Kapitola 12

Zpět na obsah

12 GEARING

12 OZUBENÍ

 

 

12.1 ADDENDUM, (WORKING): Radial distance between the <tip circle> and the <pitch circle>.

12.1 VÝŠKA HLAVY ZUBU: Radiální vzdálenost mezi vrcholovou kružnicí a roztečnou kružnicí.

12.2 ANGLE, HELIX: Acute angle between the tangent to a <helix> and the <straight-linear generatrix> of the cylinder on which it lies.

12.2 ÚHEL SKLONU: Ostrý úhel mezi tečnou k šroubovici a povrchovou přímkou válce, na níž leží.

12.3 ANGLE, LEAD: Acute angle between the tangent to a helix and a plane perpendicular to the axis of the cylinder on which it lies.

12.3 ÚHEL STOUPÁNÍ: Ostrý úhel mezi tečnou ke šroubovici a rovinou kolmou na osu válce, na němž leží.

12.4 ANGLE, PITCH CONE: Angle between the <gear axis> and the <generatrix> of it <pitch cone> of the <bevel gear>.

12.4 ÚHEL ROZTEČNÉHO KUŽELE: Úhel mezi osou kuželového ozubeného kola a povrchovou přímkou roztečného kužele.

12.5 ANGLE, PRESSURE: Acute angle between a tangent to the profile and a line perpendicular to the <reference circle> at the point, where the profile cuts the reference circle.

12.5 ÚHEL TLAKU: Ostrý úhel mezi tečnou profilu a normálou referenční plochy v průniku profilu a referenční plochy.

12.6 ANGLE, REFERENCE CONE: Angle between the gear axis and the generatrix of it <reference cone> of the bevel gear.

12.6 ÚHEL REFERENČNÍHO KUŽELE: Úhel mezi osou kuželového ozubeného kola a povrchovou přímkou referenčního kužele.

12.7 ANGLE, ROOT CONE: Of the two supplementary angles between the generatrix of a <root cone> and the gear axis: that one on the outside of which are the <gear teeth>.

12.7 ÚHEL PATNÍHO KUŽELE: Úhel mezi osou kuželového kola a povrchovou přímkou patního kužele.

12.8 ANGLE, SHAFT: Angle supplementing to 180° the angle between the vectors of <angular velocity> of <gears> in <gear pair>.

12.8 ÚHEL OS: Úhel, který doplňuje na 180° úhel mezi vektory úhlových rychlostí zabírajících ozubených kol.

12.9 ANGLE, SPIRAL: Angle in a <spiral bevel gear> at the <reference cone distance> between the <theoretical tooth trace> and a generatrix of the <similar type coaxial surface> to which the theoretical tooth trace belongs.

12.9 ÚHEL SPIRÁLY: Úhel sklonu zakřivených zubů spirálového kuželového ozubeného kola.

12.10 ANGLE, TIP CONE: Of the two supplementary angles between the generatrix of a <tip cone> and the gear axis: that one on the inside of which are the gear teeth.

12.10 ÚHEL VRCHOLOVÉHO KUŽELE: Úhel mezi osou kuželového kola a povrchovou přímkou hlavového kužele.

12.11 ANGLE OF TRANSMISSION, TRANSVERSE: Angle through which the gear rotates between the beginning and ending of the contact on the <transverse tooth profile>.

12.11 ÚHEL ZÁBĚRU: Úhel, o nějž se ozubené kolo otočí mezi začátkem a koncem styku zabírajících zubových profilů.

12.12 APEX, REFERENCE CONE: Apex of the reference cone of a bevel gear.

12.12 VRCHOL REFERENČNÍHO KUŽELE: Vrchol referenčního kužele kuželového kola.

12.13 AXIS, GEAR: Geometrical rotation axis of a gear in the gear pair.

12.13 OSA OZUBENÉHO KOLA: Osa otáčení ozubeného kola.

12.14 AXIS OF A GEAR PAIR, INSTANTANEOUS: 1. In a gear pair with parallel axes or in gear pair with intersecting axes, the imaginary line around which occurs the relative instantaneous rotation of a gear in relation to its <mating gear>. 2. In a crossed axes gear pair the imaginary line around which occurs the relative instantaneous helical movement of a gear in relation to its mating gear.

12.14 OKAMŽITÁ OSA OZUBENÉHO SOUKOLÍ: 1. U dvojice kol s rovnoběžnými nebo různoběžnými osami myšlená přímka, kolem níž dochází k okamžitému relativnímu otáčení zabírajících kol v záběru. 2. U dvojice kol s mimoběžnými osami osa okamžitého relativního šroubového pohybu zabírajících kol.

12.15 AXIS OF A MESHING: In a gear pair, straight line immovable relatively to gear axes which all <contact normals> intersect when interaction of <conjugate surfaces> of gear teeth takes place

12.15 ZÁBĚROVÁ PŘÍMKA: Nehybná přímka, kterou protínají normály ve všech bodech styku zabírajících povrchů zubů.

12.16 AXIS, WORM: Geometrical rotation axis of a <worm> in the <worm gear pair>.

12.16 OSA ŠNEKU: Osa otáčení šneku v šnekovém převodu.

12.17 AXODE [AXOIDAL SURFACE] OF A GEAR: Each of surfaces (cylindrical, conical or hyperboloidal), described by <instantaneous axis of a gear pair> in relative <motion> of gears in a gear pair, concerning to the given gear.

12.17 AXOID OZUBENÉHO KOLA: Přímková plocha (válcová, kuželová, hyperbolická) opisovaná okamžitou osou soukolí za relativního pohybu kol ve vztažných soustavách kol.

12.18 BACKLASH, CIRCUMFERENTIAL: Maximum length of arc of the pitch circle through which a gear can be rotated when the mating gear is fixed.

12.18 OBVODOVÁ VŮLE: Největší délka oblouku roztečné kružnice, o kterou se může pootočit jedno kolo vzhledem k upevněnému druhému kolu.

12.19 BODY, GEAR: Part of a gear which together with gear teeth forms a gear.

12.19 TĚLESO OZUBENÉHO KOLA: Část kola, které nese ozubení.

12.20 CARRIER, PLANET: <Link> of an <epicyclic gear train> on which gear axles are arranged.

12.20 UNÁŠEČ SATELITŮ: Člen epicykloidálního ozubeného převodu, na němž jsou uložena planetová kola.

12.21 CHORD, CONSTANT: In an <involute cylindrical gear> the shortest distance between two <lines of contact> of the flanks of the tooth of gear with those of its <basic rack>, when two teeth are symmetrically superimposed.

12.21 TĚTIVA KONSTANTNÍ: Nejkratší vzdálenost mezi dvěma přímkami styku boků zubů evolventního ozubení ležících na roztečné ploše. Délka tětivy je stálá pro všechna kola, která mají stejný základní ozubený hřeben.

12.22 CIRCLE, BASE: Circle of which development is transverse tooth profile of<involute cylindrical gear>.

12.22 KRUŽNICE ZÁKLADNÍ: Kružnice, po níž odvalováním přímky vzniká profil zubu evolventního čelního soukolí.

12.23 CIRCLE, PITCH: Line of intersection of the <pitch cylinder> by a plane perpendicular to the gear axis.

12.23 ROZTEČNÁ KRUŽNICE: Průnik roztečného válce s rovinou kolmou k ose kola.

12.24 CIRCLE, REFERENCE: Line of intersection of the <reference cylinder> by a plane perpendicular to the gear axis.

12.24 KRUŽNICE REFERENČNÍ: Průnik referenčního válce s rovinou kolmou k ose kola.

12.25 CIRCLE, ROOT: For <cylindrical> gears the line of intersection of the <root cylinder> by a plane perpendicular to the gear axis. 2. For bevel gears the line of intersection of the root cone with the <reference back cone>.

12.25 KRUŽNICE PATNÍ: 1. Průnik patního válce s rovinou kolmou k ose kola u válcových kol. 2. Průnik patního kužele s referenčním doplňkovým kuželem u kuželových kol.

12.26 CIRCLE, TIP: 1. For cylindrical gears the line of intersection of the <tip cylinder> by a plane perpendicular to the gear axis. 2. For bevel gears the line of intersection the tip cone with the reference back cone.

12.26 KRUŽNICE HLAVOVÁ: 1. Průnik hlavového válce s rovinou kolmou k ose kola u čelních kol. 2. Průnik hlavového kužele s referenčním doplňkovým kuželem u kuželových kol.

12.27 CLEARANCE, BOTTOM: Distance on the <line of centres>, between the <root surface> of a gear and the <tip surface> of the mating gear.

