Kapitola 6

Zpět na obsah

6 GENERAL TERMS USED IN MMS

6 OBECNÉ POJMY UŽÍVANÉ VE VMS

 

 

6.1 SCALAR [SCALAR QUANTITY]: Quantity that is specified by one real number.

6.1 SKALÁR: Veličina, která je určena jedním reálným číslem.

6.2 VECTOR: 1. Directed line segment. 2. Row or <column> matrix.

6.2 VEKTOR: 1.Orientovaná úsečka. 2.Řádková nebo sloupcová matice.

6.3 VECTOR QUANTITY: Quantity which in addition to being geometrically represented by a <vector> also adds in accordance with the parallelogram/triangle rule

6.3 VEKTOROVÁ VELIČINA: Veličina, kterou lze geometricky znázornit vektorem a která se dá skládat podle pravidla rovnoběžníku.

6.4 VECTOR FIELD: Region in which every point has a definite <vector> associated with it.

6.4 VEKTOROVÉ POLE: Oblast, v níž je každému bodu přiřazen určitý vektor.

6.5 VECTOR FUNCTION: Relationship which determines a <vector> for every particular value of a <scalar> parameter

6.5 VEKTOROVÁ FUNKCE: Vztah, který určuje vektor pro každou jednotlivou hodnotu skalárního parametru.

6.6 GRADIENT: <Vector> whose components along the axes of a rectangular <system> of coordinates at a given point are equal to the partial derivatives of a given <scalar> function of the coordinates.

6.6 GRADIENT: Vektor, jehož složky v osách pravoúhlé souřadnicové soustavy se rovnají parciálním derivacím dané skalární funkce souřadnic.

6.7 POTENTIAL: <Scalar> function whose <gradient> is the opposite <vector> to the vector of a given <vector field>.

6.7 POTENCIÁL: Skalární funkce, jejíž gradient je stejně velký jako vektor daného vektorového pole, avšak opačného směru.

6.8 VELOCITY HODOGRAPH: Locus of the arrowhead of the <velocity> <vectors> of a moving point, when all the vectors are drawn from a common origin.

6.8 HODOGRAF RYCHLOSTI: Geometrické místo koncových bodů vektorů rychlosti pohybujícího se bodu, které jsou vynášeny z jednoho bodu.

6.9 PEAKVALUE: Maximum value of a quantity during a given interval. Note: A <peak value> of an oscillating quantity is usually taken as the maximum deviation of that quantity from the mean value.

6.9 ŠPIČKOVÁ HODNOTA [PEAK]: Maximální hodnota veličiny v daném intervalu. Pozn.: U oscilující veličiny jde obvykle o maximální výchylku ze střední polohy.

6.10 MEAN-SQUARE VALUE: Average of the squared values of a function over a given interval.

6.10 STŘEDNÍ KVADRATICKÁ HODNOTA: Aritmetický průměr druhých mocnin funkčních hodnot v daném intervalu.

6.11 ROOT-MEAN-SQUARE [r.m.s.] VALUE: Square root of the <mean-square value>.

6.11 EFEKTIVNÍ HODNOTA: Druhá odmocnina střední kvadratické hodnoty.

6.12 TIME HISTORY: Magnitude of a quantity expressed as a function of time.

6.12 ČASOVÝ PRŮBĚH: Hodnota veličiny vyjádřená jako funkce času.

6.13 TIME CONSTANT [RELAXATION TIME]: Time taken by an exponentially decaying quantity to decrease in magnitude by a factor 1/e = 0.3679.

6.13 ČASOVÁ KONSTANTA: Čas potřebný k tomu, aby se hodnota exponenciálně ubývající veličiny zmenšila 1/e = 0,3679krát.

6.14 SIGNAL: Disturbance used to convey information.

6.14 SIGNÁL: Změna fyzikální veličiny sloužící k přenosu informace.

6.15 INPUT: Disturbance or <signal> applied to a <system>.

6.15 VSTUP: Porucha nebo signál vstupující do soustavy,

6.16 OUTPUT: Response of a <system> to an <input>.

6.16 VÝSTUP: Odezva soustavy na vstupní signál.

6.17 NOISE: Disturbance, generally of a random nature, which is imposed on the <output> due to effects not considered in the theoretical model.

6.17 ŠUM: Rušení výstupní veličiny, obecně náhodné povahy, vznikající v důsledku toho, že některé účinky nebyly vzaty v úvahu v teoretickém modelu.

6.18 ACTIVE DEVICE/ SYSTEM: <Device> or <system> with its own independent source of <power>.

6.18 AKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ/SOUSTAVA: Zařízení nebo soustava s vlastním nezávislým zdrojem energie.

6.19 PASSIVE DEVICE/ SYSTEM: <Device> whose <output> energy is supplied entirely through its <input>.

6.19 PASIVNÍ ZAŘÍZENÍ/SOUSTAVA: Zařízení, jehož vystupující energie je výhradně dána vstupující energií.

6.20 GENERALIZED COORDINATE: One of a set of independent variables which determine uniquely the configuration of a <system>.

6.20 ZOBECNĚNÁ SOUŘADNICE: Jedna z množiny nezávislých proměnných, které určují jednoznačně polohu soustavy.

6.21 SYSTEM: Entirety of components functioning as a whole.

6.21 SOUSTAVA (SYSTÉM): Souhrn částí fungujících jako jeden celek.

6.22 TECHNICAL SYSTEM: Practical realisation of a <system>.

6.22 TECHNICKÝ SYSTÉM: Praktická realizace soustavy.

6.23 MODEL: Idealised, usually simplified representation of a <system>.

6.23 MODEL: Idealizace soustavy obvykle zjednodušené.

6.24 DEVICE: <Machine> or machine component to perform one or more (simple) tasks.

6.24 ZAŘÍZENÍ: Stroj nebo strojní část vykonávající jeden nebo několik (jednoduchých) úkolů.

6.25 PROCESS: Any change of a <system> and/or its behaviour with respect to time.

6.25 PROCES: Jakákoli časová změna soustavy nebo jejího chování.

6.26 PHYSICAL MODEL: <Model> in which physical properties are considered.

6.26 FYZIKÁLNÍ MODEL: Model, u něhož se berou v úvahu fyzikální vlastnosti.

6.27 SCALE MODEL: <Physical> model in which similarity laws related to the original are considered.

6.27 MODEL V MĚŘÍTKU: Fyzikální model, u něhož jsou vzaty v úvahu zákony podobnosti vztažené na původní model.

6.28 MATHEMATICAL MODEL: Set of mathematical equations describing the physical properties of a <system>.

6.28 MATEMATICKÝ MODEL: Soubor rovnic popisujících fyzikální vlastnosti soustavy.

6.29 MECHANICAL MODEL: <Physical model> in which only the mechanical properties are considered.

6.29 MECHANICKÝ MODEL: Fyzikální model, u něhož se berou v úvahu jen mechanické vlastnosti.

6.30 DISCRETE MODEL: <Model> described by a finite number of ordinary (differential) equations.

6.30 DISKRÉTNÍ MODEL: Model popsaný konečným počtem obyčejných (diferenciálních) rovnic.

6.31 CONTINUOUS MODEL: <Model> described by a finite number of partial differential or integral equations.

6.31 SPOJITÝ MODEL: Model popsaný konečným počtem parciálních diferenciálních nebo integrálních rovnic.

6.32 HYBRID MODEL: <Mechanical model> consisting of both <discrete> and <continuous> model elements.

6.32 HYBRIDNÍ MODEL: Mechanický model sestávající z diskrétních a kontinuálních prvků.