Kapitola 1

Zpět na obsah

1 STRUCTURE OF MACHINES AND MECHANISMS

1 STRUKTURA STROJŮ A MECHANISMŮ

 

 

1.1 COMPONENTS

1.1 ČÁSTI STROJŮ A MECHANISMŮ

1.1.1 MECHANISM ELEMENT: Solid body or fluid component of a <mechanism>.

1.1.1 PRVEK MECHANISMU: Pevné těleso nebo tekutinový prvek mechanismu.

1.1.2 LINK: 1. <Mechanism element> (component) carrying kinematic <pairing elements>.

2. Element of a <linkage

1.1.2 ČLEN (MECHANISMU): 1.Prvek mechanismu s prvky všech kinematických dvojic

2. Prvek kloubového mechanismu.

1.1.3 INPUT [DRIVING] LINK: <Link>whereby <motion> and <force> are imparted to a <mechanism>.

1.1.3 HNACÍ [VSTUPNÍ] ČLEN: Člen, jímž se do mechanismu zavádí pohyb a síla.

1.1.4 OUTPUT [DRIVEN] LINK[FOLLOWER]: <Link> from which required <forces> and <motions> are obtained.

1.1.4 HNANÝ [VÝSTUPNÍ] ČLEN: Člen, jehož prostřednictvím se získává žádané silové působení a žádaný pohyb

1.1.5 FRAME: <Mechanism element> deemed to be fixed.

1.1.5 RÁM: Člen mechanismu považovaný za nehybný.

1.1.6 BAR: <Link> that carries only revolute <joints>.

1.1.6 PRUT: Člen pouze se dvěma klouby.

1.1.7 CRANK: <Link> able to rotate completely about a fixed axis.

1.1.7 KLIKA: Člen, který se může úplně otáčet kolem pevné osy.

1.1.8 ROCKER: <Link> that oscillates within a limited <angle of rotation> about a fixed axis.

1.1.8 VAHADLO [PÁKA]: Člen, který kýve v rozmezí určitého úhlu otáčení kolem pevné osy.

1.1.9 COUPLER [FLOATING LINK]: <Link> that is not connected directly to the frame>.

1.1.9 SPOJOVACÍ TYČ: Člen, který není přímo připojen k rámu.

1.1.10 SLIDER: <Link> that forms a <prismatic pair> with one link and a <revolute pair> with another link.

1.1.10 SMÝKADLO: Člen spojený s jedním členem posuvnou dvojicí a s druhým rotační dvojicí.

1.1.11 SLIDING BLOCK: Compact element of a <prismatic pair> which slides along a guiding element (e.g. in a slot).

1.1.11 KLUZNÝ ČLEN: Těleso představující prvek posuvné dvojice, které klouže ve vedení, např. v drážce.

1.1.12 GUIDE: Element of a <prismatic pair> that is .fixed to the <frame> and constrains the <motion> of a <sliding block>.

1.1.12 VEDENÍ: Prvek posuvné dvojice, který je připojen k rámu a váže pohyb kluzného členu.

1.1.13 CROSSHEAD: Component between a piston and a <connecting rod> which, by forming a prismatic <joint> with the <frame>,provides <reaction> to the component of <force> in the connecting rod normal to the line of stroke of the piston

1.1.13 KŘIŽÁK: Člen umístěný mezi píst a ojnici, které tím, že tvoří s rámem posuvnou dvojici, zavádí reakci na složku síly v ojnici kolmou k dráze pístu.

1.1.14 CONNECTING ROD: <Coupler> between a piston or a <crosshead> and a<crank> shaft

1.1.14 OJNICE: Tyč spojující píst nebo křižák klikovým hřídelem.

1.1.15 CAM: Component with a curved profile or surface whereby it imparts a <displacement> either by point or line contact with a <cam follower>.

1.1.15 VAČKA: Člen zakřiveného obrysu nebo povrchu, kterým uděluje pohyb zvedáku, s nímž se stýká v bodě nebo v křivce.

1.1.16 DISK CAM: <Disk> that rotates about an axis perpendicular to its plane and drives a <follower> through contact with its profile.

1.1.16 KOTOUČOVÁ [DISKOVÁ] VAČKA: Vačka, která se otáčí kolem osy kolmé na svou rovinu a pohání zvedák, který je ve styku s jejím obrysem.

1.1.17 FACE CAM: Rotating <cam> that makes contact with a <follower> by means of a groove in or a rib on a plane surface that is perpendicular to the axis of the cam.

