Kapitola 9

Zpět na obsah

9 VIBRATIONS AND OSCILLATIONS

9 KMITÁNÍ A OSCILACE

 

 

9.1 ALIASING: Phenomenon, caused by a loss of high frequency content of an analogue <signal>, which can occur whenever this signal is sampled (at a rate) less than twice the maximum component <frequency>.

9.1 ALIASING [ZKRESLENÍ SIGNÁLU]: Úkaz způsobený ztrátou vysokofrekvenčního obsahu analogového signálu, který může vzniknout, když je signál vzorkován v míře menší než dvojnásobek maximální frekvenční složky.

9.2 AMPLITUDE (OF HARMONIC VIBRATION), COMPLEX: Complex <parameter>, modulus of which equals the <amplitude> and the argument equals <phase> of <harmonic vibration>.

9.2 AMPLITUDA KOMPLEXNÍ (HARMONICKÝCH KMITŮ): Komplexní parametr, jehož velikost se rovná amplitudě a argument se rovná fázi posunutí harmonického kmitání.

9.3 ANTIRESONANCE: Minimum amplitude <response> to a simple harmonic <excitation> between two consecutive <natural frequencies> of a <system>.

9.3 ANTIREZONANCE: Minimální amplituda odezvy na harmonické buzení mezi dvěma po sobě následujícími vlastními frekvencemi soustavy.

9.4 ATTRACTOR: Set of points or a subspace in <phase space> toward which a <time history> of <motion>, for different <initial conditions>, approaches after transients die out.

9.4 ATRAKTOR: Soubor bodů nebo část fázového prostoru, k němuž se blíží časový průběh pohybu pro různé počáteční podmínky po doznění přechodové složky.

9.5 ATTRACTOR, CHAOTIC [STRANGE]: <Attractor> characterized by the most complex form of bounded post transient recurrent behaviour with random characteristics observed in a deterministic dissipative <dynamical system>.

9.5 ATRAKTOR CHAOTICKÝ: Atraktor charakterizovaný velmi složitým tvarem ohraničeného opětovného potransientního chování s náhodnou charakteristikou pozorovaný u deterministické tlumené dynamické soustavy.

9.6 ATTRACTOR, PERIODIC: Closed orbit in the <phase space>, of an asymptotically stable time continuous <dynamical system>, satisfying recurrence by returning precisely to its starting point after its <period>.

9.6 ATRAKTOR PERIODICKÝ: Uzavřený oběh ve fázovém prostoru asymptoticky stabilní v čase spojité dynamické soustavy, který se může opakovaně vrátit přesně do svého počátečního bodu po jeho periodě.

9.7 ATTRACTOR, POINT: Stable <equilibrium [fixed] point> in the <phase space> of a <dynamical system>.

9.7 ATRAKTOR BODOVÝ: Bod (pevný) ve fázovém prostoru odpovídající stabilní rovnováze dynamické soustavy.

9.8 BAND WIDTH [NOISE], EFFECTIVE: <Bandwidth> of an ideal <band-pass filter> that would pass the same amount of <power> from a <white noise> source, as the described <filter>.

9.8 ŠÍŘKA PÁSMA EFEKTIVNÍ: Šířka pásma ideálního pásmového filtru, který propustí stejný výkon ze zdroje bílého šumu jako daný filtr.

9.9 BANDWIDTH, NOMINAL: Spacing between <frequencies> at which a <band-pass filter> attenuates the <signal> by 3 dB.

9.9 ŠÍŘKA PÁSMA NOMINÁLNÍ: Odstup frekvencí, při němž pásmový filtr zeslabí signál o 3 dB.

9.10 BASIN [DOMAIN] OF ATTRACTION: Set of <initial conditions> in <phase space> which leads to a particular long-time <motion> or <attractor>.

9.10: OBLAST [BAZÉN] ATRAKCE: Počáteční podmínky ve fázovém prostoru, které vedou k určitému zvláště dlouho trvajícímu pohybu nebo k atraktoru.

9.11 BIFURCATION: Qualitative change in the topology of the attractor basin <phase portrait> (multiple points generated in Poincare´ mapping), realisable under the quasistatic variation of a <control parameter> across its critical value.

9.11 BIFURKACE: Kvalitativní změna topologie fázového portrétu oblasti atrakce (násobné body generované v mapě Poincarého), uskutečnitelná kvazistatickou změnou řídicího parametru při průchodu jeho kritickou hodnotou.

9.12 BIFURCATION, GLOBAL: <Bifurcation> whose effects are not restricted to the neighbourhood of a point or <cycle> in <phase space>.

9.12 BIFURKACE GLOBÁLNÍ: Bifurkace, jejíž účinky nejsou omezeny na okolí bodu nebo cyklu ve fázovém prostoru.

9.13 BIFURCATION, HOPF: Emergence of a <limit cycle> <oscillation> from an <equilibrium> <state> as some system <parameter> is varied, characterized by complex conjugate pair of <linear eigenvalues> whose real part passes through zero.

9.13 BIFURKACE HOPFOVA: Vznik limitního cyklu oscilace z rovnovážné polohy vyznačující se komplexně sdruženou dvojicí lineárních vlastních hodnot, jejichž reálná část prochází nulou, jestliže se mění nějaký parametr soustavy.

9.14 BIFURCATION, LOCAL: <Bifurcation> whose effects are restricted to the neighbourhood of a point or <cycle> in <phase space>.