12.27 VŮLE PATNÍ: Vzdálenost mezi patní kružnicí kola a hlavovou kružnicí zabírajícího kola.

12.28 COEFFICIENT, ADDENDUM MODIFICATION: Quotient of the <addendum modification>, expressed in millimeters, by the <module>, or the product of the addendum modification expressed in inches, by the <diametral pitch>.

12.28 SOUČINITEL OPRAVENÉ VÝŠKY HLAVY ZUBU: Podíl opravy výšky hlavy zubu v milimetrech a modulu nebo součin opravy výšky hlavy zubu v palcích a průměrové rozteče.

12.29 COEFFICIENT, CENTRE DISTANCE MODIFICATION: Quotient of the difference, expressed in millimeters, between <centre distance> and <reference centre distance> by the module, or the product of this difference, expressed in inches, by the diametral pitch.

12.29 SOUČINITEL OPRAVENÉ VZDÁLENOSTI STŘEDŮ: Podíl rozdílu mezi vzdáleností os a referenční vzdáleností os v milimetrech a modulu nebo součin tohoto rozdílu v palcích a průměrové rozteče.

12.30 COG [PIN]: Gear teeth of one of gears of <lantern gear pair>, made as cylindrical rollers of definite diameter.

12.30 ČEP OZUBENÍ: Zub ve tvaru válcového čepu u cévového ozubení.

12.31 CONE, GENERATING: Imaginary conical surface containing cutting edges of a tool or formed at their motion enveloping of which in relative motion is the required <thread flank> of the worm being cut.

12.31 KUŽEL VÝROBNÍ: Myšlená kuželová plocha, v níž se při výrobě šroubu nachází ostří nástroje nebo vznikající při odvalování nástroje obrábějícího bok šroubu.

12.32 CONE, PITCH: <Pitch surface> of a bevel gear in a gear pair with intersecting axes.

12.32 KUŽEL ROZTEČNÝ: Roztečná plocha kuželových ozubených kol s různoběžnými osami.

12.33 CONE, REFERENCE: <Reference surface> of a bevel gear in a gear pair with intersecting axes.

12.33 KUŽEL REFERENČNÍ: Referenční plocha kuželových ozubených kol s různoběžnými osami.

12.34 CONE, (REFERENCE) BACK: In a bevel gear, cone of which generatrix are perpendicular to those of the reference cone, at those ends of the gear teeth remote from the <reference cone apex>.

12.34 KUŽEL DOPLŇKOVÝ: Kužel, jehož povrchové přímky jsou kolmé na povrchové přímky referenčního kužele kuželového ozubeného kola.

12.35 CONE, ROOT: Root surface of a bevel gear.

12.35 KUŽEL PATNÍ: Patní plocha kuželového kola.

12.36 CONE, TIP: Tip surface of a bevel gear.

12.36 KUŽEL HLAVOVÝ: Hlavová plocha kuželového kola.

12.37 CONVOLUTE: 1. Curve which is a generatrix of a developing surface. 2. Single-curved surface generated by a straightlinear generatrix moving such that is always tangent to a double-curved line.

12.37 KONVOLUTA: 1. Křivka, která vytváří rozvinutelnou plochu. 2. Plocha s jednou křivostí vytvářená přímkou, která je tečnou prostorové křivky.

12.38 CYCLOID: Plane curve described by a point on a circle which rolls without slip on a fixed straight line.

12.38 CYKLOIDA: Rovinná křivka opsaná bodem na kružnici, která se valí bez smýkání po nehybné přímce.

12.39 CYLINDER, BASE: <Coaxial surface> of involute cylindrical gear, whose <transverse plane> is the <base circle>.

12.39 VÁLEC ZÁKLADNÍ: Koaxiální válcová plocha čelního ozubeného kola s evolventním ozubením, jejíž průnik s příčnou rovinou je základní kružnice.

12.40 CYLINDER, PITCH: Pitch surface of a cylindrical gear in a gear pair with parallel axes.

12.40 VÁLEC ROZTEČNÝ: Roztečná plocha čelních ozubených kol s rovnoběžnými osami.

12.41 CYLINDER, REFERENCE: Reference surface of a cylindrical gear in a gear pair with parallel axes.

12.41 VÁLEC REFERENČNÍ: Referenční plocha kola s čelním ozubením.

12.42 CYLINDER, ROOT: Root surface of a cylindrical gear.

12.42 VÁLEC PATNÍ: Patní plocha kol s čelním ozubením.

12.43 CYLINDER, TIP: Tip surface of a cylindrical gear.

12.43 VÁLEC HLAVOVÝ: Hlavová plocha kol s čelním ozubením.

12.44 DEDENDUM, (WORKING): Radial distance between the <root circle> and the pitch circle.

12.44 VÝŠKA PATY ZUBU: Radiální vzdálenost mezi patní a roztečnou kružnicí.

12.45 DIAMETER, BASE: Diameter of the base circle of involute cylindrical gear.

12.45 PRŮMĚR ZÁKLADNÍ: Průměr základní kružnice evolventního čelního kola.

12.46 DIAMETER, PITCH: Diameter of the pitch circle.

12.46 PRŮMĚR ROZTEČNÝ: Průměr roztečné kružnice.

12.47 DIAMETER, REFERENCE: Diameter of the reference circle.

12.47 PRŮMĚR REFERENČNÍ: Průměr referenční kružnice.

12.48 DISTANCE, CENTRE: Distance between the axes of gears, in gear pair with parallel axes or in crossed axes gear pair along the line of centres.

12.48 VZDÁLENOST OS: Nejkratší příčka os ozubených kol soukolí.

12.49 DISTANCE OVER PINS: Distance between the surfaces of two cylindrical rolls (balls) along the common normal to the surfaces tangent to the <usable flanks>

12.49 VZDÁLENOST MĚŘENÁ PŘES VÁLEČKY: Vzdálenost mezi povrchy dvou válečků (kuliček), které přiloženy k bokům dvou sousedních zubů ve směru společné normály.

12.50 DISTANCE, (REFERENCE) CENTRE: Half sum of <reference diameters> of two gears of an <external gear pair> (or half difference of the reference diameters of two gears of an <internal gear pair>).

12.50 REFERENČNÍ VZDÁLENOST OS: Poloviční součet referenčních průměrů dvou kol s vnějším ozubením (nebo poloviční rozdíl referenčních průměrů dvou kol s vnitřním ozubením.

12.51 DISTANCE, (REFERENCE) CONE: In a bevel gear, the distance along the generatrix of the reference cone from the reference cone apex to intersection with generatrix of reference back cone.

12.51 DÉLKA REFERENČNÍHO KUŽELE: Délka povrchové přímky referenčního kužele mezi vrcholem a průnikem s doplňkovým kuželem.

12.52 EPICYCLOID: Plane curve described by a point on a circle which rolls without slip on the outside of a fixed circle.

12.52 EPICYKLOIDA: Rovinná křivka opsaná bodem na kružnici, která se valí bez smýkání po vnějšku nehybné kružnice.

12.53 EVOLUTE: For a given plane curve it is the geometrical place of the centres of its curvature.

12.53 EVOLUTA: Geometrické místo středů křivosti dané rovinné křivky.

12.54 FACEWIDTH: Width over toothed part of a gear measured along a straight-linear generatrix of the reference cylinder.

12.54 ŠÍŘKA ZUBU: Šířka ozubení měřená podél povrchové přímky referenčního válce.

12.55 FILLET, (TOOTH): That portion of the <tooth> (or thread) <flank> between the usable flank and the bottom of the <tooth> (or <thread>) <spaces>.

12.55 PATNÍ PŘECHODOVÉ ZAOBLENÍ: Část zubu (závitu) mezi použitelným bokem zubu a spodkem mezery mezi zuby (nebo závity).

12.56 FLANK, ACTIVE: That portion of the tooth flank of a gear which contacts the tooth flanks of a mating gear.

12.56 BOK AKTIVNÍ: Ta část boku zubu kola, která je ve styku s bokem zubu zabírajícího kola.

12.57 FLANK, NOMINAL: Usable flank of a gear or surface obtained as a result of its modification from which errors of the surface are counted out.

12.57 BOK NOMINÁLNÍ: Využitelný bok zubu kola modifikovaný odpočítáním povrchových chyb.

12.58 FLANK, RIGHT [LEFT]: For an observer looking from that side of the gear conventionally chosen as a reference side: that one of the two tooth flanks which is on the right (or on the left) of the gear tooth, when seen with its tip upwards.

12.58 BOK PRAVÝ [LEVÝ]: Z pohledu ze zvolené strany na zub směřující vzhůru bok na pravé (levé) straně.

12.59 FLANK, TOOTH [THREAD]: Each of two surfaces, providing, when they interact, given <gear ratio> parts of which are used for <tooth meshing>.

