automatický řídicí systém, která se stanoví nebo mění mimo tento systém.

4.1.6 FREQUENCYMODULATED SIGNAL: <Signal> where information is contained in its deviation from a centre <frequency>.

4.1.6 FREKVENČNĚ MODULOVANÝ SIGNÁL: Signál, u něhož je informace vyjádřena odchylkou od střední frekvence.

4.1.7 PRIMARY FEEDBACK: <Signal> that is a direct measure of the <output> of a<system> and is compared directly with its <input>.

4.1.7 ZPĚTNÁ VAZBA [HLAVNÍ]: Signál, který je přímo mírou výstupu soustavy a je bezprostředně srovnáván s jejím vstupem.

4.1.8 ERROR [ACTUATING] SIGNAL: Difference between the <reference input> and the<primary feedback> <signal>.

4.1.8 REGULAČNÍ ODCHYLKA: Rozdíl mezi řídicí veličinou a regulovanou veličinou.

4.1.9 FREQUENCY RESPONSE FUNCTION: Variation with <frequency> of the <gain> and the phase shift of the <output> in response of a <system> to a sinusoidal <input>.

4.1.9 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA: Průběh zesílení a fázového posuvu výstupu soustavy představující odezvu soustavy na sinusový vstup jako funkci frekvence.

4.1.10 ERROR [ACTUATING] SIGNAL RATIO: <Frequency> response of error to <input> <signal>.

4.1.10 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA REGULAČNÍ ODCHYLKY: Frekvenční charakteristika regulační odchylky vztažená na řídicí veličinu.

4.1.11 CLOSED-LOOP HARMONIC RESPONSE [CONTROL RATIO]: <Frequency> response of <output> to <input> <signal>.

4.1.11 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA UZAVŘENÉ SMYČKY: Frekvenční charakteristika regulované veličiny vztažená na řídicí veličinu.

4.1.12 OPEN-LOOP HARMONIC RESPONSE [LOOP RATIO]: <Frequency> response of the <output> to <error signal>.

4.1.12 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA OTEVŘENÉ SMYČKY: Frekvenční charakteristika regulované veličiny vztažená na regulační odchylku.

4.1.13 GAIN: Magnitude of the <output> from a <linear system> in response to a sinusoidal <input> of unit <amplitude>.

4.1.13 ZESÍLENÍ: Velikost výstupu lineární soustavy jako odezvy na sinusový vstup jednotkové amplitudy.

4.1.14 LOOP PHASE: <Phase angle> of the <open-loop harmonic response>.

4.1.14 FÁZE SMYČKY [FÁZOVÁ CHARAKTERISTIKA]: Fázový úhel frekvenční charakteristiky otevřené smyčky.

4.1.15 LOOP GAIN: Magnitude of the <open-loop harmonic response>.

4.1.15 ZESÍLENÍ SMYČKY [AMPLITUDOVÁ CHARAKTERISTIKA]: Amplitudová frekvenční charakteristika otevřené smyčky.

4.1.16 GAIN MARGIN: 1. Factor by which the <loop gain> must be multiplied to cause instability of <closed-loop system>. 2. Loop gain at <phase crossover>.

4.1.16 BEZPEČNOST STABILITY: 1.Činitel, jímž je třeba vynásobit zesílení smyčky, aby vznikla nestabilita uzavřené smyčky (regulačního obvodu). 2. Zesílení uzavřené smyčky při přechodu fáze.

4.1.17 GAIN CROSSOVER: Point in the plot of <loop gain> at which the magnitude of loop gain is unity.

4.1.17 KOEFICIENT PŘENOSU NA MEZI STABILITY: Bod amplitudové frekvenční charakteristiky, v němž je velikost zesílení smyčky rovna jedné.

4.1.18 PHASE CROSSOVER: Point in the plot of <loop gain> at which the <phase angle> is 180o.

4.1.18 PŘECHOD FÁZE (NA MEZI STABILITY): Bod v diagramu zesílení smyčky, v němž je fázový úhel roven 1800.

4.1.19 PHASE MARGIN: Additional phase <lag> that, when introduced into the open-loop <frequency> response at <gain crossover>, causes instability of a closed-loop <system>.

4.1.19 FÁZOVÁ REZERVA: Přídavné fázové zpoždění, které po zavedení do frekvenční charakteristiky otevřené smyčky způsobí, že se uzavřená smyčka dostane na mez stability.

4.1.20 TIME RESPONSE: <Output> of a <system> as a function of time, following the application of a standard <input>.

4.1.20 ČASOVÁ ODEZVA: Výstup soustavy jako funkce času po zavedení normovaného vstupu.

4.1.21 RESPONSE TIME: Time for the <output> of a <system> first to reach a specified value in response to a step <input>.