9.14 BIFURKACE MÍSTNÍ: Bifurkace, jejíž účinek je omezený na okolí bodu nebo cyklu ve fázovém prostoru.

9.15 BIFURCATION, SADDLENODE: <Bifurcation> occurring if a saddle and a node coalesce, characterized by a real <linear eigenvalue> passing through zero whereby a <system> is forced to jump dynamically to a distant <attractor>.

9.15 BIFURKACE SEDLOVÉHO UZLU: Bifurkace nastávající, když uzel splývá se sedlem a která se vyznačuje reálnou lineární vlastní hodnotou procházející nulou, čímž je soustava nucena přeskočit dynamicky ke vzdálenému atraktoru.

9.16 BOUNDARY, BASIN: <Trajectories> (in <phase space>) initialized on a basin boundary flow towards a saddle solution which attracts within the boundary but repels across it.

9.16 HRANICE OBLASTI [BAZÉNU] ATRAKCE: Trajektorie (ve fázovém prostoru) začínající na hranici oblasti a směřují k sedlovému řešení, které přitahuje uvnitř hranice, ale odpuzuje vně hranice.

9.17 CEPSTRUM: Inverse <Fourier transform> of a logarithmic <spectrum>.

9.17 CEPSTRUM [SPEKTRUM SPEKTRA]: Obrácená Fourierova transformace logaritmického spektra.

9.18 CHAOS: Loose generic term for a complex, seemingly irregular behaviour of deterministic <dynamical systems> characterised by a sensitive dependence on <initial conditions> and a broad-band noise <power spectrum>.

9.18 CHAOS: Všeobecný název pro složité napohled nepravidelné chování deterministické dynamické soustavy charakterizované citlivou závislostí na počátečních podmínkách a širokopásmovým šumovým výkonovým spektrem.

9.19 CHARACTERISTIC, AMPLITUDE-FREQUENCY: Dependence of the <amplitude> of a <forced vibration> upon the (angular) <frequency> of a harmonic <excitation>.

9.19 CHARAKTERISTIKA AMPLITUDO-FREKVENČNÍ: Závislost amplitudy vynuceného kmitání na (úhlové) frekvenci při harmonickém buzení.

9.20 CHARACTERISTIC, AMPLITUDE-PHASE (-FREQUENCY) [ARGAND’S]: Dependence of the <complex amplitude> of a harmonic forced <vibration> upon the (<angular>) <frequency> of a harmonic <excitation>.

9.20 CHARAKTERISTIKA AMPLITUDO-FÁZOVÁ [ARGANDOVA]: Závislost komplexní amplitudy vynuceného kmitání na (úhlové) frekvenci při harmonickém buzení.

9.21 CHARACTERISTIC, PHASE-FREQUENCY: Dependence of the difference between <phases> of‘ a harmonic forced <vibration> and a harmonic <excitation> upon its (<angular>) <frequency>.

9.21 CHARAKTERISTIKA FÁZOVO-FREKVENENÍ: Závislost fázového rozdílu harmonického vynuceného kmitání a harmonického buzení na jeho (úhlové) frekvenci.

9.22 COEFFICIENT [FACTOR], LOSS: Measure of damping capacity of a <system> during forced harmonic <vibration>, expressed by dimensionless ratio of damping <energy> dissipated per <cycle> to 2? times <strain energy> at the maximum <displacement>.

9.22 SOUČINITEL ZTRÁTOVÝ: Míra tlumení soustavy při vynuceném harmonickém kmitání vyjádřená bezrozměrovým poměrem tlumicí energie rozptýlené během cyklu k 2? násobku deformační energie při maximálním přemístění.

9.23 CURVE, BACKBONE [SKELETON]: Dependence between <amplitude> and <frequency> of <free vibration> of an undamped <non-linear system>.

9.23 KŘIVKA PÁTEŘNÍ (SKELETONOVÁ): Graf závislosti amplitudy na frekvenci volného kmitání netlumené nelineární soustavy.

9.24 CURVE, RESONANCE:Plot of a characteristic <parameter> of the response of an excited system in a certain vicinity of its <resonance> versus a chosen parameter of the system or excitation. Note: Special kind of a resonance curve is e.g. an <amplitude-frequency characteristic>.

9.24 KŘIVKA REZONANČNÍ:Graf závislosti charakteristického parametru odezvy buzené soustavy v určitém okolí její rezonance vzhledem ke zvolenému parametru soustavy nebo buzení. Pozn.: Zvláštním případem rezonanční křivky je např. amplitudo-frekvenční charakteristika.

9.25 CYCLE, LIMIT:Closed <phase trajectory> of a <non-linear> nonconservative <autonomous system>. Note: In the <dynamical systems> literature it also includes forced <periodic motions> (see also <Hopf bifurcation>, <periodic attractor>).

9.25 CYKLUS LIMITNÍ: Uzavřená fázová trajektorie nelineární nekonservativní autonomní soustavy. Pozn.: V literatuře o dynamických soustavách zahrnuje také vynucený periodický pohyb (viz Hopfova bifurkace, periodický atraktor).

9.26 DAMPING, COULOMB: <Dissipation> of <energy> at <Coulomb friction>.

9.26 TLUMENÍ COULOMBOVO: Rozptyl energie od Coulombova tření.

9.27 DAMPING, HYSTERETIC [RATE-INDEPENDENT LINEAR]: <Damping> due to <hysteretic damping force> during forced harmonic <vibration> of a <system>, causing loss of <energy> per cycle independent of excitation <frequency>.

9.27 TLUMENÍ HYSTEREZNÍ: Tlumení vyvolané hysterezní tlumicí silou za vynuceného harmonického kmitání soustavy způsobující ztrátu energie v cyklu nezávislou na budicí frekvenci.