1.1.17 DRÁŽKOVÁ VAČKA: Otáčející se vačka, která udržuje styk se zvedákem prostřednictvím drážky nebo žebra na své čelní ploše kolmé k ose rotace.

1.1.18 CYLINDRICAL [BARREL] CAM: Rotating cylinder with a curved groove in its surface or a curved rib on its surface whereby contact is made with a <follower>.

1.1.18 VÁLCOVÁ [BUBNOVÁ] VAČKA: Otáčející se válec, na jehož povrchu je zakřivená drážka nebo zakřivené žebro ve styku se zvedákem.

1.1.19 SPHERICAL CAM: Rotating hollow sphere with a groove in or a rib on its inner surface to make contact with a <follower>.

1.1.19 SFÉRICKÁ VAČKA: Otáčející se dutá koule, na jejíž vnitřní ploše je drážka nebo žebro ve styku se zvedákem.

1.1.20 YOKE CAM: Constant-breadth radial <cam> designed to mesh with a <yoke follower>.

1.1.20 EXCENTRICKÁ VAČKA: Kruhová vačka otáčející se kolem mimostředné osy ve vedení kulisového zvedáku.

1.1.21 CAM FOLLOWER: Component that receives <motion> directly from a <cam>.

1.1.21 ZVEDÁK: Člen, kterému vačka přímo udílí pohyb.

1.1.22 YOKE FOLLOWER: <Cam follower> with two surfaces integral with each other and each in contact with the same <cam>.

1.1.22 KULISOVÝ ZVEDÁK: Zvedák se dvěma vnitřními ekvidistantními povrchy, které jsou ve styku s toutéž vačkou.

1.1.23 CAMSHAFT: Shaft on which a <cam> or cams are fitted.

1.1.23 VAČKOVÝ HŘÍDEL: Hřídel, na němž jsou upevněny nebo vytvořeny vačky.

1.1.24 GEAR: Wheel with teeth on its surface designed to mesh with another <gear> or <rack>.

1.1.24 OZUBENÉ KOLO: Kolo opatřené ozubením určeným k záběru s ozubením jiného ozubeného kola nebo hřebenu.

1.1.25 CYLINDRICAL GEAR: <Gear> with teeth formed on a cylindrical surface.

1.1.25 ČELNÍ OZUBENÉ KOLO: Ozubené kolo, jehož zuby mají válcový tvar.

1.1.26 SPUR GEAR: <Cylindrical gear> with external teeth.

1.1.26 KOLO S VNĚJŠÍM OZUBENÍM: Čelní ozubené kolo s vnějšími zuby.

1.1.27 ANNULUS: <Cylindrical gear> with internal teeth.

1.1.27 KOLO S VNITŘNÍM OZUBENÍM: Čelní ozubené kolo s vnitřními zuby.

1.1.28 GEAR SECTOR [SEGMENT]: Segment of a <spur gear> or <annulus>.

1.1.28 OZUBENÝ SEGMENT: Výseč čelního ozubeného kola s vnějším nebo vnitřním ozubením.

1.1.29 HELICAL GEAR: <Gear> with teeth wrapped helically on a cylindrical surface.

1.1.29 ŠROUBOVÉ KOLO: Kolo se šroubovitě vytvořenými zuby na válcovém plášti (šikmé ozubení).

1.1.30 HERRING-BONE [DOUBLE- HELICAL] GEAR: <Gear> comprising two integral <helical gears>, the helices of the gears being of opposite hand.

1.1.30 KOLO SE ŠÍPOVÝM OZUBENÍM: Kolo s dvojitým šikmým ozubením opačného stoupání.

1.1.31 BEVEL [CONICAL] GEAR: <Gear> with teeth formed on a conical surface.

1.1.31 KUŽELOVÉ OZUBENÉ KOLO: Kolo s ozubením na kuželové ploše.

1.1.32 HYPOID GEAR: Spiral-bevel <gear pair> with ofset between the <gear> axes.

1.1.32 HYPOIDNÍ OZUBENÉ KOLO: Kola se spirálovitě vytvořeným ozubením na ploše hyperboloidu, jejichž osy jsou mimoběžné.

1.1.33 WORM: <Gear> with one or more teeth wrapped helically on a cylinder (or a globoid), the <pitch> of the helix being less than the diameter of the gear.

1.1.33 ŠNEK [ŠROUB]: Ozubené kolo s jedním nebo několika zuby navinutými šroubovitě na válec (nebo globoid.), stoupání šroubovic je menší než průměr kola.