4.1.21 DOBA SKOKOVÉ ODEZVY: Čas, kdy výstup soustavy poprvé dosáhne předepsané hodnoty za odezvy na skokový vstup.

4.1.22 RISE TIME: Time for the <output> of a <system> to increase from one specified percentage of the final value to another, in response to a step <input>.

4.1.22 DOBA NÁBĚHU: Čas potřebný k tomu, aby se výstup soustavy zvětšil z určitého procenta konečné hodnoty na jiné za odezvy na skokový vstup.

4.1.23 SETTLING TIME: Time for the absolute value of the difference between the <output> of a <system> and its steady-state value to become and remain less than specified amount, in response to a step <input>.

4.1.23 DOBA USTÁLENÍ [REGULACE]: Čas potřebný k tomu, aby se absolutní hodnota rozdílu mezi výstupem soustavy a jeho ustálenou hodnotou stala menší než určitá předepsaná hodnota za odezvy na skokový vstup.

4.1.24 STEP FUNCTION: Function which is zero for all values of time prior to a certain instant and constant thereafter.

4.1.24 SKOKOVÁ FUNKCE: Funkce, která je rovna nule až do určitého časového okamžiku a pak náhle nabude stálé hodnoty.

4.1.25 ATTENUATION: Reduction in the <amplitude> of a <signal> whilst the waveform is maintained.

4.1.25 ÚTLUM: Pokles amplitudy signálu při zachování jeho charakteristického vlnového tvaru.

4.1.26 DECAY: <Attenuation> increasing with time.

4.1.26 ODEZNĚNÍ: Útlum rostoucí s časem.

4.1.27 LAG [DELAY]: Interval of time by which a particular phase of one waveform follows the corresponding phase of another.

4.1.27 ZPOŽDĚNÍ: Časový interval, po němž určitá fáze jednoho tvaru vlny následuje po odpovídající fázi jiného tvaru vlny.

4.1.28 OPEN-LOOP CONTROL: Control without the use of feed back.

4.1.28 ŘÍZENÍ S OTEVŘENOU SMYČKOU: Regulace bez zpětné vazby.

4.1.29 CLOSED-LOOP CONTROL: Control by a <system> in which the <input> <signal> to its <actuator> is a function of the <error signal>.

4.1.29 ŘÍZENÍ S UZAVŘENOU SMYČKOU: Regulace se zpětnou vazbou, kdy vstupní signál pro řídicí člen soustavy je funkcí regulační odchylky.

4.1.30 PROPORTIONAL CONTROL: Control by a <system> in which the <input> <signal> to its <actuator> is proportional to the <error signal>.

4.1.30 PROPORCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ: Regulace, u níž je výstupní signál (akční veličina) úměrný vstupní veličině (regulační odchylce).

4.1.31 DERIVATIVE CONTROL: Control by a <system> in which the <input> <signal> to its <actuator> is proportional to the derivative of its <error signal>.

4.1.31 DERIVAČNÍ ŘÍZENÍ: Regulace, u níž je vstupní signál (akční veličina) úměrný derivaci vstupní veličiny (regulační odchylky).

4.1.32 INTEGRAL CONTROL: Control scheme whereby the <signal> that <drives> the <actuator> equals the time integral of the <error signal>.

4.1.32 INTEGRAČNÍ ŘÍZENÍ: Regulace, u níž je výstupní signál (akční veličina) úměrný integrálu vstupní veličiny (regulační odchylky).

4.2 ACCURACY AND ERRORS

4.2 PŘESNOST A CHYBY

4.2.1 ACCURACY: Capability of an instrument to follow the true value of a given phenomenon.

4.2.1 PŘESNOST: Schopnost přístroje sledovat pravou hodnotu daného jevu.

4.2.2 PRECISION: Degree of reproducibility among several independent measurements of the same true value under specified conditions.

4.2.2 OPAKOVATELNOST: Stupeň reprodukovatelnosti měření téže pravé hodnoty za určitých daných podmínek.

4.2.3 SENSITIVITY: Property of an instrument that determines its <scale factor>.

4.2.3 CITLIVOST: Vlastnost přístroje, která určuje velikost měřítka (Poměr změny výstupní veličiny a změny vstupní veličiny).

