Kapitola 3

Zpět na obsah

3 DYNAMICS

3 DYNAMIKA

 

 

3.1 GENERAL

3.1 OBECNÉ POJMY

3.1.1 DYNAMICS: Branch of theoretical mechanics dealing with the <motion> and equilibrium> of bodies and <mechanical systems> under the action of <forces>. Note: Sometimes the terms KINETICS and INETOSTATICS are applied to the same field or some aspects of it.

3.1.1 DYNAMIKA: Část mechaniky, která se zabývá pohybem a rovnováhou těles a mechanických soustav za působení sil. Pozn.: Někdy se pro některé její části užívá názvů KINETIKA a KINETOSTATIKA.

3.1.2 STATICS: Branch of theoretical mechanics dealing with the <equilibrium> of bodies under the action of <forces>.

3.1.2 STATIKA: Část mechaniky, která se zabývá rovnováhou těles za působení sil.

3.1.3 ENGINE [PRIME MOVER]: <Machine> designed to transform any other form of energy into <mechanical energy>.

3.1.3 MOTOR [POHON]: Stroj určený k přeměně různých forem energie na mechanickou energii.

 

 

3.2 FORCE AND MOMENT

3.2 SÍLA A MOMENT

3.2.1 FORCE: Action of its surroundings on a body tending to change its state of rest or <motion>.

3.2.1 SÍLA: Účinek okolí na těleso snažící se vyvolat změnu jeho stavu klidu nebo pohybu.

3.2.2 LINE OF ACTION OF A FORCE: Straight line along which the <vector> representing a given <force> lies.

3.2.2 NOSITELKA [VEKTOROVÁ PŘÍMKA] SÍLY: Přímka, v níž leží vektor představující danou sílu.

3.2.3 MAGNITUDE OF A FORCE: Number of units of <force> obtained by comparing a given force with a standard, taken as unit force.

3.2.3 VELIKOST SÍLY: Počet jednotek síly získaný srovnáním dané síly se standardem vzatým za jednotku síly.

3.2.4 ACTIVE [APPLIED] FORCE: <Force> capable of producing <motion>.

3.2.4 AKTIVNÍ SÍLA (AKCE) Síla, která dovede vyvolat pohyb.

3.2.5 REACTION: <Force> arising in a <constraint> and acting upon a constrained body due to the action of an <active force> upon that body.

3.2.5 REAKCE: Síla vznikající ve vazbě a působící na vázané těleso jako důsledek účinku aktivní síly působící na těleso.

3.2.6 NORMAL REACTION: Component of <reaction> perpendicular to the surface of a body.

3.2.6 NORMÁLOVÁ REAKCE: Složka reakce kolmá k povrchu tělesa.

3.2.7 TANGENTIAL REACTION: Component of <reaction> tangential to the surface of a body.

3.2.7 TEČNÁ REAKCE: Složka reakce tečná k povrchu tělesa.

3.2.8 CENTRIPETAL FORCE: <Force> causing the centripetal <acceleration> of a <particle>.

3.2.8 DOSTŘEDIVÁ SÍLA: Síla, která vyvolává dostředivé zrychlení hmotného bodu (částice).

3.2.9 INERTIA FORCE: Product of the <mass of a particle> and the negative of its <acceleration>. Following D'Alembert, the <inertia force> can be regarded as being in<equilibrium> with the resultant of the all the forces acting on the particle

3.2.9 SETRVAČNÁ SÍLA: Součin hmotnosti hmotného bodu a záporně vzatého zrychlení. Podle D'Alemberta může být považována za sílu, která je v rovnováze s výslednicí sil působících na hmotný bod.

3.2.10 CENTRIFUGAL FORCE: <Inertia force> of a particle moving uniformly along a circular path.

3.2.10 ODSTŘEDIVÁ SÍLA: Setrvačná síla hmotného bodu pohybujícího se rovnoměrně po kružnici.

3.2.11 CORIOLIS FORCE: <Inertia force> equal to the product of the <mass of a particle> and the negative of its Coriolis component of <acceleration>.

3.2.11 CORIOLISOVA SÍLA: Složka setrvačné síly, která se rovná součinu hmotnosti a záporně vzatého Coriolisova zrychlení hmotného bodu.

3.2.12 RELATIVE FORCE: <Inertia force> equal to the product of the <mass of a particle> and the negative of its <acceleration> relative to a moving <frame> of reference.

3.2.12 RELATIVNÍ SETRVAČNÁ SÍLA: Setrvačná síla, která se rovná součinu hmotnosti a záporně vzatého relativního zrychlení hmotného bodu vzhledem k pohybující se vztažné soustavě.

3.2.13 TRANSPORTATION FORCE: <Inertia force> equal to the product of the <mass of a particle> and the negative of its <transportation acceleration>.

3.2.13 UNÁŠIVÁ SETRVAČNÁ SÍLA: Setrvačná síla, která se rovná součinu hmotnosti a záporně vzatého unášivého zrychlení hmotného bodu.

3.2.14 CENTRAL FORCE: <Force> whose line of action at all times and at every point in space passes through one fixed point (the centre).

3.2.14 CENTRÁLNÍ SÍLA: Síla, jejíž nositelka v každém okamžiku a v každé poloze hmotného bodu v prostoru prochází jedním pevným bodem (středem, centrem).

3.2.15 EXTERNAL FORCE: <Force> due to the action of another body or <system> on the body or system under consideration.

3.2.15 VNĚJŠÍ SÍLA: Síla vyvolaná působením jiného tělesa nebo soustavy na uvažované těleso nebo soustavu.

3.2.16 INTERNAL FORCE: <Force> acting upon a <particle> or set of particles of a given <system>, originating from another particle or set of particles in the same system

3.2.16 VNITŘNÍ SÍLA: Síla působící na hmotný bod nebo na soubor hmotných bodů dané soustavy, kterou vyvozuje jiný hmotný bod nebo soubor hmotných bodů téže soustavy.

3.2.17 ELASTIC FORCE: <Internal force> arising in an elastically strained body.

3.2.17 PRUŽNÁ SÍLA: Vnitřní síla, která vzniká v pružně deformovaném tělese.

3.2.18 CONCENTRATED FORCE: <Force> whose action may be regarded as being applied at a point.

3.2.18 SOUSTŘEDĚNÁ SÍLA: Síla, o níž lze předpokládat, že působí na těleso v jednom bodě.

3.2.19 DISTRIBUTED [CONTINUOUS] FORCE: <Force> that is spread along a line or over a surface.

3.2.19 SPOJITĚ ROZLOŽENÁ SÍLA: Síla, jejíž účinek je spojitě rozložen podél čáry nebo po ploše.

3.2.20 BODY FORCE: <Force> which acts on the elements of the volume of a body.

3.2.20 OBJEMOVÁ SÍLA: Síla, která působí na objemové prvky tělesa.

3.2.21 SURFACE FORCE: <Force> whose action is distributed over the surface or part of the surface of a body.

3.2.21 POVRCHOVÁ SÍLA: Spojitě rozložená síla na povrchu tělesa nebo na jeho části.

3.2.22 COMPRESSIVE FORCE: Normal component of a <force> that acts on the surface of a body and which is directed into the body.

3.2.22 TLAKOVÁ SÍLA: Normálová složka síly, která působí na povrch tělesa a směřuje dovnitř tělesa.

3.2.23 TENSILE FORCE: Normal component of a <force> that acts on the surface of a body and which is directed out from the body.

3.2.23 TAHOVÁ SÍLA: Normálová složka síly, která působí na povrch tělesa a směřuje ven z tělesa.

3.2.24 AXIAL [LONGITU-DINAL] FORCE: <Force> that acts normal to a given cross-section of <bar> and through its <centroid>.

3.2.24 OSOVÁ SÍLA: Síla, která působí kolmo k danému průřezu prutu v těžišti průřezu.

3.2.25 SHEAR [SHEARING, TRANSVERSE] FORCE: <Force> that acts normal to the <central axis> of a <bar>.

3.2.25 POSOUVAJÍCÍ SÍLA: Síla, která působí kolmo k ose prutu.

3.2.26 CRITICAL FORCE (FOR A BAR IN COMPRESSION): Maximum <compressive force> that can be sustained by a <bar> in <stable equilibrium>.

3.2.26 KRITICKÁ SÍLA (PRO TLAČENÝ PRUT): Největší tlaková síla, kterou může být namáhán prut ve stabilní rovnováze.

3.2.27 EQUIVALENT [RE-DUCED] FORCE: <Force> applied at an arbitrary point in a <mechanism> such that its <power> equals the power of the given set of forces.

3.2.27 EKVIVALENTNÍ [REDUKOVANÁ] SÍLA: Síla zavedená do libovolného bodu mechanismu, tak aby se její výkon rovnal výkonu dané soustavy sil.

3.2.28 BEARING FORCE: Action of one <link> of a <mechanism> upon another at a <bearing>.

3.2.28 LOŽISKOVÁ SÍLA: Účinek jednoho členu mechanismu na druhý v ložisku.

3.2.29 SHAKING FORCE {MOMENT}: Resultant of all <inertia forces> {<moments of inertia forces>} of the moving <links> of a <mechanism>.

3.2.29 VÝSLEDNÁ SETRVAČNÁ SÍLA: Výslednice všech setrvačných sil pohybujících se členů mechanismu.

3.2.30 IMPULSIVE FORCE: <Force> existing during an interval of time that is short compared to the <time constant> of the <system> to which it is applied.

3.2.30 IMPULSNÍ SÍLA: Síla působící na soustavu v časovém intervalu, který je krátký ve srovnání s časovou konstantou soustavy.

3.2.31 IMPULSE: Integral with respect to time of a <force> over the interval during which it acts.

3.2.31 IMPULS: Časový integrál síly po dobu jejího působení.

3.2.32 DETERMINISTIC FORCE: <Force> that is fully determined at any instant of time.

3.2.32 DETERMINISTICKÁ SÍLA: Síla, která je v kterémkoli okamžiku zcela určena.

3.2.33 STOCHASTIC FORCE: <Force> the magnitude and/or direction of which varies in a <stationary> random manner but is not completely random.

3.2.33 STOCHASTICKÁ SÍLA: Síla, jejíž velikost nebo směr se mění ustáleným náhodným způsobem, ale která není zcela náhodná.

3.2.34 MOMENT OF A FORCE ABOUT AN AXIS: Component along a given axis of the <moment of a force> about any point on the axis.

3.2.34 MOMENT SÍLY K OSE: Složka momentu síly k libovolnému bodu na ose ve směru osy.

3.2.35 MOMENT OF A FORCE ABOUT A POINT: <Vector> product of a radius vector from the point to the line of action of the <force> and the force itself.

3.2.35 MOMENT SÍLY K BODU: Vektorový součin polohového vektoru vedeného od bodu k nositelce síly a této síly.

3.2.36 MOMENT ARM: Shortest distance to the <line of action of a force> from a given point

3.2.36 RAMENO MOMENTU: Nejkratší vzdálenost momentového bodu od nositelky (vektorové přímky) síly.

3.2.37 COUPLE: 1. Pair of parallel <forces> that are equal in magnitude, but opposite in sense. 2. <Vector> moment of two parallel forces that are equal in magnitude but opposite in sense.

3.2.37 SILOVÁ DVOJICE: 1. Dvě rovnoběžné síly, které jsou stejně velké a opačně orientované. 2. Vektor momentu dvou rovnoběžných sil stejně velkých a opačně orientovaných.

3.2.38 MOMENT OF A COUPLE: <Vector> sum of the moments about any point in space of the <forces> that form a given <couple>.

3.2.38 MOMENT SILOVÉ DVOJICE: Vektorový součet momentů sil tvořících silovou dvojici k libovolnému bodu prostoru.

3.2.39 RESULTANT MOMENT: Moment equal to the <vector> sum of the moments of all the <forces> of a <system> about a chosen

3.2.39 VÝSLEDNÝ MOMENT: Moment rovný vektorovému součtu momentů všech sil soustavy ke zvolenému bodu.

3.2.40 BENDING MOMENT: Component in the plane of a cross-section of a <bar> of the moments about its <centroid> of <forces> acting on that cross-section.

3.2.40 OHYBOVÝ MOMENT: Složka výsledného momentu sil působících na průřez prutu k jeho těžišti v rovině průřezu.

3.2.41 TORSIONAL MOMENT [TWISTING MOMENT, TORQUE]: Component normal to the plane of a cross-section of a <bar> of the moments about the <centroid> of the <forces> acting on the cross-section.

3.2.41 KROUTICÍ MOMENT: Složka výsledného momentu sil působících na průřez prutu k jeho těžišti, kolmá na rovinu průřezu.

3.2.42 INPUT TORQUE: <Torque> applied to driving (or <input>) <link> of a <mechanism>.

3.2.42 HNACÍ MOMENT: Krouticí moment působící na hnací (vstupní, počáteční) člen mechanismu.

3.2.43 OUTPUT TORQUE: <Torque> supplied by the <output link> of a <mechanism>.

3.2.43 VÝSTUPNÍ MOMENT: Krouticí moment vyvozovaný hnaným (výstupním) členem mechanismu.

3.2.44 EQUIVALENT [REDUCED] MOMENT: <Couple> whose <power>, when applied to a chosen <link> of a <mechanism>, equals the power of the actual <forces> and couples that act on the mechanism.