1.1.34 WORM WHEEL: <Gear> that mates with a <worm gear>.

1.1.34 ŠNEKOVÉ [ŠROUBOVÉ] KOLO: Ozubené kolo, které je v záběru se šnekem.

1.1.35 PLANETARY [PLANET] GEAR: <Gear> that rotates on an axle whose own axis is constrained to rotate about another axis.

1.1.35 PLANETOVÉ KOLO: Ozubené kolo, otáčející se kolem vlastní osy, která sama obíhá kolem jiné osy.

1.1.36 PINION: 1. The smaller of a pair of meshing <cylindrical gears>.2. Cylindrical gear meshed with a <rack>.

1.1.36 PASTOREK: 1.Menší ze dvou ozubených kol v záběru. 2. Ozubené kolo v záběru s ozubeným hřebenem.

1.1.37 RACK: Segment of a <cylindrical gear> of infinite radius.

1.1.37 OZUBENÝ HŘEBEN: Segment čelního ozubeného kola, jehož poloměr je nekonečný.

1.1.38 IDLER: <Gear> intermediate between a driving and a driven gear, which affects the sense of rotation of the latter but does not affect the <velocity> ratio.

1.1.38 VLOŽENÉ KOLO: Ozubené kolo mezi hnacím a hnaným kolem, které ovlivňuje pouze smysl otáčení hnaného kola. Převodový poměr nemění.

1.1.39 FRICTION WHEEL: Wheel that transmits a driving <force> to the surface of a second component by <friction> at the point or line of contact

1.1.39 TŘECÍ KOLO: Kolo, u něhož se využívá k přenosu hnací síly na druhé kolo drsnosti v místě styku povrchů kol.

1.1.40 BELT: Flexible element such as a strap or rope used in <tension> to transmit <force> and <motion>.

1.1.40 ŘEMEN: Ohebný tažný prvek přenášející pohyb a sílu mezi dvěma řemenicemi.

1.1.41 PULLEY: Wheel used to change the direction of <motion> of a <belt> by wrapping the belt round part of its periphery.

1.1.41 KLADKA: Kolo, kolem něhož je částečně ovinut řemen nebo lano přenášející pohyb a účinek síly v různých směrech..

1.1.42 CHAIN: <Mechanism element> consisting of a number of short rigid <links> hinged together for use in the manner of a <belt>.

1.1.42 ŘETĚZ: Člen mechanismu tvořený krátkými tuhými členy vzájemně zavěšenými, kterého se užívá tak jako řemenu.

1.1.43 SPROCKET WHEEL: Wheel with teeth (sprockets) round its rim designed to engage the <links> of a <chain>.

1.1.43 ŘETĚZOVÉ KOLO: Kolo opatřené ozubením takového tvaru, aby mohlo být v záběru se články řetězu ovinutého kolem něho.

1.1.44 DRIVE SHAFT: Shaft used to transmit <torque>.

1.1.44 HNACÍ HŘÍDEL: Hřídel, který přenáší krouticí moment.

1.1.45 CARDAN SHAFT: <Drive shaft> connecting two <universal couplings>.

1.1.45 KARDANOVÝ HŘÍDEL [KLOUBOVÝ, CARDANŮV]: Hnací hřídel se dvěma univerzálními klouby.

1.1.46 PIVOT: 1. A .fixed axis about which revolute <motion> can take place. 2. Inner element of a revolute joint.

1.1.46 OTOČNÝ ČEP: 1. Pevná osa, kolem níž může docházet k otáčení. 2.Vnitřní prvek rotační kinematické dvojice..

1.1.47 JOURNAL: The inner element of a revolute or cylindrical <joint>

1.1.47 ČEP: Vnitřní prvek rotační nebo válcové kinematické dvojice.

1.1.48 BEARING: <Machine> component that allows <relative motion> (<rotation>, <translation>) and transmission of <force> between adjacent components.

1.1.48 LOŽISKO: Strojní část, která umožňuje relativní pohyb (otáčení, posuv) a přenos síly mezi sousedními členy.

1.1.49 PAWL [CLICK, DETENT]: Component which is intermediate between two elements and which prevents <motion> between them in one direction.

1.1.49 ZÁPADKA: Pohyblivá součást, která může zamezit relativnímu pohybu dvou členů mechanismu v jednom směru.

1.1.50 LATCH: Movable component which holds another component in place by entering a notch or a cavity, e.g. the locking device of a ratchet.

