Kapitola 10

Zpět na obsah

10 STABILITY

10 STABILITA

 

 

10.1 CRITERIA OF STABILITY: Necessary and/or sufficient conditions for <stability> in the form of inequalities.

10.1 KRITERIA STABILITY: Nutné a postačující podmínky pro stabilitu ve tvaru nerovností.

10.2 STABILITY: Ability of a {<system>}, {<process>}, {phenomenon} to keep its considered <variables> and <parameters> after <perturbation> within given limits during a given time.

10.2 STABILITA: Schopnost {soustavy}, {procesu}, {jevu} udržet po poruše příslušnou proměnnou a parametry v daném čase uvnitř daných mezí.

10.3 STABILITY IN THE LARGE: <Stability> when <perturbations> lie within certain finite limits.

10.3 STABILITA „VE VELKÉM“: Stabilita v případě poruch, které jsou v daných konečných mezích.

10.4 STABILITY IN THE SENSE OF LAGRANGE: <Stability> of a <system> when the difference between perturbed and unperturbed <states> remains limited at any time.

10.4 STABILITA PODLE LAGRANGE: Stabilita soustavy, jestliže zůstává rozdíl mezi narušeným a nenarušeným stavem trvale omezený.

10.5 STABILITY IN THE SENSE OF LYAPUNOV: <Stability> under <perturbations> of <initial conditions> only of a <system>.

10.5 STABILITA PODLE LJAPUNOVA: Stabilita soustavy při poruše počátečních podmínek.

10.6 STABILITY OF A FORM: <Asymptotic stability> of an equilibrium form of an elastic <system>.

10.6 STABILITA TVARU: Asymptotická stabilita rovnovážného tvaru pružné soustavy.

10.7 STABILITY OF A LIMIT CYCLE: <Stability in the large> of a <limit cycle>.

10.7 STABILITA MEZNÍHO CYKLU: Stabilita „ve velkém“ mezního cyklu.

10.8 STABILITY OF MOTION: <Stability> under small <perturbations> of <displacements> and/or <velocities> only of a <system>.

10.8 STABILITA POHYBU: Stabilita soustavy při malých poruchách posuvů a rychlostí nebo jen rychlostí.

10.9 STABILITY OF THE FIRST APPROXIMATION: <Stability> of a <non-linear system> investigated by means of a supplementary system obtained by <linearization> of the original system in a vicinity of its <steady state>.

10.9 STABILITA V PRVNÍM PŘIBLÍŽENÍ: Stabilita nelineární soustavy vyšetřovaná pomocí náhradní soustavy získané linearizací původní soustavy v blízkosti jejího ustáleného stavu.

10.10 STABILITY OF VIBRATION: <Stability of motion> in respect of <amplitude> of the <steady-state vibration>.

10.10 STABILITA KMITÁNÍ: Stabilita pohybu vzhledem k amplitudě ustáleného kmitání.

10.11 STABILITY, ABSOLUTE: <Global stability> of a <non-linear system>.

10.11 STABILITA ABSOLUTNÍ: Globální stabilita nelineární soustavy.

10.12 STABILITY, ASYMPTOTIC: <Stability> of a <system> that after <perturbations> returns to its original state after an infinite time

10.12 STABILITA ASYMPTOTICKÁ: Stabilita soustavy, která se po poruchách vrátí do svého původního stavu v nekonečném čase.

10.13 STABILITY, BIBO: <Stability> of a control <system> under bounded <input> and bounded <output>.

10.13 STABILITA BIBO: Stabilita řídicí soustavy, jejíž vstupní a výstupní signály jsou ohraničené.

10.14 STABILITY, DYNAMIC: <Stability> of the <response> under periodically variable or follower loading <forces> causing a <parametric excitation> of a <system>.

10.14 STABILITA DYNAMICKÁ: Stabilita odezvy na periodicky proměnná zatížení nebo sledující síly způsobující parametrické buzení soustavy.

10.15 STABILITY, GLOBAL: <Stability> when <perturbations> of <initial conditions> of a <system> are arbitrary.

10.15 STABILITA GLOBÁLNÍ: Stabilita při libovolných poruchách počátečních podmínek soustavy.

10.16 STABILITY, LOCAL [STABILITY OF A POSITION], [STABILITY IN THE SMALL]: <Asymptotic stability> regarding <equilibrium> of a <system> under small <perturbations> of its <displacements> and/or <velocities>.

10.16 STABILITA V MALÉM: Asymptotická stabilita vzhledem k rovnováze soustavy při malých poruchách posuvů a rychlostí nebo jen rychlostí.

10.17 STABILITY, ORBITAL [STABILITY IN THE SENSE OF POINCARE´]: <Stability> under small <perturbations> of a <phase trajectory> of a <system>.

10.17 STABILITA ORBITÁLNÍ PODLE POINCARÉHO: Stabilita při malých poruchách fázové křivky soustavy.

10.18 STABILITY, PRACTICAL: <Stability> under a continuous sequence of finite perturbations>, when <perturbed state> of a <system> remains admissible at any time.

10.18 STABILITA PRAKTICKÁ: Stabilita soustavy, na niž působí spojitý sled konečných poruch, avšak rušený stav soustavy zůstává stále přijatelný.

10.19 STABILITY, STOCHASTIC: <Stability> of a stochastic {deterministic}<system> under stochastic or deterministic {stochastic} <perturbations>.

10.19 STABILITA STOCHASTICKÁ: Stabilita stochastické {deterministické} soustavy vystavené deterministickým {stochastickým}poruchám.

10.20 STABILITY, STRUCTURAL: <Stability> when <perturbations> relate structural <parameters> or elements only of a <system>.

10.20 STABILITA STRUKTURNÍ: Stabilita soustavy, která je vystavena jen poruchám strukturních parametrů nebo jen členů soustavy.

10.21 STABILITY, TECHNICAL: <Stability> under a sequence of finite <perturbations>, when the difference from the unperturbed <state> lies within given limits in a given finite interval of time.

10.21 STABILITA TECHNICKÁ: Stabilita soustavy vystavené sledu konečných poruch, leží-li rozdíl od nerušeného stavu v daných mezích v daném časovém intervalu.

10.22 STATE, PERTURBED: <State> of a <system> due to a <perturbation>.

10.22 PORUŠENÝ STAV: Stav soustavy vyvolaný poruchami.