3.2.44 EKVIVALENTNÍ [REDUKOVANÝ] MOMENT: Moment silová dvojice působící na zvolený člen mechanismu, jejíž výkon se rovná výkonu všech sil a silových dvojic, které působí na mechanismus.

3.2.45 INERTIA [D'ALEMBERT] COUPLE: <Moment> equal to the product of the <moment of inertia> of a body and the negative of its <angular acceleration>.

3.2.45 SETRVAČNÁ SILOVÁ DVOJICE: Moment rovný součinu záporně vzatého úhlového zrychlení tělesa a jeho momentu setrvačnosti k ose otáčení.

3.2.46 EQUIVALENT FORCE SYSTEM: Set of <forces> whose <resultant force> and moment with respect to a chosen point equal those of the original set of forces.

3.2.46 EKVIVALENTNÍ SOUSTAVA SIL: Soustava sil, jejíž výsledná síla a výsledný moment ke zvolenému bodu jsou stejné jako u původní soustavy sil.

3.2.47 RESULTANT FORCE: <Vector> sum of a set of <forces>.

3.2.47 VÝSLEDNÁ SÍLA: Vektorový součet soustavy sil.

3.2.48 PARALLEL FORCE SYSTEM: Set of <forces> whose lines of action are parallel.

3.2.48 SOUSTAVA ROVNOBĚŽNÝCH SIL: Soustava sil, jejichž nositelky (vektorové přímky) jsou rovnoběžné.

3.2.49 COPLANAR FORCE SYSTEM: Set of <forces> whose lines of action lie in one plane.

3.2.49 ROVINNÁ SOUSTAVA SIL: Soustava sil, jejichž nositelky leží v jedné rovině.

3.2.50 CONCURRENT FORCE SYSTEM: Set of <forces> whose lines of action intersect each other at one point

3.2.50 SVAZEK SIL: Soustava sil, jejichž nositelky se protínají v jednom bodě.

3.2.51 SPATIAL FORCE SYSTEM: Set of <forces> whose lines of action do not lie in one plane.

3.2.51 PROSTOROVÁ SOUSTAVA SIL: Soustava sil, jejichž nositelky neleží v jedné rovině.

3.2.52 WRENCH: Set of <forces> that can be reduced to a <resultant force> and a <couple> whose <vector> is parallel to the force.

3.2.52 SILOVÝ ŠROUB: Soustava sil, ekvivalentní výsledné síle a silové dvojici, jejichž vektory jsou rovnoběžné.

3.2.53 EQUILIBRIUM: State of a <system> of <forces> and <couples> when the <resultant force> and the resultant couple of the system are simultaneously zero.

3.2.53 ROVNOVÁHA SIL: Stav soustavy sil a silových dvojic, kdy výsledná síla a výsledná silová dvojice jsou současně rovny nule.

3.2.54 BALANCING: Act of distributing the masses of the <links> of a <mechanism> so that the resultant <inertia force> and <couple> exerted on the <frame> are zero.

3.2.54 VYVAŽOVÁNÍ: Hledání takového rozložení hmotnosti členů mechanismu, aby výsledná setrvačná síla a setrvačná dvojice sil působící na rám byly nulové.

3.2.55 STATIC BALANCE (OF A ROTATING BODY): State in which the mass of a rotor is distributed so that its <centre of mass> lies on its <axis of rotation>.

3.2.55 STATICKÉ VYVÁŽENÍ (OTÁČEJÍCÍHO SE TĚLESA): Stav, za něhož je hmotnost rotoru rozložena tak, že jeho střed hmotnosti leží na ose otáčení.

3.2.56 DYNAMIC BALANCE (OF A ROTATING BODY): State in which the mass of a rotor is distributed so that the <axis of rotation> coincides with one of the principal axes of inertia.

3.2.56 DYNAMICKÉ VYVÁŽENÍ (OTÁČEJÍCÍHO SE TĚLESA): Stav, za něhož je hmotnost rotoru rozložena tak, že osa otáčení se shoduje s jednou z jeho hlavních os setrvačnosti.

3.2.57 BALANCED ECHANISM: <Mechanism> whose <inertia forces> are in <equilibrium>.

3.2.57 VYVÁŽENÝ MECHANISMUS: Mechanismus, jehož setrvačné síly jsou v rovnováze.

3.2.58 LOAD: Set of <active forces> acting upon a body or <system>.

3.2.58 ZATÍŽENÍ: Soubor aktivních sil působících na těleso nebo na soustavu.

3.2.59 CONTINUOUS [DISTRIBUTED] LOAD: <Load> whose points of application continuously fill a given segment or surface.

3.2.59 SPOJITÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení, jehož působiště jsou spojitě rozložena po dané křivce nebo ploše.

3.2.60 UNIFORM [UNIFORMLY DISTRIBUTED] LOAD: <Distributed load> whose magnitude per unit area or length is constant.

3.2.60 ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ: Spojité zatížení, jehož velikost na jednotku délky nebo plochy je stálá.

3.2.61 DEAD [FIXED, PERMANENT] LOAD: <Load> consisting of <forces> whose values, directions and points of application to a given <body> are invariant.

3.2.61 STÁLÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení tělesa silami, jejichž velikosti, směry a působiště se nemění.

3.2.62 LIVE LOAD: <Load> that varies in its point of application and/ or with time.

3.2.62 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení silami, jejichž velikosti, směry a působiště.se s časem mění.

3.2.63 DYNAMIC LOAD: <Load> changing so fast that <inertia forces> are not negligible.

3.2.63 DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení, které se mění tak rychle, že setrvačné síly nejsou zanedbatelné.

3.2.64 ALTERNATING LOAD: <Load> varying periodically between limits that are equal in absolute value, but opposite in sign.

3.2.64 STŘÍDAVÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení měnící se periodicky mezi krajními hodnotami, které jsou co do absolutních hodnot stejné, avšak opačných znamének.

3.2.65 PULSATING LOAD: <Load> varying periodically between limits of the same sign.

3.2.65 PULSUJÍCÍ ZATÍŽENÍ: Zatížení, které se mění periodicky mezi krajními hodnotami téhož znaménka.

3.2.66 ROLLING LOAD: <Load> consisting of a set of <forces> which are constant in value and direction, but whose points of application change their position in relation to the given body.

3.2.66 POHYBLIVÉ ZATÍŽENÍ: Zatížení tvořené soustavou sil, které jsou stálé co do velikosti a směru, ale jejichž působiště mění polohu vzhledem k danému tělesu.

3.2.67 FOLLOWER LOAD: <Load> whose direction relative to the structure on which it acts remains constant as the structure deflects.

3.2.67 SLEDUJÍCÍ ZATÍŽENÍ: Zatížení silami, jejichž nositelky nemění směr vzhledem k okolí jejich působišť na konstrukci při její deformaci.

3.2.68 CRITICAL LOAD: Least <load> to cause the loss of stability of a structure.

3.2.68 KRITICKÉ ZATÍŽENÍ: Nejmenší zatížení, které vyvolá ztrátu stability konstrukce.

3.2.69 FIELD OF FORCE: Region of space in which <force> is a function of position.

3.2.69 SILOVÉ POLE: Oblast prostoru, v níž je síla funkcí polohy.

3.2.70 FORCE FUNCTION: The function whose partial derivatives give the components of <force> in the direction of differentiation.

3.2.70 SILOVÁ FUNKCE: Funkce, jejíž parciální derivace dávají složky síly ve směru derivování.

3.2.71 CONSERVATIVE FIELD OF FORCE: <Field of force> possessing <potential>.

3.2.71 KONZERVATIVNÍ SILOVÉ POLE: Silové pole mající potenciál.

3.2.72 CONSERVATIVE FORCE: <Force> of a <potential> <.field of forces>.

3.2.72 KONZERVATIVNÍ SÍLA: Síla potenciálního silového pole.

3.2.73 NON-CONSERVATIVE FORCE: <Force> having a component dissipating energy from, or imparting energy to, a <system>.

3.2.73 NEKONZERVATIVNÍ SÍLA: Síla mající složku, která odebírá nebo dodává energii soustavě.

3.2.74 DISSIPATIVE FORCE: <Force> which, during the <motion> of a <system>, causes a loss in the total (mechanical) <energy> of the system, due to its transformation into other forms of energy.

3.2.74 DISIPATIVNÍ SÍLA: Síla, která za pohybu soustavy způsobuje rostoucí ztrátu celkové (mechanické) energie soustavy v důsledku její přeměny v jiné formy energie.

3.2.75 GENERALIZED FORCE: Quantity which, when multiplied by a virtual increment of one <generalized coordinate>, meanwhile the other generalized coordinates remain unchanged, gives the <virtual work> of all the <forces> of the <system>.

3.2.75 ZOBECNĚNÁ SÍLA: Veličina, která po vynásobení virtuální změnou zobecněné souřadnice dává virtuální práci všech sil soustavy.

3.2.76 (RAYLEIGH) DISSIPATION FUNCTION: Function of <generalized coordinates> and generalized velocities of a <system> such that its partial derivatives with respect to the generalized velocities and reversed in sign equal the corresponding generalized <dissipative forces>.

3.2.76 (RAYLEIGHOVA) DISIPATIVNÍ FUNKCE: Funkce zobecněných souřadnic a zobecněných rychlostí soustavy, jejíž parciální derivace podle zobecněných rychlostí vzaté s opačným znaménkem se rovnají příslušným zobecněným disipativním silám.

 

 

3.3 MOMENTUM, ENERGY, WORK AND POWER

3.3 HYBNOST, ENERGIE, PRÁCE A VÝKON

3.3.1 MOMENTUM [LINEAR MOMENTUM]: <Vector> sum of the products of the velocities and masses of the individual <particles> of a <system> of one or more particles.

3.3.1 HYBNOST: Vektorový součet součinů rychlostí a hmotností jednotlivých hmotných bodů soustavy.

3.3.2 GENERALIZED MOMENTUM: Partial derivative of the <kinetic energy> of a <system> with respect to a <generalized velocity>.

3.3.2 ZOBECNĚNÁ HYBNOST: Parciální derivace kinetické energie soustavy podle zobecněné rychlosti (derivace zobecněné souřadnice podle času).

3.3.3 MOMENT OF MOMENTUM: <Vector> product between a radius vector drawn from the point about which moments are being taken to a <momentum> vector, and the momentum vector itself.

3.3.3 MOMENT HYBNOSTI: Vektorový součin polohového vektoru vedeného od vztažného bodu k vektoru hybnosti a vektoru hybnosti.

3.3.4 ANGULAR MOMENTUM (OF A BODY): <Vector> equal to the product of the <moment of inertia> of a body about a given principal axis and its <angular velocity> about the same axis.

3.3.4 MOMENT HYBNOSTI TĚLESA: Vektor rovný součinu momentu setrvačnosti tělesa k dané hlavní ose setrvačnosti a jeho úhlové rychlosti kolem téže osy.

3.3.5 CANONICAL [HAMILTONIAN] VARIABLE: <Generalized coordinate> or <generalized momentum>.

3.3.5 KANONICKÁ [HAMILTONOVA] PROMĚNNÁ: Zobecněná souřadnice nebo zobecněná hybnost.

3.3.6 CYCLIC [CYCLIC IGNORABLE] COORDINATE: <Generalized coordinate> that does not appear explicitly in the function for the <kinetic potential>, but in the form of its derivative with respect to time.

3.3.6 CYKLICKÁ SOUŘADNICE: Zobecněná souřadnice, která se neobjevuje explicitně ve funkci kinetického potenciálu, ale ve tvaru své derivace podle času.

3.3.7 APPARENT MOTION: <Motion> in which the non-cyclic coordinates change.

3.3.7 ZJEVNÝ POHYB: Pohyb, při němž se mění necyklické souřadnice.

3.3.8 CONCEALED MOTION: <Motion> in which only the <cyclic coordinates> change.

3.3.8 SKRYTÝ POHYB: Pohyb, při němž se mění jen cyklické souřadnice.

3.3.9 PERTURBATION: Deviation of system variables from a reference state

3.3.9 PORUCHA: Malá odchylka od daného stavu.

3.3.10 INITIAL CONDITION: Value of a <dependent variable> such as <displacement>, <velocity>, etc. of a <system> at the instant of time taken as the origin.

3.3.10 POČÁTEČNÍ PODMÍNKA: Hodnota závislé proměnné jako přemístění, rychlosti, atd. soustavy v čase, který byl vzat za počáteční.

3.3.11 HAMILTONIAN FUNCTION: Total (mechanical) energy of a <system> expressed through <canonical variables>.

3.3.11 HAMILTONOVA FUNKCE: Celková mechanická energie soustavy vyjádřená kanonickými proměnnými.

3.3.12 LAGRANGIAN FUNCTION [KINETIC POTENTIAL]: Difference between the <kinetic energy> and the <potential energy> of a <system>.