1.1.50 ZÁVĚR: Pohyblivá součást, která může zamezit relativnímu pohybu dvou členů mechanismu v obou směrech.

1.1.51 RATCHET: Element which has a frictional or serrated surface to engage with a <pawl>.

1.1.51 ROHATKA: Součást, která má drsný nebo zoubkovaný povrch, do něhož zabírá západka.

1.1.52 STOP: Component of a <machine> that makes intermittent contact with another component to provide a limit to their <relative motion>.

1.1.52 ZARÁŽKA: Strojní součást upevněná na jednom ze dvou vzájemně se pohybujících členů, která po dotyku s druhým členem omezí jejich relativní pohyb.

 

 

1.2  SUB-ASSEMBLIES

1.2 DÍLČÍ SOUSTAVY

1.2.1 SUB-ASSEMBLY: Identifiable set of components forming part of a <machine>.

1.2.1 DÍLČÍ SOUSTAVA: Určitý soubor součástí tvořící část stroje.

1.2.2 JOINT: 1. Physical realization of a <kinematic pair>, including connection via intermediate <mechanism elements>. 2. Kinematic pair.

1.2.2 KLOUB: 1.. Fyzické provedení kinematické dvojice včetně spojení cestou vložených členů mechanismu. 2. Kinematická dvojice.

1.2.3 KINEMATIC PAIR: <Mechanical model> of the connection of two <pairing elements> having relative motion of a certain type and <degree of freedom>. Note: see synonym at joint.

1.2.3 KINEMATICKÁ DVOJICE: Mechanický model vazeb styku dvou prvků kinematické dvojice, mající určitý druh relativního pohybu a stupeň volnost. Pozn. viz synonymum kloubu

1.2.4 PAIRING ELEMENT: Assembly of surfaces, lines or points of a solid body through which it may contact with another solid body.

1.2.4 PRVEK KINEMATICKÉ DVOJICE: Soustava ploch, čar a bodů na povrchu členu, v nichž se může stýkat s jiným členem a vytvořit tak kinematickou dvojici.

1.2.5 DEGREE OF FREEDOM [CONNECTIVITY] OF A KINEMATIC PAIR: The number of independent coordinates needed to describe the relative positions of <pairing elements>.

1.2.5 STUPEŇ VOLNOSTI KINEMATICKÉ DVOJICE: Počet nezávislých souřadnic, které jednoznačně určují relativní polohy prvků kinematické dvojice (spojených členů).

1.2.6 CLOSURE OF A KINEMATIC PAIR: Process of constraining two rigid bodies to form a <kinematic pair> by <force> (force closure), geometric shape (form closure), or flexible materials (material closure).

1.2.6 PODMÍNĚNOST KINEMATICKÉ DVOJICE: Zabezpečení trvalého styku prvků kinematické dvojice na spojených členech účinkem sil (silová podmíněnost), geometrií prvků dvojice (tvarová podmíněnost) a poddajnou látkou (materiálová podmíněnost).

1.2.7 FORCE-CLOSED [OPEN] PAIR: <Kinematic pair> the elements of which are held in contact by means of <external forces>.

1.2.7 SILOVĚ PODMÍNĚNÁ DVOJICE [OTEVŘENÁ]: Kinematická dvojice, jejíž prvky jsou udržovány ve styku účinkem vnějších sil .

1.2.8 FORM-CLOSED PAIR: <Kinematic pair> the elements of which are constrained to contact each other by means of particular geometric shapes.

1.2.8 TVAROVĚ PODMÍNĚNÁ DVOJICE: Kinematická dvojice, jejíž prvky jsou nuceny k vzájemnému styku jejich zvláštními geometrickými tvary.

1.2.9 LOWER PAIR: <Kinematic pair> that is formed by surface contact between its elements.

1.2.9 NIŽŠÍ DVOJICE: Kinematická dvojice, jejíž prvky se stýkají v plochách.

1.2.10 HIGHER PAIR: <Kinematic pair> that is formed by point or line contact between its elements.

1.2.10 VYŠŠÍ DVOJICE: Kinematická dvojice, jejíž prvky se stýkají v bodech a křivkách.

1.2.11 REVOLUTE PAIR [HINGE]: Pair that allows only a rotary <motion> between two <links>.

1.2.11 ROTAČNÍ DVOJICE [ZÁVĚS]: Kinematická dvojice umožňující spojeným členům jen relativní rotační pohyb.

1.2.12 PRISMATIC PAIR: Pair that allows only a <rectilinear translation> between two <links>.

1.2.12 POSUVNÁ DVOJICE: Kinematická dvojice umožňující spojeným členům jen relativní přímočarý translační pohyb.

1.2.13 HELICAL [SCREW] PAIR: Pair that allows only a <screw motion> between two <links>.

1.2.13 ŠROUBOVÁ DVOJICE: Kinematická dvojice umožňující spojeným členům jen relativní šroubový pohyb.