4.2.4 GAIN STABILITY: Extent to which the <sensitivity> of an instrument remains constant with time.

4.2.4 STABILITA ZESÍLENÍ: Rozsah, v němž citlivost přístroje zůstává v čase stálá.

4.2.5 DRIFT: Gradual change with time in the properties of a <system> or in its response to a constant <input>.

4.2.5 DRIFT: Postupná nežádoucí změna v čase vlastností soustavy nebo její odezvy na stálý vstup.

4.2.6 ZERO-LINE STABILITY: Absence of <drift> when an indicating instrument is at zero.

4.2.6 STABILITA NULOVÉHO BODU: Nenastává-li drift nulové polohy přístroje.

4.2.7 RESOLUTION: Smallest change in <input> that produces a detectable change in the <output> of an instrument.

4.2.7 ROZLIŠITELNOST: Nejmenší změna na vstupu, která vyvolá zjistitelnou změnu na výstupu přístroje.

4.2.8 INFINITE RESOLUTION: <Resolution> capable of stepless adjustment.

4.2.8 NEKONEČNÁ ROZLIŠITELNOST: Rozlišitelnost umožňující plynulé nastavení.

4.2.9 DEAD BAND: Range of values through which the <input> of a <system> can be varied without initiating <output> response.

4.2.9 PÁSMO NECITLIVOSTI: Rozsah hodnot, v němž se může měnit vstup přístroje, aniž by vyvolal signál na výstupu.

4.2.10 SYSTEM ERROR: Difference between desired and actual value of the <controlled variable>.

4.2.10 REGULAČNÍ ODCHYLKA: Odchylka mezi požadovanou a skutečnou hodnotou regulované veličiny.

4.2.11 STRUCTURAL ERROR: Difference, due to approximations in design, between the function actually generated by a <mechanism> and the one that it was required to generate.

4.2.11 STRUKTURÁLNÍ CHYBA: Odchylka skutečně mechanismem vytvářené funkce od požadované, vznikající v důsledku přibližnosti návrhu mechanismu.

4.2.12 OVERSHOOT (UNDERSHOOT): Maximum (minimum) of the transient response of a<system> caused by varying the <input> from one steady value to another.

4.2.12 PŘEKMIT: Maximum (minimum) přechodové odezvy soustavy způsobený přechodem od jednoho ustáleného vstupního signálu k druhému.

4.2.13 TRANSIENT ERROR: Difference between instantaneous <system error> and <steady-state error> for a specified <stimulus>.

4.2.13 PŘECHODOVÁ CHYBA: Rozdíl mezi okamžitou chybou soustavy a chybou za ustáleného stavu pro určité buzení.

4.2.14 STEADY-STATE ERROR: Error that remains after the transient response has expired.

4.2.14 TRVALÁ CHYBA: Chyba, která zůstává i po odeznění přechodové odezvy.

4.2.15 OFFSET ERROR: Constant error as a result of which the <output> of a device is not zero when the <input> is zero.

4.2.15 POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU: Stálá chyba, vyplývající z toho, že výstup přístroje není nulový, když je vstup nulový.

4.2.16 STATIC ERROR BAND: Spread of error due to the failure of a readout device to return to zero when the <input> is zero.

4.2.16 PÁSMO STATICKÉ CHYBY: Rozptyl chyby způsobený selháním zařízení ukazatele vrátit se na nulu, je-li vstup nulový.

4.2.17 DYNAMIC ERROR BAND: Spread or band of <output>-<amplitude> deviation when the <frequency> of a constant-amplitude sine wave is varied over a specified part of the frequency <spectrum>.

4.2.17 PÁSMO DYNAMICKÉ CHYBY: Rozptyl nebo pásmo odchylky výstupní amplitudy, když se frekvence sinusové vlny stálé amplitudy mění v určité části frekvenčního spektra.

4.2.18 FULL SCALE: Total interval over which an instrument operates.

4.2.18 PLNÝ ROZSAH: Celkový interval, v němž přístroj pracuje.

4.2.19 BANDWIDTH: Range of <frequencies> over which a given device operates to a required standard.

4.2.19 ŠÍŘKA PÁSMA: Rozsah frekvencí, v němž dané zařízení pracuje na požadované úrovni.

4.2.20 SCALE FACTOR: Ratio of real to analogue values.

4.2.20 MĚŘÍTKO: Poměr skutečných a analogových hodnot.

4.3 DEVICES AND COMPONENTS

4.3 ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI

4.3.1 CONTROL ELEMENT: Component required to produce the <manipulated variable> or the <actuating signal> in a control <system>.

4.3.1 ŘÍDICÍ ČLEN: Zařízení potřebné k vytváření akční veličiny nebo akčního signálu v regulované soustavě (řízeném systému).

4.3.2 AUTOMATIC CONTROLLER: Device that measures the error in a <feedback control system> and regulates the <power> needed to reduce or eliminate the error.

4.3.2 REGULÁTOR: Zařízení, které měří regulační odchylku řízení se zpětnou vazbou a reguluje výkon potřebný ke zmenšení nebo odstranění regulační odchylky.

4.3.3 FEEDBACK ELEMENT: Component that produces the <primary feedback> from a <controlled variable>.

4.3.3 ČLEN ZPĚTNÉ VAZBY: Zařízení, které vytváří signál hlavní zpětné vazby na základě regulované veličiny.