3.3.12 LAGRANGEOVA FUNKCE [KINETICKÝ POTENCIÁL]: Rozdíl mezi kinetickou a potenciální energií soustavy.

3.3.13 POTENTIAL ENERGY (OF A PARTICLE): <Scalar quantity> equal to the <work> done in a <conservative force> field in moving a <particle> from a given position to a reference position where the <potential energy> is conventionally taken to be zero.

3.3.13 POTENCIÁLNÍ ENERGIE (HMOTNÉHO BODU): Skalární hodnota, která se rovná práci v konzervativním silovém poli při pohybu hmotného bodu z dané polohy do vztažné polohy, kde se potenciální energie bere rovna nule.

3.3.14 POTENTIAL ENERGY (OF A SYSTEM: Sum of <potential> energies of all <particles> of a <system>.

3.3.14 POTENCIÁLNÍ ENERGIE SOUSTAVY: Součet potenciálních energií všech hmotných bodů soustavy.

3.3.15 STRAIN ENERGY: <Work> done by the <internal forces> of an <elastic body> in restoring it from a deformed state to its undeformed state.

3.3.15 DEFORMAČNÍ ENERGIE: Práce, kterou vykonají vnitřní síly pružného tělesa při přechodu z deformovaného do nedeformovaného stavu.

3.3.16 KINETIC ENERGY (OF A PARTICLE): Energy of <motion>. It equals ½mv2 for a<particle> of mass <m> and <velocity v>.

3.3.16 KINETICKÁ [POHYBOVÁ] ENERGIE (HMOTNÉHO BODU): Rovná se polovině součinu hmotnosti m a druhé mocniny rychlosti v hmotného bodu (½ mv2).

3.3.17 KINETIC ENERGY (OF A SYSTEM): Sum of kinetic energies of all <particles> of the<system>.

3.3.17 KINETICKÁ ENERGIE SOUSTAVY: Součet kinetických energií všech hmotných bodů soustavy.

3.3.18 MECHANICAL ENERGY: Sum of kinetic and <potential> energies.

3.3.18 MECHANICKÁ ENERGIE: Součet kinetické a potenciální energie.

3.3.19 WORK: Integral of <elementary work> for a finite <displacement>.

3.3.19 PRÁCE: Integrál elementární práce při konečném přemístění (posuvu).

3.3.20 ELEMENTARY WORK: < Scalar> product of a <force> and elementary <displacement> at its point of application.

3.3.20 ELEMENTÁRNÍ PRÁCE: Skalární součin síly a elementárního přemístění (posuvu) jejího působiště.

3.3.21 VIRTUALWORK: The <work> done by a <force> in a <virtual displacement> of the point at which it acts.

3.3.21 VIRTUÁLNÍ PRÁCE: Práce vykonaná silou při virtuálním přemístění (posuvu) jejího působiště.

3.3.22 WORK OF DEFORMATION: <Work> done by <external forces> during the deformation of a body.

3.3.22 DEFORMAČNÍ PRÁCE: Práce vykonaná vnějšími silami během deformace tělesa.

3.3.23 POWER: Rate of <work> with respect to time.

3.3.23 VÝKON: Práce za jednotku času (derivace práce podle času).

3.3.24 POWER OF A FORCE: <Scalar> product of a <force> and the <velocity> of its point of action.

3.3.24 VÝKON SÍLY: Skalární součin síly a rychlosti jejího působiště.

3.3.25 EFFECTIVE [USEFUL] POWER: Mean output <power> of a <machine> at its steady state.

3.3.25 UŽITEČNÝ VÝKON: Výstupní výkon stroje za jeho ustáleného chodu.

3.3.26 MECHANICAL EFFICIENCY: Ratio of the <effective power> of a <machine> to the <power> that is necessary to <drive> it.

3.3.26 MECHANICKÁ ÚČINNOST: Poměr užitečného výkonu stroje a výkonu, jehož je třeba k jeho pohonu.

3.3.27 CYCLIC EFFICIENCY (OF A MACHINE): Ratio of the net <work> <output> of a <machine> to the work that is required to drive it during a complete <period> of its steady motion.

3.3.27 CYKLICKÁ ÚČINNOST (STROJE): Poměr užitečné práce stroje a práce potřebné k pohonu stroje během jeho úplného pracovního cyklu.

 

 

3.4 PRINCIPLES

3.4 PRINCIPY

3.4.1 PRINCIPLE OF WORK AND ENERGY: Principle according to which the change in the sum of kinetic and <potential> energies of a <system> is equal to the <work> done by all the <forces> acting upon the system during an interval of its motion.

3.4.1 VĚTA O PRÁCI A ENERGII: Věta, podle níž se změna součtu kinetické a potenciální energie v daném časovém intervalu rovná práci vykonané všemi silami, které na soustavu působí.

3.4.2 PRINCIPLE OF CONSERVATION OF (MECHANICAL) ENERGY: Principle according to which the <mechanical energy> of a <system> moving in a <conservative field of forces> remains constant.

3.4.2 ZÁKON ZACHOVÁNÍ (MECHANICKÉ) ENERGIE: Zákon, podle něhož mechanická energie soustavy pohybující se v konzervativním silovém poli zůstává stálá.

3.4.3 PRINCIPLE OF MOMENTUM: Principle according to which the change in <momentum> of a <system> in a given interval of time is equal to the total <impulse> acting on the system in the same interval of time.

3.4.3 VĚTA O ZMĚNĚ HYBNOSTI: Věta, podle níž se změna hybnosti soustavy v daném časovém intervalu rovná součtu impulsů všech sil působících na soustavu v tomtéž časovém intervalu.

3.4.4 PRINCIPLE OF CONSERVATION OF MOMENTUM: Principle according to which the <momentum> of a <system> remains constant if the <resultant> of the <external forces> acting on the system is zero during some interval of time.

3.4.4 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI: Zákon, podle něhož hybnost zůstává stálá., je-li výslednice vnějších sil nulová.

3.4.5 PRINCIPLE OF MOMENT OF MOMENTUM: Principle according to which the derivative with respect to time of the <moment of momentum> of a <system> about a fixed point or axis is equal to the sum of the moments of all the <forces> acting upon the system about this point or axis.

3.4.5 VĚTA O ZMĚNĚ MOMENTU HYBNOSTI: Věta, podle níž se derivace podle času momentu hybnosti soustavy k pevnému bodu nebo pevné ose rovná součtu momentů všech sil působících na soustavu k témuž bodu nebo téže ose.

3.4.6 PRINCIPLE OF CONSERVATION OF MOMENT OF MOMENTUM [ANGULAR MOMENTUM]: Principle according to which the <moment of momentum> of a <system> about a fixed point is constant when the <resultant moment> of the <external forces> is zero.

3.4.6 ZÁKON ZACHOVÁNÍ MOMENTU HYBNOSTI: Zákon, podle něhož je moment hybnosti soustavy stálý, když výsledný moment vnějších sil je roven nule.

3.4.7 PRINCIPLE OF MOTION OF CENTRE OF MASS: Principle according to which the <centre of mass> of a <system> moves as if it were a <particle> with mass equal to the total mass of the system and as if the resultant <external force> were acting on it.

3.4.7 VĚTA O POHYBU STŘEDU HMOTNOSTI (TĚŽIŠTĚ): Věta, podle níž se střed hmotnosti soustavy pohybuje jako hmotný bod, v němž je soustředěna celková hmotnost soustavy a na nějž působí výslednice vnějších sil soustavy.

3.4.8 SUPERPOSITION PRINCIPLE: Principle according to which the responses of a<linear system> to independent <excitations> are additive.

3.4.8 PRINCIP SUPERPOSICE: Princip, podle něhož odezvy lineární soustavy na nezávislá buzení lze složit (sečíst).

3.4.9 PRINCIPLE OF VIRTUAL WORK: Principle according to which the necessary and sufficient condition of <equilibrium> of a <system> is that the <virtual work> done by <forces> acting upon the system in an arbitrary <virtual displacement> is zero.

3.4.9 PRINCIP VIRTUÁLNÍ PRÁCE: Princip, podle něhož je nutnou a postačující podmínkou rovnováhy soustavy nulová virtuální práce všech sil působících na soustavu při jejím libovolném virtuálním přemístění (posuvu).

3.4.10 D'ALAMBERT'S PRINCIPLE: Principle according to which the <external forces> that act on a body can be viewed as being in equilibrium with its <inertia force>. Similarly<external moments> can be viewed as being in equilibrium with the body's <inertial couple>.

3.4.10 D'ALEMBERTŮV PRINCIP: Princip, podle něhož jsou vnější síly působící na těleso v rovnováze s jeho setrvačnou silou a setrvačnou silovou dvojicí.

3.4.11 HAMILTON'S PRINCIPLE: Principle according to which the integral of the<Lagrangian function> with respect to time for actual <motion> attains a value which is extreme, when compared with all other conceivable motions of a given <system>.

3.4.11 HAMILTONŮV PRINCIP: Princip, podle něhož dosahuje integrál Lagrangeovy funkce v čase za skutečného pohybu stacionární hodnoty ve srovnání se všemi ostatními možnými pohyby dané soustavy.

3.4.12 GALILEO'S LAW OF RELATIVITY: Law stating that every <system> of reference moving with respect to a given <inertial system> with uniform <rectilinear translation> is also an inertial system

3.4.12 GALILEŮV ZÁKON RELATIVITY: Každá vztažná soustava konající rovnoměrný přímočarý translační pohyb vzhledem k dané inerciální soustavě je také inerciální soustavou.

3.4.13 LAW OF (UNIVERSAL) GRAVITATION: Law stating that every <particle> attracts every other particle with a <force> that is proportional to the product of the masses of the articles and inversely proportional to the square of the distance between them.

3.4.13 GRAVITAČNÍ ZÁKON: Každý hmotný bod přitahuje každý jiný hmotný bod silou, která je úměrná součinu hmotností obou hmotných bodů a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti.

3.4.14 NEWTON'S FIRST LAW (OF MOTION) [FIRST PRINCIPLE OF DYNAMICS]: Law according to which a <particle> subject only to <forces> in <equilibrium> continues in its state of rest or uniform rectilinear <motion>.

3.4.14 NEWTONŮV PRVNÍ ZÁKON: Hmotný bod, na nějž působí pouze síly, které jsou v rovnováze, setrvává ve stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu.

3.4.15 NEWTON'S SECOND LAW (OF MOTION) [SECOND PRINCIPLE OF DYNAMICS]: Law stating that the product of the <mass of a particle> and its <acceleration> is at any given instant equal to the <resultant force> acting on the <particle>.

3.4.15 NEWTONŮV DRUHÝ ZÁKON: Součin hmotnosti hmotného bodu a jeho zrychlení rovná se v daném okamžiku výsledné síle, která působí na hmotný bod.

3.4.16 NEWTON'S THIRD LAW (OF MOTION) [THIRD PRINCIPLE OF DYNAMICS]: Law stating that the <forces> of action and <reaction> between bodies in contact have the same magnitude, same line of action, but opposite sense.

3.4.16 NEWTONŮV TŘETÍ ZÁKON: Síly akce a reakce, kterými navzájem působí dva hmotné body, jsou stejně velké, avšak opačného smyslu a leží v jedné přímce spojující oba hmotné body.

 

 

3.5 STRUCTURAL BEHAVIOUR AND CHARACTERISTICS

3.5 STRUKTURÁLNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

3.5.1 DENSITY: 1. Mass of a <homogeneous body> divided by its volume. 2. Derivative of mass with respect to volume.

3.5.1 HUSTOTA: 1. Hmotnost homogenního tělesa dělená jeho objemem. 2. Limita poměru hmotnosti a objemu části tělesa, jestliže se tento objem blíží nule.

3.5.2 ELASTICITY: Property of a body to recover its original shape and size immediately after removal of the <external forces> which cause it to deform.

3.5.2 PRUŽNOST: Vlastnost tělesa obnovit svůj původní tvar a velikost ihned po odstranění vnějších sil, které těleso deformují.

3.5.3 ELASTIC HYSTERESIS: Incomplete reversibility of the <work of deformation> occurring in solid bodies.

3.5.3 PRUŽNÁ HYSTEREZE: Neúplná vratnost deformační práce objevující se u pevných těles.

3.5.4 YOUNG'S MODULUS OF ELASTICITY: Ratio of the change in <stress> to the change in <strain> for a material that obeys <Hooke's law>.

3.5.4 MODUL PRUŽNOSTI [YOUNGŮV]: Poměr změny napětí a změny poměrného prodloužení pro látku, která se řídí Hookeovým zákonem.

3.5.5 HOOKE'S LAW: Law of proportionality between <stress> and <strain> for linear-elastic materials.

3.5.5 HOOKEŮV ZÁKON: Zákon úměrnosti mezi napětím a deformací (přetvořením) lineárně pružných látek.

3.5.6 PLASTICITY: Property of a body whereby some deformation persists after the <forces> that originally caused it have been removed.