1.2.14 CYLINDRICAL PAIR: Pair for which the <degree of freedom> is two and that allows a <rotation> about a particular axis together with an independent <translation> in the direction of this axis.

1.2.14 VÁLCOVÁ DVOJICE: Kinematická dvojice umožňující relativní pohyb se stupněm volnosti dva, a to otáčení kolem dané osy spolu s nezávislým posuvem podél této osy.

1.2.15 SPHERICAL PAIR: Pair for which the <degree of freedom> is three and that allows independent relative <rotations> about three mutually orthogonal axes.

1.2.15 SFÉRICKÁ DVOJICE: Kinematická dvojice se stupněm volnosti tři, umožňující nezávislá otáčení kolem tří navzájem kolmých os.

1.2.16 PLANAR CONTACT [SANDWICH] PAIR: Pair for which the <degree of freedom> is three and that allows <relative motion> in parallel planes.

1.2.16 ROVINNÁ DVOJICE: Kinematická dvojice umožňující spojeným členům relativní rovinný pohyb se stupněm volnosti tři.

1.2.17 CAM PAIR: <Kinematic pair> consisting of a <cam> and <follower> in direct contact.

1.2.17 VAČKOVÁ DVOJICE: Kinematická dvojice sestávající z vačky a zvedáku, které jsou ve styku.

1.2.18 UNIVERSAL [CARDAN, HOOKE’S]; [UNIVERSAL COUPLING] JOINT: <Kinematic joint> connecting two shafts with intersecting axes

1.2.18 UNIVERZÁLNÍ [KARDANOVÝ] KLOUB, HOOKEŮV UNIVERZÁLNÍ KLOUB: Kinematický kloub spojující dva hřídele s různoběžnými osami.

1.2.19 PIN JOINT: <Joint> using a pin as the connecting component between two rigid bodies.

1.2.19 ČEPOVÉ SPOJENÍ: Spojení dvou tuhých těles čepem.

1.2.20 GEAR PAIR: Higher <kinematic pair> formed by successively contacting elements (‘‘teeth’’) of two <links>.

1.2.20 DVOJICE OZUBENÍ: Vyšší kinematická dvojice tvořená postupně se stýkajícími povrchy zubů dvou členů.

1.2.21 COUPLING: Device for joining two moving members, e.g. two shafts at their ends.

1.2.21 PEVNÁ SPOJKA: Zařízení spojující dva konce otáčejících se hřídelů.

1.2.22 CLUTCH: <Coupling> for <torque> transmission along a shaft that allows for easy engagement and disengagement during operation.

1.2.22 SPOJKA: Zařízení umožňující přenos krouticího momentu mezi dvěma hřídeli, který lze za provozu snadno přerušit a opět zavést.

1.2.23 FLYWHEEL: Rotor used for storing <kinetic energy>.

1.2.23 SETRVAČNÍK: Rotující těleso, které slouží k přijímání a vydávání pohybové energie.

1.2.24 ACTUATOR: <Sub-assembly> which causes <relative motion> between the parts to which it is attached in response to a <signal>.

1.2.24 AKTUÁTOR [STAVĚCÍ POHON]: Zařízení, které vyvolá určitý relativní pohyb dvou členů, k nimž je připojeno na daný popud (signál).

1.2.25 DRIVE: <System> of mutually connected devices for setting in <motion> one or several parts of a <machine> or a <mechanism>.

1.2.25 POHON: Soustava vzájemně spojených zařízení uvádějící do pohybu jednu nebo několik částí stroje nebo mechanismu.

1.2.26 BACKLASH [CLEARANCE]: Difference between dimensions of mating parts that allows unconstrained <motion>.

1.2.26 VŮLE: Odchylka v rozměrech stýkajících se strojních částí, která umožňuje vznik dalšího malého volného relativního pohybu.

 

 

1.3  MECHANISMS

1.3 MECHANISMY

1.3.1 STRUCTURE (OF A MECHANISM): Number and kinds of elements in a <mechanism> (members and <joints>) and the sequence of their contact.

1.3.1 STRUKTURA MECHANISMU: Počet, druh a uspořádání členů a kinematických dvojic mechanismu.

1.3.2 ISOMORPHISM: Equality of structures in respect of the numbers of members and <joints>, and the sequence of their interconnections

1.3.2 IZOMORFISMUS: Strukturní shodnost různě provedených mechanismů, která se týká počtu, druhu a uspořádání členů a kinematických dvojic.