12.59 BOK ZUBU: Každá z ploch povrchu zubu mezi hlavovou a patní plochou, které když jsou ve styku, určují převodový poměr ozubení.

12.60 FLANK, USABLE: Largest portion of the tooth (or thread) flank of an individual gear (or worm) which may be used as <active flank>.

12.60 VYUŽITELNÝ BOK: Oblast boku zubu (závitu) bez ve výrobě provedených zaoblení, který může být aktivním bokem.

12.61 FLANKS, CORRESPONDING: Of the gear teeth of which tooth flanks are all <right flanks> or all <left flanks>.

12.61 BOKY STEJNOJMENNÉ: Všechny pravé nebo všechny levé boky zubů kola.

12.62 GEAR, BIEQUIVALENT CYLINDRICAL: Involute cylindrical gear whose tooth dimensions and shape in the <principal plane> practically identical to the tooth dimensions and shape of bevel gear with <straight teeth> or <spiral teeth> in the section normal to the middle theoretical tooth trace.

12.62 NÁHRADNÍ ČELNÍ OZUBENÉ KOLO: Evolventní čelní ozubení, jehož zuby mají rozměry a tvar v hlavní rovině přibližně stejné jako zuby kuželového kola s přímými nebo spirálovými zuby v rozvinutí doplňkového kužele.

12.63 GEAR, CONTRATE [FACE]: 1. <Crown gear> with the gear teeth whose tip surface and root surface are the flats. 2. Bevel gear or <hypoid gear> with <tip cone angle> and <root cone angle> of 90_.

12.63 KUŽELOVÉ KOLO ROVINNÉ: Kuželové kolo, jehož hlavové a patní plochy jsou rovinné (zuby mají konstantní výšku).

12.64 GEAR, CROWN: Bevel gear with a <reference cone angle> of 90_.

12.64 KUŽELOVÉ KOLO ČELNÍ: Kuželové kolo s úhlem referenčního kužele 90o.

12.65 GEAR, CYCLOIDAL: Gear whose tooth profiles are cycloidal curves, exact or approximate.

12.65 CYKLOIDNÍ OZUBENÉ KOLO: Kolo, jehož zubové profily jsou přesně nebo přibližně cykloidy.

12.66 GEAR, DOUBLEENVELOPING [GLOBOIDAL] WORM: Gear of which tooth flanks are capable of line contact with those of an <enveloping worm>, when meshed together with crossed axes.

12.66 GLOBOIDNÍ KOLO V ZÁBĚRU S [GLOBOIDNÍM] ŠNEKEM: Ozubené kolo, jehož referenční plocha je globoid a které může v případě mimoběžných os být v záběru se šnekem.

12.67 GEAR, DRIVEN: Gear, one of a pair, to which mating gear transmits motion.

12.67 HNANÉ KOLO: Kolo ozubeného převodu, na něž je přenášen pohyb.

12.68 GEAR, DRIVING: Gear, one of a pair, which transmits motion to a mating gear.

12.68 HNACÍ KOLO: Kolo ozubeného převodu, na něž zavádí pohyb a moment.

12.69 GEAR, EQUIVALENT [VIRTUAL] BEVEL: Each of gears of <equivalent bevel gear pair>.

12.69 KOLO NÁHRADNÍ [EKVIVALENTNÍ] KUŽELOVÉ: Ozubené kolo náhradní (ekvivalentní) dvojice kuželových kol.

12.70 GEAR, EQUIVALENT [VIRTUAL] CYLINDRICAL: Each of gears of <equivalent cylindrical gear pair>.

12.70 KOLO NÁHRADNÍ [EKVIVALENTNÍ] ČELNÍ: Ozubené kolo náhradní (ekvivalentní) dvojice čelních kol.

12.71 GEAR, EQUIVALENT SPUR: Involute cylindrical gear, of which tooth dimensions and shape in transverse plane approximately coincide with tooth dimensions and shape of <helical gear> in the plane normal to the theoretical tooth trace, equidistant from unlike theoretical tooth traces and located on the same with them similar type coaxial surface.

12.71 KOLO NÁHRADNÍ [EKVIVALENTNÍ] S PŘÍMÝMI ZUBY: Čelní evolventní kolo, jehož zuby mají rozměry přibližně stejné jako šikmé zuby šroubového kola v rovině normálového řezu.

12.72 GEAR, EXTERNAL: Gear of which tip surface is external to the root surface.

12.72 VNĚJŠÍ OZUBENÍ: Ozubení, jehož hlavová plocha je vně patní plochy.

12.73 GEAR, FLEXIBLE: Gear of the <wave gear train> with flexible <tooth ring>, deformed when the process of transfer of the motion takes place.

12.73 OHEBNÉ OZUBENÍ: Ohebný ozubený kroužek vlnového ozubeného převodu, který se deformuje při přenosu pohybu.

12.74 GEAR, INTERNAL: Gear of which tip surface is internal to the root surface.

12.74 VNITŘNÍ OZUBENÍ: Ozubení, jehož hlavová plocha je uvnitř patní plochy.

12.75 GEAR, INVOLUTE CYLINDRICAL: Cylindrical gear of which every <usable profile> is an arc of an <involute to a circle>.

12.75 KOLO ČELNÍ EVOLVENTNÍ: Čelní kolo, jehož využitelný profil zubu tvoří oblouk evolventy kružnice.

12.76 GEAR, LANTERN: Gear of which the gear teeth are cylindrical <cogs> with axes parallel to the gear axis.

12.76 CÉVOVÉ OZUBENÍ: Ozubení kola, jehož zuby jsou válcové čepy s osami rovnoběžnými s osou kola.

12.77 GEAR, MATING: Either one of the two gears in a gear pair providing a constant <transmission ratio>.

12.77 KOLA V ZÁBĚRU: Každé z dvou kol stálého ozubeného převodu.

12.78 GEAR, OCTOID [QUASYINVOLUTE BEVEL]: Bevel gear defined from a crown gear with plane flanks.

12.78 KUŽELOVÉ KOLO S OKTOIDNÍM OZUBENÍM: Kuželové kolo odvozené z korunového kola s rovinnými boky.

12.79 GEAR (OF A GEAR), GENERATING: Imaginary gear of which tooth flanks are <generating surfaces>.

12.79 KOLO VÝROBNÍ: Myšlené ozubené kolo, jehož boky zubů jsou obráběcí plochy.

12.80 GEAR, RIGID: Gear of the wave gear train with rigid tooth ring having internal gear teeth.

12.80 KOLO TUHÉ: Kolo vlnového ozubeného převodu s tuhým kroužkem s vnitřním ozubením.

12.81 GEAR, RING: In an epicyclic gear train, the extreme gear with internal gear teeth.

12.81 KOLO PRSTENCOVÉ (KORUNOVÉ): Vnější kolo planetového převodu s vnitřním ozubením.

12.82 GEAR, SKEW BEVEL: Bevel gear theoretical tooth traces of which at the development of reference cone are straight lines, tangent to concentric circle.

12.82 KOLO KUŽELOVÉ SE ŠIKMÝMI ZUBY: Kuželové kolo, jehož teoretické bokové přímky na rozvinutém referenčním kuželu jsou tečnami k soustředné kružnici.

12.83 GEAR, SPIRAL BEVEL: 1. Bevel gear of which theoretical tooth traces on the development of reference surface are curve lines different from straight line ones. 2. Bevel gear with spiral teeth.

12.83 KUŽELOVÉ KOLO SE SPIRÁLOVÝM OZUBENÍM: 1. Kuželové ozubené kol, jehož stopy zubů na rozvinutém referenčním kuželu jsou křivočaré. 2. Kuželové kolo se spirálovými zuby.

12.84 GEAR, SPIRAL CYLINDRICAL: 1. Cylindrical gear of which theoretical tooth traces on the development of reference surface are curve lines different from straight line ones. 2. Cylindrical gear with spiral teeth.

12.84 KOLO SPIRÁLNÍ ČELNÍ: 1. Čelní ozubené kolo, jehož teoretické stopy zubů na rozvinuté referenční ploše jsou zakřivené. 2. Čelní ozubená kola se spirálovými zuby.

12.85 GEAR, SPIROID: Gear of the <spiroid gear pair>.

12.85 KOLO SPIROIDNÍ: Kolo spiroidního soukolí.

12.86 GEAR, STRAIGHT BEVEL: 1. Bevel gear of which theoretical tooth traces are straight-linear generatrix of the reference cone. 2. Bevel gear with straight teeth.

12.86 KUŽELOVÉ KOLO S PŘÍMÝMI ZUBY: 1. Kuželové kolo, jehož teoretické povrchové přímky zubů se shodují s povrchovými přímkami referenčního kužele. 2. Kuželové kolo s přímými zuby.