3.5.6 PLASTICITA: Vlastnost tělesa zůstat poněkud deformované po odstranění sil, které deformaci vyvolaly.

3.5.7 STIFFNESS: Measure of the ability of a body or structure to, resist deformation due to the action of <external forces>.

3.5.7 TUHOST: Míra schopnosti tělesa vzdorovat deformaci vyvolávané účinkem vnějších sil.

3.5.8 COMPLIANCE [FLEXIBILITY]: Measure of the ability of a <body> or <structure> to exhibit a <deformation> due to the action of <external forces> (reciprocal of <stiffness>).

3.5.8 PODDAJNOST: Míra schopnosti tělesa deformovat se účinkem vnějších sil (opak tuhosti).

3.5.9 STIFFNESS (COEFFICIENT): Change of <force> (or <torque>) divided by the corresponding translational (or rotational) <displacement> of an elastic element.

3.5.9 SOUČINITEL TUHOSTI: Změna síly (krouticího momentu) dělená příslušným posuvem (pootočením) pružného prvku.

3.5.10 ANISOTROPY: Variation of the physical properties in a body with direction.

3.5.10 ANIZOTROPIE: Proměnnost fyzikálních vlastností tělesa v závislosti na směru.

3.5.11 ISOTROPY: Independence of direction of the physical properties of a body.

3.5.11 IZOTROPIE: Nezávislost fyzikálních vlastností těles na směru.

3.5.12 LONGITUDINAL RIGIDITY: Ratio of the magnitude of an <axial force> on a<bar> to the change in length that it causes

3.5.12 PODÉLNÁ TUHOST: Poměr velikosti osové síly prutu a změny jeho délky, kterou vyvolává.

3.5.13 TORSIONAL RIGIDITY: Ratio of the magnitude of an axial <torque> on a <bar> to the <angle of twist> that it causes.

3.5.13 TORZNÍ TUHOST: Poměr velikosti krouticího momentu prutu a úhlu zkroucení, který vyvolává.

3.5.14 BENDING STIFFNESS [FLEXURAL RIGIDITY]: Ratio of the magnitude of a <bending moment> on a <bar> to the change in curvature that it causes.

3.5.14 OHYBOVÁ TUHOST: Poměr velikosti ohybového momentu a změny křivosti prutu, kterou vyvolává.

3.5.15 MODULUS OF RIGIDITY [SHEAR MODULUS]: Ratio <shear stress> to the <shear strain> that it causes.

3.5.15 MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU: Poměr smykového napětí a zkosu, který vyvolává.

3.5.16 STRAIN: Change in the dimensions or shape of a body due to <stress>.

3.5.16 DEFORMACE: Poměrná změna rozměrů nebo tvaru tělesa v důsledku napjatosti.

3.5.17 ELASTIC STRAIN [DEFORMATION]: <Strain> that disappears after removal of the static <system> of <forces> causing it.

3.5.17 PRUŽNÁ DEFORMACE: Deformace, která zmizí po odstranění statické soustavy sil, které ji vyvolaly.

3.5.18 PLASTIC STRAIN [PLASTIC DEFORMATION, PERMANENT SET]: Strain> that does not disappear after removal of the static <system> of <external forces> causing it.

3.5.18 PLASTICKÁ DEFORMACE: Deformace, která nezmizí po odstranění statické soustavy vnějších sil, které ji vyvolaly.

3.5.19 TORSION [TWIST]: <Rotational deformation> of a shaft or bar about its axis as a result of <torque> applied about that

3.5.19 KROUCENÍ: Zkroucení hřídele nebo prutu namáhaného krouticím momentem.

3.5.20 DIRECT LONGITUDINAL] STRAIN: Fractional change in length.

3.5.20 POMĚRNÉ PRODLOUŽENÍ: Poměrná změna délky.

3.5.21 ANGLE OF TWIST [TORSION]: Angle of relative <rotation> of two cross-sections of a <bar> or shaft about its longitudinal axis.

3.5.21 ÚHEL ZKROUCENÍ: Úhel relativního pootočení dvou průřezů prutu nebo hřídele kolem jeho podélné osy.

3.5.22 SHEAR STRAIN [ANGLE OF DEFORMATION]: Change in the angle (in radians) between two straight lines that are drawn perpendicular to each other in a body when the body is undeformed.

3.5.22 ZKOS: Změna úhlu (v obloukové míře) mezi dvěma přímkami tělesa, které v nedeformovaném tělese jsou navzájem kolmé.

3.5.23 DEFLECTION (OF A BEAM): <Displacement> of a point on the longitudinal axis of a <beam> in <bending>, in a direction normal to this axis.

3.5.23 PRŮHYB (NOSNÍKU): Posuv bodu na ose ohýbaného nosníku ve směru kolmém na osu.

3.5.24 DEFLECTION (OF A PLATE): <Displacement> of a point in the <middle surface> of a plate in the direction normal to this surface.

3.5.24 PRŮHYB (DESKY): Posuv bodu na střednicové ploše desky ve směru kolmém na tuto plochu.

3.5.25 BUCKLING (OF A BAR OR PLATE): <Bending> of a member that is initially straight or flat due to instability when a compressive <stress> induced in it exceeds a critical value.

3.5.25 VZPĚR: Ohyb členu původně přímého nebo rovinného v důsledku nestability, která vzniká, když tlakové napětí překročí kritickou hodnotu.

3.5.26 EQUIVALENT BUCKLING LENGTH (OF A BAR): Length of the <bar>, pin-jointed at its ends, which has the same <critical load> as a given bar of the same material and the same cross-section.

3.5.26 EKVIVALENTNÍ VZPĚRNÁ DÉLKA PRUTU: Délka prostě podepřeného prutu, jehož kritické zatížení je stejné jako daného prutu téhož průřezu a z téhož materiálu.

3.5.27 SLENDERNESS RATIO (OF A BAR): Ratio of the <equivalent buckling length of a bar> to the <radius of gyration> of its cross-section with respect to the axis about which <bending> takes place during buckling.

3.5.27 ŠTÍHLOST (PRUTU): Poměr ekvivalentní vzpěrné délky prutu a poloměru setrvačnosti jeho průřezu vzhledem k ose, kolem níž dochází k ohybu při ztrátě vzpěrné únosnosti.

3.5.28 LATERAL BUCKLING (OF A BEAM): Loss of stability of a <beam> bent about one transverse, as a result of which <bending> occurs about another transverse axis.

3.5.28 STRANOVÉ VYBOČENÍ (NOSNÍKU): Ohyb nosníku kolem jedné příčné osy v důsledku ztráty stability za ohybu kolem jiné příčné osy.

3.5.29 VIRTUAL DEFORMATION: Arbitrary deformation of a body or a structure during which the magnitudes and directions of the <forces> and the <stresses> are considered to remain constant.

3.5.29 VIRTUÁLNÍ DEFORMACE: Možná libovolná deformace tělesa, při níž se velikosti a směry sil a napětí považují za neměnné.

3.5.30 STRESS: Limit of the ratio of <force> to the area it acts, as the area tends to zero.

3.5.30 NAPĚTÍ: Limita poměru síly a velikosti plochy, na niž působí, jestliže se velikost plochy blíží nule.

3.5.31 NORMAL STRESS: Component of <stress> in the direction normal to the element of surface on which the stress acts.

3.5.31 NORMÁLOVÉ NAPĚTÍ: Složka napětí kolmá na plošný prvek, na nějž napětí působí.

3.5.32 SHEAR STRESS: Component of <stress> lying in the plane of the surface on which it acts.

3.5.32 SMYKOVÉ NAPĚTÍ: Složka napětí ležící v rovině plochy, na niž působí.

3.5.33 TENSION: State in which <forces> on the ends of a <bar>tend to extend it.

3.5.33 TAH: Stav, při němž se síly působící na konce prutu snaží prut prodloužit.

3.5.34 AXIAL TENSION:<Tension> in which the <resultant force> acts through the <centroid> of the cross-section of a <bar>.

3.5.34 OSOVÝ TAH: Tah, při němž výsledná síla působí v těžišti průřezu prutu ve směru jeho osy.

3.5.35 COMPRESSION: State in which <forces> on the ends of a <bar> tend to reduce its length.

3.5.35 TLAK: Stav, při němž se síly působící na konce prutu snaží prut zkrátit.

3.5.36 ULTIMATE STRENGTH: Limit of resistance of the <internal forces> in a solid body to <external forces> acting upon it.

3.5.36 MEZ PEVNOSTI: Mez odolnosti vnitřních sil v pevném tělese proti účinku vnějších sil.

3.5.37 BENDING: State of <stress> tending to change the curvature of the longitudinal axis of a <bar> or central plane of a plate.

3.5.37 OHYB: Stav napjatosti vedoucí ke změně křivosti osy prutu nebo střednicové roviny desky.

3.5.38 SHEARING: State of <stress> on a cross-section of a <bar> in which the <shearing> stresses have a non-zero resultant.

3.5.38 SMYK: Stav napjatosti, při němž smyková napětí v průřezu prutu dávají nenulovou výslednou sílu.

3.5.39 SHEAR [FLEXURAL] CENTRE: Point in the cross-section of a <beam> in <bending> through which the resultant of the <shearing> <stresses> must act for the <angle of twist> to be zero.

3.5.39 STŘED SMYKU: Bod průřezu nosníku, kterým musí procházet výslednice smykových sil, aby úhel zkroucení byl nulový.

3.5.40 CENTRE OF TWIST: Point about which the cross-section of a <bar> in <torsion> rotates.

3.5.40 STŘED KROUCENÍ: Bod, kolem něhož se otáčí průřez krouceného prutu.

3.5.41 ELASTIC AXIS [LINE]: Locus of the <shear centres> of the cross-sections of a <beam>.

3.5.41 PRUŽNÁ OSA (ČÁRA): Geometrické místo středů smyku průřezů nosníku.

3.5.42 NEUTRAL AXIS: Straight line which lies in the plane of the cross-section of a <beam> in <bending> and along which the <normal stresses> are zero.

3.5.42 NEUTRÁLNÍ OSA: Přímka v rovině průřezu nosníku, na níž jsou normálová napětí za ohybu nulová.

3.5.43 FRICTION: Complex of phenomena arising in the contact area between two bodies and which resists any <relative motion> between them.

3.5.43 TŘENÍ: Soubor jevů v oblasti dotyku dvou těles, které brání jejich relativnímu pohybu.

3.5.44 SLIDING [KINETIC] FRICTION: <Friction> occurring when sliding takes place between the surfaces of two bodies in contact.

3.5.44 SMYKOVÉ TŘENÍ: Tření, které vzniká mezi dotýkajícími se povrchy dvou těles, které se po sobě smýkají.

3.5.45 ROLLING FRICTION: Resistance to <motion> that occurs when one deformable body rolls on another.

3.5.45 VALIVÉ TŘENÍ: Odpor proti vzájemnému valivému pohybu dvou poddajných těles.

3.5.46 PIVOTING [SPIN] FRICTION: <Friction> due to relative <rotation> of two bodies about the common normal at their point of contact.

3.5.46 PIVOTOVÉ [VRTNÉ] TŘENÍ: Tření vznikající mezi dvěma tělesy při jejich relativním otáčení kolem společné normály v bodě dotyku.

3.5.47 STATIC FRICTION: <Friction> between two bodies that are at rest relative to each other.

3.5.47 KLIDOVÉ TŘENÍ: Tření mezi dvěma tělesy, které jsou v relativním klidu.

3.5.48 LIMITING FRICTION: <Static friction> when slip is impending.

3.5.48 MEZNÍ TŘENÍ: Klidové tření, hrozí-li přechod z klidu do relativního smýkání.

3.5.49 FRICTIONAL FORCE: <Tangential reaction> resisting the relative movement of two bodies whose surfaces are in contact.

3.5.49 TŘECÍ SÍLA: Tečná reakce, která brání relativnímu pohybu dvou těles, která se dotýkají.

3.5.50 COEFFICIENT OF (STATIC) FRICTION: Ratio of the magnitude of the limiting <frictional force> to the magnitude of the normal component of the <reaction>.

3.5.50 SOUČINITEL (KLIDOVÉHO) TŘENÍ: Poměr velikosti mezní třecí síly a velikosti normálové složky reakce.

3.5.51 ANGLE OF FRICTION: Greatest possible angle between the <reactions> of two bodies in contact and the common normal to their surfaces at the point of contact.

3.5.51 TŘECÍ ÚHEL: Největší úhel, který mohou svírat vzájemné reakce dotýkajících se těles se společnou normálou jejich povrchů v bodě dotyku.

3.5.52 CONE OF FRICTION: Conical surface within which the <reactions> between two bodies in contact must lie.

3.5.52 TŘECÍ KUŽEL: Kuželová plocha, v níž nutně leží vzájemné reakce dvou dotýkajících se těles.

3.5.53 MECHANICAL SHOCK: < Excitation> in the form of a sudden change in<force>, position, <velocity> or <acceleration> accompanied by a rapid transient transmission of<mechanical energy>.

