Kapitola 7

Zpět na obsah

7 DYNAMICS, SUPPLEMENT

7 DYNAMIKA, DOPLNĚK

 

 

7.1 AGGREGATE: <System> consisting of a <load>, transmission and a source of <energy>, the last being of limited <power>.

7.1 AGREGÁT: Soustava zahrnující zatížení, převody a zdroj energie o omezeném výkonu.

7.2 AGGREGATE, MACHINE: <Aggregate> consisting of a driven <machine>, a transmission and a driving machine of limited <power>.

7.2 AGREGÁT, STROJ: Agregát sestávající z hnaného stroje, převodu a hnacího stroje o omezeném výkonu.

7.3 ANGLE, PRESSURE: Angle between <vectors> of <force> and <velocity> of a point at which the force is applied.

7.3 ÚHEL TLAKU: Úhel mezi vektory síly a rychlosti působiště síly.

7.4 ANGLE, TRANSMISSION: Angle which is 90 degrees minus <pressure angle>.

7.4 ÚHEL PŘEVODU: Doplňkový úhel úhlu tlaku.

7.5 CHARACTERISTIC, DRIVE: Dependence of the <generalized force> upon the generalized <velocity> of a <drive>.

7.5 CHARAKTERISTIKA POHONU: Závislost zobecněné síly na zobecněné rychlosti pohonu.

7.6 CHARACTERISTIC, DYNAMIC DRIVE:1. Drive characteristic described by a set of differential and possibly algebraic equations which must be added to model equations 2. Particular solution of a <model> with <drive> or its graphical representation at steady or transient <state>.

7.6 CHARAKTERISTIKA POHONU DYNAMICKÁ: 1. Charakteristika pohonu popsaná souborem diferenciálních a případně algebraických rovnic, které je třeba dodat k rovnicím popisujícím model. 2. Partikulární řešení rovnice modelu s pohonem nebo jeho grafické znázornění v ustáleném a přechodovém stavu.

7.7 CHARACTERISTIC, STATIC DRIVE: Drive characteristic at <steady state> with constant speed.

7.7 CHARAKTERISTIKA POHONU STATICKÁ: Charakteristika pohonu za ustáleného stavu a stálé rychlosti.

7.8 CHARACTERISTIC, FRICTION:Ratio of the magnitude of a <frictional force> to the magnitude of the normal component of a <reaction> as a function of the relative sliding <velocity> of the contacting points expressed in an analytical and/or graphical and/or tabulated form

7.8 CHARAKTERISTIKA TŘENÍ: Poměr velikosti třecí síly k velikosti normálové složky reakce jako funkce relativní rychlosti smýkání bodů styku v analytickém, grafickém nebo tabulkovému tvaru.

7.9 CONDITIONS, BOUNDARY: Set of values and/or functions which must be satisfied by continuous system <variables> and their spatial derivatives at given points due to the <constraints> of the <system>.

7.9 PODMÍNKY OKRAJOVÉ: Soubor hodnot nebo funkcí, kterým musí vyhovovat proměnné spojité soustavy a jejich prostorové derivace v daných bodech v důsledku vazeb soustavy.

7.10 EFFICIENCY: Measure of utilizing a <quantity> (mostly <energy>) within a <system> at <steady state>.

7.10 ÚČINNOST: Míra využití nějaké veličiny (nejčastěji energie) v soustavě za ustáleného stavu.

7.11 FACTOR, ELASTICITY [DYNAMIC*]: Ratio of some value obtained under consideration of elastic <links> to the same value obtained under the assumption of rigid links.

7.11 FAKTOR PRUŽNOSTI [DYNAMICKÝ]: Poměr hodnoty nějaké veličiny, jejíž hodnota je určena se zřetelem k pružnosti členů k hodnotě téže veličiny, jejíž hodnota je určena za předpokladu, že členy jsou tuhé.

7.12 FORCE {MOMENT} DRIVING: <Force> {<moment>} generated by an external source of<energy>.

7.12 SÍLA {MOMENT} HNACÍ: Síla (moment) vytvářený externím zdrojem energie.

7.13 FORCE, FOLLOWER:<Non-conservative force> which changes its <line of action> according to the <deformation> of a <system> to which it is applied. Usually the line of action coincides with a tangent to the <elastic axis> of the system in a point of action of the force.

7.13 SÍLA SLEDUJÍCÍ: Nekonservativní síla, jejíž nositelka se mění podle deformace soustavy, na niž působí.

7.14 FORCE {MOMENT}, RESISTANT: <Force> {<moment>} applied to the driven (output) <link> of a <mechanism>.

7.14 SÍLA {MOMENT} ODPOROVÁ: Síla (moment) působící na hnaný (výstupní) člen mechanismu.

7.15 FORCE {MOMENT},RESTORING: <Force> {<moment>} depending upon an elastic <displacement> of a <system> from its equilibrium state and acting in the opposite sense to the elastic displacement.