12.87 GEAR, SUN: In an epicyclic gear train, the extreme gear with external teeth.

12.87 KOLO CENTRÁLNÍ: Kolo planetového převodu, kolem něhož obíhají planetová kola.

12.88 GEAR,-X: Involute cylindrical gear of which <addendum modification coefficient> is different from zero.

12.88 ZUB KORIGOVANÝ: Zub evolventního ozubení čelního kola se součinitelem opravené výšky hlavy různém od nuly.

12.89 GEAR, X-ZERO: Involute cylindrical gear of which addendum modification coefficient is equal to zero.

12.89 ZUB NEKORIGOVANÝ: Zub evolventního ozubení čelního kola s nulovým součinitelem opravené výšky hlavy.

12.90 GEAR, ZEROL BEVEL: Bevel gear with <circular teeth> which <spiral angle> at one of points of theoretical tooth traces is equal to zero.

12.90 KUŽELOVÉ KOLO ZEROL: Kuželové kolo se zakřivenými zuby, u něhož uprostřed šířky zubu je úhel sklonu nulový.

12.91 GENERATION: Cutting process used to produced a predetermined tooth (or thread) profile as the result of accurately controlled relative rolling between the cutter and gear blank.

12.91 VÝROBA: Obrábění při předepsaném relativním odvalování nástroje a polotovaru kola, jehož výsledkem je daný profil zubu (závitu).

12.92 GENERATRIX: Imaginary line which is capable of producing the tooth (or thread) flank by the process of <generation>.

12.92 TVOŘÍCÍ KŘIVKA: Myšlená křivka, která vytváří bok zubu (nebo závitu).

12.93 GENERATRIX, STRAIGHT-LINEAR: Imaginary straight line which is capable of producing the tooth (or thread) flank by the process of generation.

12.93 POVRCHOVÁ PŘÍMKA: Přímka, která vytváří bok zubu (nebo závitu).

12.94 GLOBOID: Line having the shape of a curve everywhere equidistant from a fixed point.

12.94 GLOBOID: Rotační těleso, jehož povrch tvoří plocha, která vzniká rotací kruhového oblouku kolem osy ležící v rovině oblouku.

12.95 HEIGHT, CONSTANT CHORD: Radial distance between the mid-point of the <constant chord> and the tip of the gear tooth.

12.95 VÝŠKA NAD KONSTANTNÍ TĚTIVOU: Radiální vzdálenost středu konstantní tětivy a hlavy zubu.

12.96 HELICOID: Helical surface of the constant <circular pitch>.

12.96 ŠROUBOVÁ PLOCHA: Šroubová plocha nad základní referenční kružnicí.

12.97 HELICOID, INVOLUTE: Surface generated by a straight-linear generatrix inclined at a constant angle to the axis of a cylinder of revolution (<base cylinder>) and rolling without slip on the surface of that cylinder.

12.97 ŠROUBOVÁ PLOCHA ROZVINUTELNÁ: Plocha vytvářená přímkou svírající s osou základního válce stálý úhel a odvalující se bez smýkání po povrchu tohoto válce.

12.98 HELICOID, SPHERICAL INVOLUTE: Surface generated by a straight-linear generatrix inclined at a constant angle to the axis of a cone of revolution and rolling without slip on the surface of that cone.

12.98 ŠROUBOVÁ PLOCHA ROZVINUTELNÁ SFÉRICKÁ: Plocha vytvářená přímkou svírající s osou rotačního kužele stálý úhel a odvalující se bez smýkání po povrchu tohoto kužele.

12.99 HELIX: On a cylinder of revolution, a curve of which tangents are inclined at a constant angle to the axis of the cylinder.

12.99 ŠROUBOVICE: Křivka na rotační kuželové ploše, jejíž tečny svírají s její osou stálý úhel.

12.100 HYPERBOLOID, SINGLE-SPACE ROTATION: Non closed central ruled surface of revolution generated by rotation of a hyperbola (the generatrix) about the hyperboloid axis of symmetry which does not intersect with its surface.

12.100 HYPERBOLOID JEDNODÍLNÝ: Otevřená rotační plocha vzniklá rotací hyperboly kolem osy symetrie, která ji neprotíná.

12.101 HYPOCYCLOID: Plane curve described by a point on a circle which rolls without slip on the inside of a fixed circle.

12.101 HYPOCYKLOIDA: Rovinná křivka opisovaná bodem kružnice, která se valí bez smýkání uvnitř nehybné kružnice

12.102 INVOLUTE: 1. Plane curve described by a point on a straight line which rolls without slip on a fixed curve named the <evolute>. 2. Plane curve which is a development relative to the evolute.

12.102 EVOLVENTA: 1.Rovinná křivka opisovaná bodem přímky, která se valí bez smýkání po nehybné křivce zvané evoluta. 2. Rovinná křivka, která je odvinutím evoluty.

12.103 INVOLUTE, SPHERICAL: On the surface of a sphere, the curve described by a point on a great (generating) circle which moves over the sphere by rolling without slip on a fixed small(base) circle of the sphere.

12.103 EVOLVENTA SFÉRICKÁ: Sférická křivka opisovaná bodem povrchové přímky kužele při jeho rozvinování do roviny.

12.104 INVOLUTE TO A CIRCLE: Plane curve described by a point on a straight line which rolls without slip on a fixed circle.

12.104 EVOLVENTA KRUŽNICE: Rovinná křivka opisovaná bodem přímky, která se valí bez smýkání po nehybné kružnici.

12.105 LEAD OF A TOOTH [THREAD] HELIX: Distance between two consecutive intersections of a helix by a straight-linear generatrix of the cylinder on which it lies.

12.105 STOUPÁNÍ ŠROUBOVICE: Vzdálenost mezi dvěma průsečíky šroubovice s povrchovou přímkou válce, na němž leží.

12.106 LENGTH, BASE TANGENT: Distance between two parallel planes tangent to the outer flanks of a number of consecutive teeth (for external gear) or tooth spaces (for internal gear).

12.106 VZDÁLENOST ZUBŮ: Vzdálenost mezi rovnoběžnými tečnými rovinami vnějších boků po sobě následujících zubů (pro vnější ozubení) nebo mezer mezi zuby (pro vnitřní ozubení).

12.107 LENGTH OF PATH OF CONTACT: Distance along the line of action between the tip circle of the <driven gear> and tip circle of the <driving gear>.

12.107 DÉLKA ZÁBĚROVÉ ÚSEČKY: Vzdálenost měřená podél záběrové přímky mezi hlavovou kružnicí hnaného kola a hlavovou kružnicí hnacího kola.

12.108 LENGTH, OVERLAP: Length equal to the product of the face width and the tangent of the base helix angle.

12.108 PŘESAH: Oblouk měřený po roztečné kružnici čelního kola se šikmým ozubením mezi osovými rovinami, které obsahují počátky (případně konce) profilů boků.

12.109 LINE OF ACTION, TRANSVERSE: Common normal to two transverse tooth profiles of the mating gears at their <point of contact>.

12.109 ZÁBĚROVÁ PŘÍMKA: Společná normála zabírajících zubových profilů v bodě styku.

12.110 LINE OF CENTRES: Straight line, perpendicular to both axes between the centres of the pitch circle.

12.110 PŘÍMKA STŘEDŮ: Přímka kolmá na osy kol procházející středy jejich roztečných kružnic.

12.111 LINE, DATUM: Line of intersection of the datum plane with the plane of the basic rack tooth profile in relation to which the dimensions of the teeth are specified.

12.111 REFERENČNÍ ČÁRA: Průsečnice referenční roviny s rovinou profilu zubu základního hřebene, na níž se určuje tloušťka zubu.

12.112 LINE OF TEETH CONTACT, COMMON: In the tooth meshing, imaginary line, which consecutively coincides with <contact lines> of tooth flanks of interacting gear teeth of the gear pair.

12.112 PŘÍMKA DOTYKOVÁ SPOLEČNÁ: Přímka, v niž se dotýkají profily zabírajících zubů soukolí.

12.113 LINE, PITCH: Line of intersecting of tooth (or thread) flank with pitch surface.

12.113 ČÁRA ROZTEČNÁ: Průsečnice boku zubu s roztečnou plochou.

12.114 LINK, TOOTHED: Link, having projections (teeth) for transmission of motion by interaction with projections of another <toothed link>.

12.114 ČLEN OZUBENÝ: Člen mechanismu s ozubením, určeným k záběru s ozubením jiného členu.