9.28 DAMPING, NEGATIVE: <Damping> dependent on <velocity>, when input of <energy> into a vibration <system> takes place.

9.28 TLUMENÍ NEGATIVNÍ: Tlumení závisející na rychlosti, když se energie přivádí do kmitající soustavy.

9.29 DAMPING, PROPORTIONAL: <Damping> of a multi-degree of freedom <linear system> when the damping matrix is a linear combination of the inertia and <stiffness> matrices.

9.29 TLUMENÍ POROPORCIONÁLNÍ: Tlumení lineární soustavy o několika stupních volnosti, když je matice tlumení lineární kombinací matic hmotnosti a tuhosti.

9.30 DAMPING, STRUCTURAL: <Damping> due to external (mostly <dry>) <friction> in <constraints> of a <system>.

9.30 TLUMENÍ KONSTRUKČNÍ: Tlumení v důsledku vnějšího (většinou) suchého) tření ve vazbách soustavy.

9.31 DENSITY, POWER SPECTRAL: <Mean square value> of a time variable <quantity> per unit <bandwidth>.

9.31 HUSTOTA VÝKONOVÁ SPEKTRÁLNÍ: Střední kvadratická hodnota časově proměnné veličiny na jednotku šířky pásma.

9.32 DIVERGENCE: <Instability>, typyfied by exponentially increasing <displacement> from the original state of a <system>.

9.32 DIVERGENCE: Nestabilita vyznačující se exponenciálně rostoucím přemístěním z původního stavu soustavy.

9.33 DOUBLING, PERIOD:Sequence of <periodic vibrations>, in which the <period> doubles as some <control parameter> of the problem is varied. These frequency-halving <bifurcations> occur at smaller and smaller intervals of the control parameter (cascade of bifurcations).

9.33 ZDVOJENÍ PERIODY: Sled periodických kmitání, jejichž perioda se zdvojnásobí, když se změní řídící parametr. Frekvence těchto bifurkací půlení frekvence nastává v menších a menších intervalech řídicího parametru. Vzniká tak kaskáda bifurkací.

9.34 EIGENVALUES, LINEAR: Eigenvalues of the <linear> or <linearized> <system> used also to examine <stability> of the <system> in the neighbourhood of an <equilibrium point>.

9.34 VLASTNÍ HODNOTY: Vlastní hodnoty lineární nebo linearizované soustavy užívané také ke zkoumání stability soustavy v okolí rovnovážného bodu.

9.35 ENVELOPE, LIMIT: Envelope to a set of <amplitude-frequency characteristics> for different values of a system <parameter> to which the envelope is invariant.

9.35 OBÁLKA LIMITNÍ: Obálka souboru amplitudo- frekvenčních charakteristik pro různé hodnoty parametru soustavy, vzhledem k němuž je obálka invariantní.

9.36 EQUATION, DUFFING’S: Archetype equation of a driven oscillator with a cubic {polynomial} non-linear restoring <force>.

9.36 ROVNICE DUFFINGOVA: Klasická rovnice buzeného oscilátoru s kubickou (polynomiální) nelineární vratnou silou.

9.37 EQUATION, HILL: Linear differential equation of the second order having periodic coefficients.

9.37 ROVNICE HILLOVA: Lineární diferenciální rovnice druhého řádu s periodickými součiniteli.

9.38 EQUATION, MATHIEU: Special case of <Hill equation> having harmonic coefficients.

9.38 ROVNICE MATHIEUOVA: Zvláštní případ Hillovy rovnice s harmonickými součiniteli.

9.39 EQUATION, VAN DER POL: Second-order differential equation with linear <restoring force> and non-linear <damping>, which exhibits a <limit cycle> behaviour (self-excited <oscillations>).

9.39 ROVNICE VAN DER POLOVA: Diferenciální rovnice druhého řádu s lineární vratnou silou a nelineárním tlumením, která vykazuje chování s limitním cyklem (samobuzené oscilace)

9.40 ERROR, BIAS [SYSTEMATIC]: Systematic deviation of a determined value from the true value due to imperfections of the measuring <device>, method, environment, operator

9.40 CHYBA SOUSTAVNÁ, [BIAS]: Soustavná odchylka určité hodnoty od její skutečné hodnoty způsobená nedokonalostí měřicího zařízení, metodou, okolím, obsluhou.

9.41 EXCITATION, EXTRA PARAMETRIC: In a rotating system with variable <moment of inertia>, special kind and combination of external and <parametric excitation>, dependent nonlinearly upon unknown both position angle and angular velocity of the system.

9.41 BUZENÍ PARAMETRICKÉ ZVLÁŠTNÍ: Zvláštní druh a kombinace vnějšího a parametrického buzení závisející nelineárně na poloze a neznámé úhlové rychlosti rotující soustavy s proměnným momentem setrvačnosti.

9.42 EXCITATION, FORCE {MOMENT}: <Excitation> of a <mechanical system> by an excitation <force> {<excitation moment>}.

9.42 BUZENÍ SÍLOU (MOMENTEM): Buzení mechanické soustavy budicí silou (budicím momentem).

9.43 EXCITATION, KINEMATIC: <Excitation> of a <mechanical system> due to a prescribed <motion> of arbitrary points of the system.

9.43 BUZENÍ KINEMATICKÉ: Buzení mechanické soustavy předepsaným pohybem libovolných bodů soustavy.

9.44 EXCITATION, PARAMETRIC: <Excitation> of a <mechanical system> due to change of system <parameters> periodically in time, independently of its <motion>.