3.5.53 NÁHLÉ ZATÍŽENÍ: Buzení ve tvaru náhlé změny síly, polohy, rychlosti nebo zrychlení doprovázené rychlým přechodovým procesem přenosu mechanické energie.

3.5.54 IMPACT: Sudden contact of short duration between two bodies.

3.5.54 RÁZ: Krátkodobý náhlý dotyk dvou těles.

3.5.55 IMPACT FORCE: <Force> between contacting bodies during <impact>.

3.5.55 RÁZOVÁ SÍLA: Síla v dotyku těles za rázu.

3.5.56 CENTRAL IMPACT: <Impact>, in which the <impact forces> pass through the centres of mass of the colliding bodies.

3.5.56 CENTRÁLNÍ RÁZ: Ráz, při němž prochází rázová síla středy hmotnosti těles, která na sebe narážejí.

3.5.57 ECCENTRIC IMPACT: <Impact> in which the <impact forces> on two colliding bodies do not pass through at least one of the <mass centres>.

3.5.57 MIMOSTŘEDNÝ RÁZ: Ráz, při němž rázová síla neprochází alespoň jedním ze středů hmotnosti těles, která na sebe narážejí.

3.5.58 DIRECT IMPACT: <Impact>, in which the <relative velocities> of the <centres of mass> of two colliding bodies are in the direction of the common normal to their surfaces at the point of contact.

3.5.58 PŘÍMÝ RÁZ: Ráz, při němž mají relativní rychlosti středů hmotnosti na sebe narážejících těles směr společné normály v bodě dotyku.

3.5.59 OBLIQUE IMPACT: <Impact> in which the <relative velocities> of the <centres of mass> of the bodies are not in the direction of the common normal to their surfaces at the point of contact.

3.5.59 ŠIKMÝ RÁZ: Ráz, při němž nemají relativní rychlosti středů hmotnosti na sebe narážejících těles směr společné normály v bodě dotyku.

3.5.60 LONGITUDINAL MPACT: <Impact> wherein the <impact force> is along the centre line of a <bar>.

3.5.60 PODÉLNÝ RÁZ: Ráz, při němž rázová síla působí v ose prutu.

3.5.61 TRANSVERSE IMPACT: <Impact> wherein the <impact force> is perpendicular to the centre line of a <bar>.

3.5.61 PŘÍČNÝ RÁZ: Ráz, při němž je rázová síla kolmá ke střednici prutu.

3.5.62 ELASTIC IMPACT: <Impact>, in which only <elastic deformation> occurs in the region of contact between two colliding bodies.

3.5.62 PRUŽNÝ RÁZ: Ráz, při němž vznikají v oblasti dotyku na sebe narážejících těles pouze pružné deformace.

3.5.63 INELASTIC IMPACT: <Impact>, in which only <plastic deformation> occurs in the region of contact between two colliding bodies.

3.5.63 NEPRUŽNÝ RÁZ: Ráz, při němž vznikají v oblasti dotyku na sebe narážejících těles plastické deformace.

3.5.64 COMPRESSION PERIOD: Interval of time during which <impact forces> are increasing.

3.5.64 DOBA KOMPRESE: Časový interval, v němž rázové síly rostou.

3.5.65 RESTITUTION PERIOD: Interval of time during which <impact forces> decrease to zero.

3.5.65 DOBA RESTITUCE: Časový interval, v němž se rázové síly zmenšují k nule.

3.5.66 COEFFICIENT OF RESTITUTION: Ratio of the magnitude of the <impulse> of an<impact force> in the <restitution period> to the magnitude of the impulse of impact force in the<compression period>.

3.5.66 SOUČINITEL RESTITUCE [RÁZU]: Poměr impulsu rázové síly v době restituce a impulsu v době komprese.

3.5.67 CENTRE OF PERCUSSION: Point in a body which is free to rotate about a fixed axis, through which the line of action of an applied <impulse> must pass if there is to be no impulsive <reaction> at the fixed axis.

3.5.67 STŘED RÁZU: Bod tělesa, které se může volně otáčet kolem pevné osy, jímž musí procházet rázová síla kolmá na osu otáčení, aby nevznikla impulsní reakce na ose otáčení.

3.5.68 FORCE OF GRAVITY: <Force> of attraction arising from the law of gravitation.

3.5.68 GRAVITAČNÍ SÍLA: Přitažlivá síla vznikající podle gravitačního zákona.

3.5.69 WEIGHT: Magnitude of the <force of gravity> on a body.

3.5.69 TÍHA: Velikost gravitační síly tělesa.

3.5.70 GRAVITATIONAL FIELD: <Field of force> in which the <force> acting upon a<particle> is gravitational.

3.5.70 GRAVITAČNÍ POLE: Silové pole, v němž na hmotný bod působí gravitační síla.

3.5.71 ACCELERATION DUE TO GRAVITY: <Acceleration> produced by the <force of gravity>. (Note: By international agreement, the value <g> = 9.806 m/s2 has been chosen as the standard <acceleration due to gravity>.)

3.5.71 GRAVITAČNÍ ZRYCHLENÍ: Zrychlení vyvolané gravitační silou. (Pozn.: Podle mezinárodní dohody byla za standardní zrychlení v důsledku zemské gravitace zvolena hodnota g = 9,806 m/s2.)

3.5.72 GYROSCOPIC [GYRO] EFFECT [GYROSTATIC ACTION]: Effect of inertia of a rotating <rigid body> manifesting by its <precession> after a forced angular change of the <spin axis> of the body.

3.5.72 GYROSKOPICKÝ ÚČINEK: Účinek setrvačností rotujícího tuhého tělesa, který se projevuje jeho precesí, vyvolanou nucenou změnou polohy osy vlastní rotace.

 

 

3.6 STRUCTURAL CONCEPTS

3.6 STRUKTURNÍ POJMY

3.6.1 RIGID BODY: Theoretical model of a solid body in which the distances between <particles> are considered to be constant, regardless of any <forces> acting upon the body.

3.6.1 TUHÉ TĚLESO: Teoretický model pevného tělesa, u něhož se vzdálenosti mezi jeho body považují za stálé bez ohledu na to, jaké síly působí na těleso.

3.6.2 ELASTIC BODY: Body that can deform elastically.

3.6.2 PRUŽNÉ TĚLESO: Těleso, které se může pružně deformovat.

3.6.3 HOMOGENEOUS BODY: Body whose physical properties are the same at all points.

3.6.3 HOMOGENNÍ TĚLESO: Těleso, jehož fyzikální vlastnosti jsou ve všech bodech stejné.

3.6.4 ISOTROPIC BODY: Body within which physical properties are independent of direction.

3.6.4 IZOTROPNÍ TĚLESO: Těleso, jehož fyzikální vlastnosti nezávisí na směru.

3.6.5 HETEROGENEOUS BODY: Body whose physical properties are not the same at all points.

3.6.5 HETEROGENNÍ TĚLESO: Těleso, jehož fyzikální vlastnosti nejsou stejné ve všech bodech.

3.6.6 BAR [ROD]: Body whose transverse dimensions are small in comparison with its length.

3.6.6 PRUT: Těleso, jehož příčné rozměry jsou malé ve srovnání s délkou.

3.6.7 STRING: Member infinitely flexible and capable of carrying only a <tensile force>.

3.6.7 STRUNA [LANO]: Dokonale ohebný člen schopný přenášet pouze tahovou sílu.

3.6.8 STRUT [COLUMN]: Straight <bar> subjected to <compression>.

3.6.8 VZPĚRA [SLOUP]: Tlačený přímý prut.

3.6.9 CURVED BAR: <Bar> whose centre line in its unloaded state is curved.

3.6.9 KŘIVÝ PRUT: Prut, jehož střednice je v nezatíženém stavu zakřivená.

3.6.10 ARCH: <Curved bar> that acts primarily in <compression>.

3.6.10 OBLOUK: Křivý prut, který je především namáhán tlakem.

3.6.11 SPRING: <Elastic body> shaped so that it can suffer substantial <elastic deformation>.

3.6.11 PRUŽINA: Pružné těleso takového tvaru, aby mohlo doznat značné pružné deformace.

3.6.12 TRUSS [FRAMEWORK]: <System> of <bars> connected at their ends to form a rigid structure.

3.6.12 PŘÍHRADOVÁ SOUSTAVA [RÁM]: Soustava prutů spojených na koncích tak, aby tvořily tuhou konstrukci.

3.6.13 BEAM: <Bar> loaded with <forces> perpendicular to its longitudinal axis.

3.6.13 NOSNÍK: Prut zatížený silami kolmými k jeho podélné ose.

3.6.14 SIMPLY-SUPPORTED BEAM: <Beam> on two supports which prevent transverse movement only.

3.6.14 PROSTĚ PODEPŘENÝ NOSNÍK: Nosník na dvou podpěrách, které brání pouze příčnému pohybu.

3.6.15 CONTINUOUS BEAM: <Beam> resting on three or more supports.

3.6.15 SPOJITÝ NOSNÍK: Nosník na třech a více podpěrách.

3.6.16 CANTILEVER BEAM: <Beam> having one end fully restrained and the other end free.

3.6.16 VETKNUTÝ NOSNÍK [KONSOLA]: Nosník, jehož jeden konec je dokonale upevněn a druhý je volný.

3.6.17 SPAN (OF A BEAM): Distance between the two adjacent points of support of a <beam>.

3.6.17 ROZPĚTÍ (NOSNÍKU): Vzdálenost mezi dvěma sousedními podpěrami nosníku.

3.6.18 GRID [GRILLAGE]: Two or more sets of parallel <beams> with all the beams in one plane and the axes of the sets intersecting.

3.6.18 MŘÍŽ [ROŠT]: Dvě skupiny nebo více skupin rovnoběžných nosníků, které všechny leží v jedné rovině a osy skupin se protínají.

3.6.19 THICKPLATE: Plate whose thickness is of the same order as other dimensions.

3.6.19 TLUSTÁ DESKA: Deska, jejíž tloušťka je téhož řádu jako ostatní rozměry.

3.6.20 THIN PLATE: Plate whose thickness is small compared with all other dimensions.

3.6.20 TENKÁ DESKA: Deska, jejíž tloušťka je malá ve srovnání s ostatními rozměry.

3.6.21 MEMBRANE: <Thin plate> or shell with negligible <.flexural rigidity>.

3.6.21 MEMBRÁNA: Tenká deska nebo skořepina se zanedbatelnou ohybovou tuhostí.

3.6.22 MIDDLE SURFACE (OF A PLATE): Surface that bisects the thickness of a plate.

3.6.22 STŘEDNICOVÁ PLOCHA (DESKY): Plocha, která půlí tloušťku desky.

3.6.23 DISK: Plate whose <middle surface> is circular in shape.

3.6.23 KOTOUČ: Deska, jejíž střednicová plocha má tvar kruhu.

3.6.24 CYLINDRICAL SHELL: Shell whose <middle surface> is cylindrical.

3.6.24 VÁLCOVÁ SKOŘEPINA: Skořepina, jejíž střednicová plocha je válcová.

3.6.25 SANDWICH TRUCTURE: <Beam>, plate or shell constructed in three layers, the properties of the middle layer being different from those of the outer layers.

3.6.25 SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE: Nosník, deska nebo skořepina tvořená třemi vrstvami a přitom se fyzikální vlastnosti střední vrstvy liší od vlastností vnějších vrstev.

3.6.26 MULTI-LAYERED STRUCTURE: <Beam>, plate or shell which has two or more layers with differing physical properties

3.6.26 VRSTVENÁ KONSTRUKCE: Nosník, deska nebo skořepina tvořená dvěma nebo několika vrstvami různých fyzikálních vlastností.

3.6.27 SMOOTH SUPPORT: Support that offers no frictional restraint.

3.6.27 HLADKÁ PODPĚRA: Podpěra, která nevyvozuje třecí odpor.

3.6.28 SIMPLE [FREE] SUPPORT: Support that allows only a <rotation> about a particular axis.

3.6.28 PROSTÁ PODPĚRA: Podpěra, která umožňuje pouze otáčení kolem určité osy.

3.6.29 ELASTIC SUPPORT: Support that deflects elastically under the <load> of the body supported.

3.6.29 PRUŽNÁ PODPĚRA: Podpěra, která se pružně poddává účinku zatížení podpíraným tělesem.

3.6.30 ROLLER SUPPORT: Support that allows a <rotation> about an axis and a <translation> in a direction perpendicular to that axis

3.6.30 VALIVÁ PODPĚRA: Podpěra, která umožňuje otáčení kolem nějaké osy a posuv kolmo na tuto osu.

3.6.31 FOUNDATION: Supporting structure.

3.6.31 ZÁKLAD: Podpěrná konstrukce.

3.6.32 ELASTIC FOUNDATION: <Elastic body> constituting a continuous support for a <beam> or plate.

3.6.32 PRUŽNÝ ZÁKLAD: Pružné těleso vytvářející spojitou podpěru pro nosník nebo desku.

 

 

3.7 DYNAMICAL CONCEPTS

3.7 DYNAMICKÉ POJMY

3.7.1 PARTICLE [POINT MASS]: Geometrical point to which a finite mass is assigned.

3.7.1 HMOTNÝ BOD (ČÁSTICE): Geometrický bod, jemuž je přiřazena konečná hmotnost.

3.7.2 MASS (OF A PARTICLE): Amount of matter in a <particle> as measured by the <force> necessary to cause unit <acceleration> of the particle.