12.115 MECHANISM, GEAR AND CAM: System containing a <toothed mechanism> connected parallel to the <cam mechanism>.

12.115 MECHANISMUS VAČKOVÝ S OZUBENÍM: Mechanismus, obsahující vačku a nejméně dva členy mající ozubení v záběru.

12.116 MECHANISM, GEAR AND GENEVA CROSS: System containing a toothed mechanism connected parallel to <Geneva mechanism> and transforming continuous rotate motion of <input link> into one-sided irregular motion of <output link> with smooth change of its velocity.

12.116 MECHANISMUS S OZUBENÍM A MALTÉZSKÝM KŘÍŽEM: Mechanismus, v němž je ozubený převod a maltézský kříž. Např. mechanismus transformující spojitý rotační pohyb na přerušovaný pohyb se spojitým průběhem rychlosti.

12.117 MECHANISM, GEAR CRANK-AND-ROCKER: System containing the interacting between themselves toothed mechanism and <crank-and-rocker mechanism>.

12.117 MECHANISMUS S OZUBENÍM A VAHADLEM: Mechanismus, v němž je ozubený převod, klika a vahadlo.

12.118 MECHANISM, SIMPLE THREE LINK TOOTHED: Toothed mechanism where two links are gears forming together with any other link (stationary or mobility) <revolute pair> or <prismatic pair>.

12.118 TŘÍČLENNÝ MECHANISMUS S OZUBENÍM: Dvě zabírající ozubená kola spojená se třetím členem rotační nebo posuvnou kinematickou dvojicí.

12.119 MECHANISM, SIMPLE TOOTHED: <Mechanism> formed by kinematic chain having stationary gear axes of rotation in which as a support toothless link is used.

12.119 MECHANISMUS S OZUBENÍM JEDNODUCHÝ: Dvě zabírající ozubená kola s nehybnými osami.

12.120 MECHANISM, TOOTHED [GEAR]: Mechanism containing at least one toothed link.

12.120 MECHANISMUS S OZUBENÍM: Mechanismus alespoň s jedním ozubeným členem.

12.121 MESHING, CUTTER TOOL: Imaginary tooth meshing of a <generating gear> with the gear being cut.

12.121 ZÁBĚR VÝROBNÍHO NÁSTROJE: Myšlený záběr nástroje s obráběným kolem.

12.122 MESHING, CYCLOIDAL: Tooth meshing whose toothed links are supplied with gear teeth whose profiles in transverse plane are limited by cyclical curves (<cycloid>, <epicycloid> or <hypocycloid>).

12.122 OZUBENÍ CYKLOIDÁLNÍ: Zabírající zuby mají profily boků z oblouků epicykloidy nebo hypocykloidy.

12.123 MESHING [GEARING], (TOOTH): Process of transmission of motion in <kinematic pair> formed by gears of a gear pair.

12.123 ZÁBĚR ZUBŮ: Přenášení pohybu nižší kinematickou dvojici tvořenou zuby soukolí.

12.124 MESHING, OCTOID [QUASI-INVOLUTE BEVEL]: Tooth meshing of bevel gears whose tooth flanks in <cutter tool meshing> are formed by flat or conical generating surface.

12.124 OZUBENÍ OKTOIDÁLNÍ: Kuželové ozubené kolo, jehož boky zubů jsou obráběny nástrojem s rovinnou nebo kuželovou plochou.

12.125 MESHING, SPHERICAL INVOLUTE: Tooth meshing of bevel gears of which tooth profiles at principal plane are <spherical involutes>.

12.125 OZUBENÍ SFÉRICKÉ EVOLVENTNÍ: Kuželová kola, jejichž zuby v hlavní rovině mají profily ve tvaru sférické evolventy.

12.126 MODIFICATION, ADDENDUM: Distance, measured along their common perpendicular, between the reference cylinder of the cylindrical gear (or <equivalent cylindrical gear>) and the datum plane of its basic rack, when the basic rack and the gear are superimposed, so that the tooth flanks of the one are tangential to those of a gear tooth of the other

12.126 MODIFIKACE HLAVY ZUBU: U evolventního ozubení vzdálenost roztečné kružnice od kružnice, na níž jsou tloušťka zubu a velikost mezery stejné.

12.127 MODULE: Circular pitch expressed in millimeters divided by factor p (or the quotient of the reference diameter, expressed in millimeters to the number of teeth).

12.127 MODUL: Podíl referenčního průměru v milimetrech ku počtu zubů nebo kruhová rozteč v milimetrech dělená faktorem p.

12.128 MODULE, AXIAL: Quotient of the <axial pitch> expressed in millimeters, by factor p.

12.128 MODUL AXIÁLNÍ: Podíl axiální rozteče v milimetrech a faktoru p.

12.129 MODULE, NORMAL: Quotient of the <normal base pitch> expressed in millimeters, by factor p.

12.129 MODUL NORMÁLNÍ: Podíl normální základní rozteče v milimetrech a faktoru p.

12.130 NORMAL, CONTACT: Normal to the interacting tooth flanks of mating gears in the point of contact.

12.130 NORMÁLA STYKU: Společná normála zabírajících zubových profilů v bodě styku.

12.131 OCTOID: In <octoid meshing> imaginary line of intersection of <surface of action> by <axis of a meshing>.

12.131 OKTOIDA: Křivka průniků akční plochy a záběrové přímky u oktoidního ozubení.

12.132 OFFSET (OF TOOTH TRACE): 1. Shortest distance between the theoretical tooth traces produced and the apex of the crown gear from which the <skew bevel gear> is defined. 2. Shortest distance between the gear axes of <hypoid> (or spiroid) <gear pair>.

12.132 VYOSENÍ: 1. Nejkratší vzdálenost mezi bokem zubu a osou čelního kuželového kola, na jejímž základě je definováno kuželové kolo se šikmými zuby. 2. Nejkratší vzdálenost os hypoidních nebo spiroidních ozubených kol.

12.133 PAIR, ANGULAR BEVEL GEAR: <Bevel gear pair> whose <shaft angle> is different from 90o.

12.133 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ NEORTOGONÁLNÍ: Kuželové soukolí, jehož osy nesvírají úhel 90o.

12.134 PAIR, BEVEL GEAR: Pair of mating bevel gears with intersecting axes.

12.134 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ: Ozubené soukolí, jehož osy se protínají.

12.135 PAIR, CONTRATE [FACE] GEAR: Gear pair formed of cylindrical gear> whose <axodes of a gears> are circular cones while pitch surface and reference surface are circular cylinder and flat, correspondingly, for cylindrical gear and contrate gear.

12.135 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ S ROVINNÝM KOLEM: Soukolí čelního kola a rovinným kuželovým kolem, jejichž osy svírají pravý úhel.

12.136 PAIR, CROSSED HELICAL GEAR: 1. Two mating helical gears with crossed axes. 2. <First type hyperboloid gear pair> whose gear pitch surface and reference surface of a gears are cylindrical and tooth flanks of the mating gears formed in cutter tool meshing by common for them generating surface.

12.136 SOUKOLÍ SE ŠROUBOVÝM OZUBENÍM: 1. Šroubová kola s různoběžnými osami. 2. Hyperbolické soukolí prvního druhu, jehož roztečné a referenční plochy jsou válcové a boky zubů jsou vytvářené nástrojem tak, že mají společnou generující plochu.

12.137 PAIR, CYCLOIDAL GEAR: Gear pair consisting of <cycloidal gears>.

12.137 SOUKOLÍ CYKLOIDNÍ: Soukolí s cykloidním ozubením.

12.138 PAIR, CYLINDRICAL GEAR: Gear pair with parallel axes containing gears of which axodes of a gears, pitch surfaces and reference surfaces are cylindrical ones.

12.138 SOUKOLÍ ČELNÍ: Čelní kola soukolí mají válcové axoidy a válcové roztečné plochy.

12.139 PAIR, (CYLINDRICAL) [SINGLE ENVELOPING] WORM GEAR: Worm gear pair containing a worm of which reference surface and pitch surface are cylindrical ones.

12.139 SOUKOLÍ ŠNEKOVÉ: Šnek s válcovou roztečnou a referenční plochou zabírající se šroubovým kolem.

12.140 PAIR, DOUBLEENVELOPING [GLOBOIDAL] WORM GEAR: Enveloping worm and its mating <double enveloping worm gear>, when meshed together with crossed axes.

12.140 SOUKOLÍ ŠNEKOVÉ GLOBOIDNÍ: Globoidní šnek zabírající s globoidním šroubovým kolem.

12.141 PAIR, EQUIVALENT [VIRTUAL] BEVEL GEAR: Orthogonal bevel gear pair having identical equivalent cylindrical gear pair with given <angular bevel gear pair>.

12.141 KUŽELOVÉ SOUKOLÍ EKVIVALENTNÍ: Soukolí s osami svírajícími pravý úhel, jehož ekvivalentní čelní ozubení je identické s ozubením daného neortogonálního kuželového soukolí.