9.44 BUZENÍ PARAMETRICKÉ: Buzení mechanické soustavy v důsledku časově periodické změny parametrů soustavy nezávislé na pohybu soustavy.

9.45 FILTER [WAVE FILTER]: <Device> or algorithm to transform <signal>.

9.45 FILTR [VLNOVÝ FILTR]: Zařízení nebo algoritmus k transformaci signálu.

9.46 FILTER, BAND-PASS: <Filter> with a single transmission <band> extending from non-zero lower cutoff [corner] <frequencies> to finite upper cutoff [corner] frequencies.

9.46 FILTR PÁSMOVÝ: Filtr s jedním přenosovým pásmem rozprostírajícím se od nenulových krajních dolních frekvencí po konečné horní krajní frekvence.

9.47 FILTER, CONSTANT BANDWIDTH: <Band-pass filter> whose <bandwidth> (in Hertz) is constant and independent of the arithmetic <center frequency>.

9.47 FILTR STÁLÉ PÁSMOVÉ ŠÍŘKY: Pásmový filtr, jehož šířka pásma (v Hz) je stálá a nezávislá na střední frekvenci.

9.48 FILTER, DIGITAL: <Filter> which operates on digital data.

9.48 FILTR NUMERICKÝ: Filtr, který pracuje s číslicovými daty.

9.49 FILTER, HIGH-PASS: <Filter> with a transmission <band> starting at a nonzero over cutoff [corner] <frequency> and extending to (theoretically) infinite frequency.

9.49 FILTR VYSOKO-PROPUSTNÝ: Filtr s přenosovým pásmem začínajícím od nenulové krajní frekvence až po (teoreticky) nekonečnou frekvenci.

9.50 FILTER, LOW-PASS: <Filter> with a transmission <band> starting at a finite cutoff [corner] <frequency> and extending (down) to zero frequency.

9.50 FILTR NÍZKO-PROPUSTNÝ: Filtr s přenosovým pásmem začínajícím od konečné krajní frekvence a až po nulovou frekvenci.

9.51 FILTER, PROPORTIONAL [CONSTANT PERCENTAGE] BANDWIDTH: <Band-pass filter> whose <bandwidth> is proportional to the geometric <centre frequency>.

9.51 FILTR S PROPORCIONÁLNÍ ŠÍŘKOU PÁSMA [ÚMĚRNOST V PROCENTECH ]: Pásmový filtr, jehož šířka pásma je úměrná střední frekvenci.

9.52 FLUTTER: Self-excited aeroelastic <oscillations> generated as a consequence of <Hopf bifurcation instability>.

9.52 FLATR: Samobuzené aeroelastické oscilace vznikající v důsledku Hopfovy bifurkační nestability.

9.53 FORCE {MOMENT}, EXCITATION: Time variable <force> {<moment>} acting upon a<mechanical system> independently of its state.

9.53 SILOVÉ {MOMENTOVÉ} BUZENÍ: Časově proměnná síla (moment) působící na mechanickou soustavu nezávisle na jejím stavu.

9.54 FORCE, HYSTERETIC DAMPING: <Internal force> within an elasto-dissipative material with magnitude proportional to <displacement> but with the same direction as <velocity> of a material element.

9.54 SILOVÉ HYSTEREZNÍ TLUMENÍ: Vnitřní síla v elasticky-disipativní látce o velikosti úměrné posuvu, ale téhož směru jako rychlost příslušného hmotného elementu.

9.55 FRACTAL: Geometric property of a set of points in a multidimensional space having the quality of self-similarity at different length scales.

9.55 FRAKTÁL: Geometrická vlastnost souboru bodů ve vícerozměrném prostoru, podobat se sám sobě za různých délkových měřítek.

9.56 FREQUENCY, AMPLITUDE RESONANT: <Frequency> of a <forced vibration> at which the maximum <amplitude> of a system <response> occurs.

9.56 FREKVENCE REZONANČNÍ-AMPLITUDOVÁ: Frekvence vynuceného kmitání, při níž nastává největší amplituda odezvy soustavy.

9.57 FREQUENCY, ANGULAR [CIRCULAR]: Product of the <frequency> of a simple harmonic <quantity> and the factor 2?.

9.57 FREKVENCE ÚHLOVÁ [KRUHOVÁ]: Součin frekvence jednoduché harmonické veličiny a faktoru 2?.

9.58 FREQUENCY, CENTER: Arithmetic {geometric} bandwidth center of a <bandpass filter> (i.e. the mid point on the respectively linear {logarithmic} scale).

9.58 FREKVENCE STŘEDNÍ: Aritmetický {geometrický} střed šířky pásma pásmového filtru (střed v odpovídajícím lineárním případně logaritmickém měřítku).

9.59 FREQUENCY, DAMPED NATURAL: <Frequency> of the <free vibration> of a damped<linear system>.

9.59 FREKVENCE VLASTNÍ TLUMENÁ: Frekvence volného kmitání tlumené lineární soustavy.

9.60 FREQUENCY, PHASE RESONANT: <Frequency> of a <forced vibration> at which <phase> is 90 degrees.

9.60 FREKVENCE REZONANČNÍ FÁZOVÁ: Frekvence vynuceného kmitání, při níž je fáze 90 stupňů.

9.61 INSENSIBILITY: Phenomenon {behaviour} described by a non-linear static characteristic with a <dead band>.

9.61 NECITLIVOST: Jev (chování) popsané nelineární statickou charakteristikou s necitlivým (mrtvým) pásmem.

9.62 INTEGRATOR: Electrical circuit used for converting a (vibratory) acceleration <signal> to one which is proportional to <velocity> or <displacement>.

