Generalities - OBECNÉ POJMY

Zpět na obsah

0.1 MECHANISM AND MACHINE SCIENCE (MMS): Branch of science, which deals with the theory and practice of the geometry, <motion>, <dynamics> and <control> of: <machines>, <mechanisms> and <elements> and <systems> thereof, together with their application in industry and other contexts, e.g. in <biomechanics> and the environment. Related processes, such as the conversion and transfer of energy and information, also pertain to this field.

0.1 VĚDA O MECHANISMECH A STROJÍCH (VMS): Odvětví vědy, která se zabývá teorií a praxí geometrie, pohybu, dynamiky a řízení strojů, mechanismů a jejich částí a také jejich soustavami spolu s jejich aplikací v průmyslu a v jiných souvislostech, jako např. v biomechanice a životním prostředí. Příslušné procesy, jako je přeměna a přenos energie a informací, také patří do této oblasti.

0.2 MACHINE: <Mechanical system> that performs a specific task, such as the forming of material, and the transference and transformation of <motion> and <force>.

0.2 STROJ: Mechanická soustava, která provádí určitý úkon jako tváření látky, přenos a přeměnu pohybu, síly.

0.3 MECHANISM: 1. <System> of bodies designed to convert <motions> of, and <forces> on, one or several bodies into constrained motions of, and forces on, other bodies. 2. <Kinematic chain> with one of its components (<links>) taken as a <frame>.

0.3 MECHANISMUS: 1. Soustava těles určená k  přenosu pohybu a síly z jednoho tělesa nebo několika těles na vázaný pohyb ostatních těles a na síly na ně působící. 2. Kinematický řetězec, jehož jeden člen je považován za rám.

0.4 MECHATRONICS: Synergetic combination of mechanical engineering, electrical engineering and information technology for the integrated design of intelligent technical systems, in particular <mechanisms> and <machines>.

0.4 MECHATRONIKA: Synergická kombinace strojního inženýrství, elektrotechnického inženýrství a informační technologie pro integrovaný návrh inteligentních technických soustav, zvláště mechanismů a strojů.