12.142 PAIR, EQUIVALENT [VIRTUAL] CYLINDRICAL GEAR: <Involute spur gear pair>, of which gear teeth in the principal plane are practically identical to the gear teeth dimensions and shape of bevel gear pair at its section by reference back cones determined by a given reference cone distance.

12.142 ČELNÍ OZUBENÍ EKVIVALENTNÍ: Evolventní čelní přímé ozubení, jehož zuby jsou prakticky identické se zuby kuželového kola na rozvinutém doplňkovém kuželu.

12.143 PAIR, EXTERNAL GEAR: Gear pair of which axodes of a gears are arranged one outside another.

12.143 SOUKOLÍ S VNĚJŠÍM OZUBENÍM: Soukolí, jehož axoidy se dotýkající z vnějšku.

12.144 PAIR, FACE HYPOID GEAR: Gear pair of contrate gear and cylindrical gear of which axodes of a gears are the <single-space rotation hyperboloids> and pitch surface and reference surface are cylindrical surface and flat, correspondingly, for contrate gear and cylindrical gear.

12.144 SOUKOLÍ ROVINNÉ HYPOIDNÍ: Soukolí tvořené rovinným kolem a čelním kolem, jejichž referenční plochy jsou válec a rovina a axoidy jsou jednodílné hyperboloidy.

12.145 PAIR, FACE WORM GEAR: Worm gear pair formed of <worm wheel> and <face worm>, whose axodes are single-space rotation hyperboloids and pitch surface and reference surface are cylindrical surface and flat, correspondingly, for worm wheel and face worm.

12.145 SOUKOLÍ ŠNEKOVÉ ROVINNÉ: Šroubový převod tvořený rovinným šnekem a šnekovým kolem, jejichž referenční plochy jsou válec a rovina a axoidy jsou jednodílné rotační hyperboloidy.

12.146 PAIR, FIRST TYPE HYPERBOLOID GEAR: Crossed axes gear pair of which axodes of a gears are the single-space rotation hyperboloids and mating tooth flanks are formed in cutter tool meshing by common for them generating surface.

12.146 SOUKOLÍ HYPERBOLICKÉ PRVNÍHO DRUHU: Ozubené soukolí, jehož axoidy jsou jednodílné rotační hyperboloidy a boky zubů se dotýkají v bodě.

12.147 PAIR, HERRING-BONE [DOUBLE-HELICAL] GEAR: Cylindrical gear pair> of the <herring-bone gears>.

12.147 SOUKOLÍ S ŠÍPOVÝM OZUBENÍM: Soukolí čelních kol se šroubovými zuby s levým a pravým stejným stoupáním.

12.148 PAIR, HYPERBOLOID GEAR: Crossed axes gear pair of which axodes of a gears are the single-space rotation hyperboloids.

12.148 SOUKOLÍ HYPERBOLOIDNÍ: Kola s různoběžnými osami, jejichž referenční axoidy jsou jednodílné rotační hyperboloidy.

12.149 PAIR, HYPOID GEAR: First type hyperboloid gear pair of which gears have conical pitch surface and reference surface.

12.149 SOUKOLÍ HYPOIDNÍ: Kuželová kola se šikmým ozubením a různoběžnými osami, jejichž hyperboloidní roztečné plochy jsou přibližně nahrazeny kuželovými.

12.150 PAIR, INTERNAL GEAR: Gear pair of which axodes of a gears are arranged one inside another.

12.150 SOUKOLÍ S VNITŘNÍM OZUBENÍM: Jeden axoid je uvnitř druhého.

12.151 PAIR, INVOLUTE BEVEL GEAR: Bevel gear pair with <spherical involute meshing>.

12.151 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ EVOLVENTNÍ: Kuželové soukolí se sférickým evolventním ozubením.

12.152 PAIR, INVOLUTE SPUR GEAR: Cylindrical gear pair of which gears are involute cylindrical gears.

12.152 SOUKOLÍ ČELNÍ EVOLVENTNÍ: Soukolí čelních kol s evolventním ozubením.

12.153 PAIR, LANTERN GEAR: <Cycloidal gear pair> in which one of gears is a <lantern gear>.

12.153 SOUKOLÍ S CÉVOVÝM OZUBENÍM: Soukolí s jedním cykloidním ozubením a druhým s čepy.

12.154 PAIR, OCTOID [QUASYINVOLUTE BEVEL] GEAR: Bevel gear pair with octoid meshing.

12.154 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ OKTOIDNÍ: Soukolí kuželových kol s oktoidním ozubením.

12.155 PAIR, PARALLEL HELICAL GEAR: Two mating helical gears with parallel axes.

12.155 SOUKOLÍ ČELNÍ SE ŠIKMÝM OZUBENÍM: Soukolí se šikmým ozubením a rovnoběžnými osami.

12.156 PAIR, RACK-ANDWORM GEAR: Worm gear pair one link of which is the <rack> and the other one is the worm.

12.156 HŘEBEN SE ŠNEKEM: Ozubený převod mezi hřebenem a šnekem.

12.157 PAIR, SECOND TYPE HYPERBOLOID GEAR: Crossed axes gear pair of which axodes of a gears are the single-space rotation hyperboloids and mating gears have tooth flanks with linear contact if generating surface of one of them coincides with usable flank of mating gear.

12.157 SOUKOLÍ HYPERBOLICKÉ DRUHÉHO DRUHU: Ozubené soukolí, jehož axoidy jsou jednodílné rotační hyperboloidy a boky zubů mají liniový dotyk.

12.158 PAIR, SKEW BEVEL GEAR: Two mating skew bevel gears with intersecting axes.

12.158 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ SE ŠIKMÝMI ZUBY: Kuželová kola se šikmým ozubením a různoběžnými osami.

12.159 PAIR, SPIRAL BEVEL GEAR: Bevel gear pair consisting of mating spiral bevel gears.

12.159 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ SE ZAKŘIVENÝMI ZUBY: Kuželová kola se zakřiveným ozubením a různoběžnými osami.

12.160 PAIR, SPIRAL CYLINDRICAL GEAR: Cylindrical gear pair consisting of mating <spiral cylindrical gears>.

12.160 SOUKOLÍ ČELNÍ SPIRÁLNÍ: Soukolí čelních kol se spirálovými zuby.

12.161 PAIR, SPIROID GEAR: 1. <Hyperboloid gear pair> of which gear pitch surfaces are conical, <pinion> has <helical teeth> and mating gear has tooth flanks with linear contact if generating surface for one of them coincides with usable flank of mating gear. 2. Worm gear pair of which pinion is tapered and resembles a worm and the worm gear is a contrate gear with teeth curved in a lengthwise direction.

12.161 SOUKOLÍ SPIROIDNÍ: 1. Kuželové soukolí, jehož pastorek má šroubové ozubení a s kolem, jehož zuby mají se zuby pastorku liniový styk. 2. Šnekové soukolí, jehož šnek má tvar kuželovému pastorku a šnekové kolo je rovinné se zakřivenými zuby.

12.162 PAIR, STRAIGHT BEVEL GEAR: Two mating <straight bevel gears>.

12.162 SOUKOLÍ KUŽELOVÉ S PŘÍMÝMI ZUBY: Kuželová kola s přímými zuby.

12.163 PAIR, WILDHABER-NOVIKOFF’S [CIRCULAR-HELICAL] CYLINDRICAL GEAR: <Parallel helical gear pair> of which gears have convex surfaces of the <working addendum> interacting with concave surfaces of the <working dedendum> and<transverse contact ratio> equal or close to zero.

12.163 SOUKOLÍ WILDHABER-NOVIKOV: Rovnoběžná šroubová kola, jejichž zuby mají konvexní zakřivení na hlavě a konkávní zakřivení v patě a překrytí profilů je blízké nule.

12.164 PAIR, WORM GEAR: <Second type hyperboloid gear pair>, of which pitch surface and reference surface of gears are different from conical surface, pinion has helical teeth and gears have conjugate surfaces with linear contact if generating surface for one of them coincide with usable flank of the teeth of mating gear

12.164 SOUKOLÍ ŠNEKOVÉ: Hyperboloidní soukolí druhého druhu, jehož roztečné plochy nejsou kuželové, pastorek má šroubové ozubení a zuby mají liniový styk.

12.165 PAIR, X-GEAR: Gear pair including at least one <x-gear>.

12.165 SOUKOLÍ X: Soukolí, které má aspoň jedno korigované ozubené kolo.

12.166 PAIR, X-ZERO GEAR: Gear pair consisting of two <x-zero gears>.

12.166 SOUKOLÍ X-NULA: Soukolí, které má obě nekorigovaná ozubená kola.

12.167 PITCH, ANGULAR: Quotient of the whole circumference, expressed in units of angle, to the number of teeth.

12.167 ROZTEČ ÚHLOVÁ: Úhel v čelní rovině, který se rovná obvodovému úhlu dělenému počtem zubů.

12.168 PITCH, AXIAL: Distance between the points of intersection of any line parallel to the axis of a helical gear with two consecutive <corresponding flanks>.