9.62 INTEGRÁTOR: Elektrický obvod užívaný pro přeměnu (kmitavého) signálu zrychlení na signál, který je úměrný rychlosti nebo posuvu.

9.63 INTERMITTENCY: Type of <chaotic motion> in which long unpredictable time intervals of almost regular, periodic or steady motion are followed by bursts of random like motion.

9.63 INTERMITENCE [OBČASNÉ PŘERUŠENÍ]: Typ chaotického pohybu, u něhož nepředvídatelně dlouhé časové úseky s takřka pravidelným periodickým nebo ustáleným pohybem jsou vystřídány výbuchy jakoby náhodného pohybu.

9.64 ISOLATION, VIBRATION: Reduction in <response> of a <mechanical system> to an <excitation>, achieved by use of a resilient interface.

9.64 IZOLACE KMITÁNÍ: Zmenšení odezvy mechanické soustavy na nějaké buzení docílené užitím vložené poddajné vrstvy.

9.65 ISOLATOR, VIBRATION: Resilient interface designed to attenuate the transmission of <vibration> in a frequency range.

9.65 IZOLÁTOR KMITÁNÍ: Vložená poddajná vrstva navržená tak, aby zmenšila přenos kmitání v určitém frekvenčním pásmu.

9.66 LINEARIZATION: Efficient method for solution of <non-linear systems> in the first approximation, based on replacing the nonlinear mathematical equations by the linear ones.

9.66 LINEARIZACE: Účinná metoda řešení nelineárních soustav v prvním přiblížení založená na náhradě nelineárních rovnic lineárními.

9.67 MAP, SPECTRAL [WATERFALL PLOT], [CASCADE PLOT]: Three-dimensional plot of frequency <spectra> versus another <variable> (usually time or machine speed).

9.67 MAPA SPEKTRÁLNÍ [KASKÁDNÍ DIAGRAM]: Trojrozměrný diagram frekvenčního spektra vzhledem k nějaké proměnné (obvykle času nebo rychlosti stroje).

9.68 METER, VIBRATION [VIBROMETER]: Instrument for measuring and indicating the magnitude of <vibration> in terms of <displacement>, <velocity> and <acceleration>.

9.68 MĚŘIČ VIBRACÍ [VIBROMETR]: Přístroj pro měření a určení velikosti přemístění, rychlosti a zrychlení při kmitání.

9.69 MODULUS, DYNAMIC: Ratio of <stress> to <strain> during harmonic forced <vibration> of a linear material.

9.69 MODUL DYNAMICKÝ: Poměr napětí k poměrné deformaci za harmonického vynuceného kmitání lineární látky.

9.70 MOTION, CHAOTIC: Type of <motion> that is very sensitive to changes in <initial conditions>, unpredictable in the range of a <chaotic attractor>.

9.70 POHYB CHAOTICKÝ: Typ pohybu, který je velmi citlivý na změny počátečních podmínek, nepředvídatelný v rozsahu chaotického atraktoru.

9.71 MOTION, GLOBAL: <Motion> between and among <equilibrium points> that is not confined to a small region of <phase space>.

9.71 POHYB GLOBÁLNÍ: Pohyb, který není omezen na malou oblast fázového prostoru v okolí rovnovážného bodu.

9.72 MOTION, LOCAL: <Motion> that does not wander far from an <equilibrium point>.

9.72 POHYB LOKÁLNÍ: Pohyb, v blízkosti rovnovážného bodu.

9.73 NOISE, WHITE: Broadband <noise> whose <energy> per unit <bandwidth> is constant.

9.73 ŠUM BÍLÝ: Širokopásmový šum, jehož energie na jednotku šířky pásma je konstantní.

9.74 NUMBER, IMPACT: Number of impacts of the system <motion> during one <period> of <excitation force>.

9.74 POČET RÁZŮ: Počet rázů pohybu soustavy za jednu periodu budicí síly.

9.75 OCTAVE: Frequency interval between two <frequencies> with a ratio of two.

9.75 OKTÁVA: Frekvenční interval mezi dvěma frekvencemi, jejichž poměr je dvě.

9.76 PARAMETER, CONTROL: <Parameter> which governs a <dynamical system> and remains constant (or slowly variable) during the <motions> of the <system>.

9.76 PARAMETR ŘÍDICÍ: Parametr, který řídí dynamickou soustavu a zůstává stálý za pohybu soustavy (nebo se pomalu mění).

9.77 PHENOMENON, SYNCHRONIZATION: Phenomenon, at which <frequency> of a <self-excited vibration> changes, due to the action of external or <parametric excitation>, near <resonance> towards the external excitation <frequency>.

9.77 JEV SYNCHRONIZACE: Jev, při němž se frekvence samobuzených kmitů v blízkosti rezonance mění v důsledku vnějšího nebo parametrického buzení směrem k frekvenci vnějšího buzení.

9.78 PLOT [DIAGRAM], BODE: Plot of (logarithmic) <gain> and <phase> versus <frequency> for a <transfer function>.

9.78 DIAGRAM BODEŮV: Diagram (logaritmický) zisku a fáze vztažené k frekvenci přenosové funkce.

9.79 PLOT [DIAGRAM], CAMPBELL [CASCADE PLOT*],[WATER-FALL PLOT*]: Plot of resonance <frequencies> versus excitation frequency for a <system> at polyharmonic <excitation> (used to check for coincidence of vibration sources).