3.7.2 HMOTNOST (HMOTNÉHO BODU): Množství látky hmotného bodu měřené silou, které je třeba, aby mu bylo uděleno jednotkové zrychlení.

3.7.3 MASS (OF A BODY): Sum of the masses of the <particles> that make up a body.

3.7.3 HMOTNOST (TĚLESA): Součet hmotností hmotných bodů vytvářejících těleso.

3.7.4 CENTRE OF MASS: Point in a body or <system> of <particles> such that the sum (integral) taken over all the particles, of the <vector> drawn from the point in question to each particle and multiplied by the mass of the particle is zero.

3.7.4 STŘED HMOTNOSTI: Bod v tělese nebo soustavě hmotných bodů, pro nějž je součet (integrál) součinů hmotností všech hmotných bodů a jejich polohových vektorů vzhledem k tomuto bodu roven nule.

3.7.5 CENTRE OF GRAVITY: Point in a body at which the resultant of the gravitational <forces> on its component <particles> acts.

3.7.5 TĚŽIŠTĚ: Působiště výslednice gravitačních sil hmotných bodů vytvářejících těleso.

3.7.6 EQUIVALENT [REDUCED] MASS OF A MECHANISM: Mass to be attached to a particular point in a <mechanism> so that its <kinetic energy> is equal to the sum of the kinetic energy of all <links> in the mechanism.

3.7.6 EKVIVALENTNÍ [REDUKOVANÁ] HMOTNOST MECHANISMU: Hmotnost, kterou je třeba přiřadit určitému bodu mechanismu, tak aby se jeho kinetická energie rovnala součtu kinetických energií všech členů mechanismu.

3.7.7 MOMENT OF INERTIA: Sum (integral) of the products of the masses of the individual <particles> (elements of mass) of a solid body and the squares of their distances from a given axis.

3.7.7 MOMENT SETRVAČNOSTI: Součet (integrál) součinů hmotností hmotných bodů pevného tělesa a čtverců jejich vzdáleností od dané osy.

3.7.8 POLAR MOMENT OF INERTIA OF A LAMINA: Sum (integral) of the products of the masses of the individual <particles> (elements of mass) of a lamina and the squares of their distances from its <centroid>.

3.7.8 POLÁRNÍ MOMENT SETRVAČNOSTI ROVINNÉHO ÚTVARU: Součet (integrál) součinů hmotností hmotných bodů rovinného útvaru a čtverců jejich vzdáleností od jeho těžiště (středu plochy).

3.7.9 POLAR MOMENT OF INERTIA OF A BODY: <Moment of inertia> of an axi-symmetric body about its axis of symmetry.

3.7.9 POLÁRNÍ MOMENT SETRVAČNOSTI TĚLESA: Moment setrvačnosti osově souměrného tělesa k jeho ose souměrnosti.

3.7.10 PRODUCT OF INERTIA: Sum (integral) of the products of the masses of individual <particles> (elements of mass) of a solid body and their distances from two mutually perpendicular planes.

3.7.10 DEVIAČNÍ MOMENT: Součet (integrál) součinů hmotností hmotných bodů pevného tělesa a jejich vzdáleností od dvou navzájem kolmých rovin.

3.7.11 PRINCIPAL AXIS (OF INERTIA): One of three mutually perpendicular axes intersecting each other at a given point with respect to which the products of inertia of a solid body are zero.

3.7.11 HLAVNÍ OSA SETRVAČNOSTI: Jedna ze tří vzájemně kolmých různoběžných os, k nimž jsou deviační momenty nulové.

3.7.12 PRINCIPAL MOMENT OF INERTIA: <Moment of inertia> about a <principal axis of inertia>.

3.7.12 HLAVNÍ MOMENT SETRVAČNOSTI: Moment setrvačnosti k hlavní ose setrvačnosti.

3.7.13 INERTIA TENSOR: Symmetrical tensor whose components for a <rigid body> are three <moments of inertia> and the negatives of three <products of inertia> about the axes of a system of coordinates fixed in the body.

3.7.13 TENZOR SETRVAČNOSTI: Souměrný tenzor, jehož složkami jsou u tuhého tělesa tři momenty setrvačnosti a záporně vzaté tři deviační momenty k osám pravoúhlé souřadnicové soustavy spojené s tělesem.

3.7.14 EQUIVALENT [REDUCED] MOMENT OF INERTIA (OF A MECHANISM): <Moment of inertia> about its fixed <axis of rotation> that is assigned to a member of a<mechanism> so that the <kinetic energy> of that <link> is equal to the total kinetic energy of the actual mechanism

3.7.14 EKVIVALENTNÍ [REDUKOVANÝ] MOMENT SETRVAČNOSTI MECHANISMU: Moment setrvačnosti k pevné ose otáčení členu mechanismu, k němuž je přiřazen, tak aby se kinetická energie tohoto členu rovnala součtu kinetických energií všech členů daného mechanismu.

3.7.15 RADIUS OF GYRATION: Distance from an axis of a point at which the total<mass of a body> may be concentrated so as to have the same <moment of inertia> about that axis as the original body.

3.7.15 POLOMĚR SETRVAČNOSTI: Vzdálenost osy od bodu, v němž soustředěná celková hmotnost tělesa má tentýž moment setrvačnosti k dané ose jako původní těleso.

3.7.16 ELLIPSOID OF INERTIA [MOMENTAL ELLIPSOID, POINSOT ELLIPSOID OF INERTIA]: Locus of the ends of <vectors> measured from a given point and along every axis through this point, the lengths of the vectors being inversely proportional to the <radii of gyration>.

3.7.16 ELIPSOID SETRVAČNOSTI: Geometrické místo koncových bodů vektorů vycházejících z daného bodu, jejichž délky jsou nepřímo úměrné poloměrům setrvačnosti k osám, v nichž vektory leží.

3.7.17 CENTRAL ELLIPSOID OF INERTIA: <Ellipsoid of inertia> for the <centre of mass>.

3.7.17 CENTRÁLNÍ ELIPSOID SETRVAČNOSTI: Elipsoid setrvačnosti pro střed hmotnosti tělesa.

3.7.18 CENTROID: Point whose Cartesian coordinates are the mean values of the coordinates of all the points that constitute a given line, surface or solid.

3.7.18 STŘED OBJEMU [PLOCHY, ČÁRY]: Bod, jehož pravoúhlé souřadnice představují střední hodnoty souřadnic všech bodů daného tělesa, plochy nebo čáry.

3.7.19 CENTRAL AXIS: Locus of the <centroids> of the cross-sections of a <bar>.

3.7.19 STŘEDNICE PRUTU: Geometrické místo středů ploch (těžišť) průřezů prutu.

3.7.20 CONSTRAINT: Restriction imposed on the positions and <velocities> of a <system> that must be fulfilled at any instant.

3.7.20 VAZBA: Omezení vložené na polohy a rychlosti soustavy, které musí být splněno v každém okamžiku.

3.7.21 UNILATERAL CONSTRAINT: Requirement that a particular variable should not be less than a given datum value, or alternatively that it should not be greater than a given datum value.

3.7.21 JEDNOSTRANNÁ VAZBA: Požadavek, aby určitá proměnná nebyla menší nebo naopak nebyla větší než daná hodnota.

3.7.22 BILATERAL CONSTRAINT: <Constraint> expressed by equations linking the coordinates of the <particles> of a <system> (and possibly their derivatives with respect to time) and time.

3.7.22 OBOUSTRANNÁ VAZBA: Vazba vyjádřená rovnicemi, kterým musí vyhovovat souřadnice hmotného bodu soustavy (případně jejich derivace podle času) a čas.

3.7.23 GEOMETRIC CONSTRAINT: <Constraint> whose equations depend only on the coordinates of the points of a <system> and, possibly, on time.

3.7.23 GEOMETRICKÁ VAZBA: Vazba, jejíž rovnice obsahují jen souřadnice bodů soustavy a případně čas.

3.7.24 DIFFERENTIAL CONSTRAINT: <Constraint> whose equations depend not only on coordinates of the points of a <system> but also on their first derivatives with respect to time and, possibly, on time.

3.7.24 DIFERENCIÁLNÍ VAZBA: Vazba, jejíž rovnice obsahují jak souřadnice bodů soustavy, tak jejich první derivace podle času a případně čas.

3.7.25 RHEONOMIC CONSTRAINT: <Constraint> that is dependent on time.

3.7.25 REONOMNÍ VAZBA: Vazba, která závisí na čase.

3.7.26 SCELERONOMIC CONSTRAINT: <Constraint> that is independent of time.

3.7.26 SKLERONOMNÍ VAZBA: Vazba, která nezávisí na čase.

3.7.27 HOLONOMIC CONSTRAINT: <Geometric constraint> or a <differential constraint>whose equations are integrable.

3.7.27 HOLONOMNÍ VAZBA: Geometrická vazba nebo diferenciální vazba, jejíž rovnice jsou integrovatelné.

3.7.28 NON-HOLONOMIC CONSTRAINT: <Differential constraint> whose equations are not integrable.

3.7.28 NEHOLONOMNÍ VAZBA: Diferenciální vazba, jejíž rovnice nejsou integrovatelné.

3.7.29 DEGREE OF FREEDOM (OF A MECHANICAL SYSTEM): Number of independent <generalized coordinates> required to define completely the configuration of a <system> at any instant of time.

3.7.29 STUPEŇ VOLNOSTI (MECHANICKÉ SOUSTAVY): Počet nezávislých zobecněných souřadnic potřebných k úplnému určení polohy (konfigurace) soustavy v každém okamžiku.

3.7.30 MECHANICAL MOBILITY: Complex <velocity> response at a point in a <linear system> to a unit <force> <excitation> applied at the same point or another point in the <system>(inverse of <mechanical impedance>).

3.7.30 MECHANICKÁ POHYBLIVOST: Komplexní rychlostní odezva v bodě lineární soustavy na buzení jednotkovou silou působící v témž nebo v jiném bodě soustavy (inverzní k mechanické impedanci).

3.7.31 DIRECT [DRIVING-POINT] MOBILITY: Complex <velocity> response at a point in a <linear system> to a unit <force> <excitation> applied at the same point or another point in the <system> and in the same direction as the force (inverse of direct [driving-point] impedance).

3.7.31 PŘÍMÁ POHYBLIVOST: Komplexní rychlostní odezva v bodě lineární soustavy na buzení jednotkovou silou v tomtéž bodě a ve stejném směru jako má síla.

3.7.32 DIRECT RECEPTANCE: <Amplitude> of the <displacement> in a <linear system> that is at the same point and in the same direction as the simple <harmonic> <force> <excitation> of unit amplitude that causes it.

3.7.32 PŘÍMÁ PODDAJNOST: Amplituda výchylky bodu lineární soustavy, v němž působí harmonická budící síla jednotkové amplitudy, ve stejném směru jak působí budící síla.

3.7.33 CROSS RECEPTANCE: <Amplitude> of the <displacement> at a point in a <linear system> due to a simple <harmonic> <force> <excitation> of unit amplitude applied at another point.

3.7.33 VZÁJEMNÁ PODDAJNOST: Amplituda výchylky bodu lineární soustavy vyvolaná působením harmonické budící síly jednotkové amplitudy v jiném bodě soustavy.

3.7.34 EQUILIBRIUM CONFIGURATION: Geometrical form of a <system>, in which the<forces> acting upon it are in <equilibrium>.

3.7.34 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA: Konfigurace soustavy, při níž jsou síly, které na soustavu působí, v rovnováze.

3.7.35 STABLE EQUILIBRIUM: State in which a <system> stays close to its <equilibrium configuration> for all time after a vanishingly small disturbance has been applied.

3.7.35 STABILNÍ ROVNOVÁHA: Stav, při němž soustava zůstává po zavedení zanedbatelně malé poruchy trvale v blízkosti své rovnovážné polohy.

3.7.36 UNSTABLE EQUILIBRIUM: State in which a <system> tends to move away from its <equilibrium configuration> indefinitely after a vanishingly small disturbance has been applied.

3.7.36 LABILNÍ ROVNOVÁHA: Stav, při němž se soustava po zavedení zanedbatelně malé poruchy vzdaluje od své rovnovážné polohy.

3.7.37 NEUTRAL EQUILIBRIUM: State in which the <equilibrium configuration> of a<system> is to some extent indefinite.

3.7.37 INDIFERENTNÍ ROVNOVÁHA: Stav, při němž rovnovážná poloha soustavy zůstává v jistém rozmezí neurčitá.

3.7.38 EQUATIONS OF EQUILIBRIUM: Mathematical expression of the conditions of<equilibrium>.

3.7.38 ROVNICE ROVNOVÁHY: Matematické vyjádření podmínek rovnováhy.

3.7.39 VIRTUAL DISPLACEMENT: Arbitrary <displacement> of a <particle> or a<system> from a given state during which all <forces> are considered to remain constant in magnitude and direction.