7.15 SÍLA {MOMENT} VRATNÁ: Síla (moment) závisející na pružném přemístění(posuvu) soustavy z rovnovážné polohy a působící v opačném smyslu než má pružné přemístění (posuv).

7.16 FRICTION, COULOMB: Idealization of dry (sliding) <friction> with <frictional force> independent of <relative velocity>, but proportional to normal component of the <reaction>.

7.16 TŘENÍ COULOMBOVO: Idealizace suchého (smykového) tření s třecí silou nezávislou na relativní rychlosti, ale úměrnou normálové složce reakce.

7.17 FRICTION, DRY: <Friction> between surfaces of two contacting bodies at sliding without any intermediate lubricant film.

7.17 TŘENÍ SUCHÉ: Tření mezi povrchy dvou těles dotýkajících se bez maziva mezi nimi za vzájemného smýkání.

7.18 HYSTERESIS: Stress-strain relationship on unloading differs from that on loading.

7.18 HYSTEREZE: Vztah mezi napětím a poměrnou deformací při odtěžování se liší od vztahu při zatěžování.

7.19 IMPEDANCE, ANGULAR MECHANICAL: <Impedance> given by the ratio of applied <torque> to resulting <angular velocity>.

7.19 IMPEDANCE MECHANICKÁ ÚHLOVÁ: Impedance daná poměrem působícího krouticího momentu a vyvolané úhlové rychlosti.

7.20 IMPEDANCE, DIRECT [DRIVING-POINT]: <Mechanical impedance> with <force> and <velocity> measured at the same point of a <system>.

7.20 IMPEDANCE PŘÍMÁ: Mechanická impedance ze síly a rychlosti měřené v tomtéž bodě soustavy.

7.21 IMPEDANCE, MECHANICAL: <Impedance> given by the ratio of applied generalized<force> to resulting generalized <velocity>.

7.21 IMPEDANCE MECHANICKÁ: Impedance daná poměrem zobecnělé síly a vyvolané zobecnělé rychlosti.

7.22 IMPEDANCE, TRANSFER: <Mechanical impedance> with <force> and <velocity> measured at different points (or in different directions at the same point) of a system.

7.22 IMPEDANCE PŘENOSOVÁ: Mechanická impedance ze síly a rychlosti měřené v různých bodech (nebo v různých směrech v tomtéž bodě) soustavy.

7.23 MOTION {REGIME} (OF A MACHINE), QUASISTATIC: <Motion> {regime} of a <machine> when its <kinetic energy> is constant.

7.23 POHYB {REŽIM} KVAZISTATICKÝ (STROJE): Pohyb (režim) stroje, jehož pohybová energie je stálá.

7.24 MOTION {REGIME}(OF A MACHINE), TRANSIENT: <Motion> {regime} of a <machine> when its <kinetic energy> is not fluctuating in a steady manner.

7.24 POHYB {REŽIM} PŘECHODOVÝ (STROJE): Pohyb (režim) stroje, jehož pohybová energie se nemění periodicky, ani není stálá.

7.25 PARAMETER: Special value of a <quantity> of a <system> which describes or determines physical property, characteristic or behaviour of the system or its part, whereby the value can be a constant or can vary discretely or continuously.

7.25 PARAMETR: Zvláštní hodnota veličiny soustavy, která popisuje nebo určuje fyzikální vlastnost, charakteristiku, chování soustavy nebo její části.Tato hodnota může být stálá nebo se měnit diskrétně nebo spojitě.

7.26 POINT OF ACTION OF A FORCE: Point of a <body> to which a <force> is applied.

7.26 PŮSOBIŠTĚ SÍLY: Bod tělesa, v němž síla působí.

7.27 QUANTITY: Physical or mathematical entity, or its amount or property measurable or countable in terms of a number, degree or magnitude and expressible by means of a symbol and particular values.

7.27 VELIČINA: Fyzikální nebo matematická jsoucnost nebo její množství nebo vlastnost měřitelná nebo spočitatelná udávaná číslem, stupněm nebo velikostí a vyjádřitelná symbolem nebo zvláštní hodnotou.

7.28 STATE {MOTION}, {REGIME}, QUASISTATIC: <Steady state> {<motion>}, {regime} in which <kinetic energy of a system> is constant.

7.28 STAV, {POHYB}, {REŽIM}, KVAZISTATICKÝ: Ustálený stav (pohyb, režim) soustavy, při němž je pohybová energie soustavy stálá.