9.79 DIAGRAM CAMPBELLŮV: Diagram zobrazující vztah rezonančních frekvencí a budicí frekvence při polyharmonickém buzení soustavy (užitý ke kontrole koincidence zdrojů kmitání).

9.80 POINT, EQUILIBRIUM [FIXED]:1. For time-continuous <dynamical systems>, point in <phase space> towards which a solution may approach as transients decay. 2. For time-discrete dynamical systems, a finite set of points where the system visits each point in a sequential manner as a difference equation is iterated.

9.80 BOD ROVNOVÁŽNÝ [PEVNÝ]:1. Pro časové spojitou dynamickou soustavu to je bod ve fázovém prostoru, k němuž se může blížit řešení, když přechodová složka vymizí. 2.Pro časově diskrétní dynamickou soustavu to je konečný počet bodů fázového prostoru, kterými soustava postupně prochází při iteraci diferenční rovnice.

9.81 POINT, HYPERBOLIC: <Equilibrium point> of a <dynamical system> characterized by a <phase portrait> which is structurally stable against <perturbations>, having its <linear eigenvalues> in the stable domains.

9.81 BOD HYPERBOLICKÝ: Rovnovážný bod dynamické soustavy charakterizovaný fázovým portrétem, který má své lineární vlastní hodnoty ve stabilních oblastech a je co do struktury stabilní proti poruchám.

9.82 POINT, SADDLE: Unstable <equilibrium point> not directly observable in a physical <system>, as it repels <trajectories> in some phase directions but attracts in others, having real eigenvalues with at least one positive and one negative eigenvalue.

9.82 BOD SEDLOVÝ:Nestabilní rovnovážný bod, který má reálné vlastní hodnoty, z nichž je nejméně jedna kladná a jedna záporná, který není přímo pozorovatelný ve fyzikální soustavě, poněvadž odpuzuje trajektorie v určitých fázových směrech a přitahuje v jiných směrech.

9.83 PORTRAIT, PHASE [STATE]: Set of <phase [state] trajectories> corresponding to various <initial conditions> of a <dynamical system>.

9.83 PORTRÉT FÁZOVÝ [STAVOVÝ]: Soubor fázových (stavových) trajektorií odpovídajících různým počátečním podmínkám dynamické soustavy.

9.84 RANGE, DYNAMIC: Ratio of the largest to the smallest <signals> that can be measured on a certain device.

9.84 ROZSAH DYNAMICKÝ: Poměr největšího a nejmenšího signálu, který může být změřen určitým přístrojem.

9.85 REPELLOR: Unstable steady-state solution {<equilibrium>, <cycle>, etc.} that repels all adjacent <motions>.

9.85 REPELOR: Nestabilní ustálené řešení (rovnováhy, cyklu, atd.), které odpuzuje všechny blízké pohyby.

9.86 RESONANCE, COMBINATION: <Resonance> at which excitation <frequency> is close to a linear combination of <natural frequencies> of the linearized <system>.

9.86 REZONANCE KOMBINOVANÁ: Rezonance, při níž je budicí frekvence blízká lineární kombinaci vlastních frekvencí linearizované soustavy.

9.87 RESONANCE, EXTRAPARAMETRIC: <Resonance> sustained by an <extraparametric excitation>, manifesting in its pronounced form by two mutually intersecting branches of a <resonance curve>.

9.87 REZONANCE PARAMETRICKÁ ZVLÁŠTNÍ: Rezonance udržovaná zvláštním parametrickým buzením projevující se výrazně dvěma navzájem se protínajícími větvemi rezonanční křivky.

9.88 RESONANCE, INTERNAL: <Resonance> occurring when some <natural frequencies> of the linearized <system> are mutually in a ratio of small integer numbers

9.88 REZONANCE VNITŘNÍ: Rezonance, která se vyskytuje, když některé vlastní frekvence linearizované soustavy jsou v poměru malých celých čísel.

9.89 RESONANCE, PARAMETRIC:Amplitude <response> exponentially increasing in time occurring in a <dynamical system> due to the time periodic change of any system <parameters>. Regions of instability for small periodic changes of the system parameters are related to the <natural frequencies> of the corresponding <conservative system> with zero intensity of <parametric excitation> (single, summation or difference parametric resonances).

9.89 REZONANCE PARAMETRICKÁ:Exponenciální růst amplitudy odezvy dynamické soustavy v důsledku periodické změny jakýchkoli parametrů soustavy. Oblasti nestability pro malé periodické změny parametrů soustavy jsou vztaženy na vlastní frekvence odpovídající konzervativní soustavy (jednoduchá, součtová nebo rozdílová parametrická rezonance).

9.90 SAMPLING, STROBOSCOPIC: Reading of values of physical <quantities> of an oscillating <system> in regular time intervals, at the <period> of the driving <excitation>.

9.90 VZORKOVÁNÍ STROBOSKOPICKÉ: Odečítání hodnot fyzikálních veličin oscilující soustavy v pravidelných časových intervalech periody buzení.

9.91 SECTION [MAP], POINCARE´: Sequence of points in <phase space> generated by penetration of a continuous evolution <trajectory> through a generalized surface or plane in the space.

9.91 ŘEZ [MAPA] POINCARÉHO: Sled bodů ve fázovém prostoru vytvořený průniky spojitě se rozvíjející trajektorie se zobecnělou plochou nebo rovinou v prostoru.

9.92 SELF-EXCITATION: <Excitation> due to inflow of <energy> from an internal non-oscillating source generated by the <motion> of the <system>.