3.7.39 VIRTUÁLNÍ PŘEMÍSTĚNÍ (POSUV): Libovolné přemístění (posuv) hmotného bodu nebo soustavy z daného stavu, během něhož se síly považují za stálé co do velikosti i směru.

3.7.40 EXCITATION [STIMULUS]: Time dependent <external force> (or other <input>) whereby energy is imparted to a <system>.

3.7.40 BUZENÍ: Časově závislá vnější síla (nebo jiná vstupní veličina), která uděluje soustavě energii.

3.7.41 COMPLEX EXCITATION: Harmonic <excitation> represented as a complex number.

3.7.41 KOMPLEXNÍ BUZENÍ: Harmonické buzení vyjádřené ve tvaru komplexního čísla.

3.7.42 COMPLEX RESPONSE: 1. Response represented as a complex number. 2. Response of a damped <linear system> to a harmonic <excitation>.

3.7.42 KOMPLEXNÍ ODEZVA: 1. Odezva ve tvaru komplexního čísla. 2. Odezva tlumené lineární soustavy na harmonické buzení.

3.7.43 SUBHARMONIC RESPONSE: Response of a <system> exhibiting some of the characteristics of <resonance> at a <frequency> that is an integer part of the frequency of the<excitation>.

3.7.43 SUBHARMONICKÁ ODEZVA: Odezva vykazující určité charakteristické rysy rezonance při frekvenci, která je celočíselnou částí budící frekvence.

3.7.44 TRANSFER FUNCTION [TRANSMITTANCE]: Ratio of the Laplace transform of the <output> of a <system> to that of the <input>.

3.7.44 PŘENOSOVÁ FUNKCE: Poměr Laplaceovy transformace výstupní veličiny soustavy a její vstupní veličiny.

3.7.45 TRANSMISSIBILITY: Non-dimensional ratio of the response <amplitude> of a system in steady-state <forced vibration> to the <excitation> amplitude. The ratio may be one of <forces>, <displacements>, velocities, or <accelerations>.

3.7.45 PROPUSTNOST TRANSMISIBILITA): Bezrozměrový poměr amplitudy odezvy soustavy za ustáleného vynuceného kmitání k amplitudě buzení. Může jít o poměr sil, výchylek, rychlostí nebo zrychlení.

3.7.46 DYNAMIC STIFFNESS [SPRING CONSTANT]: Ratio of the <amplitude> of an exciting <force> to the amplitude of <displacement> during harmonic <forced vibration> of a <linear system>.

3.7.46 DYNAMICKÁ TUHOST: Poměr amplitudy budící síly a amplitudy výchylky za harmonického vynuceného kmitání lineární soustavy.

3.7.47 IMPEDANCE: Ratio of harmonic <input> of a <linear system> to its <output> expressed in complex form.

3.7.47 IMPEDANCE: Poměr harmonické vstupní veličiny k výstupní veličině vyjádřený v komplexním tvaru. lineární soustavy.

3.7.48 PROCESS: See 6.25.

3.7.48 PROCES: (viz 6.25)

3.7.49 RANDOM [STOCHASTIC] PROCESS: Set (ensemble) of time functions that can be characterized through statistical properties.

3.7.49 NÁHODNÝ (STOCHASTICKÝ) PROCES: Soubor časových funkcí, které mohou být charakterizovány statistickými vlastnostmi.

3.7.50 STATIONARY PROCESS: Ensemble of time-histories such whose statistical properties are invariant with respect to time.

3.7.50 STACIONÁRNÍ PROCES: Soubor časových funkcí, jejichž statistické vlastnosti se s časem nemění.

3.7.51 ERGODIC PROCESS: <Stationary process> involving an ensemble of time-histories where time averages are the same for every time-history.

3.7.51 ERGODICKÝ PROCES: Stacionární proces, jehož statistické vlastnosti určené ze souboru realizací jsou shodné se statistickými vlastnostmi určenými z časového průběhu každé z realizací.

 

 

3.8 DYNAMICAL SYSTEMS AND CHARACTERISTICS

3.8 DYNAMICKÉ SOUSTAVY A CHARAKTERISTIKY

3.8.1 SYSTEM: See 6.21.

3.8.1 SOUSTAVA: (viz 6.21)

3.8.2 MECHANICAL SYSTEM: <System> in which the main properties are mass, <stiffness> and <damping>.

3.8.2 MECHANICKÁ SOUSTAVA: Soustava jejímiž hlavními vlastnostmi jsou hmotnost, tuhost a tlumení.

3.8.3 SIMPLE PENDULUM: <Particle> suspended from a fixed point under gravity by inextensible, massless thread and able to move in a given vertical plane through the support.

3.8.3 JEDNODUCHÉ (MATEMATICKÉ) KYVADLO: Hmotný bod zavěšený v pevném bodě na nehmotném vlákně stálé délky, který se pohybuje účinkem gravitace ve svislé rovině procházející bodem závěsu.

3.8.4 SPHERICAL PENDULUM: <Particle> suspended from a fixed point under gravity by an inextensible, massless thread.

3.8.4 SFÉRICKÉ KYVADLO: Hmotný bod zavěšený pevném bodě na nehmotném vlákně stálé délky, který se pohybuje účinkem gravitace.

3.8.5 COMPOUND PENDULUM: <Rigid body> suspended under gravity so that it is free to rotate about a fixed horizontal axis other than one through its <centre of gravity>.

3.8.5 FYZIKÁLNÍ KYVADLO: Tuhé těleso zavěšené tak, že může volně kývat účinkem gravitace kolem pevné vodorovné osy, která neprochází těžištěm.

3.8.6 DOUBLE PENDULUM: Two pendulums hinged together so that one provides a moving support for the other.

3.8.6 DVOJITÉ KYVADLO: Dvě kyvadla, z nichž jedno představuje pohyblivý závěs pro druhé.

3.8.7 GYROSCOPE: Cylindrical <rigid body> rotating about a fixed point, having an <angular velocity> about its <spin axis> much larger than remaining components of its angular velocity.

3.8.7 GYROSKOP: Tuhé válcové těleso otáčející se kolem pevného bodu a jehož úhlová rychlost kolem centrální hlavní osy setrvačnosti je velká ve srovnání s ostatními složkami jeho úhlové rychlosti.

3.8.8 HOLONOMIC SYSTEM: Constrained <system> for which all the <constraints> are holonomic.

3.8.8 HOLONOMNÍ SOUSTAVA: Vázaná soustava, jejíž všechny vazby jsou holonomní.

3.8.9 NON-HOLONOMIC SYSTEM: <Mechanical system> with at least one <non-holonomic constraint>.

3.8.9 NEHOLONOMNÍ SOUSTAVA: Vázaná soustava s alespoň jednou neholonomní vazbou.

3.8.10 RHEONOMIC SYSTEM: Constrained <system> in which at least one <constraint> depends on time.

3.8.10 REONOMNÍ SOUSTAVA: Vázaná soustava s alespoň jednou vazbou závisející na čase.

3.8.11 SCELERONOMIC SYSTEM: Constrained <system> in which all the <constraints> are independent of time.

3.8.11 SKLERONOMNÍ SOUSTAVA: Vázaná soustava, jejíž všechny vazby jsou nezávislé na čase.

3.8.12 INVARIANT SYSTEM: <System> in which the distances between individual <particles> are invariant.

3.8.12 INVARIANTNÍ SOUSTAVA: Soustava, u níž se vzdálenosti mezi jednotlivými hmotnými body nemění.

3.8.13 PLANAR [COPLANAR] SYSTEM: <System> capable of being loaded and/or moving in one plane only.

3.8.13 ROVINNÁ SOUSTAVA: Soustava, která se může pohybovat a být zatížena pouze v dané rovině.

3.8.14 SPATIAL SYSTEM: <System> capable of being loaded by a <spatial force system> and/or moving in three-dimensional space.

3.8.14 PROSTOROVÁ SOUSTAVA: Soustava, která se může pohybovat v trojrozměrném prostoru a být zatížena prostorovou soustavou sil.

3.8.15 STATICALLY DETERMINATE SYSTEM: <System> for which the distribution of <internal forces> is determined by the principles of <statics> alone.

3.8.15 STATICKY URČITÁ SOUSTAVA: Soustava, u níž k určení vnitřních sil stačí jen rovnice statiky.

3.8.16 STATICALLY INDETERMINATE [HYPERSTATIC] SYSTEM: <System> in which the distribution of <internal forces> depends on the material properties of the members of the system.

3.8.16 STATICKY NEURČITÁ SOUSTAVA: Soustava, u níž je rozložení vnitřních sil závislé na materiálových vlastnostech členů soustavy.

3.8.17 LINEAR SYSTEM: <System> in which the magnitude of the response is proportional to the magnitude of the <excitation>.

3.8.17 LINEÁRNÍ SOUSTAVA: Soustava, u níž je velikost odezvy úměrná velikosti buzení.

3.8.18 DISCRETE [MULTIDEGREE-OF-FREEDOM, LUMPED PARAMETER] SYSTEM: <System> which requires only a finite number of coordinates to specify its configuration.

3.8.18 DISKRÉTNÍ (MNOHASTUPŇOVÁ) SOUSTAVA: Soustava, která vyžaduje jen konečný počet zobecněných souřadnic k určení své polohy (konfigurace).

3.8.19 CONTINUOUS SYSTEM [CONTINUUM]: <System> in which physical properties are continuously distributed.

3.8.19 SPOJITÁ SOUSTAVA (KONTINUUM): Soustava, jejíž fyzikální vlastnosti jsou spojitě rozloženy.

3.8.20 VARIABLE-MASS SYSTEM: <System> whose total mass may change in time due to the addition or subtraction of mass.

3.8.20 SOUSTAVA S PROMĚNNOU HMOTNOSTÍ: Soustava, jejíž celková hmotnost se mění v čase tím, že se hmotnost soustavě přidává nebo ubírá.

3.8.21 INERTIAL SYSTEM: <System> of reference coordinates [frame of reference] in which the basic principles of classical mechanics hold.

3.8.21 INERCIÁLNÍ SOUSTAVA: Vztažná soustava, v níž platí základní zákony klasické mechaniky.

 

 

3.9 VIBRATIONS

3.9 KMITÁNÍ

3.9.1 VIBRATION: Mechanical <oscillation>.

3.9.1 KMITÁNÍ: Mechanická oscilace.

3.9.2 PERIOD: Interval at which a set sequence of events is repeated.

3.9.2 PERIODA: Nejkratší časový interval, po němž se opakuje posloupnost jevů.

3.9.3 FREQUENCY: Number of <periods> occurring in unit time.

3.9.3 FREKVENCE: Počet period v jednotce času.

3.9.4 FUNDAMENTAL FREQUENCY (OF A PERIODIC QUANTITY): Lowest of the set of <frequencies> associated with the <harmonic> components of a periodic quantity

3.9.4 ZÁKLADNÍ FREKVENCE: Nejnižší ze souboru frekvencí odpovídajících harmonickým složkám periodické veličiny.

3.9.5 CYCLE: Whole sequence of the periodic quantity during one <period>.

3.9.5 CYKLUS: Průběh periodické veličiny během jedné periody.

3.9.6 OSCILLATION: Variation, usually with time, of the magnitude of a quantity about its mean value.

3.9.6 OSCILACE: Změna hodnoty nějaké veličiny kolem její střední hodnoty probíhající obvykle v čase.

3.9.7 AMPLITUDE: 1. Greatest deviation of the instantaneous value of a periodic quantity from its mean. 2. Maximum value of a <simple harmonic quantity>.

3.9.7 AMPLITUDA: 1. Největší odchylka okamžité hodnoty periodické veličiny od její střední hodnoty. 2. Největší hodnota harmonické veličiny.

3.9.8 SIMPLE HARMONIC QUANTITY: Periodic quantity that is a sinusoidal function of an independent variable.

3.9.8 HARMONICKÁ VELIČINA: Periodická veličina, která je sinusovou funkcí nezávisle proměnné.

3.9.9 HARMONIC [FOURIER COMPONENT]: Sinusoid whose <frequency> is an integral multiple of the <fundamental frequency> of a periodic quantity.

3.9.9 HARMONICKÁ [FOURIEROVA] SLOŽKA: Sinusová složka, jejíž frekvence je celočíselným násobkem základní frekvence periodické veličiny.

3.9.10 SUBHARMONIC: Sinusoidal quantity, the <period> of which is an integer multiple of the fundamental period of the system.

3.9.10 SUBHARMONICKÁ SLOŽKA: Sinusová veličina, jejíž perioda je celočíselným násobkem základní periody příslušné veličiny.

3.9.11 SUPERHARMONIC: Sinusoidal quantity, the <frequency> of which is an integer multiple of the <fundamental frequency> of the system.