4.3.4 AUTOMATIC [FEEDBACK, CLOSEDLOOP] CONTROL SYSTEM: Any operable arrangement of one or more <automatic controllers> connected with one or more <processes>.

4.3.4 AUTOMATICKÝ ŔÍDICÍ SYSTÉM [SE ZPĚTNOU VAZBOU, S UZAVŘENOU SMYČKOU]: Každé použitelné uspořádání jednoho nebo několika automatických regulátorů souvisejících s jedním nebo několika procesy.

4.3.5 SERVOSYSTEM: <Feedback control system> in which the <reference input> is a function of time.

4.3.5 SERVOSYSTÉM: Automatický řídicí systém se zpětnou vazbou, u něhož je řídicí veličina funkcí času.

4.3.6 SERVOMECHANISM: <Servosystem> in which the <controlled variables> is a mechanical quantity.

4.3.6 SERVOMECHANISMUS: Servosystém, jehož regulovaná veličina je mechanickou veličinou.

4.3.7 REGULATOR: <Feedback control system> the primary concern of which is to keep the value of the <controlled variable> constant.

4.3.7 PŘÍMÝ REGULÁTOR: Řídicí systém se zpětnou vazbou (bez pomocného zdroje energie), který je určen hlavně k udržování stálé hodnoty regulované veličiny.

4.3.8 GOVERNOR: <Regulator> used to keep the speed of an <engine> constant.

4.3.8 REGULÁTOR RYCHLOSTI: Regulátor užívaný k udržování stálé rychlosti motoru.

4.3.9 ABSORBER: Device used to reduce the magnitude of a shock or <vibration>.

4.3.9 POHLCOVAČ: Zařízení užívané ke zmenšení amplitudy rázu nebo kmitání.

4.3.10 DAMPER: <Absorber> which operates by the dissipation of energy.

4.3.10 TLUMIČ: Pohlcovač, který je založený na rozptylu energie.

4.3.11 DETUNER: Device to modify the natural frequencies of a vibrating system.

4.3.11 MODULÁTOR: Zařízení ke změně vlastních frekvencí kmitající soustavy.

4.3.12 SNUBBER: Device used to increase the <stiffness> of an elastic <system> (usually by a large factor) whenever the <displacement> becomes larger than a specified amount.

4.3.12 OMEZOVAČ: Zařízení ke zvětšení tuhosti pružné soustavy (zpravidla o značnou hodnotu), je-li výchylka větší než stanovená hodnota.

4.3.13 VERNIER: Device used to interpolate between the graduations of a measuring scale.

4.3.13 NONIUS [VERNIER]: Zařízení užívané k interpolaci mezi délkami úseček na měřicí stupnici.

4.3.14 TRANSDUCER: Device for translating the changing magnitude of one kind of quantity into corresponding changes of another kind of quantity.

4.3.14 SNÍMAČ [PŘEVODNÍK]: Zařízení, které převádí měnící se veličinu jednoho druhu na měnící se veličinu jiného druhu.

4.3.15 DISPLACEMENT TRANSDUCER: <Transducer>, the <output> of which is proportional to its <displacement> <input>.

4.3.15 SNÍMAČ POSUVU: Snímač, jehož výstup je úměrný posuvu na vstupu.

4.3.16 VELOCITY TRANSDUCER: <Transducer>, the <output> of which is proportional to its <velocity> <input>.

4.3.16 SNÍMAČ RYCHLOSTI: Snímač, jehož výstup je úměrný rychlosti na vstupu.

4.3.17 ACCELEROMETER: <Transducer>, the <output> of which is proportional to its <acceleration> <input>.

4.3.17 AKCELEROMETR: Snímač, jehož výstup je úměrný zrychlení na vstupu.

4.3.18 STROBOSCOPE: Light source that can be adjusted to flash at a desired rate.

4.3.18 STROBOSKOP: Zdroj světla dávající záblesky s požadovanou frekvencí.

4.3.19 INTERFEROMETER: Optical device in which a <beam> of light is divided into two parts which travel different <paths> and recombine to form interference fringes.

4.3.19 INTERFEROMETR: Optický přístroj, v němž se rozkládá paprsek na dvě části, které se po projití rozdílných drah znovu skládají a vytvářejí interferenční proužky.

4.3.20 GROUND: Point in a circuit used as a common reference or datum point for measuring voltages.

4.3.20 ZEM [ZEMNÍCÍ BOD]: Bod elektrického obvodu, který je vztažným nebo nulovým bodem při měření napětí.

4.3.21 SENSOR: Device for sensing, selecting and transmitting of <signals> for control purposes.

4.3.21 SENZOR: Zařízení pro zjišťování, výběr a přenos signálů pro účely regulace.