9.92 SAMOBUZENÍ: Buzení dodávkou energie z vnitřního neoscilujícího zdroje aktivovaného pohybem soustavy.

9.93 SEPARATRIX: Invariant boundary of dimension <n> -1 that separates regions in an <n>-dimensional <phase space>.

9.93 SEPARATRIX: Neměnná hranice rozměru n-1, která rozděluje území n rozměrného fázového prostoru.

9.94 SEVERITY, VIBRATION: Criterion for predicting possible danger relative to specific values and/or <parameters> which characterize a <vibration>.

9.94 PŘÍPUSTNÉ KMITÁNÍ: Kriterium pro předpovídání možného nebezpečí pokud jde o specifické hodnoty nebo parametry, které charakterizují kmitání.

9.95 SEVERITY (OF A MACHINE), VIBRATION: Set of maximum <r.m.s. values> of vibration <velocity>, measured at significant points of a <machine>(such as bearings, mountings).

9.95 PŘÍPUSTNÉ KMITÁNÍ (STROJE): Soubor maximální efektivních hodnot rychlosti kmitání měřených na význačných bodech stroje (jako jsou ložiska a závěsy).

9.96 SHIFT [DIFFERENCE] (OF HARMONIC VIBRATIONS), PHASE: Phase difference of two <harmonic vibrations> with equal <frequencies>.

9.96 FÁZOVÝ POSUV (HARMONICKÝCH KMITÁNÍ): Fázový rozdíl dvou harmonických kmitání o stejné frekvenci.

9.97 SIGNATURE (OF A MACHINE): Signal frequency <spectrum> which is specific to a particular <machine> or component, <system> or subsystem, at specific instant under specific operating conditions.

9.97 TYPICKÝ PRUBĚH SIGNÁLU (STROJE): Frekvenční spektrum signálu, které je specifické pro určitý stroj nebo součást soustavy nebo dílčí soustavy v určitém okamžiku a za určitých provozních podmínek.

9.98 SPACE {PLANE}, PHASE [STATE]: Abstract mathematical space {plane} the coordinates of which are the <state variables>.

9.98 PROSTOR FÁZOVÝ [STAVOVÝ] {ROVINA}: Abstraktní matematický prostor {rovina}, jehož souřadnice jsou stavové proměnné.

9.99 SPECTRUM, AUTO (POWER): <Spectrum> the magnitude of which represents<power> and <phase> is zero, defined as the <Fourier transform> of the input, times its complex conjugate.

9.99 SPEKTRUM (VÝKONOVÉ): Skalární spektrum, jehož velikost představuje výkon při nulové fázi. Je definované jako Fourierova transformace součinu vstupu a jeho komplexně sdružené hodnoty.

9.100 SPECTRUM (OF A MACHINE), BASELINE: Vibration <spectrum> taken when a rotating <machine> is new or in good working conditions, used as a reference for later analysis.

9.100 SPEKTRUM (STROJE) ZÁKLADNÍ: Spektrum kmitání rotačního stroje sejmutého, když je stroj nový nebo pracuje za dobrých podmínek a které se používá jako referenční při pozdější analýze.

9.101 SPECTRUM, SHOCK (RESPONSE): <Spectrum> of the maximum <responses> of a series of specified <systems> (usually linear single degree-of freedom) to an applied <shock> as a function of their <natural frequencies>.

9.101 SPEKTRUM (ODEZVY) RÁZOVÉ: Spektrum největší odezvy řady daných soustav (obvykle o jednom stupni volnosti) na ráz jako funkce jejich vlastních frekvencí.

9.102 STATE (OF A DYNAMICAL SYSTEM): Quantitative description of behaviour of a <dynamical system> at any time, determined by the values of <state variables>.

9.102 STAV (DYNAMICKÉ SOUSTAVY): Kvantitativní popis chování dynamické soustavy v kterémkoli okamžiku určené hodnotami jejích stavových proměnných.

9.103 STATE, RECURRENT: Particular <state> of a <dynamical system> when after sufficient time the system returns arbitrary close to this state.

9.103 STAV OPAKOVATELNÝ: Zvláštní stav dynamické soustavy, k němuž se po nějakém čase soustava libovolně blízko vrátí.

9.104 STIFFNESS, COMPLEX DYNAMIC: Ratio of the <complex amplitude> of a harmonic<excitation force> to the complex response amplitude of a simple <harmonic vibration>.

9.104 TUHOST KOMPLEXNÍ DYNAMICKÁ: Poměr komplexní amplitudy harmonické budicí síly ke komplexní amplitudě odezvy jednoduchého harmonického kmitání.

9.105 THEORY, CATASTROPHE: Theory which studies dependence of the number and type of <equilibrium points> upon the <parameters> near their critical values.

9.105 TEORIE KATASTROF: Teorie, která studuje závislost počtu a typu rovnovážných bodů na parametrech v blízkosti jejich kritických hodnot.

9.106 TONES, COMBINATION: In acoustics and <vibration>, <frequencies> that appear as a linear combination of two <fundamental frequencies>.

9.106 TÓNY KOMBINAČNÍ: Frekvence, které se v akustice a kmitání jeví jako lineární kombinace dvou základních frekvencí.

9.107 TRAJECTORY, PHASE [STATE]: Path in a <phase [state] space {plane}>.

9.107 TRAJEKTORIE FÁZOVÁ [STAVOVÁ]: Dráha ve fázovém [stavovém] prostoru (rovině).

9.108 TRANSFORM, FOURIER: Reversible integral transformation of a time function into a corresponding <frequency> function.