1.3.3 EQUIVALENT MECHANISM: <Mechanism> whose kinematical properties are equivalent in some respects from those of another mechanism with a different structure

1.3.3 ROVNOCENNÝ (NÁHRADNÍ) MECHANISMUS: Mechanismus, který má do jisté míry stejné kinematické vlastnosti jako původní mechanismus, ale jeho struktura je odlišná.

1.3.4 COGNATE MECHANISM: <Mechanism> that is geometrically different from another but which, nevertheless, has the same <transfer function>.

1.3.4 PŘIDRUŽENÝ MECHANISMUS: Mechanismus, který se geometricky liší od původního, jeho převodová funkce je však stejná.

1.3.5 KINEMATIC CHAIN: Assemblage of <links> and <joints>.

1.3.5 KINEMATICKÝ ŘETĚZEC: Soustava pohyblivě spojených členů.

1.3.6 CLOSED KINEMATIC CHAIN: <Kinematic chain> each <link> of which is connected with at least two other links.

1.3.6 UZAVŘENÝ KINEMATICKÝ ŘETĚZEC: Kinematický řetězec, jehož každý člen je připojen alespoň ke dvěma jiným členům.

1.3.7 OPEN KINEMATIC CHAIN: <Kinematic chain> in which there is at least one<link> which carries only one kinematic <pairing element>.

1.3.7 OTEVŘENÝ KINEMATICKÝ ŘETĚZEC: Kinematický řetězec, u něhož alespoň jednomu členu patří jen jedna kinematická dvojice.

1.3.8 KINEMATIC JOINT: <Kinematic chain> whose kinematical properties are equivalent in some respects to those of a <kinematic pair>

1.3.8 KINEMATICKÝ KLOUB: Kinematický řetězec, který je ekvivalentní náhradou určité kinematické dvojice.

1.3.9 LOOP: Subset of <links> that forms a closed circuit.

1.3.9 SMYČKA: Podskupina členů, která tvoří sama uzavřený kinematický řetězec.

1.3.10 REE [MOBILE]: <Kinematic chain> that contains no <loops>.

1.3.10 STROM: Otevřený kinematický řetězec, který neobsahuje žádnou smyčku.

1.3.11 DEGREE OF FREEDOM [MOBILITY] OF A KINEMATIC CHAIN OR MECHANISM: Number of independent coordinates needed to define the configuration of a <kinematic chain> or <mechanism>.

1.3.11 STUPEŇ VOLNOSTI [POHYBLIVOST] KINEMATICKÉHO ŘETĚZCE NEBO MECHANISMU: Počet nezávislých souřadnic potřebný k určení vzájemného postavení členů kinematického řetězce nebo mechansmu.

1.3.12 ASSUR GROUP: Smallest <kinematic chain> which when added to, or subtracted from, a <mechanism> results in mechanism that has the same <mobility> as the original.

1.3.12 ASSUROVA [SOUSTAVOVÁ] SKUPINA: Nejmenší kinematický řetězec, který lze přidat k nějakému mechanismu nebo mu jej odejmout, aniž se změní jeho dosavadní pohyblivost.

1.3.13 CONSTRAINT: Any condition that reduces the <degree of freedom> of a <system>.

1.3.13 VAZBA: Jakákoli podmínka, která snižuje stupeň volnosti soustavy.

1.3.14 KINEMATIC INVERSION: Transformation of one <mechanism> into another by choosing a different member to be the <frame>.

1.3.14 KINEMATICKÁ INVERZE: Obměna mechanismu v jiný tím, že se za rám zvolí jiný člen jeho kinematického řetězce.

1.3.15 LIMIT POSITION OF A MECHANISM: Configuration of a <mechanism> in which one of its <links> is in a <limit position>.

1.3.15 KRAJNÍ POLOHA MECHANISMU: Postavení mechanismu, jehož jeden člen se nachází v krajní poloze.

1.3.16 LIMIT POSITION OF A LINK: Position of a <link> for which a coordinate which describes its position relative to an adjacent link is a maximum or a minimum.