12.168 ROZTEČ OSOVÁ: Vzdálenost mezi dvěma průsečíky přímky rovnoběžné s osou se dvěma po sobě následujícími odpovídajícími boky zubů šroubového ozubení.

12.169 PITCH, (TRANSVERSE) CIRCULAR: Length of the arc of the reference (or pitch) circle between two consecutive profiles of corresponding flanks.

12.169 ROZTEČ ČELNÍ: Délka oblouku roztečné kružnice mezi dvěma následujícími odpovídajícími boky zubů.

12.170 PITCH, DIAMETRAL: Factor p, divided by the circular pitch expressed in inches or the quotient of the number of teeth, to the reference diameter expressed in inches.

12.170 ROZTEČ PRŮMĚROVÁ: Podíl faktoru p a kruhové rozteče v palcích nebo podíl počtu zubů a roztečného průměru v palcích.

12.171 PITCH, (NORMAL) BASE: Length of the arc, lying between the theoretical tooth traces of two consecutive corresponding flanks, of a co-cylindrical normal helix.

12.171 ROZTEČ NORMÁLNÍ: Délka šroubovice mezi dvěma odpovídajícími následujícími zubovými profily na roztečné ploše.

12.172 PLANE, AXIAL: Plane of a gear pair that contains two axes.

12.172 ROVINA AXIÁLNÍ: Rovina obsahující obě osy soukolí.

12.173 PLANE, PITCH: Plane of a gear pair which perpendicular to the <axial plane> and tangent to the pitch surfaces.

12.173 ROVINA ROZTEČNÁ: Rovina kolmá na rovinu axiální a tečná k roztečné ploše.

12.174 PLANE, PRINCIPAL: Plane of gears in a gear pair of which tooth profiles of interacting teeth are interenveloped.

12.174 ROVINA HLAVNÍ: Rovina, která obsahuje zabírající profily zubů, které se v ní vzájemně obalují.

12.175 PLANE, TANGENT: Plane tangent to the tooth (or thread) flanks at a point of contact or at a line of contact.

12.175 ROVINA TEČNÁ: Rovina tečná k bokům zubů v bodě nebo podél linie styku.

12.176 PLANE, TRANSVERSE: Plane perpendicular to the axial plane and to the <pitch plane> of a cylindrical (or bevel) gear of a cylindrical (or bevel) gear pair.

12.176 ROVINA ČELNÍ: Rovina kolmá k axiální rovině a k roztečné rovině čelních (nebo kuželových) kol.

12.177 POINT OF CONTACT: Any point at which two tooth profiles touch each other.

12.177 BOD STYKU: Bod, ve kterém se zubní profily dotýkají.

12.178 POINT, PITCH: In gear pair the point or one of points of the contact of pitch surface of mating gears.

12.178 BOD ROZTEČNÝ: Bod, v němž se dotýkají roztečné plochy soukolí.

12.179 PROFILE, AXIAL TOOTH [THREAD]: Line of intersection of a tooth (or thread) flank by a plane containing the gear axis (or <worm axis>).

12.179 PROFIL ZUBU AXIÁLNÍ: Průsečnice boku zubu s rovinnou. procházející osou kola (šneku).

12.180 PROFILE, NORMAL TOOTH [THREAD]: Line of intersection of a tooth (or thread) flank by a surface orthogonal to the theoretical tooth traces.

12.180 PROFIL ZUBU NORMÁLNÍ: Průsečnice boku zubu s rovinnou kolmou na tečnou rovinu boku.

12.181 PROFILE, (STANDARD) BASIC RACK TOOTH: Rack of which tooth profile is used as a basis for defining the tooth proportions of a system of involute spur gear pair.

12.181 PROFIL ZÁKLADNÍHO HŘEBENU: Hřeben, jehož zubní profily jsou užity k definování evolventního čelního ozubení.

12.182 PROFILE, (TRANSVERSE) TOOTH [THREAD]: Line of intersection of a tooth (or thread) flank with any defined surface, different from reference surface, pitch surface and similar type coaxial surfaces of a gear (or a worm) and perpendicular to the straightlinear generatrix of the reference surface.

12.182 PROFIL ZUBU [ZÁVITU]: Průsečnice boku zubu (závitu) s plochou kolmou na povrchovou přímku referenční plochy.

12.183 PROFILE, USABLE: Line of intersection of a usable flank by the given surface, different from the reference surface, pitch surface and similar type coaxial surfaces of a gear.

12.183 PROFIL UŽITNÝ: Profil použitelného boku zubu s čelní rovinou.

12.184 RACK, BASIC: Imaginary rack having <basic rack tooth profile> for normal section.

12.184 HŘEBEN ZÁKLADNÍ: Myšlený hřeben s přímými zuby mající základní profil v normálním řezu.

12.185 RACK COUNTERPART: Rack which can be engaged with the basic rack so that the teeth of the one exactly fill the spaces of the other.

12.185 HŘEBEN PROTIKUS: Hřeben, který může být vložen do základního hřebene tak, že zuby jednoho vyplňují přesně mezery druhého.

12.186 RATIO, OVERLAP: Quotient of the <face width> by the axial pitch.

12.186 PŘEKRYTÍ: Poměr šířky zubu a axiální rozteče.

12.187 RATIO, TRANSVERSE CONTACT: Quotient of the <transverse angle> of transmission by the <angular pitch>.

12.187 PŘEKRYTÍ ČELNÍ: Poměr úhlu záběru k úhlové rozteči.

12.188 RING, TOOTH [TOOTHING]: Part of a gear containing all gear teeth connected with each other by adjacent surface of <gear body>.

12.188 OZUBENÍ: Uspořádání zubů připojených k tělesu kola.

12.189 SPACE, TOOTH [THREAD]: Space between two adjacent gear teeth (or <worm threads>) of a gear (or a worm).

12.189 MEZERA MEZI ZUBY [ZÁVITY]: Prostor mezi dvěma sousedními zuby (závity šneku).

12.190 SURFACE, COAXIAL: Surface of rotation of which axis coincide with the gear axis (or worm axis).

12.190 PLOCHA KOAXIÁLNÍ: Rotační plocha, jejíž osa se shoduje s osou ozubeného kola (nebo šneku).

12.191 SURFACE, CONJUGATE: Tooth flanks of the mating gears, which founded in the permanent touch each other realize the transfer of motion in accordance with the given low.

12.191 PLOCHA PŘIDRUŽENÁ: Boky zubů zabírajících kol, které uskutečňují daný převod.

12.192 SURFACE, GENERATING: Imaginary surface containing cutting edges of a tool or formed at their motion, enveloping of which in relative motion is the required tooth flank of the gear being cut.

12.192 PLOCHA TVOŘÍCÍ: Myšlená plocha, kterou při výrobě boku zubu obaluje relativní polohy ostří nástroje.

12.193 SURFACE OF ACTION: Surface described by <general common line of teeth contact> of usable flanks or <nominal flanks> of interacting gear teeth when the common line of teeth contact moves relative to immovable link of the gear pair.

12.193 PLOCHA ZÁBĚROVÁ: Plocha, kterou vytváří dotyková přímka boků zubů v záběru relativně vzhledem k jednomu z ozubených kol.

12.194 SURFACE, REFERENCE [PITCH] [WORKING]: Coaxial surface of a gear in any point of contact of which with coaxial surface of the mating gear, passing through its tooth traces or identical to them lines have common tangent and vector of velocity of relative motion of the gears directs along the tangent or equal to zero.

12.194 PLOCHA REFERENČNÍ [ROZTEČNÁ]: Myšlená koaxiální plocha, k níž se vztahují určující rozměry ozubení, např. válec u čelního kola nebo kužel u kuželového kola.

12.195 SURFACE, ROOT: Coaxial surface of a gear separating the teeth from the tooth ring of a gear.

12.195 PLOCHA PATNÍ: Plocha koaxiální s osou kola procházející patami zubů a tvořící dno mezer mezi zuby.

12.196 SURFACE, SIMILAR TYPE COAXIAL: Coaxial surface of a gear of a similar form with its reference surface.

12.196 PLOCHA PODOBNOSTNÍ KOAXIÁLNÍ: Koaxiální plocha podobná referenční ploše.

12.197 SURFACE, TIP: Coaxial surface, limiting the teeth with a side opposite to the tooth ring of a gear.

12.197 PLOCHA HLAVOVÁ: Plocha koaxiální s osou kola ohraničující hlavy zubů.

12.198 TOOTH, CIRCULAR: Gear tooth of the spiral cylindrical (or bevel) gear, of which theoretical tooth traces at the development of reference surface are circular arcs.