3.9.11 ULTRAHARMONICKÁ SLOŽKA: Sinusová veličina, jejíž frekvence je celočíselným násobkem základní frekvence příslušné veličiny.

3.9.12 SPECTRUM: Set of quantities characterizing <harmonic> components expressed as a function of <frequency> and <wavelength>.

3.9.12 SPEKTRUM: Soubor hodnot charakterizujících harmonické složky vyjádřené jako funkce frekvence nebo vlnové délky.

3.9.13 PEAK-TO-PEAK VALUE: Algebraic difference between the extreme values of an oscillating quantity.

3.9.13 ROZKMIT: Algebraický rozdíl extrémních hodnot oscilující veličiny.

3.9.14 HARMONIC [SINUSOIDAL] VIBRATION: <Vibration> in which the <motion> is a sinusoidal function of time.

3.9.14 HARMONICKÉ KMITÁNÍ: Kmitání, při němž je pohyb sinusovou funkcí času.

3.9.15 FUNDAMENTAL VIBRATION: <Harmonic> component of a <vibration> with the lowest <frequency>.

3.9.15 ZÁKLADNÍ KMITÁNÍ: Harmonická složka kmitání s nejnižší frekvencí.

3.9.16 STEADY-STATE VIBRATION: Continuing periodic <vibration>.

3.9.16 USTÁLENÉ KMITÁNÍ: Pokračující periodické kmitání.

3.9.17 TRANSIENT VIBRATION: Vibratory <motion> of a <system> other than <steady-state>.

3.9.17 PŘECHODOVÉ KMITÁNÍ: Kmitavý pohyb, který není ustáleným kmitáním.

3.9.18 RANDOM VIBRATION: <Vibration> whose magnitude cannot be precisely predicted for any given instant of time.

3.9.18 NÁHODNÉ KMITÁNÍ: Kmitání, jehož hodnotu v daném čase nelze přesně předpovědět.

3.9.19 FREE VIBRATION: <Vibration> over an interval of time during which the <system> is free from <excitation>.

3.9.19 VOLNÉ KMITÁNÍ: Kmitání v časovém intervalu, kdy soustava není buzena.

3.9.20 NORMAL VIBRATION: <Free vibration> in a <normal mode>.

3.9.20 NORMÁLNÍ KMITÁNÍ: Volné kmitání v jednom z vlastních tvarů kmitu.

3.9.21 FORCED VIBRATION: <Vibration> of a <system> caused by a sustained<excitation>.

3.9.21 VYNUCENÉ KMITÁNÍ: Kmitání soustavy vyvolané trvalým buzením.

3.9.22 SYNCHRONOUS VIBRATION: <Vibration> at the same <frequency> as another periodic quantity.

3.9.22 SYNCHRONNÍ KMITÁNÍ: Kmitání se stejnou frekvencí jakou má jiná periodická veličina.

3.9.23 BEAT: Periodic variation of the <amplitude> of <vibration> with time, arising from the superposition of two <sinusoidal vibrations> with slightly different<frequencies>.

3.9.23 ZÁZNĚJ: Periodická změna amplitudy kmitání vznikající při složení dvou sinusových kmitání s málo rozdílnými frekvencemi.

3.9.24 LONGITUDINAL VIBRATION: <Vibration> parallel to the longitudinal axis of a member.

3.9.24 PODÉLNÉ KMITÁNÍ: Kmitání rovnoběžné s osou členu.

3.9.25 TRANSVERSE VIBRATION: <Vibration> in a direction perpendicular to the longitudinal axis or central plane of a member.

3.9.25 PŘÍČNÉ KMITÁNÍ: Kmitání ve směru kolmém k ose nebo střednicové ploše členu.

3.9.26 TORSIONAL VIBRATION: <Vibration> that involves <torsion> of a member.

3.9.26 TORZNÍ KMITÁNÍ: Kmitání prutu, při němž dochází ke kroucení členu.

3.9.27 MODE OF VIBRATION: Configuration of the <displacements> of characteristic points of a <system> from their mean positions when the system is undergoing simple <harmonic vibration> at any time other than when all the deflections are zero.

3.9.27 TVAR KMITÁNÍ: Konfigurace výchylek charakteristických bodů soustavy z jejich středních poloh za prostého harmonického kmitání v okamžiku, kdy všechny výchylky nejsou nulové.

3.9.28 NORMAL [NATURAL, CHARACTERISTIC, EIGEN-, PRINCIPAL] MODE (OF VIBRATION) MODAL [PROPER, LATENT] VECTOR: Mode of free <harmonic vibration> of an undamped <linear system> vibrating at one of its <natural frequencies>.

3.9.28 VLASTNÍ TVAR KMITÁNÍ: Tvar volného harmonického kmitání netlumené lineární soustavy, která kmitá s jednou ze svých vlastních frekvencí.

3.9.29 FUNDAMENTAL MODE: <Normal mode of vibration> associated with the lowest <natural frequency> of a vibrating <system>.

3.9.29 ZÁKLADNÍ TVAR KMITÁNÍ: Vlastní tvar kmitání, který přísluší nejnižší vlastní frekvenci kmitající soustavy.

3.9.30 COUPLED MODES: Modes of <vibration> that are not independent but which influence one another because of energy transfer from one mode to another.

3.9.30 SPŘAŽENÉ [VÁZANÉ] TVARY KMITÁNÍ: Tvary kmitání, které nejsou nezávislé, ale které se navzájem ovlivňují tím, že se energie přenáší z jednoho tvaru do druhého.

3.9.31 UNCOUPLED MODES: Modes of <vibration> that can exist in a <system> concurrently with, and independently of, other modes, no energy being transferred from one mode to another.

3.9.31 NESPŘAŽENÉ [NEVÁZANÉ] TVARY KMITÁNÍ: Tvary kmitání, které se mohou vyskytovat v soustavě současně a nezávisle na ostatních tvarech kmitání a mezi nimiž nedochází k přenosu energie.

3.9.32 NODE: Stationary point of a mode of periodic <vibration> or a <standing wave>. (Note: An entirety of such points form nodal lines or nodal surfaces.)

3.9.32 UZEL: Nehybný bod tvaru periodického kmitání nebo stojaté vlny. (Pozn.: Množina těchto bodů vytváří uzlové čáry nebo plochy.)

3.9.33 ANTINODE: Point of a mode of periodic <vibration> or a <standing wave> for which the <peak-to-peak value> is a maximum relative to neighbouring points. Note: An entirety of such points forms antinodal lines or surfaces.

3.9.33 KMITNA: Bod tvaru periodického kmitání nebo stojaté vlny, jehož rozkmit je největší vzhledem k okolním bodům. Pozn.: Množina těchto bodů tvoří kmitnové čáry nebo plochy.

3.9.34 RESONANCE: Large <amplitude> response to a simple <harmonic> <excitation> at or near to a <natural frequency> of a <system>.

3.9.34 REZONANCE: Odezva s velkou amplitudou na prosté harmonické buzení, jehož frekvence je blízká nebo rovná vlastní frekvenci soustavy.

3.9.35 RESONANCE FREQUENCY: <Frequency> of <forced vibration> at which <resonance> occurs.

3.9.35 REZONANČNÍ FREKVENCE: Frekvence vynuceného kmitání, při níž dochází k rezonanci.

3.9.36 CRITICAL SPEED: Characteristic speed, such that <resonance> of a <system> occurs.

3.9.36 KRITICKÁ RYCHLOST [OTÁČKY]: Charakteristická rychlost, při níž nastává rezonance soustavy.

3.9.37 QUALITY FACTOR [Q-FACTOR]: Quality which is a measure of the sharpness of<resonance>, or <frequency> selectivity of a resonant oscillatory <system> (mechanical or electrical) having a single <degree of freedom>.

3.9.37 Q-FAKTOR: Veličina, která je mírou ostrosti rezonance nebo frekvenční selektivity rezonanční kmitající soustavy (mechanické nebo elektrické) o jednom stupni volnosti.

3.9.38 LOGARITHMIC DECREMENT: Natural logarithm of the ratio of any two successive maxima of like sign, in the <decay> of a single <frequency> <oscillation>.

3.9.38 LOGARITMICKÝ DEKREMENT: Přirozený logaritmus poměru dvou po sobě následujících největších výchylek téhož znaménka tlumení soustavy v jednom jejím vlastním tvaru kmitání.

3.9.39 NATURAL FREQUENCY: <Frequency> of free simple <harmonic vibration> of an undamped <linear system>.

3.9.39 VLASTNÍ FREKVENCE: Frekvence volného harmonického kmitání netlumené lineární soustavy.

3.9.40 DAMPING: Any influence which tends to dissipate the energy of a <system>.

3.9.40 TLUMENÍ: Jakákoli příčina rozptylu energie soustavy.

3.9.41 VISCOUS DAMPING: Dissipation of energy that occurs when the <relative motion> of two elements of a <vibration> <system> is resisted by a <force> whose magnitude is proportional to the <relative velocity>.

3.9.41 VISKÓZNÍ TLUMENÍ: Rozptyl energie, který nastává, když relativnímu pohybu dvou hmotných bodů kmitající soustavy brání síla, jejíž velikost je úměrná jejich relativní rychlosti.

3.9.42 EQUIVALENT VISCOUS DAMPING: Linear <viscous damping> assumed for the purpose of analyzing a vibratory <motion> such that the dissipation of energy per <cycle> is the same as it is for the actual <damping>.

3.9.42 EKVIVALENTNÍ VISKÓZNÍ TLUMENÍ: Lineární viskózní tlumení zavedené při vyšetřování kmitavého pohybu, tak aby rozptyl energie během cyklu byl stejný jako u skutečného tlumení.

3.9.43 DAMPING COEFFICIENT: Coefficient of proportionality between the <damping> <force> and <relative velocity>.

3.9.43 SOUČINITEL TLUMENÍ: Součinitel úměrnosti mezi tlumící silou a relativní rychlostí.

3.9.44 DAMPING RATIO: Ratio of actual to <critical damping> coefficient.

3.9.44 POMĚRNÉ TLUMENÍ: Poměr skutečného a kritického součinitele tlumení.

3.9.45 CRITICAL DAMPING: Minimum level of <viscous damping> that will allow a displaced <system> to return to its equilibrium position without <oscillation>.

3.9.45 KRITICKÉ TLUMENÍ: Nejmenší úroveň viskózního tlumení, které dovolí vychýlené soustavě návrat do její rovnovážné polohy bez kmitání.

3.9.46 WAVE: Change in physical state which is propagated through a medium.

3.9.46 VLNA: Změna fyzikálního stavu, která se šíří prostředím.

3.9.47 TRANSVERSE WAVE: <Wave> in which the direction of disturbance to the medium is perpendicular to the direction of propagation

3.9.47 PŘÍČNÁ VLNA: Vlna, která vyvolává poruchu v prostředí kolmo na směr šíření.

3.9.48 LONGITUDINAL WAVE: <Wave> in which the direction of disturbance to the medium is parallel to the direction of propagation.

3.9.48 PODÉLNÁ VLNA: Vlna, která vyvolává poruchu v prostředí ve směru šíření.

3.9.49 SHEAR WAVE: <Wave> which is propagated as a result of <shear stresses>.

3.9.49 SMYKOVÁ VLNA: Vlna, jejíž šíření souvisí se vznikem smykových napětí.

3.9.50 SHOCKWAVE: Shock <motion> (<displacement>, pressure, or other variable) associated with the propagation of the shock through a medium or structure and characterized by a <wave front> at which a finite change of <strain> occurs over an infinitesimal distance.

3.9.50 RÁZOVÁ VLNA: Vlna související s šířením náhlé změny výchylky, tlaku nebo jiné proměnné v prostředí nebo v konstrukci, která je charakterizována čelem vlny, u něhož konečná změna poměrné deformace nastává na nekonečně malé vzdálenosti.

3.9.51 COMPRESSION WAVE: <Wave> which is propagated as a result of compressive or tensile <stresses> in an elastic medium.

3.9.51 TLAKOVÁ VLNA: Vlna, která se šíří v souvislosti se vznikem tahových a tlakových napětí v pružném prostředí.

3.9.52 STANDING WAVE: Periodic <wave> having a fixed <amplitude> distribution in space.

3.9.52 STOJATÁ VLNA: Periodická vlna, která má stálé amplitudové rozložení v prostoru.

3.9.53 WAVE FRONT: Locus of points of a progressive <wave> having the same phase at a given instant. (Note: A <wave front> for a surface wave is a continuous line, for a space wave a continuous surface.)

3.9.53 ČELO VLNY: Geometrické místo bodů postupující vlny, které mají v daném okamžiku tutéž fázi. (Pozn.: Čelo vlny má u povrchové vlny tvar spojité čáry, u prostorové vlny spojité plochy).

3.9.54 WAVELENGTH: Distance between corresponding points of two successive <periods> of a <wave>.

3.9.54 VLNOVÁ DÉLKA: Vzdálenost mezi odpovídajícími body dvou po sobě následujících period vlny.