1.3.16 KRAJNÍ POLOHA ČLENU: Poloha členu, jehož relativní souřadnice k sousednímu členu dosahuje maxima nebo minima.

1.3.17 PLANAR MECHANISM: <Mechanism> in which all points of its <links> describe <paths> located in parallel planes.

1.3.17 ROVINNÝ MECHANISMUS: Mechanismus, u něhož všechny body jeho členů opisují dráhy ležící v rovnoběžných rovinách.

1.3.18 SPHERICAL MECHANISM: <Mechanism> in which all points of its <links> describe <paths> located on concentric spheres

1.3.18 SFÉRICKÝ MECHANISMUS: Mechanismus, u něhož dráhy všech bodů jeho členů leží na soustředných kulových plochách.

1.3.19 SPATIAL MECHANISM: <Mechanism> in which some points of some of its <links> describe non-planar <paths>, or paths located in non-parallel planes.

1.3.19 PROSTOROVÝ MECHANISMUS: Mechanismus, jehož některé body opisují dráhy, které nejsou rovinné nebo neleží v rovnoběžných rovinách.

1.3.20 GUIDANCE MECHANISM: <Mechanism> that <guides> a <link> through a prescribed sequence of positions.

1.3.20 VODÍCÍ MECHANISMUS: Mechanismus, který vede určitý svůj člen daným sledem poloh.

1.3.21 FUNCTION-GENERATING MECHANISM: <Mechanism> that generates a required functional relationship between the <displacements> of its <input> and <output links>.

1.3.21 MECHANISMUS S DANÝM PŘEVODEM: Mechanismus, který vytváří požadovanou funkční závislost souřadnice hnaného členu na souřadnici hnacího členu.

1.3.22 PATH-GENERATING MECHANISM: <Mechanism> in which a point on a member generates a given <path>.

1.3.22 MECHANISMUS VYTVÁŘEJÍCÍ DANOU KŘIVKU: Mechanismus, u něhož se bod jednoho členu pohybuje po žádané dráze (trajektorii).

1.3.23 STEP MECHANISM: <Mechanism> whose <output> <motion> is unidirectional with periodic <dwells>.

1.3.23 KROKOVÝ MECHANISMUS: Mechanismus, jehož hnaný člen se pohybuje přerušovaně v jednom směru.

1.3.24 PILGRIM-STEP MECHANISM: <Mechanism> whose <output> <motion> is unidirectional overall, but has periodic reversals.

1.3.24 MECHANISMUS SE ZPĚTNÝMI KROKY: Mechanismus, jehož hnaný člen se pohybuje vcelku jedním směrem avšak s periodicky se opakujícími zpětnými kroky.

1.3.25 DWELL MECHANISM: <Mechanism> in which the <output link> performs reciprocating or rocking <motion> with periodic <dwells>.

1.3.25 MECHANISMUS S PRODLEVAMI: Mechanismus, jehož hnaný člen koná vratný nebo kývavý pohyb s periodickými prodlevami.

1.3.26 DIFFERENTIAL MECHANISM: <Mechanism> for which the <degree of freedom> is two and which may accept two <inputs> to produce one <output> or may resolve a single input into two outputs.

1.3.26 DIFERENCIÁLNÍ MECHANISMUS: Mechanismus, který má zpravidla stupeň volnosti dva a který umožňuje složit pohyb hnaného členu z daných pohybů dvou hnacích členů nebo rozložit pohyb hnacího členu v pohyby dvou hnaných členů.

1.3.27 SELF-LOCKING MECHANISM: <Mechanism> that is incapable of transmitting <motion> and <power> from the <output> to the <input>.

1.3.27 SAMOSVORNÝ MECHANISMUS: Mechanismus, který nemůže přenášet pohyb a výkon od. hnaného členu hnacímu.

1.3.28 ADJUSTABLE MECHANISM: <Mechanism> whose primary dimensions (e.g. <link> lengths) can be altered.

1.3.28 STAVITELNÝ MECHANISMUS: Mechanismus, u něhož lze měnit původní rozměry členů (např. délky).

1.3.29 LINKAGE [LINKWORK]: <Kinematic chain> whose <joints> are equivalent to<lower pairs> only

1.3.29 KLOUBOVÝ MECHANISMUS: Mechanismus, jehož kinematický řetězec má pouze nižší kinematické dvojice.

1.3.30 FOUR-BAR LINKAGE: <Linkage> with four binary <links>.

1.3.30 ČTYŘKLOUBOVÝ KINEMATICKÝ ŘETĚZEC: Řetězec čtyř binárních členů. (Takový člen je připojen k sousedním členům jen dvěma nižšími kinematickými dvojicemi).

1.3.31 FOUR-BAR MECHANISM: <Mechanism> with four binary <links>.

1.3.31 ČTYŘKLOUBOVÝ [ČTYŘČLENNÝ] MECHANISMUS: Mechanismus se čtyřmi binárními členy.