9.108 TRANSFORMACE FOURIEROVA: Vratná integrální transformace časové funkce na odpovídající frekvenční funkci.

9.109 TRANSFORM, DISCRETE FOURIER: Version of the <Fourier transform> applicable to a finite number of discrete samples.

9.109 TRANSFORMACE FOURIEROVA DISKRÉTNÍ: Verze Fourierovy transformace použitelná pro konečný počet vzorků.

9.110 TRANSFORM, FAST FOURIER (FFT): Algorithm for computation of the <discrete Fourier transform> in a fast and efficient way (from sampled time data to discrete <frequency> components).

9.110 TRANSFORMACE FOURIEROVA RYCHLÁ (FFT): Algoritmus pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace rychlým a účinným způsobem ze vzorkovaných časových dat do jednotlivých složek frekvence.

9.111 VARIABLES (OF A DYNAMICAL SYSTEM), STATE:Minimum set of <variables> which completely describe <state> of a <dynamical system>. Note: The state variables can be uniquely determined from the <mathematical model> of a dynamical system provided that their <initial conditions> are given.

9.111 STAVOVÉ PROMĚNNÉ (DYNAMICKÉ SPOUSTAVY): Nejmenší soubor proměnných, které úplně popisují stav dynamické soustavy. Pozn.: Stavové proměnné mohou být jednoznačně určeny matematickým modelem dynamické soustavy pokud jsou dány její počáteční podmínky.

9.112 VECTOR, STATE: <Vector> whose components are <state variables> of a <dynamical system>.

9.112 VEKTOR STAVOVÝ: Vektor, jehož složkami jsou stavové proměnné dynamické soustavy.

9.113 VIBRATION, ALMOSTPERIODIC [QUASIPERIODIC]: <Vibration> close to a periodic one whose harmonic components have nearly commensurable <frequencies>.

9.113 KMITÁNÍ KVAZIPERIODICKÉ: Kmitání blízké periodickému, jehož harmonické složky mají velmi blízké frekvence.

9.114 VIBRATION, COMBINED: Periodic forced <vibration> with harmonics whose <frequencies> are rational multiples of frequency of a certain harmonic <excitation>.

9.114 KMITÁNÍ KOMBINOVANÉ: Periodické vynucené kmitání, jehož harmonické složky mají frekvence, které jsou racionálními násobky frekvence určitého harmonického buzení.

9.115 VIBRATION, DAMPED: <Vibration> of a <mechanical system> with presence of <damping>.

9.115 KMITÁNÍ TLUMENÉ: Kmitání tlumené mechanické soustavy.

9.116 VIBRATION, DECAYING: Free damped <vibration> of a <mechanical system> when <peak-to-peak values> of its response <variable> exponentially diminish in time.

9.116 KMITÁNÍ ZATUCHAJÍCÍ: Volné tlumené kmitání mechanické soustavy, jehož rozkmit odezvové proměnné exponenciálně klesá s časem.

9.117 VIBRATION, DIVERGENT: <Vibration> of a <mechanical system> with time increasing<peak-to-peak values> of the response <variable> or its derivative.

9.117 KMITÁNÍ DIVERGENTNÍ: Kmitání mechanické soustavy, jehož rozkmit odezvové proměnné nebo její derivace roste v čase.

9.118 VIBRATION, NON-LINEAR: <Vibration> of a <non-linear system>.

9.118 KMITÁNÍ NELINEÁRNÍ: Kmitání nelineární soustavy.

9.119 VIBRATION, PARAMETRIC: <Vibration> caused and maintained by a <parametric excitation>.

9.119 KMITÁNÍ PARAMETRICKÉ: Kmitání vyvolané a udržované parametrickým buzením.

9.120 VIBRATION, PERIODIC: <Vibration> whose amplitude pattern repeats itself after its <period

9.120 KMITÁNÍ PERIODICKÉ: Kmitání, jehož amplitudové rozložení se opakuje po jeho periodě.

9.121 VIBRATION, SELFEXCITED [SELF-INDUCED]: <Vibration> caused and maintained by a <self excitation>.

9.121 KMITÁNÍ SAMOBUZENÉ: Kmitání vyvolané a udržované samobuzením.

9.122 VIBRATION, SUBHARMONIC: Periodic forced <vibration> with harmonics the<frequencies> of which are fractions of the frequency of a certain harmonic <excitation>.

9.122 KMITÁNÍ SUBHARMONICKÉ: Periodické vynucené kmitání, jehož harmonické složky mají frekvence, které jsou zlomky frekvence určitého harmonického buzení.

9.123 VIBRATION, SUPER HARMONIC [ULTRA HARMONIC]: Periodic forced <vibration> with harmonics the <frequencies> of which are integer multiples of frequency of a certain harmonic <excitation>.

9.123 KMITÁNÍ SUPER [ULTRA] HARMONICKÉ: Periodické vynucené kmitání. jehož harmonické složky mají frekvence, které jsou celými násobky frekvence určitého harmonického buzení.

9.124 VIBRATIONS, ANTI-PHASE: <Synchronous vibrations> having at any time <phase> differences of 180 degrees.

9.124 KMITÁNÍ V PROTIFÁZI: Synchronní kmitání, jehož fázový rozdíl je v každém okamžiku 180 stupňů.

9.125 VIBRATIONS, IN PHASE: <Synchronous vibrations> the phases of which are the same at any instant.

9.125 KMITÁNÍ VE FÁZI: Synchronní kmitání, jehož fáze jsou v každém okamžiku stejné.