7.29 STATE, STATIC: State in which <kinetic energy of a system> is zero.

7.29 STAV, STATICKÝ: Stav, v němž je pohybová energie soustavy nulová.

7.30 STATE {MOTION}, {REGIME}, STEADY: (Dynamic) state {<motion>}, {regime} of a <system> when its <kinetic energy> varies in a periodic manner.

7.30 STAV, {POHYB}, {REŽIM}, USTÁLENÝ: (Dynamický ) stav (pohyb, režim) soustavy, při němž se pohybová energie mění periodicky.

7.31 STATE {MOTION}, {REGIME}, TRANSIENT: State {<motion>}, {regime} of a <system> when its <kinetic energy> is not periodic or constant.

7.31 STAV, {POHYB}, {REŽIM}, PŘECHODOVÝ: Stav (pohyb, režim) soustavy, při němž pohybová energie se nemění periodicky, ani není stálá.

7.32 SYSTEM, AUTONOMOUS:Time-continuous <dynamical system> described by a set of ordinary differential equations, in which time does not appear explicitly. Note: Non-autonomous equations can be rendered autonomous by identifying the time as an extra <phase coordinate> governed by the dummy equation t’=1.

7.32 SOUSTAVA AUTONOMNÍ: Časově spojitá dynamická soustava popsaná soustavou obyčejných diferenciálních rovnic, v nichž čas nevystupuje explicitně. Pozn.: Neautonomní soustava může být převedena na autonomní definováním času jako dodatečné fázové souřadnice podle pomocné rovnice t´= 1.

7.33 SYSTEM, AUTOPARAMETRIC: <System> consisting at least of two subsystems where one subsystem represents, due to external-and/or <self-excitation>, a source of <parametric excitation> for another subsystem.

7.33 SOUSTAVA AUTOPARAMETRICKÁ: Soustava sestávající alespoň ze dvou dílčích soustav, z nichž jedna představuje v důsledku vnějšího buzení nebo samobuzení zdroj parametrického buzení pro druhou dílčí soustavu.

7.34 SYSTEM, CONSERVATIVE: <System> within and upon which act only <conservative forces>.

7.34 SOUSTAVA KONZERVATIVNÍ: Soustava, v níž a na niž působí jen konservativní síly.

7.35 SYSTEM, DETERMINISTIC: <System> whose equations of <equilibrium>, of <motion>,<parameters> and <initial conditions> are known and are not stochastic or random. However, deterministic system may have motions that appear random.

7.35 SOUSTAVA DETERMINISTICKÁ: Soustava, jejíž podmínky rovnováhy, pohybové rovnice, parametry a počáteční podmínky jsou známy a nejsou stochastické nebo náhodné. Nicméně může pohyb deterministické soustavy vypadat jako náhodný.

7.36 SYSTEM, DYNAMICAL: 1. Time-continuous <system> described by an autonomous set of first-order differential equations (flow). 2. Time-discrete system described by the difference equations or iterated mapping [map].

7.36 SOUSTAVA DYNAMICKÁ: 1. Časově spojitá soustava popsaná souborem diferenciálních rovnic prvního řádu (flow). 2. Časově diskrétní soustava popsaná diferenčními rovnicemi nebo iterativním schématem (map).

7.37 SYSTEM, NONLINEAR: <System> in which at least one characteristic is nonlinear.

7.37 SOUSTAVA NELINEÁRNÍ: Soustava, v níž je alespoň jedna charakteristika nelineární.

7.38 SYSTEM, PARTIAL VIBRATION: Any mechanical vibration <system> obtained from a given one with finite number of <generalized coordinates> when only one from the set of the generalized coordinates oscillates while others are constant.

7.38 SOUSTAVA KMITAJÍCÍ PARCIÁLNÍ: Mechanická kmitající soustava s konečným počtem zobecněných souřadnic, z nichž pouze jedna osciluje, zatímco ostatní jsou konstantní.

7.39 VALUE, STATIONARY: Value of a characteristic of a <quantity> in a stationary state {<process>}.

7.39 HODNOTA STACIONÁRNÍ: Hodnota veličiny stacionárního stavu {procesu}.

7.40 VARIABLE: <Quantity> that can acquire a finite or infinite sequence of values.

7.40 PROMĚNNÁ: Veličina, která nabývá konečný nebo nekonečný sled hodnot.

7.41 VARIABLE, DEPENDENT: <Variable>, the value of which is determined by values of<independent variables> and <parameters>.

7.41 PROMĚNNÁ ZÁVISLÁ: Proměnná, jejíž hodnota je určena hodnotami nezávislých proměnných a parametrů.

7.42 VARIABLE, INDEPENDENT: <Variable>, the value of which is not determined by other variables such as time or space <coordinate>.

7.42 PROMĚNNÁ NEZÁVISLÁ: Proměnná, která není určena nějakou jinou proměnnou, jako je čas nebo prostorová souřadnice.