1.3.32 CRANK-AND ROCKER MECHANISM: <Four-bar mechanism> with a <crank> and a <rocker>.

1.3.32 MECHANISMUS S KLIKOU A VAHADLEM: Čtyřčlenný mechanismus s klikou a vahadlem.

1.3.33 DOUBLE-CRANK [DRAG-LINK] MECHANISM: <Four-bar mechanism> with two <cranks>.

1.3.33 DVOJKLIKOVÝ MECHANISMUS: Čtyřčlenný mechanismus se dvěma klikami.

1.3.34 PARALLEL-CRANK MECHANISM: <Four-bar mechanism> having <cranks> of equal length and a <coupler> with length equal to that of the <frame>.

1.3.34 PARALELOGRAMOVÝ MECHANISMUS: Čtyřčlenný mechanismus, jehož kliky jsou stejně dlouhé a jehož ojnice má tutéž délku jako rám.

1.3.35 DOUBLE-ROCKER MECHANISM: <Four-bar mechanism> with two rockers>.

1.3.35 DVOJVAHADLOVÝ MECHANISMUS: Čtyřčlenný mechanismus se dvěma vahadly.

1.3.36 SLIDER-CRANK MECHANISM: <Four-bar mechanism> with a <crank> and a <slider> in which the <frame> forms one element of the <prismatic pair>.

1.3.36 KLIKOVÝ MECHANISMUS: Čtyřčlenný mechanismus s klikou a smykadlem posouvajícím se vzhledem k rámu.

1.3.37 DOUBLE-SLIDER MECHANISM: <Four-bar mechanism> with two <sliders> in which the <frame> forms one element of each of the <prismatic pairs>.

1.3.37 DVOJSMYKADLOVÝ MECHANISMUS: Čtyřčlenný mechanismus se dvěma smykadly posouvajícími se vzhledem k rámu.

1.3.38 SCOTCH-YOKE MECHANISM: <Four-bar mechanism> in which a <crank> is connected by a <slider> with another <link> which, in turn, forms a <prismatic pair> with the <frame>.

1.3.38 PŘÍMOVRATNÁ KŘÍŽOVÁ KULISA: Čtyřčlenný mechanismus s klikou spojenou se smykadlem posouvajícím se vzhledem k členu, který sám koná posuvný pohyb vzhledem k rámu.

1.3.39 CAM MECHANISM: <Mechanism> that includes at least one <cam>.

1.3.39 VAČKOVÝ MECHANISMUS: Mechanismus, který obsahuje alespoň jednu vačku.

1.3.40 SCREW MECHANISM: <Mechanism> that includes at least one <screw pair>.

1.3.40 ŠROUBOVÝ MECHANISMUS: Mechanismus alespoň s jednou šroubovou dvojicí.

1.3.41 WEDGE MECHANISM: <Mechanism> whose <links> form <prismatic pairs> only.

1.3.41 KLÍNOVÝ MECHANISMUS: Mechanismus, jehož členy jsou spojeny pouze posuvnými dvojicemi.

1.3.42 GEAR TRAIN: Assembly containing more than one pair of <gears>.

1.3.42 OZUBENÝ PŘEVOD: Soustava více než dvou ozubených kol.

1.3.43 MITRE GEAR: <Bevel gear> pair with equal <gears> whose axes intersect at right angles.

1.3.43 SOUKOLÍ STEJNÝCH KUŽELOVÝCH KOL S KOLMÝMI OSAMI: Ozubený převod mezi dvěma stejnými kuželovými koly s navzájem kolmými různoběžnými osami.

1.3.44 EPICYCLIC [PLANETARY] GEAR (TRAIN): <Gear train> in which a planetary gear> meshes with two <gears> that are both centred on the axis about which the centre of the planet rotates.

1.3.44 PLANETOVÝ PŘEVOD: Ozubený převod, u něhož planetové kolo zabírá se dvěma koly, které mají společnou osu, kolem níž planetové kolo obíhá.

1.3.45 GEARED LINKAGE: Combination of a <linkage> and a <gear> <mechanism>.

1.3.45 KLOUBOVÝ MECHANISMUS S OZUBENÝMI KOLY: Kombinace kloubového mechanismu s ozubenými koly.

1.3.46 GENEVA MECHANISM [GENEVA DRIVE]: <Mechanism> involving a <crank> whose pin intermittently engages a slot in a driven member, e.g. in the form of a Maltese cross

1.3.46 MALTÉZSKÝ KŘÍŽ: Krokový mechanismus s klikou, jejíž čep přerušovaně zabírá do drážky v hnaném členu.