12.198 ZUB KRUHOVÝ: Zub spirálového čelního (nebo kuželového) kola, jehož teoretické bokové křivky na rozvinuté referenční ploše jsou kruhové.

12.199 TOOTH, GEAR [THREAD, WORM]: Projection on a link for transmission of motion by means of interaction with corresponding projections of another link.

12.199 ZUB [ZÁVIT ŠNEKU]: Z tělesa kola vyčnívající díl, který tvoří vyšší kinematickou dvojici umožňující přenos pohybu a síly.

12.200 TOOTH, HELICAL: Gear tooth of which theoretical tooth trace is formed by a complex motion of a point along coaxial surface: by a uniform motion along the line of intersection of the surface with the axial plane of the gear and an uniform rotation around its axis.

12.200 ZUB ŠROUBOVÝ: Zub, jehož teoretické bokové křivky vznikají rovnoměrným pohybem bodu podél průsečnice referenční plochy s axiální rovinou při rovnoměrném otáčení kola.

12.201 TOOTH, SKEW: Gear tooth of the skew bevel gear of which theoretical tooth traces at the development of reference cone are straight lines, tangent to concentric circle.

12.201 ZUB ŠIKMÝ: Zub šikmého ozubení, jehož teoretické bokové křivky na rozvinutém referenčním kuželu jsou přímky tečné k koncentrické kružnici.

12.202 TOOTH, SPIRAL [CURVILINEAR]: Gear tooth of which theoretical tooth traces at the development of reference surface are different of straight ones.

12.202 ZUB SPIRÁLNÍ [ZAKŘIVENÝ]: Zub, jehož teoretické bokové linie na rozvinuté referenční ploše jsou křivky.

12.203 TOOTH, STRAIGTH: Gear tooth of which theoretical tooth trace is situated in the axial plane of the gear.

12.203 PŘÍMÝ ZUB: Zub, jehož teoretické bokové linie leží v axiální rovině kola.

12.204 TOROID: Solid or surface of revolution generated by rotation of a circle generatrix about the toroid axis external to the circle and situated in its plane.

12.204 ANULOID [TORUS]: Těleso prstencového tvaru, jehož povrch vzniká rotací kružnice kolem osy, která leží rovině kružnice ale neprotíná ji.

12.205 TORUS, GENERATING: Imaginary toroidal surface containing cutting edges of a tool or formed at their motion enveloping of which in relative motion is the required thread flank of the worm being cut.

12.205 ANULOID OBRÁBĚNÍ: Myšlená toroidní plocha, kterou obaluje pří jeho relativním pohybu ostří nástroje při výrobě boku šnekového závitu .

12.206 TRACE, (THEORETICAL) TOOTH [THREAD]: Line of intersection of a tooth (or thread) flank with the similar type coaxial surface of a gear (or of a worm).

12.206 LINIE (TEORETICKÁ) ZUBU: Průsečnice boku zubu (závitu) s podobnou koaxiální plochou kola (šneku).

12.207 TRAIN, COMPOUND PLANETARY GEAR: Planetary gear train consisting of several coupled epicyclic gear trains.

12.207 PŘEVOD PLANETOVÝ SLOŽENÝ: Převod skládající se z několika planetových převodů.

12.208 TRAIN, DIFFERENTIAL GEAR: 1. Mechanism with two degrees of freedom transforming motion of two input links into motion of single input link or motion of single input link into motion of two out put links. 2. Epicyclic gear train with two degrees of freedom.

12.208 DIFERENCIÁLNÍ PŘEVOD: 1. Mechanismus o stupni volnosti dva transformující pohyb dvou hnacích členů na pohyb hnaného členu (nebo obráceně). 2. Planetový mechanismus o stupni volnosti dva.

12.209 TRAIN, RACK AND PINION: Cylindrical gear pair one of which links is a rack.

12.209 HŘEBENOVÝ PŘEVOD: Převod mezi čelním ozubeným kolem (pastorkem) a hřebenem.

12.210 TRAIN, WAVE [HARMONIC] GEAR: Mechanism containing mating flexible gear and rigid gear and providing transfer and transformation of motion by deformation of flexible gear.

12.210 VLNOVÝ PŘEVOD: Pohon složený z tuhého čelního kola a ohebného ozubeného prstence. Převod vzniká v důsledku deformace ohebného ozubeného prstence.

12.211 WORM, ARCHIMEDEAN: <Cylindrical ruled worm>, whose usable profile is Archimedean spiral.

12.211 ŠROUB ARCHIMÉDŮV: Válcový šnek, jehož zubový profil v čelní rovině je Archimédova spirála.

12.212 WORM, CONVOLUTE: Cylindrical ruled worm whose usable profile is a lengthened or shortened <involute>.

12.212 ŠNEK KONVOLUČNÍ: Válcový šnek, jehož zubový profil v čelní rovině je prodloužená nebo zkrácená evolventa.

12.213 WORM, CYLINDRICAL NON-RULED: Cylindrical worm> whose usable flanks is generated by curve.

12.213 ŠNEK SE ZAKŘIVENÝM PROFILEM: Válcový šnek, jehož zubový profil v axiální rovině je křivočarý.

12.214 WORM, CYLINDRICAL RULED: Cylindrical worm whose usable flanks is generated by straight-linear generatrix.

12.214 ŠNEK: Válcový šnek, jehož profil v axiální rovině je lichoběžníkový.

12.215 WORM, CYLINDRICAL [SINGLE ENVELOPING]: Worm of the <cylindrical worm gear pair>, of which usable flank of worm thread is a helical one.

12.215 ŠNEK VÁLCOVÝ: Šnek, jehož linie boku zubu je šroubovice.

12.216 WORM, ENVELOPING [HOURGLASS], [GLOBOIDAL]: Worm with one or more helical threads, of which tip surface and root surface are parts of <toroids> coaxial with the worm, the radii of their mid-circles being coincident with and equal to the centre distance of the crossed axis gear pair.

12.216 ŠNEK GLOBOIDNÍ: Šnek s jedním nebo několika šroubovými zuby, jehož hlavová a patní plocha je části povrchu koaxiálních anuloidů, jejichž středové kružnice jsou koaxiální s osou zabírajícího šnekového kola a jejichž poloměry se rovnají nejkratší vzdálenosti mimoběžných os převodu. .

12.217 WORM, ENVELOPING NON-RULED: Enveloping worm of which usable flanks is generated by curve.

12.217 ŠNEK GLOBOIDNÍ SE ZAKŘIVENÝMI ZUBY: Globoidní šnek, jehož bokový profil zubu v axiální rovině je zakřivený.

12.218 WORM, ENVELOPING RULED: Enveloping worm of which usable flanks is generated by straight-linear generatrix.

12.218 ŠNEK GLOBOIDNÍ S PŘÍMÝMI ZUBY: Globoidní šnek, jehož bokový profil zubu v axiální rovině je lichoběžníkový.

12.219 WORM, FACE: Worm of a <face worm gear pair>.

12.219 ŠNEK ČELNÍ: Šnek čelního šnekového převodu.

12.220 WORM, GROUND BY CONE WHEEL CYLINDRICAL: <Cylindrical non-ruled worm> whose usable flank is an envelope of cone at its helix motion relative to worm with helix motion axis coinciding with the worm axis.

12.220 ŠNEK VÁLCOVÝ BROUŠENÝ POMOCÍ KUŽELU: Válcový šnek, jehož boky závitu jsou obalovými plochami kužele konajícího relativní šroubový pohyb s osou shodnou s osou šneku.

12.221 WORM, GROUND BY TOROIDAL WHEEL CYLINDRICAL: Cylindrical non-ruled worm whose usable flank is envelope part of outer or inner surface of <generating torus> at its helical motion relatively to worm with the axis of helical motion coinciding with the worm axis.

12.221 ŠNEK VÁLCOVÝ BROUŠENÝ POMOCÍ ANULOIDU: Válcový šnek, jehož boky závitu jsou obalovými plochami vnitřního povrchu anuloidu konajícího relativní šroubový pohyb s osou shodnou s osou šneku.

12.222 WORM, INVOLUTE: Cylindrical ruled worm, whose <transverse thread profile> is involute to a circle.

12.222 ŠNEK EVOLVENTNÍ: Válcový šnek, jehož příčný profil závitu je evolventa kružnice.

12.223 WORM, SPIROID: Pinion of the spiroid gear pair.

12.223 ŠNEK SPIROIDNÍ: Pastorek spiroidního soukolí.